Sprawy związkowe

XXIX Walny Zjazd Delegatów PZHK, Maj 2016

 

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni
w latach 2012 – 2015

Dwa lata, któ­re upły­nę­ły od ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK koń­czą 4‑letnią kaden­cję obec­nych Władz Związku. Zjazd, któ­ry odbył się dwa lata temu, poza czę­ścią spra­woz­daw­czą, był bar­dzo waż­ny dla Związku, gdyż doko­na­li­śmy istot­nych zmian w naszym sta­tu­cie, dosto­so­wu­jąc go w więk­szym stop­niu do obec­nych realiów, ale jed­no­cze­śnie zacho­wu­jąc naszą dotych­cza­so­wą toż­sa­mość. W fer­wo­rze dys­ku­sji i gło­so­wa­nia nad poszcze­gól­ny­mi jego para­gra­fa­mi nie ustrze­gli­śmy się drob­ne­go błę­du, co spró­bu­je­my napra­wić na dzi­siej­szym Zjeździe. Wydaje się, że zmia­ny sta­tu­tu są pro­ce­sem cią­głym, a zmie­nia­ją­ca się rze­czy­wi­stość, sta­łe prze­mia­ny gospodarczo-społeczne, a tym samym zmien­na sytu­acja w hodow­li i cho­wie koni, jesz­cze nie raz wymu­si na nas kolej­ne, koniecz­ne mody­fi­ka­cje tego naj­waż­niej­sze­go dla nas doku­men­tu.
W sek­to­rze hodow­li i cho­wu koni w minio­nych dwóch latach, w sen­sie pozy­tyw­nym, nie­wie­le się zmieniło.W cza­sie tej kaden­cji kil­ka­krot­nie wystę­po­wa­li­śmy do kie­row­nic­twa resor­tu rol­nic­twa z wnio­ska­mi, któ­re zosta­ły sfor­mu­ło­wa­ne pod jego adre­sem na Walnym Zjeździe w 2012 i 2014 roku, jak rów­nież z inny­mi, bie­żą­cy­mi postu­la­ta­mi, jed­nak bez pozy­tyw­nych rezul­ta­tów. Szczegóły tych dzia­łań zosta­ną przed­sta­wio­ne w czę­ści spra­woz­da­nia doty­czą­cej reali­za­cji wnio­sków z Walnego Zjazdu z 2014 roku. Jako orga­ni­za­cja repre­zen­tu­ją­ca hodow­ców koni z przy­kro­ścią stwier­dza­my, że nie zna­leź­li­śmy zro­zu­mie­nia u ówcze­snych władz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konie, nadal będą­ce jed­nym z naj­waż­niej­szych gatun­ków zwie­rząt gospo­dar­skich w Polsce, zosta­ły pomi­nię­te we wszyst­kich, istot­nych rodza­jach wspar­cia bez­po­śred­nie­go, któ­re prze­wi­dzia­ne zosta­ły w zada­niach do Wspólnej Polityki Rolnej, na lata 2015 – 2020. To spo­wo­do­wa­ło, że kry­zys, któ­ry roz­po­czął się 8 lat temu, w sek­to­rze hodow­li koni jesz­cze się nie zakoń­czył, a jego skut­ki nadal są odczu­wal­ne. Niemniej zmia­ny w resor­cie rol­nic­twa, któ­re nastą­pi­ły jesie­nią ubie­głe­go roku, natchnę­ły nas pew­nym opty­mi­zmem i chce­my wie­rzyć, iż to co było wcze­śniej nie­moż­li­we, obec­nie cho­ciaż w czę­ści oka­że się moż­li­we, a tym samym mini­ster­stwo znaj­dzie odpo­wied­nie for­my wspar­cia, satys­fak­cjo­nu­ją­ce hodow­ców koni.
Pogłowie koni w Polsce, w cią­gu ostat­nich czte­rech lat, w nie­wiel­kim stop­niu spa­dło i obec­nie kształ­tu­je się na pozio­mie ok. 300 tys. sztuk. Struktura raso­wa tak­że nie ule­gła więk­szym zmia­nom. Nadal domi­nu­ją konie zim­no­krwi­ste i w typie zim­no­krwi­stym, któ­re sta­no­wią ok. 49 % popu­la­cji, a w dal­szej kolej­no­ści to konie szla­chet­ne – ok. 36, % oraz kuce i konie małe – ok. 15, %. Niewielki spa­dek pogło­wia, któ­ry miał miej­sce w ostat­nich latach, w więk­szym stop­niu doty­czył koni ras zim­no­krwi­stych, niż pozo­sta­łych. W odnie­sie­niu do takich ras, jak koni­ki pol­skie i hucu­ły nastą­pił nawet nie­wiel­ki wzrost. Ta struk­tu­ra raso­wa okre­śla w pew­nej mie­rze spe­cy­fi­kę naszej hodow­li, w któ­rej koń nadal peł­ni waż­ną rolę w gospo­dar­stwie i sta­no­wi istot­ne źró­dło docho­du jego wła­ści­cie­la. Hodowcy uczest­ni­czą­cy w pro­gra­mach ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych, wspo­ma­ga­ni są dota­cja­mi do kla­czy zgło­szo­nych do pro­gra­mu, a ich licz­ba sys­te­ma­tycz­nie wzra­sta i obec­nie ponad 6100 szt. kla­czy obję­tych jest tymi dopła­ta­mi. Konie zim­no­krwi­ste, któ­rych jest naj­wię­cej, wyko­rzy­sty­wa­ne są głów­nie jako konie rzeźne.W tym sek­to­rze tak­że od kil­ku już lat zazna­cza się pew­na ten­den­cja, a mia­no­wi­cie zde­cy­do­wa­nie mniej wywo­żo­nych jest koni żywych, a sys­te­ma­tycz­nie rośnie udział koni ubi­ja­nych na miej­scu, w kra­ju. W roku 2015 zosta­ło wywie­zio­nych nie­mal 13 tys. koni, a w kra­ju ubi­to ich ponad 26 tys. Jak wszy­scy wie­my użyt­ko­wa­nie koni nie ogra­ni­cza się obec­nie do śro­do­wi­ska wiej­skie­go, dla któ­re­go koń nadal jest pro­duk­tem dostar­cza­ją­cym pra­cy i docho­dów, ale w znacz­nej czę­ści doty­czy ono sfe­ry miej­skiej i pod­miej­skiej, w któ­rej zlo­ka­li­zo­wa­ne są róż­ne­go rodza­ju klu­by i ośrod­ki jeź­dziec­kie. Ten postę­pu­ją­cy pro­ces wpły­nął na to, iż uby­wa koni na wsi, a rośnie licz­ba tych, któ­re utrzy­my­wa­ne są poza śro­do­wi­skiem wiej­skim. Jest to nie­wąt­pli­wie pozy­tyw­ne zja­wi­sko, świad­czą­ce o tym, że nasz „prze­mysł kon­ny”, wzo­rem boga­tych państw Europy Zachodniej, tak­że się roz­wi­ja, a konie znaj­du­ją nabyw­ców. Systematycznie wzra­sta zain­te­re­so­wa­nie koń­mi róż­nych ras i typów, któ­re są wyko­rzy­sty­wa­ne w użyt­ko­wa­niu rekre­acyj­nym i ama­tor­skim (agro­tu­ry­sty­ka, wcza­sy w sio­dle, raj­dy tury­stycz­ne, ama­tor­skie impre­zy jeź­dziec­kie), jak rów­nież w jeź­dziec­twie tera­peu­tycz­nym. Należy przy­pusz­czać, że ta gałąź gospo­dar­ki, gdzie koń zna­lazł już swo­je sta­łe miej­sce, nadal będzie wyka­zy­wać pro­gre­sję. Jednak tym, co naj­bar­dziej nie­po­koi hodow­ców, są mimo wszyst­ko ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści zby­tu i mało satys­fak­cjo­nu­ją­ce ceny za sprze­da­wa­ne konie, jak rów­nież dotych­cza­so­wy brak zain­te­re­so­wa­nia hodow­lą koni ze stro­ny pań­stwa, cze­go ewi­dent­nym przy­kła­dem jest likwi­da­cja dopłat zwie­rzę­cych. Niepokoi nas tak­że brak dłu­go­fa­lo­wej stra­te­gii w odnie­sie­niu do koni znaj­du­ją­cych się w jed­nost­kach Skarbu Państwa, admi­ni­stro­wa­nych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Wprawdzie prze­szły one restruk­tu­ry­za­cję pole­ga­ją­cą na połą­cze­niu więk­szo­ści Stad Ogierów z duży­mi i sil­ny­mi gospo­dar­stwa­mi, spół­ka­mi ANR, ale nadal nie jest nam zna­na ich przy­szłość w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej. Pomimo tego, że licz­ba koni hodow­la­nych, znaj­du­ją­cych się w tych ośrod­kach, jest w sto­sun­ku do pry­wat­ne­go sek­to­ra nie­wiel­ka, ma ona jed­nak zna­cze­nie stra­te­gicz­ne dla kra­jo­wej hodow­li koni. Cenny mate­riał zwie­rzę­cy, o wyso­kim poten­cja­le gene­tycz­nym, jaki w cią­gu dzie­siąt­ków lat zgro­ma­dzo­ny został w tych jed­nost­kach, nadal słu­ży do dosko­na­le­nia kra­jo­wej popu­la­cji koni.
Zanim przej­dę do mery­to­rycz­ne­go omó­wie­nia naszej dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej chciał­bym krót­ko przy­po­mnieć naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia, jakie na prze­strze­ni lat 2012 – 2015 mia­ły miej­sce.
W grud­niu 2012 roku roz­po­czę­li­śmy współ­pra­cę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przy orga­ni­za­cji impre­zy pod nazwą Cavaliada Tour. Imprezy łączą­cej mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy z tar­ga­mi, poka­za­mi, aukcją koni wierz­cho­wych oraz blo­kiem pre­lek­cji popularno-naukowych reali­zo­wa­nych pod para­so­lem „Akademii Hodowcy i Jeźdźca”. Cykl odby­wa się w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. W cza­sie  trwa­nia Cavaliady, w ści­słej współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych, pro­mu­je­my konie wszyst­kich ras, dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gi, orga­ni­zu­jąc „Pawilon Polskiej Hodowli”. Z powo­dze­niem kon­ty­nu­owa­li­śmy tę współ­pra­cę w latach następ­nych i pod­trzy­mu­je­my ją na kolej­ne.
Rok 2013 obfi­to­wał w dwa nie­zwy­kle waż­ne wyda­rze­nia, któ­rych PZHK był orga­ni­za­to­rem, a mia­no­wi­cie Zjazd Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF) w lip­cu w Klimkówce i Zjazd Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH) w paź­dzier­ni­ku w Warszawie. Imprezy nie­zwy­kle waż­ne zarów­no dla Związku, jak i Polski.
W 2014 roku Zarząd zatwier­dził „Strategię roz­wo­ju Polskiego Związku Hodowców Koni na lata 2015 – 2020”. Dokument mają­cy istot­ne zna­cze­nie dla Związku, jego przy­szło­ści i dal­sze­go roz­wo­ju. Wypracowana w nim zosta­ła wizja i misja PZHK, jak rów­nież wyzna­czo­ne zosta­ły cele stra­te­gicz­ne, do któ­rych będzie­my dążyć oraz zada­nia słu­żą­ce ich reali­za­cji.
Rok 2015 to rok jubi­le­uszo­wy, pod­czas któ­re­go świę­to­wa­li­śmy 120 lat dzia­łal­no­ści PZHK, a więc 120 lat zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li koni na zie­miach pol­skich. Jego zwień­cze­niem była uro­czy­sta Gala zor­ga­ni­zo­wa­na pod­czas gru­dnio­wej Cavaliady w Poznaniu. Myślę, że nie ma potrze­by jej oma­wiać, gdyż więk­szość z Państwa wzię­ła w niej udział.
Minione czte­ry lata to rów­nież suk­ce­sy naszych hodow­ców na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych. W tym cza­sie pol­skie konie trzy­krot­nie uczest­ni­czy­ły w Czempionacie Francji Koni Angloarabskich, odno­sząc licz­ne suk­ce­sy. Największe z nich to tytuł Super Czempiona (koni 2 i 3‑letnich) zdo­by­ty przez klacz Elisee Grey m (Grey – Embera po Berlin Bej) hod. i wł. Teresy Idzik oraz tytu­ły czem­pio­nów klas przez kla­cze Epona m (Juniperus – Ekologia po Werbel) i Jodła m (Juniperus m – Jedlanka m / Jun Bej m) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego oraz ogie­ra Jarema m (AA) (Frazes m – Jutrzenka m / Elsingoo) hod. i wł. Mirosława Janika.
W 2012 r. pol­ski ogier ardeń­ski SULIWAN uzy­skał IV miej­sce wśród ogie­rów 3‑letnich, nato­miast 3‑letnia JUGALA wygra­ła swo­ją kla­sę pod­czas Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich w Donchery we Francji. W 2015 r. na tym samym czem­pio­na­cie w kla­sie kla­czy dwu­let­nich 3. miej­sce zaję­łą ELTINA (Jutron z – Elette ard. szw. / Elegant ard. szw.) hod. i wł. Romana Szultki z woj. pomor­skie­go. W kla­sie kla­czy trzy­let­nich 2. miej­sce zdo­by­ła klacz TRIADA (Inbrug z – Topaze du Chateau ard. fr. / Nestor Ter Massin ard. fr.) hod. i wł. Andrzeja Derleckiego z woj. pomor­skie­go. W kla­sie ogie­rów 4‑letnich i star­szych 3. miej­sce przy­pa­dło BAYARD DE MAIRY (FRA) (Pacha de Coustemount ard.fr. – Qerele de Maucourt ard.fr. / Kenn de Maucourt ard.fr.) wyho­do­wa­ne­mu we Francji, wła­sno­ści Andrzeja Ślepowrońskiego z woj. pod­la­skie­go.
Podkreślić tak­że nale­ży pierw­szy wiel­ki suk­ces w posta­ci eks­por­tu 2 ogie­rów ardeń­skich wła­sno­ści Romana Szultki z Sąpolna do koleb­ki tej rasy, Francji. Niedługo po tym wyda­rze­niu ogier MARTELL wziął udział w regio­nal­nej wysta­wie, gdzie został Czempionem!
W tym miej­scu nale­ży tak­że powie­dzieć o suk­ce­sach odno­szo­nych przez pol­skich zawod­ni­ków na pol­skich koniach, a mia­no­wi­cie na Olimpiadzie w Londynie (2012 r.) Paweł Spisak (Weriusz sp – hod. SK Nowielice), Artur Społowicz (Wag sp – hod. SK Moszna), Katarzyna Milczarek (Ekwador sp – hod. SK Rabenhof), Michał Rapcewicz (Randon sp – hod. SK Moszna), Beata Stremler (Martini wlkp – hod. Krzysztofa Pejki z woj. kujawsko-pomorskiego) oraz suk­ce­sy Bartłomieja Kwiatka odno­szo­ne w powo­że­niu na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej koń­mi ślą­ski­mi (m.in. Lokan – hod. SO Książ), jak rów­nież jego sio­stry Weroniki Kwiatek.
W 2013 r. Paweł Spisak na 6‑letnim koniu Banderas sp – hod. Romana Drabińskiego zaj­mu­je 3. miej­sce w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w WKKW we Francji.
W 2014 r. ogier El Bonillo m (Berlin Bej m – Egzema m po Przedświt XIII‑4 x) hod. Jana Zubera, wł. Katarzyny Papajak, zdo­był wpis do księ­gi stad­nej AES i tra­fił w ręce EvyVanwijnsberghe, któ­ra kon­ty­nu­uje jego karie­rę spor­to­wą. Pierwsze miej­sce w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie CIC3* i zara­zem tytuł Mistrza Polski Seniorów 2014 zdo­był Kamil Rajnert na mało­pol­skim wała­chu Jak Chef (Chef Supreme xx – Juka m / Bonaparte m) hod. SK Prudnik, wł. Anny Mańczak, któ­ry z tak dosko­na­łym wyni­kiem zade­biu­to­wał w kla­sie 3*. Ogier Diokles (Haracz m – Dida m / First des Termes AA) wyho­do­wa­ny w Stadninie Koni Walewice tra­fił w ręce Cian’a O’Connor’a, czo­ło­we­go irlandz­kie­go zawod­ni­ka w sko­kach przez prze­szko­dy, brą­zo­we­go meda­li­sty Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
W roku 2015 ogier MJT Nevados S sp – hod. Stanisława Szurika (woj. kujawsko-pomorskie) wł. Makrum Jumping Team pod bel­gij­skim zawod­ni­kiem Gregorym Whateletem zdo­by­wa w Belgii tytuł Mistrza Świata koni 7‑letnich w sko­kach przez prze­szko­dy, a ogier Bazyli śl oraz klacz Frezja śl – oby­dwa wyho­do­wa­ne w SO Książ,wł. Grzegorza Świątka, powo­żo­ne przez Bartłomieja Kwiatka zdo­by­wa­ją na Węgrzech tytuł odpo­wied­nio Mistrza i Wicemistrza Świata koni 6‑letnich w powo­że­niu.

Po tym ogól­nym wstę­pie chciał­bym przed­sta­wić infor­ma­cję nt. reali­za­cji wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu oraz spra­woz­da­nie z prac biu­ra Zarządu PZHK za ostat­nie 4 lata. Szczegółowa nnfor­ma­cja dot. sytu­acji w poszcze­gól­nych rasach koni znaj­du­je się w spra­woz­da­niach z dzia­łal­no­ści Komisji Ksiąg Stadnych (dostęp­ne na stro­nie www.pzhk.pl).

Wnioski Walnego Zjazdu przyjęte do realizacji

 1. Wystąpić do odpo­wied­nich władz o umiesz­cze­nie w kata­lo­gu takich zawo­dów jak ujeż­dżacz i pod­ku­wacz oraz stwo­rze­nie aktu­al­nych pro­gra­mów naucza­nia tych zawo­dów.
  Zawód pod­ku­wacz znaj­du­je się na liście zawo­dów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a przy wybra­nych izbach rze­mieśl­ni­czych (np. w Olsztynie) orga­ni­zo­wa­ne są sto­sow­ne egza­mi­ny.
  W 2015 r. dzię­ki sta­ra­niom Toru Wyścigów Konnych na wro­cław­skich Partynicach Ministerstwo Edukacji Narodowej  pod­ję­ło pra­ce nad stwo­rze­niem pro­gra­mu naucza­nia w zawo­dzie jeź­dziec. Początkowo miał to być jeź­dziec wyści­go­wy,  jed­nak dzię­ki dzia­ła­niom Polskiego Związku Jeździeckiego roz­sze­rzo­no pro­gram o jeźdź­ca kla­sycz­ne­go. Polski Związek Hodowców Koni we współ­pra­cy z PZJ zaan­ga­żo­wał się w opi­nio­wa­nie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej.
  Jesienią tego roku pierw­sze nabo­ry do szkół kształ­cą­cych w zawo­dzie jeź­dziec odbę­dą się naj­praw­do­po­dob­niej we Wrocławiu, Drzonkowie k. Zielonej Góry i Piasecznie k. Warszawy.
 2. Wniosek doty­czą­cy przy­go­to­wa­nia i wpro­wa­dze­nia od 2015 roku polo­wych prób dziel­no­ści ogie­rów wg pro­jek­tu zgło­szo­ne­go przez komi­sję sp.
 3. Podjęcie dzia­łań w celu wyrów­na­nia dofi­nan­so­wa­nia do prób dziel­no­ści sta­cjo­nar­nych i polo­wych dla koni ras szla­chet­nych.
  Zespół robo­czy powo­ła­ny przez komi­sje ksiąg stad­nych koni ras szla­chet­nych (m, wlkp i sp) pod koniec 2015 przed­sta­wił ramo­wy pro­jekt polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów. Projekt ten był następ­nie przed­mio­tem obrad poszcze­gól­nych komi­sji ksiąg stad­nych, któ­re zapro­po­no­wa­ły pew­ne zmia­ny. W bie­żą­cym roku komi­sje ksiąg stad­nych powin­ny uzgod­nić jeden pro­jekt, któ­ry po opu­bli­ko­wa­niu jego naj­waż­niej­szych zało­żeń w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec”, wej­dzie w życie od 2017 r., zastę­pu­jąc sta­cjo­nar­ną wierz­cho­wą pró­bę dziel­no­ści ogie­rów. W sys­te­mie tym wła­ści­ciel ogie­ra będzie odpo­wie­dzial­ny za jego tre­ning.
  Doświadczenia we wdra­ża­niu w życie tego pro­jek­tu powin­ny zostać wyko­rzy­sta­ne przy ewen­tu­al­nych zmia­nach doty­czą­cych sys­te­mu prób dziel­no­ści dla kla­czy. W tym miej­scu nale­ży pod­kre­ślić, że w obec­nym sys­te­mie polo­wych prób dziel­no­ści dla kla­czy wszyst­kich ras, nie tyl­ko szla­chet­nych, ist­nie­je dopła­ta z PZHK do pro­wa­dze­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej przez te OZHK/WZHK, któ­re pre­miu­ją kla­cze za wyni­ki w polo­wych pró­bach użyt­ko­wo­ści. W 2015 r. ponad 40.000 zł pre­mii tra­fi­ło do wła­ści­cie­li kla­czy hucul­skich, a nie­ca­łe 16.000 zł do wła­ści­cie­li  kla­czy szla­chet­nych. Z tytu­łu pre­mio­wa­nia kla­czy wszyst­kich ras w pró­bach polo­wych, PZHK prze­ka­za­ło w 2015 r. do OZHK/WZHK dodat­ko­we 144.000 zł (zgod­nie z zasa­dą 1 zł pre­mii z OZHK – dopła­ta 2 zł z PZHK).
 4. Nie uzna­wa­nie koni uro­dzo­nych w Polsce, któ­re zosta­ły ziden­ty­fi­ko­wa­ne, zare­je­stro­wa­ne i dla któ­rych pasz­por­ty wysta­wi­ły pod­mio­ty zare­je­stro­wa­ne i pro­wa­dzą­ce księ­gi i reje­stry za gra­ni­cą, jako koni hodow­li pol­skiej. Konie te nie mają pra­wa do nagród finan­so­wych na impre­zach orga­ni­zo­wa­nych przez Polski Związek Hodowców Koni.
  Wniosek reali­zo­wa­ny od paru lat. Z dopłat fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK mogą korzy­stać tyl­ko wła­ści­cie­le koni z pasz­por­ta­mi PZHK.
 5. Podjąć dzia­ła­nia nakła­da­ją­ce obo­wią­zek badań ogie­rów kry­ją­cych w kie­run­ku nosa­ci­zny, NZK, zara­zy stad­ni­czej w chwi­li, gdy ogier będzie zmie­niał wła­ści­cie­la i co za tym idzie miej­sce posto­ju, a nie corocz­nie.
  W spra­wie tej wystą­pi­li­śmy kolej­ny raz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odpowiedź (w załą­cze­niu) była nega­tyw­na.
 6. Pozostawienie wstęp­nej boni­ta­cji i pomia­rów doko­na­nych przez kierowników/dyrek­to­rów Związków przy wstęp­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, któ­ra będzie tak jak do tej pory zamiesz­cza­na w kata­lo­gu.
  Wniosek zre­ali­zo­wa­ny.
 7. Wniosek doty­czy pró­by roz­wią­za­nia pro­ble­mu zawo­dów ama­tor­skich. Komisja PZHK-PZJ powin­na zająć się, oprócz pro­ble­mów zwią­za­nych z MPMK, rów­nież pro­ble­mem zawo­dów towa­rzy­skich. Powinny one być zwią­za­ne z jak naj­mniej­szy­mi ogra­ni­cze­nia­mi ze stro­ny PZJ.
  Polski Związek Jeździecki opra­co­wał ogól­ne wytycz­ne dot. orga­ni­za­cji zawo­dów ama­tor­skich. OZHK/WZHK nie zgło­si­ły zasad­ni­czych uwag do wytycz­nych PZJ.
 8. Wniosek o wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści przej­ścia z kar­to­tek papie­ro­wych na „elek­tro­nicz­ne”.
 9. Wniosek o wdro­że­nie prac umoż­li­wia­ją­cych wpro­wa­dze­nie elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu /przez Internet/ wyda­wa­nia świa­dectw kry­cia.
  Prace zwią­za­ne z reali­za­cją tych dwóch wnio­sków opóź­nia­ją się ze wzglę­du na koniecz­ność przy­go­to­wa­nia w 2015 r. zmian w sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji koni narzu­co­nych prze­pi­sa­mi unij­ny­mi oraz ze wzglę­du na okre­so­we pro­ble­my kadro­we w dzia­le infor­ma­tycz­nym.
 10. Wniosek o dopre­cy­zo­wa­nie regu­la­mi­nu obej­mu­ją­ce­go zasa­dy nabo­ru koni do zakła­dów tre­nin­go­wych.
  Regulamin nabo­ru koni do zakła­dów tre­nin­go­wych jest aktu­ali­zo­wa­ny corocz­nie, w poro­zu­mie­niu z prze­wod­ni­czą­cy­mi komi­sji ksiąg stad­nych.
 11. PZHK powi­nien pod­jąć dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce co naj­mniej do zrów­na­nia wyso­ko­ści dopłat w pro­gra­mach zacho­waw­czych kra­jo­wych ras koni, z uwzględ­nie­niem wyso­kich kosz­tów utrzy­ma­nia koni ras zim­no­krwi­stych.
 12. Zobowiązanie PZHK do pod­ję­cia sta­rań w celu zwięk­sze­nia dota­cji do kla­czy pro­gra­mo­wych do kwo­ty co naj­mniej 2000 zł.
  W 2014 r. ówcze­sny Minister Rolnictwa, pomi­mo ape­lu hodow­ców koni, nie pod­wyż­szył sta­wek dopłat do kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych. Rozmowy pro­wa­dzo­ne z obec­nym kie­row­nic­twem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dają nadzie­ję, że od 2017 r. staw­ki te zosta­ną pod­wyż­szo­ne.
 13. PZHK powi­nien pod­jąć dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do zwe­ry­fi­ko­wa­nia Regionalnych Współczynników Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (SGM) dla koni, słu­żą­cych do obli­cza­nia wiel­ko­ści eko­no­micz­nej gospo­dar­stwa (ESU). Zwiększenie wskaź­ni­ka SGM będzie skut­ko­wać bar­dziej wia­ry­god­ną oce­ną siły eko­no­micz­nej gospo­darstw hodu­ją­cych konie oraz łatwiej­szym apli­ko­wa­niem i roz­li­cza­niem środ­ków pomo­co­wych.
  Z pisma Ministra Rolnictwa (w załą­cze­niu) wyni­ka, że współ­czyn­ni­ki takie nie są już sto­so­wa­ne w obec­nej per­spek­ty­wie finan­so­wej.
 14. Wprowadzenie dodat­ko­we­go zna­ko­wa­nia koni poprzez pale­nia przy wpi­sy­wa­niu koni do ksiąg zaro­do­wych.
  Znakowanie poprzez pale­nia i wymra­ża­nie jest naj­prost­szą, naj­sku­tecz­niej­szą for­mą pro­mo­cji koni pol­skiej hodow­li.
  Z wnio­skiem tym wystą­pi­li­śmy po raz kolej­ny do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odpowiedź była nega­tyw­na (w załą­cze­niu).
 15. Wystosowanie przez PZHK wnio­sku do Instytut Zootechniki w spra­wie:
  1. pisem­ne­go uza­sad­nie­nia nie­do­pusz­cze­nia lub wykre­śle­nia ogie­rów z listy ogie­rów dopusz­czo­nych do kry­cia kla­czy w okre­ślo­nym typie
  2. zagwa­ran­to­wa­nia otrzy­ma­nia przez hodow­ców decy­zji o przy­ję­ciu lub odrzu­ce­niu stad pro­gra­mo­wych w ter­mi­nie – do 15 kwiet­nia roku, w któ­rym wnio­sek został zło­żo­ny.
   Odpowiedź IZ w spra­wie powyż­szych wnio­sków w załą­cze­niu.
 16. Wystąpić do Instytutu Zootechniki o wydłu­że­nie do 31 mar­ca ter­mi­nu zgła­sza­nia do pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych kla­czy, któ­re zosta­ną zaku­pio­ne od hodow­ców rezy­gnu­ją­cych z uczest­nic­twa w w/w pro­gra­mie.
  Z wnio­skiem w tej spra­wie wystą­pi­li­śmy do Ministra Rolnictwa (odpo­wiedź w załą­cze­niu).
 17. Zwiększenie w mediach ogól­no­pol­skich rekla­my imprez orga­ni­zo­wa­nych przez PZHK. Dla posze­rze­nia zain­te­re­so­wa­nia pol­ską hodow­lą koni wśród spo­łe­czeń­stwa nie­zbęd­na jest wła­ści­wa i docie­ra­ją­ca do ogó­łu rekla­ma.
  Wniosek reali­zo­wa­ny. Informacja nt. wszel­kie­go typu imprez i wyda­rzeń hodow­la­nych poja­wia się w mediach lokal­nych i ogól­no­pol­skich bran­żo­wych. Najtrudniej prze­bić się z rekla­mą w naj­bar­dziej kosz­tow­nych mediach ogól­no­pol­skich. Tym nie­mniej i w tych mediach publi­ko­wa­ne są wywia­dy i arty­ku­ły słu­żą­ce popu­la­ry­za­cji bran­ży hodow­la­nej i jeź­dziec­kiej. Przykładem impre­zy, dzię­ki któ­rej rekla­mu­je­my pol­ską hodow­lę w ska­li ogól­no­pol­skiej jest cykl Cavaliada Tour.
 18. Zobowiązanie PZHK do kon­tak­tu z insty­tu­cja­mi odpo­wie­dzial­ny­mi, w celu wyzna­cze­nia w powie­cie leka­rzy wete­ry­na­rii dyżu­ru­ją­cych cało­do­bo­wo.
  Wniosek bar­dzo trud­ny do reali­za­cji. Lekarz powia­to­wy nie ma moż­li­wo­ści wyzna­cze­nia takich leka­rzy, gdyż nie leży to w zada­niach usta­wo­wych Inspekcji Weterynaryjnej.
 19. Wniosek o roz­po­czę­cie od 2015 r. dzia­łań w celu opra­co­wa­nia rodzin żeń­skich w rasie ślą­skiej. Minęło już 6 lat od opra­co­wa­nia 7 rodów męskich koni rasy ślą­skiej.
  W poro­zu­mie­niu z Komisją księ­gi stad­nej koni rasy pró­bu­je­my zain­te­re­so­wać tym tema­tem uczel­nie rol­ni­cze, gdyż jest to temat nie­zwy­kle czaso- i pra­co­chłon­ny.
 20. Wniosek o wystą­pie­nie do MRiRW w spra­wie pla­no­wa­nych zmian i reor­ga­ni­za­cji spół­ek ANR zaj­mu­ją­cych się hodow­lą koni. Czy są pla­no­wa­ne pry­wa­ty­za­cje Stad Ogierów i Stadnin Koni?
  W 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa przed­sta­wi­ło pro­jekt sprze­da­ży wybra­nych spół­ek stra­te­gicz­nych będą­cych w zaso­bach ANR, w tym spół­ek „koń­skich”, któ­ry nie został wdro­żo­ny. W 2015 r. ANR opra­co­wa­ła pro­jekt pro­gra­mu hodow­li koni w jej spół­kach. Nowe kie­row­nic­two ANR poin­for­mo­wa­ło, że zamie­rza opra­co­wać nowy pro­gram. W kwiet­niu br. Minister Rolnictwa powo­łał Radę ds. Hodowli Koni, któ­rej zada­niem ma być opra­co­wa­nie Programu Rozwoju Hodowli Koni w Polsce.

Stan organizacyjny

W minio­nej kaden­cji PZHK zrze­szał 14 Okręgowych/ Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz nastę­pu­ją­ce Związki Rasowe:

 • Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
 • Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
 • Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi
 • Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych
 • Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego
 • Związek Hodowców Koników Polskich
 • Związek Trakeński w Polsce (czło­nek wspie­ra­ją­cy)
 • Polish Quarter Horse Association (czło­nek wspie­ra­ją­cy)

Liczba członków Terenowych Kół Hodowców Koni

  2012 2013 2014 2015
Liczba TKHK 179 169 180 181
Liczba człon­ków TKHK 10819 8576 9475 9743
Zebrania w TKHK 182 172 167 176
Udział człon­ków 4855 4416 4113 4261

Pogłowie koni w Polsce

Pogłowie koni w Polsce wg danych GUS oraz PZHK

  2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015
GUS 320.952 306.992 325.304 264.200 222.200 207.065    
PZHK       344.188 313.868 303.963 303.359 308.254

Struktura pogłowia wg PZHK w zależności od typu użytkowego

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zimnokrwiste 223.349 202.459 177.240 156.705 149.782 148.998 148.774
Szlachetne 105.371 105.156 99.946 110.753 107.691 107.198 110.938
Kuce 34.080 36.573 37.127 42.742 42.940 43.828 46.243

poglowie_12-15

Struktura procentowa pogłowia wg PZHK w zależności od typu użytkowego

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zimnokrwiste 61,6 58,8 56,4 50,5 49,9 49,7 48,6
Szlachetne 29,0 30,6 31,8 35,7 35,8 35,7 36,3
Kuce 9,4 10,6 11,8 13,8 14,3 14,6 15,1

Klacze w wieku 3 – 15 lat w pogłowiu wg PZHK

  Kuce Szlach. Zimn. Ogółem % kla­czy
ogó­łem w pogło­wiu
2012 17.394 47.110 83.275 147.779 47,08
2013 17.772 44.839 77.355 139.916 46,03
2014 18.195 43.398 73.921 135.514 44,67
2015 18.996 43.029 72.159 134.184 43,45

Liczba klaczy i ogierów aktywnych w hodowli

RASA MAŁOPOLSKA

Rok Klacze star­sze
(prze­gląd)
Klacze
mło­de
Źrebięta Ogiery
star­sze
(prze­gląd)
Ogiery
mło­de
Zmiany w sta­nów­ce
Ogierki Klaczki licz­ba
ogie­rów
śred­nie
kry­cie
G W G W G G W G G
2012 1239 120 207 14 286 292 85 118 1 159 8,92
2013 1033 85 174 13 254 252 89 102 4 137 8,67
2014 936 66 195 14 223 246 14 105 1 142 8,70
2015 951 73 169 6 246 274 9 105 6 112 9,34

Mimo, iż rasa obję­ta jest Programem Ochony Zasobów Genetycznych, od kil­ku lat utrzy­mu­je się ten­den­cja spad­ko­wa w licz­bie kla­czy star­szych czyn­nych w hodow­li. Natomiast w 2015 r. widocz­ny jest wzrost śred­niej licz­by kla­czy pokry­tych przez ogie­ra, co powin­no prze­ło­żyć się na więk­szą licz­bę reje­stro­wa­nych źre­biąt. Niepokojąca jest niska licz­ba ogie­rów kwa­li­fi­ko­wa­nych corocz­nie do roz­ro­du, co powo­du­je szyb­ko postę­pu­ją­ce sta­rze­nie się gru­py ogie­rów kry­ją­cych. W zakre­sie oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej pro­wa­dzo­ny jest wspól­ny tre­ning wierz­cho­wy z ogie­ra­mi ras wlkp, sp i hodow­li zagra­nicz­nej oraz od 2013 r. tre­ning zaprzę­go­wy z ogie­ra­mi rasy ślą­skiej. Stała współ­pra­ca Komisji Księgi Stadnej z Międzynarodową Konfederacją Konia Anglo-Arabskiego oraz Polskim Związkiem Hodowców Koni Małopolskich. Wprowadzenie od 2016 r. ozna­czeń raso­wych koni speł­nia­ją­cych warun­ki dzia­łu anglo­arab­skie­go (zgod­nie z usta­le­nia­mi WZ CIAA). Wprowadzenie do regu­la­mi­nu czem­pio­na­tów raso­wych zmia­ny spo­so­bu pre­zen­ta­cji koni oraz roz­sze­rze­nie rywa­li­za­cji o sko­ki i ruch luzem w kory­ta­rzu. Promocja pol­skich koni na czem­pio­na­cie w Pompadour (Francja). Kompleksowa aktu­ali­za­cja pro­gra­mu hodow­li (m.in. rezy­gna­cja z wymo­gu pokry­cia kla­czy przed wpi­sem do księ­gi stad­nej, obni­że­nie pro­gu boni­ta­cji przy wpi­sie kla­czy do ksiąg, zmia­na zasad kate­go­ry­za­cji ogie­rów, pra­ce nad wpro­wa­ze­niem polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów – wspól­nie z Komisjami Ksiąg Stadnych koni ras: wiel­ko­po­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pókr­wi).

RASA WIELKOPOLSKA

Rok Klacze star­sze
(prze­gląd)
Klacze mło­de Źrebięta Ogiery
star­sze
(prze­gląd)
Ogiery
mło­de
Zmiany w sta­nów­ce
Ogierki Klaczki licz­ba
ogie­rów
śred­nie
kry­cie
G W G W G G W G G
2012 1218 219 160 24 251 294 173 64 1 97 9,40
2013 969 171 168 15 213 226 115 53 1 92

10,15

2014 813 109 222 21 196 196 28 40 5 86 10,01
2015 820 99 136 20 211 236 24 54 2 66 13,06

Stały od lat spa­dek licz­by kla­czy czyn­nych w hodow­li pod­da­wa­nych prze­glą­dom i rodzą­cych źre­bię­ta został w ostat­nim roku nie­co zaha­mo­wa­ny, nie wzro­sła jed­nak licz­ba nowo licen­cjo­no­wa­nych kla­czy. Rażąco niska licz­ba ogie­rów kry­ją­cych oraz wpi­sy­wa­nych corocz­nie do księ­gi stad­nej. Rasa obję­ta jest Programem Ochrony Zasobów Genetycznych, jed­nak nale­ży pamię­tać, że dopusz­czo­ny i sto­so­wa­ny jest tu na sze­ro­ką ska­lę dolew ras zagra­nicz­nych, podob­nie jak w księ­dze koni rasy sp. Nie zmie­nia się układ tery­to­rial­ny – ponad 60% popu­la­cji kla­czy utrzy­my­wa­nych jest na tere­nie czte­rech woje­wództw: wiel­ko­pol­skie­go, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazo­wiec­kie­go. Problemem jest nadal brak odpo­wied­nich ogie­rów do kry­cia kla­czy obję­tych POZG, co zmu­si­ło Komisję Księgi Stadnej do pod­ję­cia decy­zji o dopusz­cze­niu do kry­cia kla­czy pro­gra­mo­wych ogie­ra, któ­ry nie uzy­skał w ZT wyni­ku kwa­li­fi­ku­ją­ce­go do wpi­su do księ­gi stad­nej. Prowadzone są pra­ce nad dopra­co­wa­niem i wpro­wa­dze­niem w życie polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów oraz zatwier­dze­niem sys­te­mu kate­go­ry­za­cji kla­czy.

RASA POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI

Rok Klacze star­sze (prze­gląd) Klacze mło­de Źrebięta

Ogiery

star­sze

(prze­gląd)

Ogiery mło­de Zmiany w sta­nów­ce
Ogierki Klaczki licz­ba ogie­rów śred­nie kry­cie
G W G W G G W G G
2012 1699 199 325 16 522 441 443 267 18 294 7,50
2013 1269 136 325 12 363 391 344 229 19 275 7,52
2014 1120 93 316 27 401 381 43 207 14 270 7,84
2015 1106 89 310 25 403 439 55 222 25 205 8,71

Stan hodow­li koni sp wpi­su­je się w ogól­ny trend spad­ko­wy w licz­bie hodo­wa­nych koni ras szla­chet­nych, zarów­no w Polsce jak i na świe­cie. W kla­czach star­szych wpi­sa­nych do księ­gi głów­nej w cia­gu 10 lat odno­to­wa­ny spa­dek się­ga 45%, a dodat­ko­wo aż 60% kla­czy w tej gru­pie ma obec­nie 16 i wię­cej lat. Około 75% tej gru­py sta­no­wią kla­cze sp, a 25 % to kla­cze z pasz­por­ta­mi wysta­wio­ny­mi przez zagra­nicz­ne pod­mio­ty. Klacze posia­da­ją­ce w rodo­wo­dzie przy­naj­mniej jed­ne­go przod­ka ślą­skie­go do dru­gie­go poko­le­nia (II dział) sta­no­wią oko­ło 14% ogó­łu wszyst­kich wpi­sa­nych do księ­gi sp oraz ok. 19% wśród wpi­sa­nych kla­czy sp. Widoczna jest duża aktyw­ność zagra­nicz­nych związ­ków opi­su­ją­cych źre­bię­ta szla­chet­ne na tere­nie nasze­go kra­ju.

W gru­pie ogie­rów użyt­ko­wa­nych w roz­ro­dzie oko­ło 55% sta­no­wią ogie­ry rasy sp, a oko­ło 45% impor­to­wa­ne. Niska licz­ba ogie­rów mło­dych zwią­za­na jest ze zmniej­sza­ją­cą się popu­la­cją koni, a co za tym idzie mniej­szą licz­bą mate­ria­łu męskie­go przed­sta­wia­ne­go na kwa­li­fi­ka­cji do ZT, jak rów­nież coraz szer­szym zasto­so­wa­niem inse­mi­na­cji, w dużym stop­niu rów­nież impor­to­wa­nym nasie­niem (oko­ło 40 – 50 ogie­rów rocz­nie). Komisja Księgi Stadnej pra­co­wa­ła głów­nie nad: roz­pa­try­wa­niem wnio­sków doty­czą­cych dopusz­cza­nia do roz­ro­du ogie­rów i ich nasie­nia, zmia­na­mi kwa­li­fi­ka­cji hodow­la­nej koni i innych zwią­za­nych z popu­la­cją mate­ria­łu męskie­go czy żeń­skie­go koni z księ­gi sp, two­rze­niem tek­stu jed­no­li­te­go nowe­go pro­gra­mu hodow­la­ne­go zgod­ne­go z wytycz­ny­mi Rady Hodowlanej oraz wymo­ga­mi cza­sów współ­cze­snych, wpro­wa­dze­niem nowe­go sys­te­mu kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów do hodow­li (polo­wa pró­ba dziel­no­ści), wpro­wa­dze­niem jako ofi­cjal­nej linio­wej meto­dy oce­ny pokro­ju i cech użyt­ko­wych kla­czy sp na bazie wzo­ru sto­so­wa­ne­go przez KWPN, wpro­wa­dze­niem kate­go­ry­za­cji kla­czy„ stwo­rze­niem ogól­no­pol­skiej listy osób upraw­nio­nych do doko­ny­wa­nia oce­ny kla­czy, jak rów­nież jeźdź­ców teste­rów pod­czas prób dziel­no­ści oraz opra­co­wy­wa­nia sys­te­mu nada­wa­nia upraw­nień we współ­pra­cy z komi­sją mało­pol­ską i wiel­ko­pol­ską.

Należy rów­nież wspo­mniec o wspa­nia­łym suk­ce­sie siwe­go ogie­ra MJT Nevados S na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w Lanaken 2015 w naj­trud­niej­szej kate­go­rii wie­ko­wej koni 7‑letnich.

RASA ŚLĄSKA

Rok Klacze star­sze (prze­gląd) Klacze mło­de Źrebięta

Ogiery

star­sze

(prze­gląd)

Ogiery mło­de Zmiany w sta­nów­ce
Ogierki Klaczki licz­ba ogie­rów śred­nie kry­cie
G W G W G G W G G
2012 1192 151 184 17 325 384 180 186 21 237 11,78
2013 1190 122 252 11 407 386 153 184 15 238 11,43
2014 1132 78 274 14 394 423 27 162 13 223 12,98
2015 1243 80 252 14 481 465 23 190 23 211 13,47

Liczba kla­czy hodow­la­nych na względ­nie sta­łym pozio­mie z lek­ką ten­den­cją wzro­sto­wą, zmniej­sza­ją­ca się licz­ba kla­czy wpi­sa­nych do księ­gi wstęp­nej użyt­ko­wa­nych w roz­ro­dzie. Liczba ogie­rów czyn­nych w roz­ro­dzie rów­nież nie jest zagro­żo­na, zauwa­żal­ne waha­nia w śred­niej licz­bie kla­czy pokry­tych przez ogie­ra. Kwalifikacja ogie­rów do roz­ro­du na sta­łym pozio­mie, uwzgled­nia­ją­ca koniecz­ność zacho­wa­nia w roz­ro­dzie wszyst­kich ist­nie­ją­cych w Polsce rodów męskich. Podstawowym celem dzia­łań Komisji Księgi Stadnej jest utrzy­ma­niu sta­re­go typu konia ślą­skie­go i zacho­wa­nie odpo­wied­niej kości­sto­ści w tej rasie. Po prze­ana­li­zo­wa­niu rodo­wo­dów całej popu­la­cji hodow­la­nej koni ślą­skich, Komisja widząc duże spo­krew­nie­nie w rodach męskich i liniach żeń­skich pod­ję­ła w 2014 roku decy­zję o spro­wa­dze­niu ogie­ra rasy cięż­ki gorą­co­kr­wi­sty ze Stada Ogierów w Moritzburgu z nie­ist­nie­ją­ce­go u nas rodu L. Drugi ogier rasy schwe­res warm­blut (Eckermann z rodu Edelmann z odga­łę­zie­nia rodu Eidam) tra­fił do SO Książ. Sukcesy Bartłomieja Kwiatka powo­żą­ce­go koń­mi rasy ślą­skiej na I Mistrzostwach Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi (Węgry 2015).

RASA POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY

Rok Klacze star­sze (prze­gląd) Klacze mło­de Źrebięta

Ogiery

star­sze

(prze­gląd)

Ogiery mło­de Zmiany w sta­nów­ce
Ogierki Klaczki licz­ba ogie­rów śred­nie kry­cie
G W G W G G W G G
2012 5621 1413 1309 309 2764 2959 11611 1941 275 2383 17,93
2013 5584 1383 1400 315 2854 3083 10404 1873 294 2312 17,58
2014 5590 1209 1337 242 2966 3069 9151 1791 348 2274 17,21
2015 5895 1160 1295 211 3103 3266 9872 1855 218 2025 16,32

Według danych PZHK w Polsce jest ponad 160 tysię­cy koni w typie zim­no­krwi­stym. Względnie duży spa­dek, znacz­nie więk­szy niż w czę­ści koni zaro­do­wych, nastę­pu­je wśród koni użyt­ko­wych, z któ­rych pozy­ski­wa­ne są źre­bię­ta do tuczu na eks­port rzeź­ny. Natomiast remont kla­czy i ogie­rów dzia­ła­ją­cych w roz­ro­dzie jest obec­nie wystar­cza­ją­cy. Liczba ogie­rów kry­ją­cych jest bar­dzo wyso­ka, koniecz­ne jest więc pro­wa­dze­nie ostrej selek­cji poprzez wyeli­mi­no­wa­nie naj­słab­szych osob­ni­ków. Ogiery są sto­sun­ko­wo mło­de – śred­ni ich wiek wyno­si 8 lat. Zdecydowana więk­szość rodzą­cych się źre­biąt kie­ro­wa­na jest na eks­port rzeź­ny.

Sytuacja wśród koni sokól­skich i sztum­skich uczest­ni­czą­cych w POZG jest dobra, w cią­gu 7 lat dzia­ła­nia pro­gra­mu licz­ba kla­czy wzro­sła 4‑krotnie, a licz­ba ogie­rów w peł­ni zabez­pie­cza potrze­by roz­ro­du. Działanie na przy­szłość to: kwa­li­fi­ka­cja moż­li­wie naj­lep­szych ogie­rów i kla­czy poprzez ostrzej­szą selek­cję, utrwa­la­nie typów co ozna­cza róż­ni­co­wa­nie pod wzglę­dem feno­ty­pu koni sokól­skich i sztum­skich, kon­so­li­da­cję gene­tycz­ną obu typów. Konie sokól­skie w 90% skon­cen­tro­wa­ne są na tere­nie dwóch woje­wództw: pod­la­skie­go i lubel­skie­go, zaś konie sztum­skie są bar­dziej roz­pro­szo­ne na tere­nie kra­ju, cho­ciaż naj­wię­cej wystę­pu­je na Pomorzu 29%. Priorytetowym zada­niem jest kon­so­li­da­cja obu typów, któ­re win­ny róż­nić się mię­dzy sobą oraz odróż­niać od konia pkz. W rasie pkz w dal­szym cią­gu nale­ży popra­wiać pra­wi­dło­wość budo­wy tych koni, ich cha­rak­ter i tem­pe­ra­ment oraz ruch, sto­su­jąc umiar­ko­wa­ny i prze­my­śla­ny dolew krwi impor­tów. W celu szko­le­nio­wym opra­co­wa­na zosta­ła i wdro­żo­na kar­ta oce­ny konia na wysta­wach oraz aukcjach ogie­rów.

RASA ARDEN POLSKI

Rok Klacze star­sze (prze­gląd) Klacze mło­de Źrebięta Ogiery
star­sze
(prze­gląd)
Ogiery mło­de Zmiany w sta­nów­ce
Ogierki Klaczki licz­ba ogie­rów śred­nie kry­cie
2015 68 55 73 67 29 28 19 16,79

 

Ze wzglę­du na powięk­sza­ją­ce się w Polsce pogło­wie koni w typie ardeń­skim oraz rosną­cą licz­bę ich miło­śni­ków, w 2012 r. Polski Związek Hodowców Koni pod­jął decy­zję o otwar­ciu księ­gi stad­nej dla rasy o nazwie „Arden Polski”. Prowadzenie księ­gi opie­ra się na poro­zu­mie­niu z Francuskim Związkiem Hodowców Koni Ardeńskich (UECRA) oraz Francuskim Instytutem Konia i Jeździectwa (IFCE). Z chwi­lą pod­pi­sa­nia umo­wy Polska dołą­czy­ła do mię­dzy­na­ro­do­wej wspól­no­ty ksiąg ardeń­skich, do któ­rej nale­żą Francja, Belgia, Luksemburg i Szwecja. Konie te są zgru­po­wa­ne u dobrych hodow­ców, naj­czę­ściej w więk­szych sta­dach.

RASA KONIK POLSKI

Rok Klacze star­sze (prze­gląd) Klacze mło­de Źrebięta

Ogiery

star­sze

(prze­gląd)

Ogiery mło­de Zmiany w sta­nów­ce
Ogierki Klaczki licz­ba ogie­rów śred­nie kry­cie
2012 861 165 281 347 142 17 163 6,97
2013 819 215 277 327 147 11 168 7,43
2014 974 222 369 382 139 11 178 7,47
2015 1100 201 414 450 155 5 166 8,27

Liczba kla­czy czyn­nych w hodow­li sys­te­ma­tycz­nie rośnie, co prze­kła­da się rów­nież na wzrost reje­stro­wa­nych uro­dzeń źre­biąt. Stanówka pozo­sta­je na zbli­żo­nym pozio­mie. Znowelizowany pro­gram hodow­li zacho­waw­czej koni rasy konik pol­ski, któ­ry obo­wią­zu­je od 2013 r. wpro­wa­dził dru­gi dział G II dla kla­czy hodow­la­nych, któ­re przede wszyst­kim ze wzglę­du na umasz­cze­nia mysza­te z odmia­na­mi, nie mogą być wpi­sa­ne do księ­gi eli­tar­nej G I. W 2014 r. Komisja Księgi Stadnej uzna­ła Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego jako alter­na­tyw­ną pró­bę dziel­no­ści koni­ków, usta­li­ła wykaz ośrod­ków hodow­la­nych, w któ­rych prze­pro­wa­dza się pró­by dziel­no­ści, wpro­wa­dzi­ła obo­wią­zek zali­cze­nia polo­wych prób użyt­ko­wo­ści przez kla­cze wpi­sy­wa­ne od 2017 roku w prze­cią­gu czte­rech lat od daty wpi­su. W Polsce funk­cjo­nu­je obec­nie 6 linii ogie­rów i 16 linii kla­czy. Rasa obję­ta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych. Komisja sta­le współ­pra­cu­je ze Związkiem Hodowców Koników Polskich.

RASA HUCULSKA

Rok Klacze star­sze (prze­gląd) Klacze mło­de Źrebięta Ogiery
star­sze
(prze­gląd)
Ogiery mło­de Zmiany w sta­nów­ce
Ogierki Klaczki licz­ba ogie­rów śred­nie kry­cie
2012 1241 205 303 300 169 8 186 6,31
2013 1280 187 324 338 169 6 172 7,02
2014 1268 223 310 341 168 8 168 7,68
2015 1361 200 401 394 178 8 163 7,45

Podobnie jak w rasie konik pol­ski, z roku na rok wzra­sta licz­ba kla­czy czyn­nych w roz­ro­dzie. W dal­szym cią­gu w popu­la­cji są repre­zen­to­wa­ne wszyst­kie linie żeń­skie (14) i rody męskie (7). Ogiery hucul­skie od 2007 r. kwa­li­fi­ko­wa­ne są do hodow­li przez jed­ną komi­sję, co powo­du­je zaostrze­nie selek­cji. Ponad 60% kla­czy hodo­wa­nych jest na połu­dniu Polski, w rejo­nach pod­gór­skich i gór­skich, gdzie warun­ki środowiskowo-klimatyczne są naj­bar­dziej sprzy­ja­ją­ce dla koni rasy hucul­skiej. Około 140 klaczy-matek jest wła­sno­ścią trzech pań­stwo­wych stad­nin, co sta­no­wi nie­ca­łe 10% pogło­wia kla­czy. Choć corocz­ny remont kla­czy utrzy­mu­je się na pozio­mie 16 – 17% to licz­ba klaczy-matek nie rośnie tak gwał­tow­nie, co świad­czy, że w ostat­nich latach ze wzglę­du na zaawan­so­wa­ny wiek  znacz­ny pro­cent kla­czy star­szych został wyeli­mi­no­wa­ny z hodow­li. Komisja Ksiegi Stadnej sta­le współ­pra­cu­je z Polskim Zwiazkiem Hodowców Konia Huculskiego oraz Miedzynarodową Federacją Konia Huculskiego.

Nowelizacja pro­gra­mu hodow­li w 2014 r. (m.in.: dopusz­cze­nie siwi­zny u ogie­rów, nie­do­pusz­czal­ne odmia­ny u kla­czy maści kasz­ta­no­wa­tej, rezy­gna­cja z obo­wiąz­ku bada­nia mar­ke­rów gene­tycz­nych źre­biąt uro­dzo­nych od 1 stycz­nia 2014 r., od 2017 r. mini­mal­ny wiek 36 mie­się­cy dla ogie­rów i kla­czy wpi­sy­wa­nych do ksiąg, mini­mal­na boni­ta­cja dla kla­czy przy wpi­sie pod­nie­sio­na do 76 pkt, obo­wiąz­ko­wa pró­ba zasad­ni­cza dla wszyst­kich kla­czy wpi­sy­wa­nych do ksiąg od 2014 r., zmia­na kate­go­ry­za­cji ogie­rów i wpro­wa­dze­nie kate­go­ry­za­cji kla­czy). Rasa obję­ta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych.

KUCE I KONIE MAŁE

Księga stadna

Rok Klacze star­sze (prze­gląd) Klacze mło­de Źrebięta

Ogiery

star­sze

(prze­gląd)

Ogiery mło­de Zmiany w sta­nów­ce
Ogierki Klaczki licz­ba ogie­rów śred­nie kry­cie
G W G W G G G G
2012 63 6 55 4 135 141 46 35 45 3,93
2013 86 5 32 4 142 145 45 9 51 3,37
2014 69 5 23 3 103 116 40 7 55 4,04
2015 92 7 32 1 135 116 58 18 47 4,57

Rejestr

Rok Klacze
star­sze
(prze­gląd)
Klacze
mło­de
Źrebięta Ogiery
star­sze
(prze­gląd)
Ogiery
mło­de
Zmiany w sta­nów­ce
Ogierki Klaczki licz­ba
ogie­rów
śred­nie
kry­cie
2012 416 29 94 102 333 28 284 4,47
2013 317 34 78 82 287 27 255 4,31
2014 239 24 52 75 232 18 231 4,17
2015 215 15 81 61 260 20 194 4,49

W 2010 roku zosta­ła wyda­na decy­zja o otwo­rze­niu księ­gi kuców, dla­te­go na pod­sta­wie posia­da­nych danych nie moż­na jesz­cze wnio­sko­wać o roz­wo­ju rasy. Liczba kla­czy mło­dych i ogie­rów wpi­sy­wa­nych corocz­nie do ksie­gi daje nadzie­ję, że w cią­gu kil­ku lat rasa osią­gnie liczeb­no­ści pozwa­la­ją­ce na bez­piecz­ne pro­wa­dze­nie hodow­li.

Liczba klaczy poszczególnych ras i typów objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych

  2012 2013 2014 2015
  sta­da kla­cze sta­da kla­cze sta­da kla­cze sta­da kla­cze
rasa mało­pol­ska 167 655 164 540 150 485 138 449
rasa wiel­ko­pol­ska 33 130 36 136 32 142 32 165
rasa ślą­ska 167 604 217 748 227 807 249 843
rasa hucul­ska 273 1065 249 1161 261 1224 264 1225
rasa konik pol­ski 157 776 175 971 192 1095 215 1238
pkz – typ sztum­ski 185 698 209 834 204 928 233 1086
pkz – typ sokól­ski 261 661 263 960 259 1031 261 1104
RAZEM 1243 4589 1313 5350 1325 5712 1392 6110
klaczy/stado 3,69 4,07 4,31 4,39

Stanówka

  2012 2013 2014 2015
Liczba ogie­rów uczest­ni­czą­cych w roz­ro­dzie 3885 3743 3679 3235
Liczba kla­czy pokry­tych ogó­łem 53980 51475 50479 43683 *
Średnia licz­ba pokry­tych kla­czy 13,89 13,75 13,72 13,50

*dane za 2015 r.  nie­kom­plet­ne

DZIAŁALNOŚĆ BIURA PZHK

W struk­tu­rze biu­ra PZHK funk­cjo­nu­ją naste­pu­ją­ce dzia­ły pod­le­ga­ją­ce dyrek­to­ro­wi biu­ra:

 1. Sekretariat (1 oso­ba, 1 etat)
 2. Dział Finansowo-Księgowy (2012 – 3 oso­by, 2,5 eta­tu; 2013 – 3 oso­by, 2,25 eta­tu; 2014 – 2015 – 2 oso­by, 2 eta­ty)
 3. Dział Hodowlany (2012 – 4 oso­by, 3,5 eta­tu + umo­wa zle­ce­nie; 2013 – 5 osób, 4,25 eta­tu; 2014 – 5 osób, w tym jed­na na urlo­pie macie­rzyń­skim, jed­na na zastęp­stwo czy­li 4 eta­ty, 2015 – 5 osób, w tym jed­na na macie­rzyń­skim, jed­na na zastęp­stwo, 4 eta­ty)
 4. Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji (2012 – 2013 – 3 eta­ty, 3 oso­by; 2014 – 4 oso­by, w tym jed­na na urlo­pie macie­rzyń­skim, jed­na na zastęp­stwo, 3 eta­ty; 2015 – 4 oso­by, 3,5 eta­tu)
 5. Dział Informatyczny (2012 – 2014 – 3 oso­by, 3 eta­ty; 2015 – 4 oso­by od 08.2015 r., w tym jed­na oso­ba na macie­rzyń­skim, jed­na na zastęp­stwo, 3 eta­ty)
 6. samo­dziel­ne sta­no­wi­sko ds. hodow­la­nych i orga­ni­za­cyj­nych utwo­rzo­ne w 2015 r. (1 oso­ba, 1 etat).

Zadania statutowe

2012:

 • orga­ni­za­cja Walnego Zjazdu Delegatów
 • orga­ni­za­cja 4 posie­dzeń Prezydium
 • orga­ni­za­cja 2 posie­dzeń Zarządu Głównego
 • orga­ni­za­cja 2 posie­dzeń Komisji Rewizyjnej

2013:

 • orga­ni­za­cja 3 posie­dzeń Prezydium
 • orga­ni­za­cja 3 posie­dzeń Zarządu Głównego
 • orga­ni­za­cja 2 posie­dzeń Komisji Rewizyjnej

2014:

 • orga­ni­za­cja Walnego Zjazdu Delegatów PZHK – Warszawa, 27 maja
 • orga­ni­za­cja 6 posie­dzeń Prezydium
 • orga­ni­za­cja 2 posie­dzeń Zarządu Głównego
 • orga­ni­za­cja 2 posie­dzeń Komisji Rewizyjnej
 • orga­ni­za­cja posie­dze­nia Rady Hodowlanej

2015:

 • orga­ni­za­cja 5 posie­dzeń Prezydium
 • orga­ni­za­cja 2 posie­dzeń Zarządu Głównego
 • orga­ni­za­cja 2 posie­dzeń Komisji Rewizyjnej
 • orga­ni­za­cja posie­dze­nia Rady Hodowlanej
 • orga­ni­za­cja spo­tka­nia gru­py robo­czej doty­czą­ce­go wierz­cho­wej polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów (Warszawa 2 mar­ca, Warszawa 29 kwiet­nia)

Dodatkowo:

 • koor­dy­na­cja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: wlkp, sp, śl, hc i zimn – Dział Hodowlany
 • koor­dy­na­cja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: m, kn i kuce – Dział Ksiąg
 • 1 nara­da pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK
 • 4 nara­dy kie­row­ni­ków OZHK/WZHK
 • 1 nara­da księ­go­wych OZHK/WZHK (chy­ba były 2 nara­dy)

Dział Hodowlany

Stacjonarne próby dzielności ogierów i klaczy

Do zadań PZHK nale­ży m.in.: przy­go­to­wy­wa­nie regu­la­mi­nów kwa­li­fi­ka­cji i prób dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów na dany rok, usta­la­nie ter­mi­nów kwa­li­fi­ka­cji i prób dziel­no­ści, usta­la­nie skła­du komi­sji kwa­li­fi­ku­ją­cej i oce­nia­ją­cej kla­cze i ogie­ry w ZT, usta­la­nie kadry obcych powo­żą­cych i obcych jeźdź­ców, usta­la­nie ter­mi­nów testów obce­go powożącego/jeźdźca, przyj­mo­wa­nie zgło­szeń kla­czy i ogie­rów z OZHK/WZHK (spraw­dza­nie czy kla­cze i ogie­ry speł­nia­ją warun­ki wpi­su do ksiąg, kom­ple­to­wa­nie doku­men­tów potrzeb­nych na kwa­li­fi­ka­cję – kopie wnio­sków o wpis do księ­gi, oświad­cze­nia dla kla­czy 4‑letnich i star­szych, kon­tro­la wpłat od wła­ści­cie­li koni, kon­tro­la wyko­na­nia badań mar­ke­rów gene­tycz­nych potwier­dza­ją­cych pocho­dze­nie ogie­rów), pod­pi­sy­wa­nie umów z wła­ści­cie­la­mi zakwa­li­fi­ko­wa­nych koni, wysył­ka kata­lo­gów przy pró­bach dziel­no­ści ogie­rów (kwa­li­fi­ka­cja i pró­ba dziel­no­ści), przy­go­to­wa­nie wyni­ków kla­czy i ogie­rów pod­czas pró­by dziel­no­ści (arkusz Excel), przy­go­to­wa­nie deko­ra­cji zwy­cię­skich koni (der­ka, puchar z tablicz­ką, floo), opra­co­wa­nie infor­ma­cji na stro­nę PZHK, opra­co­wa­nie sta­ty­styk ZT kla­czy i ogie­rów za dany rok, opra­co­wa­nie i wysył­ka do wła­ści­cie­li pisem­nych opi­nii Komisji Oceny nt. ogie­rów kwa­li­fi­ko­wa­nych do ZT, publi­ka­cja wyni­ków prób dziel­no­ści w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec”.
Na pró­bie dziel­no­ści kla­czy wła­ści­ciel i hodow­ca zwy­cię­skiej kla­czy otrzy­mu­je puchar z tablicz­ką. Dla zwy­cię­skiej kla­czy prze­wi­dzia­na jest der­ka i floo, dla dwóch wice­czem­pio­nek floo. Derki, floo, tablicz­ki, pucha­ry finan­so­wa­ne są z fun­du­szu PZHK. Obsługa ZT kla­czy – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg. Na pró­bie dziel­no­ści ogie­rów wła­ści­ciel i hodow­ca czem­pio­na oraz dwóch wice­czem­pio­nów otrzy­mu­ją puchar z tablicz­ką. Dla zwy­cię­skie­go ogie­ra prze­wi­dzia­na jest der­ka i floo, dla dwóch wice­czem­pio­nów floo. Derki, floo, tablicz­ki, pucha­ry finan­so­wa­ne są z fun­du­szu PZHK. Obsługa ZT ogie­rów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

Ogiery zakwalifikowane do treningu w ZT

  Rasa pro­fil max. licz­ba miejsc licz­ba zakw. ogie­rów pró­ba dziel­no­ści
przy­stą­pi­ły zda­ły nie zda­ły wyco­fa­ne
2012 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 20 16 15 12 3 1
młp, wlkp, sp, zagr zaprz 10 4 3 3 0 1
Śląskie zaprz 25 25 25 21 4 0
RAZEM 55 45 43 36 7 2
100,0% 81,8% 95,6% 80,0% 15,6% 4,4%
2013 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 20 12 10 5 5 2
młp, wlkp, sp, zagr zaprz 35 3 3 3 0 0
Śląskie zaprz 24 24 18 6 0
RAZEM 55 39 37 26 11 2
100,0% 70,9% 94,9% 66,7% 28,2% 5,1%
2014 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 15 16 16 9 5 2
młp, wlkp, sp, zagr zaprz 30 5 5 5 0 0
Śląskie zaprz 20 20 13 7 0
RAZEM 45 41 41 27 12 2
100,0% 91,1% 100,0% 65,9% 29,3% 4,9%
2015 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 20 7 6 3 3 1
młp, wlkp, sp, zagr zaprz 30 3 3 1 2 0
Śląskie zaprz 24 24 20 4 0
RAZEM 50 34 33 24 9 1
100,0% 68,0% 97,1% 70,6% 26,5% 2,9%
RAZEM młp, wlkp, sp, zagr wierzch 75 51 47 29 16 6
młp, wlkp, sp, zagr zaprz 130 15 14 12 2 1
Śląskie zaprz 93 93 72 21 0
RAZEM 205 159 154 113 39 7
100,0% 77,6% 96,9% 71,1% 24,5% 4,4%

Treningi odby­wa­ły się w nastę­pu­ją­cych Zakładach Treningowych:

 • 2012: Bogusławice, Gniezno (zaprz), Książ (zaprz)
 • 2013: Bogusławice, Książ (zaprz)
 • 2014: Bielice, Książ (zaprz)
 • 2015: Bielice, Książ (zaprz)

Klacze zakwalifikowane do treningu w ZT

  Rasa pro­fil max. licz­ba miejsc licz­ba zakw. kla­czy pró­ba dziel­no­ści
przy­stą­pi­ły zda­ły nie zda­ły wyco­fa­ne
2012 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 126 115 114 109 5 1
Śląskie zaprz 48 47 43 37 6 4
RAZEM 174 162 157 146 11 5
100,0% 93,1% 96,9% 90,1% 6,8% 3,1%
2013 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 162 134 128 125 3 6
Śląskie zaprz 48 40 39 31 8 1
młp, wlkp, sp, zagr, ślą­skie zaprz 36 14 13 9 4 1
RAZEM 246 188 180 165 15 8
100,0% 76,4% 95,7% 87,8% 8,0% 4,3%
2014 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 162 80 78 78 0 2
Śląskie zaprz 48 47 47 37 10 0
młp, wlkp, sp, zagr, ślą­skie zaprz 36 30 28 19 9 2
RAZEM 246 157 153 134 19 4
100,0% 63,8% 97,5% 85,4% 12,1% 2,5%
2015 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 100 71 69 69 0 2
Śląskie zaprz 48 28 28 23 5 0
młp, wlkp, sp, zagr, ślą­skie zaprz 72 37 35 25 10 2
RAZEM 220 136 132 117 15 4
100,0% 61,8% 97,1% 86,0% 11,0% 2,9%
RAZEM młp, wlkp, sp, zagr wierzch 550 400 389 381 8 11
Śląskie zaprz 192 162 157 128 29 5
młp, wlkp, sp, zagr, ślą­skie zaprz 144 81 76 53 23 5
RAZEM 886 643 622 562 60 21
100,0% 72,6% 96,7% 87,4% 9,3% 3,3%

 Treningi odby­wa­ły się w nastę­pu­ją­cych Zakładach Treningowych:

 • 2012: Bogusławice, Doruchów, Włocławek, Książ (zaprz)
 • 2013: Bogusławice (wierzch+zaprz), Doruchów, Włocławek, Książ (zaprz), Bielice, Starogard Gdański
 • 2014: Bogusławice (wierzch+zaprz), Doruchów, Włocławek, Książ (zaprz), Bielice
 • 2015: Bogusławice (wierzch+zaprz), Doruchów, Książ (zaprz), Bielice, Klikowa (zaprz)

Ze wzglę­du na pro­ble­my ze zgro­ma­dze­niem wyma­ga­nej staw­ki kla­czy odwo­ła­no tre­ning w ZT:

 • 2013: Bogusławice (wierzch III nabór), Bogusławice (zaprz II nabór)
 • 2014: Bogusławice (wierzch II i III nabór), Włocławek (wierzch II nabór)
 • 2015: Bogusławice (wierzch II nabór), Bogusławice (zaprz I nabór)

Badania genetyczne finansowane przez PZHK

Poza stan­dar­do­wym już refun­do­wa­niem hodow­com kosz­tów badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA, PZHK pod­jął rów­nież ini­cja­ty­wę finan­so­wa­nia kosz­tów takich badań, wyko­na­nych w przy­pad­ku ogie­rów star­szych, a następ­nie kla­czy star­szych, czyn­nych nadal w hodow­li, któ­re mia­ły przy wpi­sie do księ­gi wyko­na­ne jedy­nie bada­nia grup krwi. Środki na ten cel uda­ło się pozy­skać dzię­ki rezy­gna­cji z badań źre­biąt hucul­skich oraz rasy konik pol­ski, wyko­ny­wa­nych w ubie­głych latach przed wyda­niem pasz­por­tów tym źre­bie­tom. Hodowcy, któ­rzy docho­wa­ją się potom­stwa od kla­czy wpi­sa­nych do ksiąg stad­nych po 1 stycz­nia 2007 r., mogą w celu potwier­dze­nia pocho­dze­nia pobrać od źre­bię­cia jedy­nie wło­sy – zarow­no ojciec, jak i mat­ka powin­ny mieć już zba­da­ne mar­ke­ry DNA. W przy­szło­ści doty­czyć to będzie wszyst­kich koni wpi­sy­wa­nych do ksiąg stad­nych.

    przy wpi­sie ogie­ry star­sze kla­cze star­sze RAZEM
2012 Poznań 2 271 - - 2 271
Chorzelów 1 503 - - 1 503
RAZEM 3 774 - - 3 774
2013 Poznań 2 336 - - 2 336
Chorzelów 1 854 - - 1 854
RAZEM 4 190 - - 4 190
2014 Poznań 1 822 670 - 2 492
Chorzelów 1 236 374 - 1 610
RAZEM 3 058 1 044 - 4 102
2015 Poznań 1 428 390 0 1 818
Chorzelów 1 035 413 105 1 553
RAZEM 2 463 803 105 3 371
RAZEM Poznań 7 857 1 060 0 8 917
Balice 5 628 787 105 6 520
RAZEM 13 485 1 847 105 15 437

 

  2012 2013 2014 2015 RAZEM
m 194 198 257 214 863
wlkp 158 184 308 180 830
sp 340 309 503 377 1 529
śl 236 302 366 318 1 222
zimn 1 607 1 752 2 118 1 970 7 447
ard.pol. - 55 76 66 197
hc 542 678 204 137 1 561
kn 624 677 231 54 1 586
kuce 73 35 33 52 193
RAZEM 3 774 4 190 4 096 3 368 15 428
      6 xx 3 xx  

Premiowanie źrebiąt z funduszu hodowlanego PZHK

Rasa Rok L.przeglądów L.koni Zwrot PZHK % puli nagród
z 2012 17 409 54 000 43,4
2013 23 479 65 064 47,5
2014 20 450 56 800 42,5
2015 22 499 57 000 42,9
szlach. 2012 15 413 46 500 37,3
2013 12 331 43 000 31,4
2014 16 399*** 48 200 36,1
2015 17 387**** 50 500 38,0
śl. 2012 6 156 18 000 14,5
2013 6 121 17 000 12,4
2014 9 175 22 900 17,1
2015 12 190 19 500 14,7
kn 2012 1 15 3 000 2,4
2013 3 57 9 000 6,6
2014 1 12 2 000 1,5
2015 1 11 1 000 0,8
hc 2012 1 33 3 000 2,4
2013 1 25 3 000 2,2
2014 1 27 3 800 2,8
2015 1 36 5 000 3,8
SUMA 2012 40 1026 124 500 100,0
2013 45 1013 137 064 100,0
2014 47* 1063 133 700 100,0
2015 53** 1123 133 000 100,0

*          – PN zor­ga­ni­zo­wał dwa prze­glą­dy ras szla­chet­nych razem z rasą ślą­ską

**        – ML, LB i PN zor­ga­ni­zo­wa­ły w sumie pięć prze­glą­dów ras szla­chet­ną razem z rasą ślą­ską

***      – w tym 6 koni śl. pre­mio­wa­nych na prze­glą­dach razem z inny­mi szla­chet­ny­mi

****    – w tym 14 koni śl. pre­mio­wa­nych na prze­glą­dach razem z inny­mi szla­chet­ny­mi

Ogólnopolskie czempionaty hodowlane

Głównym orga­ni­za­to­rem czem­pio­na­tów są OZHK/WZHK we współ­pra­cy z PZHK, SO i Związkami Rasowymi w rasach: m, wlkp, sp, śl, z, kn, hc, kuce.

2012:

 • Rasa mało­pol­ska – SO Białka (czer­wiec)
 • Rasa pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi – Zakrzów (paź­dzier­nik)
 • Rasa ślą­ska – SO Książ (lipiec)
 • Rasa zim­no­krwi­sta – SO Kętrzyn (lipiec)
 • Rasa hucul­ska – SKH Gładyszów/Regietów (wrze­sień)
 • Rasa konik pol­ski – SO Sieraków (sier­pień)
 • Kuce – Sławno (czer­wiec)

2013:

 • Rasa mało­pol­ska – SO Białka (lipiec)
 • Rasa wiel­ko­pol­ska – Sielinko (wrze­sień)
 • Rasa pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi – Zakrzów (paź­dzier­nik)
 • Rasa ślą­ska – SO Książ (sier­pień)
 • Rasa zim­no­krwi­sta – SO Kętrzyn (lipiec)
 • Rasa hucul­ska – SKH Gładyszów/Regietów (wrze­sień)
 • Rasa konik pol­ski – SO Sieraków (sier­pień)
 • Kuce – Prymusowa Wola (czer­wiec)

2014:

 • XVII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – SO Białka (lipiec)
 • Ogólnopolski Czempionat Koni rasy wiel­ko­pol­skiej w sko­kach luzem – Gajewniki (sier­pień)
 • Ogólnopolski Czempionat Koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem – Gajewniki (sier­pień)
 • Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras m, sp, wlkp w sko­kach luzem – Zakrzów (paź­dzier­nik)
 • X Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej – SO Książ (sier­pień)
 • XIII Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – SO Kętrzyn (lipiec)
 • XIV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej – Klikowa (czer­wiec)
 • XX Dni Huculskie – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej – SKH Gładyszów/Regietów (wrze­sień)
 • XV Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada” – SO Sieraków (sier­pień)
 • III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców – Wolica k. Kalisza (sier­pień)

2015:

 • XVIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – SO Białka, 25 – 26 lip­ca
 • Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej – Wolica k. Kalisza, 19 – 20 wrze­śnia
 • Ogólnopolski Czempionat Koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem – Drzonków, 21 – 23 sierp­nia
 • XI Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej – SO Książ, 11 – 12 lip­ca
 • XIV Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, II Specjalistyczna Wystawa koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich – SO Kętrzyn, 18 – 19 lip­ca
 • XV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej – Klikowa, 13 – 14 czerw­ca
 • XXI Dni Huculskie – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej – SKH Gładyszów/Regietów, 18 – 20 wrze­śnia
 • XVI Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada” – SO Sieraków, 29 – 30 sierp­nia

Na każ­dy z czem­pio­na­tów dele­go­wa­ny był pra­cow­nik biu­ra PZHK (Dział Hodowlany lub Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji), rela­cje z czem­pio­na­tów uka­zu­ją się regu­lar­nie w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec”. Czempionaty były dofi­nan­so­wa­ne z fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK kwo­ta­mi: 84 000 zł w 2012 r., 79 107,02 zł w 2013 r., 74 054,48 zł. w 2014 r. oraz 68 407,29 zł w 2015 r.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni

Współorganizacja Mistrzostw Polski Młodych Koni w 5 dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich:

 • Skoki przez prze­szko­dy (3x Gajewniki, Drzonków)
 • Ujeżdżenie (2x Partynice, 2x Strzegom)
 • WKKW (4x Strzegom)
 • Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi (Gajewniki, 2x Kwieki, Strzegom)
 • Sportowe raj­dy kon­ne (Koczek, Biała, Koczek, Dobrodzień) – PZHK nie pod­pi­su­je umo­wy z głów­nym orga­ni­za­to­rem.

Główne obo­wiąz­ki pra­cow­ni­ków biu­ra PZHK: współ­pra­ca z Komisją Koordynacyjną; opra­co­wa­nie pro­po­zy­cji zawo­dów, kwa­li­fi­ka­cja koni na pod­sta­wie wyni­ków zawo­dów, reje­stra­cja koni zagra­nicz­nych w bazie PZHK, spraw­dza­nie czy kla­cze i ogie­ry speł­nia­ją warun­ki wpi­su do ksiąg, zapew­nie­nie i roz­li­cze­nie sędziów zagra­nicz­nych, orga­ni­za­cja deko­ra­cji zwy­cię­skich koni, kon­tro­la prze­strze­ga­nia zasad roz­gry­wa­nia MPMK oraz roz­wią­zy­wa­nie kwe­stii spor­nych zwią­za­nych z uczest­nic­twem w tych zawo­dach, orga­ni­za­cja oce­ny boni­ta­cyj­nej ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do wpi­su do ksiąg stad­nych, roz­li­cze­nie nagród dla hodow­ców i wła­ści­cie­li, kwa­li­fi­ka­cja koni do Mistrzostw Świata Młodych Koni, obsłu­ga sto­iska PZHK – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

W latach 2014 – 2015 orga­ni­za­cja Grand Prix Ogierów pod patro­na­tem PZHK pod­czas MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy w Gajewnikach i Drzonkowie. W 2014 r. orga­ni­za­cja Ogólnopolskiego Czempionatu Koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi oraz rasy wiel­ko­pol­skiej w sko­kach luzem pod­czas MPMK w Gajewnikach, a w 2015 r. orga­ni­za­cja Ogólnopolskiego Czempionatu Koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem pod­czas MPMK w Drzonkowie.

Lata Konie Ujeżdżenie Skoki przez prze­szko­dy
4‑l. 5‑l. 6‑l. Suma 4‑l. 5‑l. 6‑l. 7‑l. Suma
2012 pol. 17 6 4 27 20 21 4 7 52
zagr. 8 5 4 17 20 28 23 6 77
2013 pol. 8 - - 8 23 16 16 - 55
zagr. 7 5 - 12 24 18 7 5 54
2014 pol. 16 9 3 28 36 23 17 12 88
zagr. 7 4 3 14 13 19 12 6 50
2015 pol. 11 7 4 22 23 22 10 5 60
zagr. 13 4 2 19 17 19 14 3 53
Lata Konie WKKW Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
4‑l. 5‑l. 6‑l. Suma 4‑l. 5‑l. 6‑l. Suma
2012 pol. 14 9 3 26 9 5 3 17
zagr. 1 2 - 3 - 1 - 1
2013 pol. 12 9 4 25 6 4 3 13
zagr. 3 2 - 5 - - - -
2014 pol. 23 12 6 41 4 5 3 12
zagr. 2 2 1 5 0 0 0 0
2015 pol. 14 20 5 39 5 2 2 9
zagr. 1 1 2 4 - - - -

Cavaliada Tour

Organizacja sto­iska wysta­wien­ni­cze­go na naj­więk­szych w Polsce zawo­dach spor­to­wych w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy, czy­li w Lublinie (wspól­nie z LZHK w Lublinie), na Torwarze (Warszawa) oraz Pawilonu Polskiej Hodowli – Cavaliada (Poznań), wspól­nie z ANR, w ramach któ­re­go pre­zen­to­wa­ne były pol­skie rasy koni – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg. W latach 2014 – 2015 zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła aukcja pol­skich koni wierz­cho­wych (we współ­pra­cy z ANR).

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

XXVI edy­cja KWZH odby­ła się w dniach 10 – 12 maja 2013 r. według zmie­nio­ne­go regu­la­mi­nu oce­ny – wpro­wa­dzo­no nowe kry­te­ria oce­ny użyt­ko­wo­ści. 44 wystaw­ców zapre­zen­to­wa­ło 52 konie ośmiu ras, wyło­nio­no 8 czem­pio­nów i 8 wice­czem­pio­nów, przy­zna­no zło­te i srebr­ne meda­le oraz nagro­dy finan­so­we. Przygotowano licz­ne poka­zy: tre­nin­gi sko­ków i ujeż­dże­nia, ścież­kę hucul­ską, kon­kurs powo­że­nia, występ gru­py mło­dzie­ży z Sierakowa na koni­kach pol­skich, prze­cią­ga­nie liny z ogie­rem zim­no­krwi­stym, pre­zen­ta­cję pol­skich ras koni, pokaz pta­ków dra­pież­nych, pokaz natu­ral­nych metod komu­ni­ka­cji z koń­mi.

W 2015 r. zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy sek­tor koni pod­czas XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych (część wysta­wo­wa i poka­zo­wa). W Poznaniu zja­wi­ło się m.in. 56 koni repre­zen­tu­ją­cych 8 ksiąg stad­nych, któ­re poza tra­dy­cyj­ną oce­ną eks­te­rie­ru i ruchu zosta­ły pod­da­ne row­nież oce­nie użyt­ko­wo­ści (zaprzę­go­wej, wierz­cho­wej lub w sko­kach luzem).

Najważniejsze działania promocyjne

W dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju prze­my­słu kon­ne­go wpi­su­je­my się orga­ni­zu­jąc kolej­ne edy­cje aukcji pol­skich koni wierz­cho­wych – dwie ostat­nie pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Działając wspól­nie z Agencją Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz fir­mą Polturf Barbara Mazur, podej­mu­je­my pró­by prze­ko­na­nia pol­skich jeźdź­ców, a wła­ści­wie sze­ro­kie­go gro­na miło­śni­ków spor­tu jeź­dziec­kie­go, do inwe­sty­cji w pol­ski „pro­dukt”. W tym celu powsta­ła m.in. witry­na www.terazpolskiekonie.pl . Nie jest to zresz­tą jedy­na stro­na inter­ne­to­wa, któ­ra zaist­nia­ła z ini­cja­ty­wy PZHK, kolej­ny­mi są bowiem www.rynekpolskichkoni.pl (ser­wis sprze­da­żo­wy) i www.koninapoznajtensmak.pl . Witryna ma za zada­nie wspie­rać dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne finan­so­wa­ne z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, m.in. poprzez pro­pa­go­wa­nie idei zdro­we­go żywie­nia w opar­ciu o ten cią­gle mało roz­po­zna­wal­ny gatu­nek mię­sa.

W 2015 r. akcję pro­mo­cji pol­skich koni wpi­sał się rów­nież cykl nagród spe­cjal­nych pre­ze­sa PZHK dla zawod­ni­ka dosia­da­ją­ce­go naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li w wybra­nych impre­zach spor­to­wych. W 2015 r. były to m.in. CSIO5* w Sopocie, CSI4* w Poznaniu, CCI3* w Strzegomiu oraz CAI2* w Bogusławicach. Od paru lat spon­so­ru­je­my zawod­ni­ków star­tu­ją­cych na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej koń­mi pol­skiej hodow­li. Są to przede wszyst­kim Bartłomiej Kwiatek i Paweł Spisak. Wspieraliśmy orga­ni­za­cyj­nie lub finan­so­wo wyjaz­dy pol­skich hodow­ców koni anglo­arab­skich na czem­pio­na­ty w Pompadour (Francja) oraz hodow­ców arde­nów pol­skich na czem­pio­na­ty w Donchery (Francja).

Organizacja szkoleń, prowadzenie egzaminów i kontroli

2012:

 • Narada kie­row­ni­ków OZHK/WZHK – Warszawa (styczeń/luty)
 • Szkolenie pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK „Polowe pró­by zaprzę­go­we kla­czy szla­chet­nych” – SO Książ (kwie­cień)
 • Szkolenie pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK z oce­ny pokro­ju przez człon­ków Komisji Oceny Ogierów w ZT – Bogusławice (maj)
 • Szkolenie pra­cow­ni­ków OZHK w zakre­sie oce­ny linio­wej koni ras szla­chet­nych w SK Nad Wigrami (czer­wiec)
 • Egzamin z opi­su słow­ne­go i gra­ficz­ne­go koni dla 3 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK i PZHK oraz dla stu­den­tów UP Lublin – Felin (maj)
 • Współorganizacja semi­na­rium „XV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich” – Białka (czer­wiec)
 • Współorganizacja sym­po­zjum „Koń ślą­ski” – SO Książ (paź­dzier­nik)
 • Szkolenie z „Programu Hodowli Zachowawczej Koników Polskich” – Popielno (sier­pień) – Dział Ksiąg
 • Szkolenie z „Programu Hodowli Zachowawczej Koników Polskich” – Sieraków „Tarpaniada” (sier­pień) – Dział Ksiąg
 • Szkolenie z „Programu Hodowli Zachowawczej Koników Polskich” – Trzcinica k. Jasła (wrze­sień) – Dział Ksiąg
 • Szkolenie i nara­da pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Warszawa (listopad-grudzień)

2013:

 • Szkolenie z zakre­su dobro­sta­nu koni (prze­pi­sy pra­wa i aspek­ty prak­tycz­ne) dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK oraz PZHK – Warszawa (sty­czeń)
 • Szkolenia w zakre­sie oce­ny linio­wej koni ras szla­chet­nych dla człon­ków Komisji Oceny w ZT i w pró­bach polo­wych – Żelichów i Opypy (maj)
 • Cykl szko­leń w zakre­sie oce­ny linio­wej koni ras szla­chet­nych dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK i hodow­ców – Kowary, Gniezno, Janów Podlaski i Czerwony Krzyż (SK Nad Wigrami) – czer­wiec
 • Narada kie­row­ni­ków OZHK/WZHK – Warszawa (gru­dzień)
 • Szkolenie i nara­da pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Warszawa (listopad/grudzień)
 • Egzamin teo­re­tycz­ny na upraw­nie­nia do wpi­su koni do ksiąg stad­nych dla 4 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Warszawa (maj)
 • Egzamin prak­tycz­ny na upraw­nie­nia do wpi­su do ksiąg stad­nych koni ras:
  • zim­no­krwi­stej dla 3 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Kętrzyn (czer­wiec)
  • ślą­skiej dla 3 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Książ (lipiec)
  • konik pol­ski dla 2 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Popielno (sier­pień), Zwierzyniec (wrze­sień)
  • hucul­skiej dla 4 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Gładyszów (paź­dzier­nik)

2014:

 • Narada kie­row­ni­ków OZHK/WZHK – Warszawa (sty­czeń)
 • Szkolenie z opi­su osłów – Warszawa (marzec)
 • Spotkanie z orga­ni­za­to­ra­mi ście­żek hucul­skich – Kraków (kwie­cień) – 23 oso­by
 • Narada pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Grabowiec (kwie­cień)
 • Szkolenie obcych jeźdź­ców w ZT – Bogusławice (maj) – 18 osób
 • Szkolenie w zakre­sie oce­ny linio­wej koni ras szla­chet­nych dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Bogusławice (czer­wiec) – 48 osób
 • Szkolenie w zakre­sie oce­ny linio­wej koni ras szla­chet­nych dla hodow­ców – Bogusławice (czer­wiec) – 24 oso­by
 • Szkolenia z zakre­su inse­mi­na­cji kla­czy:
  • Sieraków (22 – 23 listo­pa­da) – 13 osób
  • Nowe Jankowice (29 – 30 listo­pa­da) – 9 osób
 • Negocjacje i zakup licen­cji na wyda­nie prze­kła­du holen­der­skie­go wydaw­nic­twa doty­czą­ce­go oce­ny pokro­ju koni
 • Egzamin z opi­su słow­ne­go i gra­ficz­ne­go koni dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK oraz stu­den­tów UP w Lublinie – Felin (maj)
 • Egzamin teo­re­tycz­ny na upraw­nie­nia do wpi­su koni do ksiąg stad­nych dla 1 pra­cow­ni­ka OZHK/WZHK (Warszawa, maj)
 • egza­min prak­tycz­ny na upraw­nie­nia do wpi­su do ksiąg stad­nych koni ras:
  • mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi dla 4 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK (Bogusławice, kwie­cień)
  • pol­ski koń zim­no­krwi­sty i arden pol­ski dla 1 pra­cow­ni­ka OZHK/WZHK (Janów, paź­dzier­nik)
  • ślą­skiej dla 1 pra­cow­ni­ka OZHK/WZHK (Książ, paź­dzier­nik)

2015

 • Szkolenie z kwa­li­fi­ka­cji koni zim­no­krwi­stych (sztum­skich i sokól­skich) – Warszawa (15 stycz­nia)
 • Szkolenie z inse­mi­na­cji – Przegorzały (5 – 8 mar­ca)
 • Szkolenie z oce­ny koni zim­no­krwi­stych dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK oraz hodow­ców – Nowe Jankowice (25 – 26 maja)
 • Szkolenie z Arie Hamoenem (Holandia) z oce­ny linio­wej dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Racot (1 – 2 czerw­ca)
 • Szkolenie dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK doty­czą­ce zmian w sys­te­mie kwa­li­fi­ka­cji maści – Łódź (10 sierp­nia, 9 – 10 listo­pa­da)
 • egza­min z opi­su słow­ne­go i gra­ficz­ne­go koni dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Pajęczno (6 czerw­ca), Książ (19 czerw­ca)
 • egza­min teo­re­tycz­ny na upraw­nie­nia do wpi­su koni do ksiąg stad­nych dla 3 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK (Warszawa, maj, R. Borowski, Z. Podstawski, B. Adamiec)
 • egza­min prak­tycz­ny na upraw­nie­nia do wpi­su koni ras: pol­ski koń zim­no­krwi­sty i arden pol­ski do ksiąg stad­nych dla 4 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK (Laudańszczyzna, 7 lip­ca – R. Borowski, Z. Podstawski, B. Adamiec, K. Wikarek)

Konsultacje i redagowanie aktów prawnych

2012:

 • Opiniowano:
  • pro­jekt „Dokumentu robo­cze­go doty­czą­ce­go ewen­tu­al­nych zmian w pra­wo­daw­stwie UE w spra­wie zwie­rząt hodow­la­nych”
  • oby­wa­tel­ski pro­jekt usta­wy o ochro­nie zwie­rząt
 • Prace zwią­za­ne z opra­co­wa­niem jed­no­li­tej wer­sji „Programu hodow­li” koni­ków pol­skich – Dział Ksiąg
 • Prace zwią­za­ne z opra­co­wa­niem „Programu hodow­li” koni rasy arden pol­ski, w tym ana­li­za pogło­wia koni zim­no­krwi­stych – Dział Ksiąg

2013:

 • Opiniowano pro­jekt nowe­li­za­cji Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 504/2008, doty­czą­cy metod iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych
 • Prace nad jed­no­li­ty­mi wer­sja­mi „Programów hodow­li” koni ras: zim­no­krwi­stej, ślą­skiej oraz hucul­skiej (Dział Hodowlany)
 • Prace nad jed­no­li­tą wer­sją „Programu hodow­li” koni rasy mało­pol­skiej (Dział Ksiąg)
 • Opracowanie tek­stów infor­ma­cyj­nych do kata­lo­gu „10 naj­po­pu­lar­niej­szych ras w Polsce” – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

2014:

 • Opiniowano:
  • pro­jekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie sta­wek dota­cji przed­mio­to­wych dla róż­nych pod­mio­tów wyko­nu­ją­cych zada­nia na rzecz rol­nic­twa na 2015 r.
  • pro­jekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków i try­bu przy­zna­wa­nia pomo­cy finan­so­wej w ramach dzia­ła­nia „Program rol­no śro­do­wi­sko­wy” obję­te­go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
  • pro­jekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spra­wie zoo­tech­nicz­nych i gene­alo­gicz­nych warun­ków doty­czą­cych han­dlu zwie­rzę­ta­mi hodow­la­ny­mi i ich mate­ria­łem bio­lo­gicz­nym wyko­rzy­sty­wa­nym do roz­ro­du oraz ich przy­wo­zu do Unii
 • Prowadzono pra­ce nad jed­no­li­ty­mi wer­sja­mi „Programów hodow­li” koni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, zim­no­krwi­stej, ślą­skiej oraz hucul­skiej.

2015:

 • Opiniowano „Poselski pro­jekt usta­wy o zmia­nie usta­wy o ochro­nie zwie­rząt oraz nie­któ­rych innych ustaw”
 • Prowadzono pra­ce nad jed­no­li­ty­mi wer­sja­mi „Programów hodow­li” koni ras: mało­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, zim­no­krwi­stej.
 • Udział w pra­cach Zespołu Konsultacyjnego ds. opra­co­wa­nia „Polsko-ukraińskiej stra­te­gii resty­tu­cji konia hucul­skie­go w jego natu­ral­nym śro­do­wi­sku” (Odrzechowa, 17 – 18 lute­go, 15 – 16 mar­ca, 1 kwiet­nia, 15 – 16 kwiet­nia, 4 – 5 maja).

Programy ochrony zasobów genetycznych

Systematyczna współ­pra­ca z Instytutem Zootechniki Balice w zakre­sie Programów Ochrony Zasobów Genetycznych: pro­po­no­wa­no i kon­sul­to­wa­no zmia­ny w pro­gra­mach ochro­ny, głów­nie w zakre­sie kształ­tu pro­gra­mów ochro­ny i pro­ce­dur przy ubie­ga­niu się o przy­ję­cie kla­czy do pro­gra­mów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

Wybór ogie­rów dopusz­czo­nych do kry­cia kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych oraz prze­sy­ła­nie kar­to­tek ogie­rów do IZ Balice:

 • Rasy: m, wlkp, typ sztum­ski, typ sokól­ski, kn – Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji
 • Rasy: śl i hc – Dział Hodowlany

Redagowanie i wydawanie czasopisma „Hodowca i Jeździec”

Pracownicy Działu Hodowlanego bio­rą udział w pra­cach Komitetu Redakcyjnego oraz publi­ku­ją arty­ku­ły w związ­ko­wym kwar­tal­ni­ku, a w szcze­gól­no­ści rela­cje z ogól­no­pol­skich czem­pio­na­tów raso­wych, sta­cjo­nar­nych prób dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych, ogól­no­pol­skie­go uzna­wa­nia ogie­rów rasy hucul­skiej, z jesien­nych wystaw-aukcji ogie­rów ras zim­no­krwi­stych:

 • 2012 – 21 arty­ku­łów
 • 2013 – 29 arty­ku­łów
 • 2014 – 14 arty­ku­łów
 • 2015 – 22 arty­ku­ły

Organizacja międzynarodowych Walnych Zjazdów

 • Walny Zjazd Hucul International Federation, Rymanów, Kołaczyce / Polska (lipiec 2013) – Dział Hodowlany, we współ­pra­cy z OZHK w Rzeszowie
 • Walny Zjazd Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH) – Warszawa, Janów Podlaski / Polska (paź­dzier­nik 2013) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

Udział w konferencjach

2012:

 • Udział w Międzynarodowej Konferencji „Best Practice in Horse Industry” – Warszawa (sty­czeń)
 • Udział w spo­tka­niu w spra­wie współ­pra­cy z regio­nem Lotaryngia / Francja (kwie­cień)
 • Udział w obcho­dach 20-lecia Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych – Teresin (maj)
 • Udział w obcho­dach 30-lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego – Zwierzyniec (maj)
 • Udział w roz­mo­wach doty­czą­cych współ­pra­cy ze Związkiem koni Ardeńskich – Kętrzyn (maj)
 • Udział w Konferencji Naukowej „Przyszłość Konia Zimnokrwistego w Polsce” – Grudziądz (maj)
 • Udział w semi­na­rium COPA-COGECA na temat komu­ni­ka­cji – Bruksela (czer­wiec)
 • Wyjazd na czem­pio­nat koni ardeń­skich – Sedan / Francja (czer­wiec)
 • Udział w spo­tka­niu doty­czą­cym Programów Ochrony Zasobów Genetycznych – Bielsk Podlaski (lipiec)
 • Wyjazd na finał kwa­li­fi­ka­cji mło­dych koni – Lotaryngia / Francja (lipiec)
 • Udział w kon­fe­ren­cji „Wspólna Polityka Rolna 2020” – Warszawa (lipiec)
 • Wyjazd na wysta­wę koni ardeń­skich – Vittel / Francja (wrze­sień)
 • Udział w tar­gach POLAGRA-FOOD – Poznań (paź­dzier­nik)
 • Uznawanie ogie­rów ardeń­skich w Polsce – Kętrzyn (paź­dzier­nik)
 • Organizacja uzna­wa­nia ogie­rów rasy hucul­skiej – Gładyszów, Odrzechowa (paź­dzier­nik)
 • Udział w XI Międzynarodowej Konferencji Hipiatrycznej poświę­co­nej cho­ro­bom źre­biąt – Warszawa (paź­dzier­nik)
 • Udział w Międzynarodowym Seminarium „Systemy edu­ka­cji jeź­dziec­kiej w Europie” – Warszawa (paź­dzier­nik)
 • Udział w kon­fe­ren­cji poświę­co­nej koniom w typie sztum­skim – Stare Pole (gru­dzień)
 • Udział w szko­le­niu z Gerdem Heuschmannem – Gościeńczyce ( gru­dzień)

2013:

 • Udział w nego­cja­cjach doty­czą­cych sprze­da­ży / dzier­ża­wy ogie­rów pol­skiej hodow­li do Szwajcarii – Walewice (luty)
 • Wyjazd na tar­gi Wstępy – Skaryszew (luty)
 • Uznawanie arde­nów szwedz­kich – Kwidzyn (marzec)
 • Udział w prze­glą­dach hodow­la­nych – SK Racot i SK Pępowo (marzec)
 • Przeprowadzenie wykła­du nt. dzia­łal­no­ści PZHK dla stu­den­tów stu­diów pody­plo­mo­wych „Hodowla koni i jeź­dziec­two” – UP Wrocław, Janów Podlaski (marzec)
 • Udział w spo­tka­niu Grupy Roboczej „Konie” COPA-COGECA – Bruksela (kwie­cień)
 • Udział w obcho­dach 50-lecia pra­cy prof. J. Krupińskiego – Kraków (czer­wiec)
 • Udział w obcho­dach 60-lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz w uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia prof. M. Budzyńskiemu tytu­łu dok­to­ra hono­ris cau­sa – Lublin (czer­wiec)
 • Udział w prze­glą­dzie hodow­la­nym – SK Janów Podlaski (czer­wiec)
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjność badań w naukach o zwie­rzę­tach” – Kraków (czer­wiec)
 • Wyjazd na czem­pio­nat koni ardeń­skich, szko­le­nie pol­skich sędziów – Libramont / Belgia (lipiec)
 • Wyjazd na czem­pio­nat koni ardeń­skich – Szwecja (sier­pień)
 • Wyjazd na ścież­kę hucul­ską – Kwiatek Połoniny / Ukraina (wrze­sień)
 • Wyjazd na czem­pio­nat koni anglo­arab­skich – Pompadur / Francja (wrze­sień)
 • Udział w obcho­dach 330 rocz­ni­cy Odsieczy Wiedeńskiej w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – Warszawa (wrze­sień)
 • Udział w kon­fe­ren­cji „Konie Pomorza” – Kwidzyn (wrze­sień)
 • Organizacja uzna­wa­nia ogie­rów rasy hucul­skiej – Gładyszów, Odrzechowa (paź­dzier­nik)
 • Udział w kon­fe­ren­cji doty­czą­cej ogie­rów w typie sztum­skim – Stare Pole (paź­dzier­nik)
 • Udział w polsko-ukraińskim szko­le­niu doty­czą­cym oce­ny koni rasy hucul­skiej – Odrzechowa, Wołosate (listo­pad)
 • Prezentacja pod­czas szko­le­nia „Program ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni rasy wiel­ko­pol­skiej” – Pawłowice (listo­pad)

2014:

 • Spotkanie z przed­sta­wi­cie­la­mi Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni w Poznaniu – Poznań (5 lute­go)
 • Spotkanie w spra­wie pro­gra­mów ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni – Kraków (25 – 26 lute­go)
 • Wyjazd na tar­gi Wstępy – Skaryszew (10 – 11 mar­ca)
 • Spotkanie zało­ży­ciel­skie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” – Kraków (31 mar­ca)
 • Szkolenie „Koń hucul­ski w kul­tu­rze Karpat” – Ukraina (5 – 11 maja)
 • Spotkanie Komisji Hodowlanej i Zarządu Hucul International Federation – Topolczanki (Słowacja, 22 – 24 maja)
 • Międzynarodowa Konferencja „Naukowe i prak­tycz­ne aspek­ty Hodowli Koni w Europie” – Kraków (6 czerw­ca)
 • Współorganizacja sto­iska pod­czas pik­ni­ku „Poznaj dobrą żyw­ność”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez MRiRW – Warszawa (14 czerw­ca)
 • LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – Siedlce (17 wrze­śnia)
 • Organizacja uzna­wa­nia ogie­rów rasy hucul­skiej – Odrzechowa, Gładyszów (16 – 17 paź­dzier­ni­ka)
 • Szkolenie „Pochodzenie, typy, kie­run­ki selek­cji i wyko­rzy­sta­nie koni hucul­skich” – Ukraina (20 – 23 paź­dzier­ni­ka)
 • Udział w aukcjach ogie­rów ras zim­no­krwi­stych (wrze­sień – paź­dzier­nik)
 • Organizacja uzna­wa­nia ogie­rów do księ­gi arde­na pol­skie­go – Kętrzyn (10 paź­dzier­ni­ka)

2015:

 • Spotkanie przed­sta­wi­cie­li euro­pej­skich ksiąg stad­nych koni ardeń­skich (Warszawa, 13 lute­go)
 • Kwalifikacja ogie­rów do księ­gi arde­na pol­skie­go (Józefin, 13 lute­go)
 • Doroczny Jarmark Koński „Wstępy” (Skaryszew, 23 lute­go)
 • Przegląd SK Racot oraz SK Pępowo (28 – 29 kwiet­nia)
 • Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych ESSA w Sierakowie (kwie­cień)
 • Przegląd SKH Gładyszów (9 – 7 maja)
 • Organizacja XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych (sek­tor konie, Poznań, 14 – 17 maja)
 • Udział w oce­nie koni pod­czas II Ścieżki Huculskiej nad Lutnią (zasad­ni­cza polo­wa pró­ba wierz­cho­wa kla­czy hucul­skich) – Zalutyń, 23 maja
 • Udział w oce­nie koni pod­czas Regionalnego Czempionatu Koni Rasy Śląskiej (Pajęczno, 6 czerw­ca)
 • Konferencja ICAR – Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (12 – 14 czerw­ca)
 • Międzynarodowa Wystawa Koni Ardeńskich (Francja, Donchery, 18 – 23 czerw­ca)
 • Udział w oce­nie koni pod­czas Regionalnego Czempionatu źre­biąt rocz­nych i 2‑letnich rasy ślą­skiej (Poręba k. Góry św. Anny, 27 czerw­ca)
 • Kontrola zawo­dów eli­mi­na­cyj­nych MPMK (Augustówek, 3 lip­ca)
 • Międzynarodowa Wystawa Koni Ardeńskich (Szwecja, Vetlanda, 30 lip­ca – 3 sierp­nia)
 • Udział w oce­nie koni pod­czas impre­zy „Z hucu­łem do Krakowa” (zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści oraz eli­mi­na­cje do Czempionatu Użytkowego) – Rzeszotary, 1 – 2 sierp­nia
 • Konferencja nauko­wa „Koniki pol­skie w hodow­li i bada­niach nauko­wych”, obcho­dy 60-lecia hodow­li rezer­wa­to­wej – Popielno (7 – 9 wrze­śnia)
 • Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni (Olsza, 12 – 13 wrze­śnia)
 • Udział w oce­nie koni pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego i Użytkowego koni rasy hucul­skiej (SKH Gładyszów, 18 – 20 wrze­śnia)
 • Obchody 120-lecia ZHKWlkp Gniezno (Wolica k. Kalisza, 19 – 20 wrze­śnia)
 • Konferencja oraz obcho­dy jubi­le­uszu 25-lecia Agencji Rynku Rolnego (Poznań, 22 – 23 wrze­śnia)
 • Udział w aukcjach ogie­rów ras zim­no­krwi­stych (wrze­sień – paź­dzier­nik)
 • Organizacja przy­jaz­du sędziów z Francji na kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ardeń­skich (Józefin, 8 paź­dzier­ni­ka oraz Kętrzyn, 9 paź­dzier­ni­ka)
 • Organizacja uzna­wa­nia ogie­rów rasy hucul­skiej – Klikowa, 19 paź­dzier­ni­ka
 • Spotkanie z przed­sta­wi­cie­la­mi Szwecji – księ­ga ardeń­ska (Malbork, 23 paź­dzier­ni­ka)
 • Przegląd SK Walewice (27 paź­dzier­ni­ka)
 • Organizacja obcho­dów 120-lecia PZHK (Poznań, 10 – 13 grud­nia)
 • Udział w posie­dze­niach Grupy robo­czej ds. ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni

Kontrole w OZHK/WZHK, przeprowadzone wspólnie z Działem Finansowo-Księgowym oraz Działem Ksiąg Stadnych i Identyfikacji

2012:

 • Kontrola wyko­na­nia zadań iden­ty­fi­ka­cyj­nych i hodow­la­nych w WZHK Warszawa – Oddział Radom – Radom (wrze­sień) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Kontrola wyko­na­nia zadań iden­ty­fi­ka­cyj­nych i hodow­la­nych w WZHK Warszawa – Marki (gru­dzień) ) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

2013:

 • Kontrola wyko­na­nia zadań iden­ty­fi­ka­cyj­nych w OZHK Łódź (marzec) – Dział Ksiąg
 • Kontrola wyko­na­nia zadań hodow­la­nych i iden­ty­fi­ka­cyj­nych w LZHK Lublin (listo­pad) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

2014:

 • Kontrola wyko­na­nia zadań hodow­la­nych w ZHKZL Zielona Góra (20 – 21 lute­go)
 • Powtórna kon­tro­la wyko­na­nia zadań hodow­la­nych w ZHKZL Zielona Góra (25 – 26 czerw­ca)
 • Kontrola wyko­na­nia zadań hodow­la­nych w OZHK Łódź (17 wrze­śnia)
 • Kontrola wyko­na­nia zadań hodow­la­nych w OZHK Wrocław (19 listo­pa­da)

2015:

 • Kontrola wyko­na­nia zadań hodow­la­nych w OZHK Łódź (23 – 24 mar­ca)
 • Kontrola wyko­na­nia zadań hodow­la­nych w ZHKWlkp Gniezno (20 – 22 kwiet­nia)
 • Kontrola wyko­na­nia zadań hodow­la­nych w ŚOZHK Katowice (22 – 23 czerw­ca)

Udział w Walnych Zjazdach OZHK/WZHK i związków rasowych:

2012:

 • Udział w Walnych Zjazdach: OZHK Rzeszów, MZHK Kraków, WZHK Białystok, ŚOZHK Katowice, PomZHK Malbork, OZHK Łódź, W‑MZHK Olsztyn, KPZHK Bydgoszcz, OZHK Kielce
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków (maj)
 • Udział w Walnym Zjeździe Hucul International Federation, Sucevita/ Rumunia (lipiec)
 • Udział w Walnym Zjeździe Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych – WBFSH – Newmarket / Wielka Brytania (listo­pad)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków-Balice (gru­dzień)

2013:

 • Udział w Walnych Zjazdach: OZHK Wrocław, OZHK Łódź, LZHK Lublin
 • Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe OZHK Łódź – Łódź (gru­dzień)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich – Lublin (sty­czeń) – Dział Ksiąg
 • Udział w Walnym Zjeździe Międzynarodowej Konfederacji Konia Angloarabskiego (CIAA) – Lion/Francja (listo­pad)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków-Balice (gru­dzień)

2014:

 • Udział w Walnych Zjazdach: OZHK Rzeszów, WZHK Białystok, MZHK Kraków, PomZHK Malbork, ZHKWlkp
 • Walny Zjazd Hucul International Federation – Topolczanki (Słowacja, 24 – 26 paź­dzier­ni­ka)
 • Udział w Walnym Zjeździe Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych – Nowe Jankowice (16 stycz­nia)

2015:

 • Udział w Walnych Zjazdach: OZHK Kielce, ZZHK Szczecin, LZHK Lublin
 • Nadzwyczajny Walny Zjazd ZHKZL w Zielonej Górze (25 – 26 lute­go)
 • Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZHK Małopolskich (7 mar­ca)
 • Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego (Klikowa, 7 mar­ca)
 • Walny Zjazd Hucul International Federation (Węgry, Josvafo, 28 – 30 sierp­nia)
 • Walny Zjazd World Breeding Federation for Sport Horses (Austria, Wiedeń, 18 – 21 paź­dzier­ni­ka)
 • Walny Zjazd CIAA (Niemcy, Marbach, 16 – 18 listo­pa­da)

Działania Funduszu Promocji Mięsa Końskiego

2012:

 • Współorganizacja 9 wystaw koni zim­no­krwi­stych wraz z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego – 82 000 zł
 • Wyjazd na wysta­wę koni zim­no­krwi­stych – Sedan (Francja) – 16 000 zł
 • Wystawa koni zim­no­krwi­stych – Smolajny – 4 000 zł
 • Dofinansowanie arty­ku­łów o hodow­li koni zim­no­krwi­stych w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec” – 12 000 zł
 • Dofinansowanie kon­fe­ren­cji pt. „Przyszłość konia zim­no­krwi­ste­go w Polsce” – Grudziądz, SK Nowe Jankowice, Stajnia w Dolinie Brdy – 10 000 zł
 • Organizacja sto­iska pro­mo­cyj­ne­go pod­czas pik­ni­ku „Poznaj Dobrą Żywność” – Warszawa – 10 800 zł
 • Promocja Mięsa Końskiego pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych – Kętrzyn – 25 000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go pod­czas II Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – Kętrzyn – 15 000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go pod­czas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2012 (sto­isko pro­mo­cyj­ne) – Poznań – 11 000 zł
 • Druk książ­ki „Konina na pol­skim sto­le” – 16 500 zł

2013:

 • Promocja mię­sa koń­skie­go na tar­gach w Grune Woche (Niemcy) – 10 000 zł
 • Dofinansowanie arty­ku­łów o hodow­li koni zim­no­krwi­stych w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec” – 16 000 zł
 • Organizacja sto­iska pro­mo­cyj­ne­go pod­czas pik­ni­ku „Poznaj Dobrą Żywność” w Warszawie – 14 000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go i nagro­dy dla hodow­ców pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu koni zim­no­krwi­stych w Kętrzynie – 25 000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go i nagro­dy dla hodow­ców pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu ogie­rów hodow­la­nych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty w Kętrzynie – 15 000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go pod­czas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2013 (sto­isko pro­mo­cyj­ne oraz repor­taż, emi­sje w TVP i film pro­mo­cyj­ny) – Poznań – 69 500 zł

2014:

 • Promocja mię­sa koń­skie­go i nagro­dy dla hodow­ców pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu ogie­rów hodow­la­nych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty w Kętrzynie – 12.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go i nagro­dy dla hodow­ców pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu mło­dzie­żo­we­go koni zim­no­krwi­stych w Kętrzynie – 25.000 zł
 • Organizacja sto­iska pro­mo­cyj­ne­go pod­czas pik­ni­ku „Poznaj Dobrą Żywność” – 12.000 zł
 • Dofinansowanie arty­ku­łów o hodow­li koni zim­no­krwi­stych w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec” – 8.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go pod­czas wystaw koni zim­no­krwi­stych – 76.000 zł

2015:

 • Promocja mię­sa koń­skie­go na tar­gach w Chinach – 16.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go na tar­gach w Japonii – 12.000 zł
 • Wyjazd na wstę­py w Skaryszewie – 8.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go i nagro­dy dla hodow­ców pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu mło­dzie­żo­we­go koni zim­no­krwi­stych w Kętrzynie – 18.000 zł
 • Dofinansowanie arty­ku­łów o hodow­li koni zim­no­krwi­stych w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec” – 9.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go pod­czas wystaw koni zim­no­krwi­stych – 45.500 zł

 Samodzielne stanowisko ds. hodowlanych i organizacyjnych

 od 2015 r.

 1. Rasa mało­pol­ska – pro­gram hodow­la­ny, pro­gram ochro­ny rasy, opie­ka nad Komisją Księgi Stadnej
 2. Sprawy orga­ni­za­cyj­ne zwią­za­ne z obec­no­ścią PZHK na impre­zach i wysta­wach
 3. Zadania zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją i oce­ną war­to­ści użyt­ko­wej koni
 4. Współpraca z orga­ni­za­cja­mi zagra­nicz­ny­mi
 5. Korespondencja oraz tłu­ma­cze­nia – język fran­cu­ski i angiel­ski
 6. Zamówienia na der­ki, nagro­dy, flots, gadże­ty 120-lecia, mate­ria­ły rekla­mo­we, kata­lo­gi
 7. Praca nad instruk­cją maści, pro­gra­mem hodow­la­nym młp.
 8. Oznaczanie ogie­rów młp. do pro­gra­mu ochro­ny
 9. Organizacja i udział w wyda­rze­niach:
 • Kontrola (z ramie­nia CIAA) Niemieckiej Księgi Anglo-Arabskiej (Hanower, 3 – 5 mar­ca)
 • Konferencja PZJ pt. „Centra jeź­dziec­kie oraz rola i funk­cjo­no­wa­nie klu­bów w struk­tu­rze szko­le­nia jeź­dziec­kie­go w Europie” (Warszawa 18 mar­ca)
 • Obrady Grupy Roboczej „Konie” Copa Cogeca (Bruksela, 30 kwiet­nia)
 • Staż hodow­la­ny – selek­cja i oce­na koni (Francja, 25 maja – 17 czerw­ca)
 • Organizacja XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych (sek­tor konie, Poznań, 14 – 17 maja)
 • Organizacja wizy­ty przed­sta­wi­cie­li Japonii – pre­zen­ta­cja koni zim­no­krwi­stych (Warszawa, Podlasie, 26, 29 – 30 czerw­ca)
 • Przygotowanie poka­zów i pre­zen­ta­cji pod­czas kon­fe­ren­cji EAAP (Janów Podlaski, 3 – 4 wrze­śnia)
 • Międzynarodowy Czempionat Koni Angloarabskich (Francja, Pompadour, 7 – 13 wrze­śnia)
 • Walny Zjazd WBFSH (Wiedeń, Austria, 18 – 21 paź­dzier­ni­ka)
 • Walny Zjazd CIAA (Marbach, Niemcy, 16 – 18 listo­pa­da)
 • Spotkanie w spra­wie impor­tu koni rzeź­nych do Japonii w Głównym Inspektoracie Weterynarii (Warszawa, 25 listo­pa­da)
 • Organizacja obcho­dów 120-lecia PZHK (Poznań, 10 – 13 grud­nia)

Dział Informatyczny

 1. Administracja i utrzy­ma­nie w ruchu ser­we­rów baz danych (Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK i Centralnej Bazy Danych Koniowatych – CBDK – uzu­peł­nia­nie dat koni ubi­tych za gra­ni­cą.
 2. Zakupy sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go i opro­gra­mo­wa­nia do biu­ra PZHK.
 3. Instalacja opro­gra­mo­wa­nia na ser­we­rach i sta­cjach robo­czych oraz ich aktu­ali­za­cja, kon­ser­wa­cja i pomoc tech­nicz­na.
 4. Szkolenie użyt­kow­ni­ków apli­ka­cji dostę­po­wej do Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK – pra­cow­ni­ków związ­ków okrę­go­wych (202 oso­by).
 5. Bieżąca współ­pra­ca i pomoc infor­ma­tycz­na dla pra­cow­ni­ków związ­ków okrę­go­wych zwią­za­na z pra­cą na bazie danych.
 6. Wykonywanie spra­woz­dań rocz­nych, kwar­tal­nych i mie­sięcz­nych oraz innych z wyko­rzy­sta­niem danych gro­ma­dzo­nych w bazie na potrze­by PZHK (np. komi­sji ksiąg) i związ­ków okrę­go­wych, Ministerstwa Rolnictwa, GUS, ARiMR, uczel­ni i insty­tu­tów zwią­za­nych z hodow­lą koni.
 7. Raportowanie danych z bazy corocz­nych Rejestrów Ogierów dla Związków Okręgowych i stro­ny inter­ne­to­wej PZHK (www.pzhk.pl).
 8. Przygotowanie danych do kate­go­ry­za­cji ogie­rów i wpro­wa­dza­nie ich do bazy danych.
 9. Przygotowanie zało­żeń, współ­pra­ca i zmia­ny w apli­ka­cji koni spor­to­wych wpro­wa­dza­nych przez SGGW.
 10. Udzielanie infor­ma­cji z CBDK orga­nom admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej (np. poli­cja, US, NIK, sądy) oraz danych z reje­stru konio­wa­tych wewnątrz związ­ku.
 11. Przekazywanie danych z bazy do Instytutu Zootechniki w Balicach (pro­gram ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych).
 12. Uruchomienie i obsłu­ga (aktu­ali­za­cja danych) Serwisu Ogłoszeniowego (www.rynekpolskichkoni.pl).
 13. Obsługa i aktu­ali­za­cja stro­ny inter­ne­to­wej doty­czą­cej koni­ny (www.koninapoznajtensmak.pl).
 14. Obsługa i aktu­ali­za­cja stro­ny inter­ne­to­wej doty­czą­cej aukcji pol­skich koni (www.terazpolskiekonie.pl).
 15. Administracja i aktu­ali­za­cja danych na stro­nie inter­ne­to­wej PZHK (www.pzhk.pl) oraz roz­sze­rza­nie zakre­su infor­ma­cji.
 16. Obsługa i aktu­ali­za­cja stro­ny inter­ne­to­wej Bazy Rodowodowej PZHK (baza.pzhk.pl).
 17. Obsługa i aktu­ali­za­cja stro­ny inter­ne­to­wej Hodowcy i Jeźdźca (www.hij.com.pl).
 18. We współ­pra­cy z Głównym Inspektoratem Weterynarii prze­pro­wa­dzo­no szko­le­nia – w latach 2012 – 2015 roku prze­szko­lo­no teo­re­tycz­nie i prak­tycz­nie 450 pra­cow­ni­ków Inspekcji Weterynaryjnej w zakre­sie dostę­pu do danych zawar­tych w CBDK (dostęp przez Internet)
 19. Obsługa i aktu­ali­za­cja stro­ny inter­ne­to­wej CBDK (www.cbdk.pl) (w tym sta­ty­sty­ki o licz­bie konio­wa­tych i posia­da­czy wg woje­wództw i powia­tów).
 20. Zapewniono też aktu­ali­za­cję danych (2 razy w tygo­dniu) w CBDK w sto­sun­ku do reje­strów konio­wa­tych (też innych niż PZHK) będą­cych źró­dłem pier­wot­nych danych o konio­wa­tych.
 21. Bieżąca obsłu­ga i kon­ser­wa­cja elek­tro­nicz­nej Książki Korespondencji w biu­rze
 22. Rozszerzenie funk­cjo­nal­no­ści apli­ka­cji „Księgi stad­ne” – dane do ksiąg dru­ko­wa­nych.
 23. Wdrożono obsłu­gę elek­tro­nicz­nej Książki Korespondencji w biu­rze PZHK oraz prze­szko­lo­no pra­cow­ni­ków w zakre­sie jej obsłu­gi oraz zapew­nio­no jej obsłu­gę i kon­ser­wa­cję.
 24. Rozszerzenie apli­ka­cji dostę­po­wej do Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK o nastę­pu­ją­ce modu­ły:
 • Wystawy (oce­ny koni na wysta­wach),
 • Nowy unij­ny pasz­port (wyko­na­nie, szko­le­nie, nadru­ki na for­mu­la­rzach pasz­por­to­wych),
 • Badanie krwi i DNA (w tym rapor­to­wa­nie),
 • Dane spor­to­we (rapor­to­wa­nie),
 • Zasoby gene­tycz­ne (zaświad­cze­nia do ARiMR),
 • Koła (roz­sze­rze­nie o dodat­ko­we wydru­ki),
 • Ocena linio­wa,
 • Rozszerzenie apli­ka­cji o ana­li­zę rodo­wo­du,
 • Liczące set­ki popra­wek w apli­ka­cji – uspraw­nie­nia, zabez­pie­cze­nia i roz­sze­rze­nie funk­cjo­nal­no­ści.
 1. Wykonanie i wdro­że­nie nowych arku­szy Excel na zaprzę­go­wą pró­bę dziel­no­ści dla kla­czy szla­chet­nych i ślą­skich oraz wyko­na­nie i wdro­że­nie nowych arku­szy Excel na pró­by dziel­no­ści dla ogie­rów i kla­czy ślą­skich.

Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji

 1. Rejestracja w bazie koni z pasz­por­ta­mi zagra­nicz­ny­mi i spro­wa­dza­nych z zagra­ni­cy (2012: 2036 szt., 2013: 2165 szt. 2014: 2541 szt., 2015: 2491 szt.) w sumie ponad 10.000 szt.
 2. Liczenie kodów i % krwi arab­skiej u koni rasy mało­pol­skiej.
 3. Weryfikacja kuców z reje­stru do księ­gi stad­nej.
 4. Przygotowywanie kata­lo­gów na kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów w Zakładach Treningowych i Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.
 5. Administrowano dany­mi w bazie i uzu­peł­nia­nie w bazie wyni­ków ZT, MPMK i prób dziel­no­ści koni­ków pol­skich.
 6. Opieka nad Związkiem hodow­ców koni­ków pol­skich.
 7. Współpraca z C.I.A.A., wyjaz­dy na kon­fe­ren­cje mię­dzy­na­ro­do­we.
 8. Rejestracja koni do MPMK i pomoc w orga­ni­za­cji MPMK.
 9. Opieka na pro­gra­ma­mi ochro­ny, wybór ogie­rów i pomoc w wybo­rze kla­czy do pro­gra­mów ochro­ny.
 10. Kwalifikacja koni do rasy arden pol­ski.
 11. Przeprowadzanie kon­tro­li w OZHK/WZHK, skon­tro­lo­wa­no w cia­gu 4 lat 11 OZHK/WZHK w tym dwu­krot­nie OZHK w Łodzi i ZHKZL w Zielonej Górze.
 12. Wyjaśnianie nie­pra­wi­dło­wo­ści z OZHK w Łodzi i ZHKZL w Zielonej Górze.
 13. Udział w prze­słu­cha­niach na wezwa­nie pro­ku­ra­tu­ry z Łodzi 4 razy.
 14. Wydanie dru­kiem księ­gi Kwlkp VII cz.1 ogie­ry.
 15. Przygotowanie do dru­ku księ­gi Ksl VIII ogie­ry.
 16. Dział ksiąg i iden­ty­fi­ka­cji koni pro­wa­dził z MRiRW kon­sul­ta­cje w spra­wie nowe­li­za­cji usta­wy o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt dosto­so­wa­nia usta­wy do roz­po­rzą­dze­nia wyko­naw­cze­go komi­sji UE 2015/262 z dnia 17 lute­go 2015 r. któ­re obo­wią­zu­je wprost od 1 stycz­nia 2016 r.
 17. Opracowanie i przy­go­to­wa­nie wzo­ru pasz­por­tu zgod­ne­go z roz­po­rzą­dze­niem UE 2015/262.
 18. Przygotowanie prze­tar­gu na druk pasz­por­tów.
 19. Prowadzimy aktyw­ną współ­pra­cę z Głównym Inspektoratem Weterynarii  w zakre­sie obro­tu koń­mi rzeź­ny­mi hodow­li kra­jo­wej i zagra­nicz­nej.
 20. Przeprowadzono szko­le­nie z pro­gra­mu hodow­la­ne­go i oce­ny kuców dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK dla 24 osób.
 21. Organizacja szko­le­nia z czi­po­wa­nia dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK.
 22. Aktualizacja- korek­ta danych pol­skich koni w bazie WBFSH/FEI.
 23. Rozwiązywanie pro­ble­mów zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją , któ­re OZHK/WZHK nie jest w sta­nie roz­wią­zać.
 24. Pomoc w zała­twia­niu dupli­ka­tów na konie z zagra­ni­cy.
 25. Ewidencja dru­ków pasz­por­tów i trans­pon­de­rów.
 26. Prowadzenie kore­spon­den­cji w języ­kach angiel­skim, nie­miec­kim, rosyj­skim.

Wnioski ustępującego Zarządu

 1. Kontynuować  dzia­ła­nia mają­ce na celu obję­cie koni płat­no­ścia­mi bez­po­śred­ni­mi w Polsce.
 2. Po uzgod­nie­niu przez komi­sje ksiąg stad­nych koni ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) jed­ne­go pro­gra­mu, zastą­pić od 2017 r. sta­cjo­nar­ną wierz­cho­wą pró­bę ogie­rów ras szla­chet­nych pró­ba polo­wą.
 3. Pozostawić Okręgowym/Wojewódzkim Związkom Hodowców Koni decy­zję o doko­na­niu bądź nie i ewen­tu­al­nym zamiesz­cze­niu w kata­lo­gu wstęp­nej boni­ta­cji i pomia­rów ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty przez kierowników/dyrektorów Związków w cza­sie wstęp­nej  kwa­li­fi­ka­cji.

Kończąc spra­woz­da­nie z 4‑letniej kaden­cji Zarządu chciał­bym gorą­co podzię­ko­wać  hodow­com, któ­rzy mimo wie­lu obiek­tyw­nych trud­no­ści kon­ty­nu­ują hodow­lę koni. Dziękuję Wam za zaan­ga­żo­wa­nie w popu­la­ry­za­cję pol­skiej hodow­li koni.
Bardzo dzię­ku­ję kie­row­nic­twu i pra­cow­ni­kom Ministerstwa Rolnictwa za życz­li­wość i zro­zu­mie­nie dla pro­ble­mów hodow­ców koni .
Dziękuję Agencji Nieruchomości Rolnych, a w szcze­gól­no­ści Zespołowi Nadzoru Właścicielskiego oraz Międzynarodowym Targom Poznańskim za współ­pra­cę przy przed­się­wzię­ciach pro­mu­ją­cych pol­ską hodow­lę.
Dziękuję pla­ców­kom nauko­wym, a szcze­gól­nie Instytutowi Zootechniki PIB w Balicach, Instytutowi Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz uczel­niom wyż­szym o pro­fi­lu rol­ni­czym za pomoc w roz­wią­zy­wa­niu róż­nych pro­ble­mów, z jaki­mi się do Was zwra­ca­my.
Dziękuję Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i wszyst­kim Związkom Hodowców, z któ­ry­mi przy­szło nam współ­pra­co­wać.
Wyrażam nadzie­ję na dal­sze zacie­śnia­nie współ­pra­cy z Polskim Związkiem Jeździeckim i zro­zu­mie­nie ocze­ki­wań hodow­ców koni.
Dziękuję wszyst­kim innym insty­tu­cjom i orga­ni­za­cjom, któ­rych nie wymie­ni­łem, a któ­re współ­pra­cu­ją z naszym Związkiem.
Serdecznie dzię­ku­ję wszyst­kim człon­kom Zarządu PZHK za kon­struk­tyw­ną współ­pra­cę. Zdarzało się, że dys­ku­sje pod­czas naszych spo­tkań mia­ły burz­li­wy prze­bieg, ale jed­no­cze­śnie wszy­scy mie­li­śmy świa­do­mość tego, że wyni­ka­ły one z tro­ski o przy­szłość Polskiej Hodowli Koni. Dziękuję wszyst­kim pozo­sta­łym człon­kom orga­nów sta­tu­to­wych PZHK – Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Hodowlanej i Komisji Ksiąg Stadnych.
Ostatnie, ale rów­nie moc­ne i ser­decz­ne sło­wa podzię­ko­wa­nia kie­ru­ję do pra­cow­ni­ków biur Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz do pra­cow­ni­ków biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie.

Jeszcze raz wszyst­kim wymie­nio­nym i tym, któ­rych nie wymie­ni­łem, a z któ­ry­mi współ­pra­co­wa­li­śmy, jak rów­nież tym, któ­rzy oka­zy­wa­li nam swo­je popar­cie, bar­dzo dzię­ku­ję.

Hodowca i Jeździec