Sprawy związkowe

Wnioski przyjęte przez Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni w dniu 17 maja 2010 r.

 

 1. Wniosek o pod­ję­cie wszel­kich dzia­łań, rów­nież we współ­pra­cy z inny­mi orga­ni­za­cja­mi, zmie­rza­ją­cych do utwo­rze­nia związ­ko­we­go sta­da ogie­rów.
 2. W związ­ku z dota­cja­mi budże­to­wy­mi tra­fia­ją­cy­mi do PZHK i OZHK/WZHK, zobo­wią­zać OZHK/WZHK do bada­nia bilan­su przez upraw­nio­ne fir­my audy­tor­skie, co naj­mniej raz na dwa lata. W PZHK i WlkpZHK w Poznaniu bada­nia takie są wyko­ny­wa­ne corocz­nie od kil­ku lat.
 3. Wniosek, aby pod­sta­wą wyli­cze­nia licz­by dele­ga­tów na każ­dy Walny Zjazd PZHK była śred­nia aryt­me­tycz­na z sumy skła­dek człon­kow­skich, któ­re zosta­ły opła­co­ne przez człon­ków Związków i Związków Rasowych w okre­sie dwóch peł­nych lat poprze­dza­ją­cych Walny Zjazd PZHK (1.01 – 31.12). Jeden dele­gat repre­zen­to­wał­by każ­de roz­po­czę­te 200 człon­ków Związków i Związków Rasowych.
 4. Wniosek o pod­ję­cie roz­mów z Głównym Inspektoratem Weterynarii w celu zmniej­sze­nia i ujed­no­li­ce­nia opłat wete­ry­na­ryj­nych za wysta­wia­ne eks­por­to­we świa­dec­twa zdro­wia.
 5. Wniosek o pod­ję­cie sto­sow­nych dzia­łań w celu pro­mo­cji konia zim­no­krwi­ste­go, mię­sa koń­skie­go i jego wyro­bów, zarów­no przez PZHK, jak i Ministerstwo Rolnictwa.
 6. Wniosek o zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie dzia­łań zwią­za­nych z poli­ty­ką infor­ma­cyj­ną pro­wa­dzo­ną przez PZHK. Sprawy i potrze­by hodow­ców koni nale­ży poru­szać nie tyl­ko w pra­sie bran­żo­wej, ale rów­nież w tele­wi­zji i pra­sie ogól­no­kra­jo­wej.
 7. Wniosek o doko­na­nie wła­ści­wej inter­pre­ta­cji usta­wy o iden­ty­fi­ka­cji zwie­rząt, przy­ję­tej w 2009 r., a w szcze­gól­no­ści prze­pi­su doty­czą­ce­go wyda­wa­nia doku­men­tów zastęp­czych. Według Rozporządzenia Komisji Europejskiej doku­ment zastęp­czy wyda­je się dla konia, któ­ry posia­dał pasz­port, utra­cił go i nie moż­na doko­nać iden­ty­fi­ka­cji tego konia. Wydawanie doku­men­tów zastęp­czych dla każ­de­go konia, któ­ry nie został zgło­szo­ny do koń­ca 2009 r. uwa­ża­my za szko­dli­we dla posia­da­czy tych koni, któ­rych licz­bę na tere­nie woj. mazo­wiec­kie­go sza­cu­je­my na 2 – 3 tysią­ce. Wspomniana zaś usta­wa nie poda­je wytycz­nych w tej spra­wie. Wnioskujemy o odro­cze­nie prze­pi­su doty­czą­ce­go wyda­wa­nia tych­że doku­men­tów.
 8. Wniosek o zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie roz­mów odno­śnie wpro­wa­dze­nia przez PZJ zestan­da­ry­zo­wa­ne­go pro­gra­mu obsłu­gi zawo­dów jeź­dziec­kich, spój­ne­go z Centralnym Rejestrem Koniowatych PZHK, co umoż­li­wi­ło­by prze­pływ infor­ma­cji doty­czą­cych wyni­ków koni w spo­rcie.
 9. Wniosek o wpi­sy­wa­nie w pasz­por­tach na stro­nie z rodo­wo­dem wyni­ków prób dziel­no­ści rodzi­ców (wynik koń­co­wy ukoń­czo­nej pró­by, oraz oce­ny Komisji za sko­ki luzem, step, kłus i galop).
 10. Wniosek o wpro­wa­dze­nie zasa­dy wpi­su kla­czy do księ­gi głów­nej ras sp i wlkp po uprzed­nim zali­cze­niu pró­by dziel­no­ści.
 11. Ponowienie wnio­sku Wielkopolskiego ZHK w spra­wie aktu­ali­za­cji uchwa­ły o dopła­cie paszo­wej do 1 ha użyt­ków zie­lo­nych (hodow­cy, któ­rzy wpro­wa­dzi­li konie do swo­ich gospo­darstw po 2006 r. też się sta­li posia­da­cza­mi zwie­rząt).
 12. Ponowienie wnio­sku WlkpZHK o zmia­nie usta­wy o ochro­nie zwie­rząt zezwa­la­ją­cej na zna­ko­wa­nie koni poprzez wypa­la­nie zna­ków lub wymra­ża­nie.
 13. Wniosek o dopusz­cze­nie do pro­gra­mów ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni hodow­ców posia­da­ją­cych rów­nież tyl­ko 1 klacz speł­nia­ją­cą warun­ki pro­gra­mu.
 14. Wniosek o umiesz­cze­nie przy reje­stra­cji konio­wa­tych infor­ma­cji, że koń jest użyt­ko­wa­ny w gospo­dar­stwie jako siła pocią­go­wa, w celu uzy­ska­nia środ­ków z pro­gra­mów unij­nych na odna­wial­ne źró­dła ener­gii.
 15. Wniosek o zobo­wią­za­nie wszyst­kich OZHK do prze­pro­wa­dze­nia publicz­nej wstęp­nej polo­wej pró­by dziel­no­ści dla ogie­rów ras zim­no­krwi­stych ubie­ga­ją­cych się o wpis do księ­gi na wystawach-aukcjach.
 16. Wniosek o pil­ne pod­ję­cie dzia­łań w celu wpro­wa­dze­nia popra­wek do usta­wy o ochro­nie zwie­rząt i wpro­wa­dze­nie obo­wiąz­ku zna­ko­wa­nia pięt­nem raso­wym koni hodow­la­nych jak ele­men­tu pro­mo­cji koni wyho­do­wa­nych w Polsce.
 17. Wniosek o udzie­le­nie Związkom pra­wa do podej­mo­wa­nia wspól­nie z Powiatowymi Inspektorami Weterynarii decy­zji o funk­cjo­no­wa­niu punk­tów kopu­la­cyj­nych.
 18. Wniosek o wystą­pie­nie do Departamentu Weterynarii o likwi­da­cję prze­pi­su ogra­ni­cza­ją­ce­go dowóz koni do rzeź­ni przez indy­wi­du­al­ne­go dostaw­cę na odle­głość do 65 km.
 19. Wniosek o wyra­że­nie poprzez sta­no­wi­sko PZHK do MRiRW i Komisji Europejskiej (Komisja Rolnictwa) sprze­ci­wu wobec impor­tu mię­sa koń­skie­go spo­za tery­to­rium Unii Europejskiej i koni nie­speł­nia­ją­cych wymo­gów wete­ry­na­ryj­nych i iden­ty­fi­ka­cyj­nych obo­wią­zu­ją­cych obec­nie w Unii Europejskiej. Bezwzględnie zapo­znać i prze­ka­zać wnio­sek euro­par­la­men­ta­rzy­stom – człon­kom Komisji Rolnictwa UE.
 20. Wniosek o nada­nie dla Stada Ogierów w Białce sta­tu­su Narodowego Centrum Hodowli i Promocji Koni Małopolskich. Uzasadnienie w załą­cze­niu.
 21. Wniosek o pod­ję­cie dzia­łań w celu zmia­ny usta­wy z dn. 8.10.1982 r. o społeczno-zawodowych orga­ni­za­cjach rol­ni­ków tak, aby człon­ka­mi OZHK/WZHK mogły zostać pod­mio­ty praw­ne.
 22. Wniosek o zobo­wią­za­nie Komisji Ksiąg Stadnych do jak naj­szyb­sze­go opra­co­wa­nia i wpro­wa­dze­nia kate­go­ry­za­cji kla­czy.
 23. Wniosek o pod­ję­cie dzia­łań mają­cych na celu ure­gu­lo­wa­nie ryn­ku koni rzeź­nych poprzez kon­trak­ta­cję źre­biąt i zna­le­zie­nie ryn­ku zby­tu w kra­ju i za gra­ni­ca kra­ju.
 24. Wniosek o dąże­nie do utwo­rze­nia Zakładu Treningowego dla ogie­rów ras szla­chet­nych w sek­to­rze pry­wat­nym, jako czyn­ni­ka kon­ku­ru­ją­ce­go z ist­nie­ją­cy­mi Zakładami Treningowymi. Wymusi to postęp w przy­go­to­wa­niu koni poprzez kon­ku­ren­cję. Doświadczenia moje wynie­sio­ne z obser­wa­cji pry­wat­nych ZT dla kla­czy dają pod­sta­wy do mnie­ma­nia, że będzie to przy­czyn­kiem dal­sze­go postę­pu w selek­cji i hodow­li. Typowanie takie­go ośrod­ka win­no odbyć się w for­mie otwar­te­go prze­tar­gu.
 25. Wniosek o zobo­wią­za­nie Zarządu PZHK do upo­rząd­ko­wa­nia, wery­fi­ka­cji i opu­bli­ko­wa­nia pro­gra­mów hodow­la­nych poszcze­gól­nych ras szla­chet­nych, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie zasad uży­cia mate­ria­łu gene­tycz­ne­go pocho­dzą­ce­go z innych ksiąg raso­wych, a w szcze­gól­no­ści zagra­nicz­nych. Zasady te powin­ny uwzględ­niać inte­res hodow­li (postę­pu hodow­la­ne­go) sze­ro­ko poję­tej, a nie wła­ści­cie­li ogie­rów.
 26. Wniosek o publi­ko­wa­nie oce­ny war­to­ści hodow­la­nej ogie­rów na pod­sta­wie oce­ny potom­stwa.
 27. Wniosek o dopro­wa­dze­nie do utwo­rze­nia księ­gi stad­nej kuców i koni małych.
 28. Wniosek, aby Komisje Ksiąg Stadnych zawie­ra­ły w swo­im skła­dzie co naj­mniej 40% hodow­ców pry­wat­nych z gło­sem decy­du­ją­cym.
 29. Wniosek, aby w trak­cie kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do ZT nagry­wać pre­zen­ta­cję poszcze­gól­nych ogie­rów. Po kwa­li­fi­ka­cji na spo­tka­niu Komisji z hodow­ca­mi omó­wić te pre­zen­ta­cje wska­zu­jąc walo­ry i defek­ty czy błę­dy. Będzie to szko­le­niem dla hodow­ców, a jed­no­cze­śnie oczy­ści atmos­fe­rę nie­uf­no­ści i podej­rzeń. Do Komisji zapra­szać doświad­czo­nych hodow­ców zagra­nicz­nych.
 30. Wniosek o pono­wie­nie wystą­pie­nia do MRiRW z wnio­skiem o zwol­nie­nie wła­ści­cie­li ogie­rów pro­wa­dzą­cych punk­ty kopu­la­cyj­ne z obo­wiąz­ku corocz­ne­go bada­nia ogie­rów na takie cho­ro­by jak NZK, zara­za stad­ni­cza, nosa­ci­zna. Badanie takie win­no być wyko­ny­wa­ne w przy­pad­ku wsta­wia­nia ogie­ra na punkt po raz pierw­szy.
 31. Wniosek o zaini­cjo­wa­nie dzia­łań do Europejskiej Federacji Koni Ardeńskich w kie­run­ku utwo­rze­nia dzia­łu koni ardeń­skich w Księdze Stadnej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty lub Księgi Koni Ardeńskich w Polsce.
Hodowca i Jeździec