Sprawy związkowe

XXIII Walny Zjazd PZHK Warszawa, Maj 2004

 

Przebieg Walnego Zjazdu

W dniach 17 – 18 maja 2004 roku odbył się w Warszawie XXIII Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni. Zjazd cieszył się dużą frekwencją uczestników, zarówno pełniących funkcje w ramach struktur PZHK, jak też zaproszonych gości.

W Zjeździe brało udział 87 delegatów reprezentujących Wojewódzkie i Okręgowe Związki Hodowców Koni oraz 16 kierowników tych instytucji reprezentujących:

 • WZHK Białystok – 6 delegatów,
 • Kujawsko-Pomorski ZHK Bydgoszcz – 5 delegatów,
 • Pomorski ZHK Malbork – 5 delegatów,
 • OZHK Katowice – 4 delegatów,
 • OZHK Kielce – 4 delegatów,
 • OZHK Kraków – 4 delegatów,
 • Lubelski ZHK Lublin – 6 delegatów,
 • OZHK Łódź – 5 delegatów,
 • Warmińsko-Mazurski ZHK Olsztyn – 6 delegatów,
 • Wielkopolski ZHK Poznań – 8 delegatów,
 • OZHK Rzeszów – 7 delegatów,
 • Zachodniopomorski ZHK Szczecin – 3 delegatów,
 • WZHK Warszawa – 10 delegatów,
 • OZHK Wrocław – 4 delegatów,
 • ZHK Ziemi Lubuskiej Zielona Góra – 2 delegatów,
 • PZHK – 1 delegat

oraz po jednym delegacie reprezentującym sekcje sfederowane z Polskim Związkiem Hodowców Koni oraz Sekcje Hodowców Koników Polskich, Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego, Sekcję Hodowców Koni Sportowych, Związek Hodowców Konia Huculskiego oraz Stowarzyszenie Hodowców Polskiego Konia Gorącokrwistego.

Spośród zaproszonych 62 gości na Zjazd przybyli: Honorowy Prezes PZHK – Jerzy Domański, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w osobach: Jerzego Pilarczyka Sekretarza Stanu, Piotra Jakubowskiego Wicedyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Józefa Urbańskiego Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych , Władysława Byszewskiego – seniora Polskiej Hodowli Koni i Jeździectwa reprezentującego Agencję Nieruchomości Rolnych, Romana Jagielińskiego Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego, Mariana Szczypiorskiego Wiceprezesa Polskiego Związku Jeździeckiego, Moniki Słowik Prezesa Torów Wyścigów Konnych Wrocław-Partynice, Jerzego Budnego Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Dyrektorów stad ogierów, przedstawicieli świata nauki reprezentujących Akademie Rolnicze w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie oraz Instytut Zootechniki w Chorzelowie, przedstawicieli Rady Hodowlanej PZHK oraz Marka Grzybowskiego – Prezesa Polish Prestige, redaktorów czasopism o problematyce związanej z końmi : Marka Szewczyka – “Koń Polski”, Edwarda Lewandowskiego – “Farmer”, a także wielu zacnych gości zainteresowanych problematyką końską w kraju.

Po oficjalnym otwarciu XXIII Walnego Zjazdu PZHK przez Prezesa Andrzeja Wodę i przeprowadzeniu postępowania proceduralnego, prowadzenie obrad powierzono Zbigniewowi Jaworskiemu. Następnym punktem programu o uroczystym charakterze było wręczenie odznaczeń państwowych oraz odznak honorowych. Wręczono Złote oraz Srebrne Krzyże Zasługi, a także odznaki honorowe “Zasłużony dla Rolnictwa”. Wręczono ponadto Złote Odznaki PZHK następującym osobom:

 • dr Grzegorzowi Cholewińskiemu,
 • Wojciechowi Ganowiczowi,
 • Andrzejowi Gorausowi,
 • Piotrowi Jakubowskiemu,
 • Markowi Jóźwiakowskiemu,
 • Januszowi Kacperczykowi,
 • Stanisławowi Kapinosowi,
 • prof. Marianowi Kaproniowi,
 • dr Annie Nogaj,
 • Grzegorzowi Orlińskiemu,
 • Józefowi Pekańcowi,
 • Ryszardowi Szczęsnemu oraz
 • Jackowi Soborskiemu.

Honorowe członkostwo PZHK przyznano Wincentemu Smolakowi oraz honorową statuetkę prof. Marianowi Budzyńskiemu. Po tej uroczystości Leszek Hadzlik, Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni, w dowód uznania za dotychczasową działalność wręczył okolicznościowy medal Prezesowi Andrzejowi Wodzie.

Zasadniczym punktem programu Zjazdu było przedstawienie przez Prezesa PZHK Andrzeja Wodę referatu sprawozdawczo-programowego za okres minionej kadencji. W referacie nawiązano do wniosków z poprzedniego – XXII Walnego Zjazdu, a które Zjazd przyjął do realizacji na kadencję. Zostały one opublikowane przed Zjazdem w bardzo obszernej formie w wydawnictwie “Hodowca i jeździec” Nr 2 (3) 2004. W publikacji tej przedstawiono wszystkie wnioski, jakie przyjęto do realizacji na minioną kadencję przez władze PZHK oraz przeprowadzono na bazie tego materiału analizę dokonań w okresie czteroletniej kadencji.

Zwrócono też uwagę na problemy, z jakimi boryka się Polski Związek Hodowców Koni zarówno pod względem organizacyjnym, a które wynikają z braku spójności między instytucjami szczebla centralnego i tworzącymi się z tego tytułu podziałami na dwa sektory hodowli : hodowlę państwową będącą w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych, w gestii której pozostają Stada ogierów i Stadniny Koni oraz hodowlę terenową, w której również spiętrzają się problemy wynikające z postępującego procesu restrukturyzacji i zmian zachodzących na rynkach krajowych i zagranicznych. Zagadnienia te poruszyła w swoim artykule opublikowanym na łamach “Konia Polskiego” Nr 6 (241) 2004 pt. “Różne problemy, jeden prezes” Krystyna Chmiel, które w części przytaczam, gdyż są one podsumowaniem efektów działalności Zarządu Głównego PZHK w okresie minionej kadencji ( nasuwa się w tym miejscu refleksja nad zbieżnością tytułu z rzeczywistością, gdyż problemów jest wiele, a do ich rozwiązywania najczęściej zostaje sam prezes).

Cyt.
“… Z referatu sprawozdawczo- programowego zarządu głównego wynikało, że w ciągu minionej kadencji pewne nurtujące hodowców problemy udało się załatwić po myśli wnioskodawców. I tak za sukces można uważać przejęcie przez PZHK zadań związanych z identyfikacją koni, odrzucenie próby wprowadzenia zakazu eksportu koni rzeźnych i opracowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyjętego przez Unię Europejską, a przewidującego dotacje dla hodowców koni rodzimych ras zagrożonych wyginięciem…”

“… Niewątpliwym osiągnięciem Związku jest rozpoczęcie wydawania własnego pisma pt. Hodowca i jeździec…”

“… Nie udało się natomiast wprowadzenie jednolitego paszportu dla koni hodowlanych i sportowych. Od wielu już lat trwają też boje o wyłączenie stad i stadnin z gestii Ministerstwa Skarbu (za pośrednictwem ANR) o ponowne objęcie ich nadzorem Ministerstwa Rolnictwa”

“… Dała się zauważyć sprzeczność interesów między dyrektorami stad ogierów i zakładów treningowych a prywatnymi hodowcami. Na przykład pierwsi domagali się ograniczenia liczby ogierów poddawanych testowi studniowemu podczas jednego turnusu, a drudzy – ujawnienia nazwiska jeźdźca trenującego każdego ogiera. Kontrowersje wywoływała także definicja rasy wielkopolskiej i kryteria wpisu do ksiąg stadnych tej rasy, co do których zachodzą ciągłe, wzajemnie sobie zaprzeczające zmiany. Podzielone były również zdania na temat roli sekcji rasowych w naszym Związku. Honorowy prezes PZHK, Jerzy Domański) optował za jednością związku, uważając działalność sekcji za rozbijanie tej jedności. Tymczasem jedno wcale nie musi wykluczać drugiego. Polski Związek Hodowców Koni zajmuje się wszak promowaniem wszystkich przedstawicieli gatunku “koń”, w którego skład wchodzą różne rasy. Program hodowlany dla każdej z nich powinien gwarantować zachowanie stada podstawowego jako rezerwy genetycznej stanowiącej majątek narodowy, a PZHK powinien stać na straży ochrony tych zasobów zarówno przed lekkomyślną prywatyzacją jak też próbami przekrzyżowania”

“… Na szczęście w ważnych sprawach wszyscy delegaci byli zgodni. I tak, absolutorium ustępującym władzom udzielono jednogłośnie. Jednogłośnie uznano też, że Andrzej Woda dobrze wywiązywał się z obowiązków prezesa, toteż nie zgłoszono innej kandydatury na to stanowisko i głosowanie okazało się tylko formalnością”.

Reasumując należy stwierdzić, że spośród 13 wniosków – postulatów, będących wynikiem dyskusji prowadzonej podczas XXIII Walnego Zjazdu PZHK w 2000 roku większość została zrealizowana z satysfakcją dla hodowli koni. Niektóre z nich pozostają w fazie dalszych dyskusji z władzami resortowymi i będziemy z nadzieją działać w kierunku ich pełnej realizacji.

W związku ze znacznym rozmiarem opracowania zamieszczonego w “Hodowcy i jeźdźcu”, które miało stanowić przygotowanie do dyskusji na XXIII Zjazd kieruję czytelnika do oryginalnego tekstu tego artykułu celem uniknięcia powtórzeń zawartych w nim treści. Należy w tym miejscu podkreślić, że taka forma przygotowania zarówno delegatów jak też pozostałych uczestników Zjazdu a głównie hodowców oraz społeczeństwo zasługuje na szczególne uznanie, gdyż stwarza grunt do merytorycznej dyskusji na następnym, XXIII Walnym Zjeździe , co należy stwierdzić, że doskonale zdało egzamin.

Na kanwie tego stwierdzenia oraz w oparciu o konstruktywny przebieg całego Zjazdu, jego przygotowanie i otwarty charakter nasuwa się jednak pewna refleksja nad zaangażowaniem określonego grona osób podejmujących na zasadach społecznych, dla wspólnego dobra polskiej hodowli koni wiele konstruktywnych działań, pokonując wiele barier natury formalnej i organizacyjnej, które winny się spotkać z głębokim szacunkiem i uznaniem, co w efekcie finalnym Zjazdu miało miejsce. Jednakże w toku obrad można było odczuwać niedosyt wynikający z braku odpowiedniego uznania, które winno być w tym szczególnym okresie wyrazem jedności w działaniu wszystkich zrzeszonych w PZHK, jak też instytucji, z którymi PZHK współpracuje. Myślę w tym miejscu o wyrazach uznania zarówno ze strony Resortu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnej, a przede wszystkim hodowców, których na Zjeździe reprezentowali delegaci. Warto się też w tym miejscu zastanowić nad przyczynami istniejącej sytuacji, atmosferze kontrowersji, a nawet negacji, separatystycznych dążeń i wielu innych zjawisk charakterystycznych dla obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju.

Wydaje się, że uzdrowienie tej sytuacji nie jest łatwe, a przyczyn należałoby upatrywać w powszechnie znanej atmosferze nieładu politycznego i gospodarczego, jaki zapanował od pewnego czasu w kraju. Ten klimat przenosi się bowiem na wszystkie szczeble życia społecznego, w tym również na organizację hodowli koni. Charakterystycznym jest odchodzenie od budowy strategii organizacyjnej, a dominować zaczynają sprawy drugorzędne, często mające podłoże indywidualnych interesów i ambicji. Z tego też tytułu motto XXIII Walnego Zjazdu PZHK “O jedność polskiej hodowli koni”, którego krzewicielem jest Prezes Andrzej Woda, jest jednym z najważniejszych zagadnień, gdyż mówiąc jednym głosem możemy wiele problemów rozwiązać i prowadzić hodowlę koni w Polsce właściwym torem.

Print Friendly, PDF & Email

Strony: 1 2 3

Hodowca i Jeździec