Sprawy związkowe

XXIX Walny Zjazd Delegatów PZHK, Maj 2016

 

Szybka nawigacja:

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni
w latach 2012-2015

Dwa lata, które upłynęły od ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów PZHK kończą 4-letnią kadencję obecnych Władz Związku. Zjazd, który odbył się dwa lata temu, poza częścią sprawozdawczą, był bardzo ważny dla Związku, gdyż dokonaliśmy istotnych zmian w naszym statucie, dostosowując go w większym stopniu do obecnych realiów, ale jednocześnie zachowując naszą dotychczasową tożsamość. W ferworze dyskusji i głosowania nad poszczególnymi jego paragrafami nie ustrzegliśmy się drobnego błędu, co spróbujemy naprawić na dzisiejszym Zjeździe. Wydaje się, że zmiany statutu są procesem ciągłym, a zmieniająca się rzeczywistość, stałe przemiany gospodarczo-społeczne, a tym samym zmienna sytuacja w hodowli i chowie koni, jeszcze nie raz wymusi na nas kolejne, konieczne modyfikacje tego najważniejszego dla nas dokumentu.
W sektorze hodowli i chowu koni w minionych dwóch latach, w sensie pozytywnym, niewiele się zmieniło.W czasie tej kadencji kilkakrotnie występowaliśmy do kierownictwa resortu rolnictwa z wnioskami, które zostały sformułowane pod jego adresem na Walnym Zjeździe w 2012 i 2014 roku, jak również z innymi, bieżącymi postulatami, jednak bez pozytywnych rezultatów. Szczegóły tych działań zostaną przedstawione w części sprawozdania dotyczącej realizacji wniosków z Walnego Zjazdu z 2014 roku. Jako organizacja reprezentująca hodowców koni z przykrością stwierdzamy, że nie znaleźliśmy zrozumienia u ówczesnych władz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konie, nadal będące jednym z najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich w Polsce, zostały pominięte we wszystkich, istotnych rodzajach wsparcia bezpośredniego, które przewidziane zostały w zadaniach do Wspólnej Polityki Rolnej, na lata 2015-2020. To spowodowało, że kryzys, który rozpoczął się 8 lat temu, w sektorze hodowli koni jeszcze się nie zakończył, a jego skutki nadal są odczuwalne. Niemniej zmiany w resorcie rolnictwa, które nastąpiły jesienią ubiegłego roku, natchnęły nas pewnym optymizmem i chcemy wierzyć, iż to co było wcześniej niemożliwe, obecnie chociaż w części okaże się możliwe, a tym samym ministerstwo znajdzie odpowiednie formy wsparcia, satysfakcjonujące hodowców koni.
Pogłowie koni w Polsce, w ciągu ostatnich czterech lat, w niewielkim stopniu spadło i obecnie kształtuje się na poziomie ok. 300 tys. sztuk. Struktura rasowa także nie uległa większym zmianom. Nadal dominują konie zimnokrwiste i w typie zimnokrwistym, które stanowią ok. 49 % populacji, a w dalszej kolejności to konie szlachetne – ok. 36, % oraz kuce i konie małe – ok. 15, %. Niewielki spadek pogłowia, który miał miejsce w ostatnich latach, w większym stopniu dotyczył koni ras zimnokrwistych, niż pozostałych. W odniesieniu do takich ras, jak koniki polskie i hucuły nastąpił nawet niewielki wzrost. Ta struktura rasowa określa w pewnej mierze specyfikę naszej hodowli, w której koń nadal pełni ważną rolę w gospodarstwie i stanowi istotne źródło dochodu jego właściciela. Hodowcy uczestniczący w programach ochrony zasobów genetycznych, wspomagani są dotacjami do klaczy zgłoszonych do programu, a ich liczba systematycznie wzrasta i obecnie ponad 6100 szt. klaczy objętych jest tymi dopłatami. Konie zimnokrwiste, których jest najwięcej, wykorzystywane są głównie jako konie rzeźne.W tym sektorze także od kilku już lat zaznacza się pewna tendencja, a mianowicie zdecydowanie mniej wywożonych jest koni żywych, a systematycznie rośnie udział koni ubijanych na miejscu, w kraju. W roku 2015 zostało wywiezionych niemal 13 tys. koni, a w kraju ubito ich ponad 26 tys. Jak wszyscy wiemy użytkowanie koni nie ogranicza się obecnie do środowiska wiejskiego, dla którego koń nadal jest produktem dostarczającym pracy i dochodów, ale w znacznej części dotyczy ono sfery miejskiej i podmiejskiej, w której zlokalizowane są różnego rodzaju kluby i ośrodki jeździeckie. Ten postępujący proces wpłynął na to, iż ubywa koni na wsi, a rośnie liczba tych, które utrzymywane są poza środowiskiem wiejskim. Jest to niewątpliwie pozytywne zjawisko, świadczące o tym, że nasz “przemysł konny”, wzorem bogatych państw Europy Zachodniej, także się rozwija, a konie znajdują nabywców. Systematycznie wzrasta zainteresowanie końmi różnych ras i typów, które są wykorzystywane w użytkowaniu rekreacyjnym i amatorskim (agroturystyka, wczasy w siodle, rajdy turystyczne, amatorskie imprezy jeździeckie), jak również w jeździectwie terapeutycznym. Należy przypuszczać, że ta gałąź gospodarki, gdzie koń znalazł już swoje stałe miejsce, nadal będzie wykazywać progresję. Jednak tym, co najbardziej niepokoi hodowców, są mimo wszystko ograniczone możliwości zbytu i mało satysfakcjonujące ceny za sprzedawane konie, jak również dotychczasowy brak zainteresowania hodowlą koni ze strony państwa, czego ewidentnym przykładem jest likwidacja dopłat zwierzęcych. Niepokoi nas także brak długofalowej strategii w odniesieniu do koni znajdujących się w jednostkach Skarbu Państwa, administrowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Wprawdzie przeszły one restrukturyzację polegającą na połączeniu większości Stad Ogierów z dużymi i silnymi gospodarstwami, spółkami ANR, ale nadal nie jest nam znana ich przyszłość w dłuższej perspektywie czasowej. Pomimo tego, że liczba koni hodowlanych, znajdujących się w tych ośrodkach, jest w stosunku do prywatnego sektora niewielka, ma ona jednak znaczenie strategiczne dla krajowej hodowli koni. Cenny materiał zwierzęcy, o wysokim potencjale genetycznym, jaki w ciągu dziesiątków lat zgromadzony został w tych jednostkach, nadal służy do doskonalenia krajowej populacji koni.
Zanim przejdę do merytorycznego omówienia naszej działalności statutowej chciałbym krótko przypomnieć najważniejsze wydarzenia, jakie na przestrzeni lat 2012-2015 miały miejsce.
W grudniu 2012 roku rozpoczęliśmy współpracę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przy organizacji imprezy pod nazwą Cavaliada Tour. Imprezy łączącej międzynarodowe zawody z targami, pokazami, aukcją koni wierzchowych oraz blokiem prelekcji popularno-naukowych realizowanych pod parasolem “Akademii Hodowcy i Jeźdźca”. Cykl odbywa się w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. W czasie  trwania Cavaliady, w ścisłej współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych, promujemy konie wszystkich ras, dla których PZHK prowadzi księgi, organizując “Pawilon Polskiej Hodowli”. Z powodzeniem kontynuowaliśmy tę współpracę w latach następnych i podtrzymujemy ją na kolejne.
Rok 2013 obfitował w dwa niezwykle ważne wydarzenia, których PZHK był organizatorem, a mianowicie Zjazd Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF) w lipcu w Klimkówce i Zjazd Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH) w październiku w Warszawie. Imprezy niezwykle ważne zarówno dla Związku, jak i Polski.
W 2014 roku Zarząd zatwierdził “Strategię rozwoju Polskiego Związku Hodowców Koni na lata 2015 – 2020”. Dokument mający istotne znaczenie dla Związku, jego przyszłości i dalszego rozwoju. Wypracowana w nim została wizja i misja PZHK, jak również wyznaczone zostały cele strategiczne, do których będziemy dążyć oraz zadania służące ich realizacji.
Rok 2015 to rok jubileuszowy, podczas którego świętowaliśmy 120 lat działalności PZHK, a więc 120 lat zorganizowanej hodowli koni na ziemiach polskich. Jego zwieńczeniem była uroczysta Gala zorganizowana podczas grudniowej Cavaliady w Poznaniu. Myślę, że nie ma potrzeby jej omawiać, gdyż większość z Państwa wzięła w niej udział.
Minione cztery lata to również sukcesy naszych hodowców na arenach międzynarodowych. W tym czasie polskie konie trzykrotnie uczestniczyły w Czempionacie Francji Koni Angloarabskich, odnosząc liczne sukcesy. Największe z nich to tytuł Super Czempiona (koni 2 i 3-letnich) zdobyty przez klacz Elisee Grey m (Grey – Embera po Berlin Bej) hod. i wł. Teresy Idzik oraz tytuły czempionów klas przez klacze Epona m (Juniperus – Ekologia po Werbel) i Jodła m (Juniperus m – Jedlanka m / Jun Bej m) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego oraz ogiera Jarema m (AA) (Frazes m – Jutrzenka m / Elsingoo) hod. i wł. Mirosława Janika.
W 2012 r. polski ogier ardeński SULIWAN uzyskał IV miejsce wśród ogierów 3-letnich, natomiast 3-letnia JUGALA wygrała swoją klasę podczas Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich w Donchery we Francji. W 2015 r. na tym samym czempionacie w klasie klaczy dwuletnich 3. miejsce zajęłą ELTINA (Jutron z – Elette ard. szw. / Elegant ard. szw.) hod. i wł. Romana Szultki z woj. pomorskiego. W klasie klaczy trzyletnich 2. miejsce zdobyła klacz TRIADA (Inbrug z – Topaze du Chateau ard. fr. / Nestor Ter Massin ard. fr.) hod. i wł. Andrzeja Derleckiego z woj. pomorskiego. W klasie ogierów 4-letnich i starszych 3. miejsce przypadło BAYARD DE MAIRY (FRA) (Pacha de Coustemount ard.fr. – Qerele de Maucourt ard.fr. / Kenn de Maucourt ard.fr.) wyhodowanemu we Francji, własności Andrzeja Ślepowrońskiego z woj. podlaskiego.
Podkreślić także należy pierwszy wielki sukces w postaci eksportu 2 ogierów ardeńskich własności Romana Szultki z Sąpolna do kolebki tej rasy, Francji. Niedługo po tym wydarzeniu ogier MARTELL wziął udział w regionalnej wystawie, gdzie został Czempionem!
W tym miejscu należy także powiedzieć o sukcesach odnoszonych przez polskich zawodników na polskich koniach, a mianowicie na Olimpiadzie w Londynie (2012 r.) Paweł Spisak (Weriusz sp – hod. SK Nowielice), Artur Społowicz (Wag sp – hod. SK Moszna), Katarzyna Milczarek (Ekwador sp – hod. SK Rabenhof), Michał Rapcewicz (Randon sp – hod. SK Moszna), Beata Stremler (Martini wlkp – hod. Krzysztofa Pejki z woj. kujawsko-pomorskiego) oraz sukcesy Bartłomieja Kwiatka odnoszone w powożeniu na arenie międzynarodowej końmi śląskimi (m.in. Lokan – hod. SO Książ), jak również jego siostry Weroniki Kwiatek.
W 2013 r. Paweł Spisak na 6-letnim koniu Banderas sp – hod. Romana Drabińskiego zajmuje 3. miejsce w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w WKKW we Francji.
W 2014 r. ogier El Bonillo m (Berlin Bej m – Egzema m po Przedświt XIII-4 x) hod. Jana Zubera, wł. Katarzyny Papajak, zdobył wpis do księgi stadnej AES i trafił w ręce EvyVanwijnsberghe, która kontynuuje jego karierę sportową. Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie CIC3* i zarazem tytuł Mistrza Polski Seniorów 2014 zdobył Kamil Rajnert na małopolskim wałachu Jak Chef (Chef Supreme xx – Juka m / Bonaparte m) hod. SK Prudnik, wł. Anny Mańczak, który z tak doskonałym wynikiem zadebiutował w klasie 3*. Ogier Diokles (Haracz m – Dida m / First des Termes AA) wyhodowany w Stadninie Koni Walewice trafił w ręce Cian’a O’Connor’a, czołowego irlandzkiego zawodnika w skokach przez przeszkody, brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
W roku 2015 ogier MJT Nevados S sp – hod. Stanisława Szurika (woj. kujawsko-pomorskie) wł. Makrum Jumping Team pod belgijskim zawodnikiem Gregorym Whateletem zdobywa w Belgii tytuł Mistrza Świata koni 7-letnich w skokach przez przeszkody, a ogier Bazyli śl oraz klacz Frezja śl – obydwa wyhodowane w SO Książ,wł. Grzegorza Świątka, powożone przez Bartłomieja Kwiatka zdobywają na Węgrzech tytuł odpowiednio Mistrza i Wicemistrza Świata koni 6-letnich w powożeniu.

Po tym ogólnym wstępie chciałbym przedstawić informację nt. realizacji wniosków ostatniego Walnego Zjazdu oraz sprawozdanie z prac biura Zarządu PZHK za ostatnie 4 lata. Szczegółowa nnformacja dot. sytuacji w poszczególnych rasach koni znajduje się w sprawozdaniach z działalności Komisji Ksiąg Stadnych (dostępne na stronie www.pzhk.pl).

Wnioski Walnego Zjazdu przyjęte do realizacji

 1. Wystąpić do odpowiednich władz o umieszczenie w katalogu takich zawodów jak ujeżdżacz i podkuwacz oraz stworzenie aktualnych programów nauczania tych zawodów.
  Zawód podkuwacz znajduje się na liście zawodów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a przy wybranych izbach rzemieślniczych (np. w Olsztynie) organizowane są stosowne egzaminy.
  W 2015 r. dzięki staraniom Toru Wyścigów Konnych na wrocławskich Partynicach Ministerstwo Edukacji Narodowej  podjęło prace nad stworzeniem programu nauczania w zawodzie jeździec. Początkowo miał to być jeździec wyścigowy,  jednak dzięki działaniom Polskiego Związku Jeździeckiego rozszerzono program o jeźdźca klasycznego. Polski Związek Hodowców Koni we współpracy z PZJ zaangażował się w opiniowanie podstawy programowej.
  Jesienią tego roku pierwsze nabory do szkół kształcących w zawodzie jeździec odbędą się najprawdopodobniej we Wrocławiu, Drzonkowie k. Zielonej Góry i Piasecznie k. Warszawy.
 2. Wniosek dotyczący przygotowania i wprowadzenia od 2015 roku polowych prób dzielności ogierów wg projektu zgłoszonego przez komisję sp.
 3. Podjęcie działań w celu wyrównania dofinansowania do prób dzielności stacjonarnych i polowych dla koni ras szlachetnych.
  Zespół roboczy powołany przez komisje ksiąg stadnych koni ras szlachetnych (m, wlkp i sp) pod koniec 2015 przedstawił ramowy projekt polowej próby dzielności ogierów. Projekt ten był następnie przedmiotem obrad poszczególnych komisji ksiąg stadnych, które zaproponowały pewne zmiany. W bieżącym roku komisje ksiąg stadnych powinny uzgodnić jeden projekt, który po opublikowaniu jego najważniejszych założeń w kwartalniku “Hodowca i Jeździec”, wejdzie w życie od 2017 r., zastępując stacjonarną wierzchową próbę dzielności ogierów. W systemie tym właściciel ogiera będzie odpowiedzialny za jego trening.
  Doświadczenia we wdrażaniu w życie tego projektu powinny zostać wykorzystane przy ewentualnych zmianach dotyczących systemu prób dzielności dla klaczy. W tym miejscu należy podkreślić, że w obecnym systemie polowych prób dzielności dla klaczy wszystkich ras, nie tylko szlachetnych, istnieje dopłata z PZHK do prowadzenia oceny wartości użytkowej przez te OZHK/WZHK, które premiują klacze za wyniki w polowych próbach użytkowości. W 2015 r. ponad 40.000 zł premii trafiło do właścicieli klaczy huculskich, a niecałe 16.000 zł do właścicieli  klaczy szlachetnych. Z tytułu premiowania klaczy wszystkich ras w próbach polowych, PZHK przekazało w 2015 r. do OZHK/WZHK dodatkowe 144.000 zł (zgodnie z zasadą 1 zł premii z OZHK – dopłata 2 zł z PZHK).
 4. Nie uznawanie koni urodzonych w Polsce, które zostały zidentyfikowane, zarejestrowane i dla których paszporty wystawiły podmioty zarejestrowane i prowadzące księgi i rejestry za granicą, jako koni hodowli polskiej. Konie te nie mają prawa do nagród finansowych na imprezach organizowanych przez Polski Związek Hodowców Koni.
  Wniosek realizowany od paru lat. Z dopłat funduszu hodowlanego PZHK mogą korzystać tylko właściciele koni z paszportami PZHK.
 5. Podjąć działania nakładające obowiązek badań ogierów kryjących w kierunku nosacizny, NZK, zarazy stadniczej w chwili, gdy ogier będzie zmieniał właściciela i co za tym idzie miejsce postoju, a nie corocznie.
  W sprawie tej wystąpiliśmy kolejny raz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odpowiedź (w załączeniu) była negatywna.
 6. Pozostawienie wstępnej bonitacji i pomiarów dokonanych przez kierowników/dyrektorów Związków przy wstępnej kwalifikacji ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, która będzie tak jak do tej pory zamieszczana w katalogu.
  Wniosek zrealizowany.
 7. Wniosek dotyczy próby rozwiązania problemu zawodów amatorskich. Komisja PZHK-PZJ powinna zająć się, oprócz problemów związanych z MPMK, również problemem zawodów towarzyskich. Powinny one być związane z jak najmniejszymi ograniczeniami ze strony PZJ.
  Polski Związek Jeździecki opracował ogólne wytyczne dot. organizacji zawodów amatorskich. OZHK/WZHK nie zgłosiły zasadniczych uwag do wytycznych PZJ.
 8. Wniosek o wprowadzenie możliwości przejścia z kartotek papierowych na “elektroniczne”.
 9. Wniosek o wdrożenie prac umożliwiających wprowadzenie elektronicznego systemu /przez Internet/ wydawania świadectw krycia.
  Prace związane z realizacją tych dwóch wniosków opóźniają się ze względu na konieczność przygotowania w 2015 r. zmian w systemie identyfikacji koni narzuconych przepisami unijnymi oraz ze względu na okresowe problemy kadrowe w dziale informatycznym.
 10. Wniosek o doprecyzowanie regulaminu obejmującego zasady naboru koni do zakładów treningowych.
  Regulamin naboru koni do zakładów treningowych jest aktualizowany corocznie, w porozumieniu z przewodniczącymi komisji ksiąg stadnych.
 11. PZHK powinien podjąć działania zmierzające co najmniej do zrównania wysokości dopłat w programach zachowawczych krajowych ras koni, z uwzględnieniem wysokich kosztów utrzymania koni ras zimnokrwistych.
 12. Zobowiązanie PZHK do podjęcia starań w celu zwiększenia dotacji do klaczy programowych do kwoty co najmniej 2000 zł.
  W 2014 r. ówczesny Minister Rolnictwa, pomimo apelu hodowców koni, nie podwyższył stawek dopłat do klaczy objętych programami ochrony zasobów genetycznych. Rozmowy prowadzone z obecnym kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dają nadzieję, że od 2017 r. stawki te zostaną podwyższone.
 13. PZHK powinien podjąć działania zmierzające do zweryfikowania Regionalnych Współczynników Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (SGM) dla koni, służących do obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa (ESU). Zwiększenie wskaźnika SGM będzie skutkować bardziej wiarygodną oceną siły ekonomicznej gospodarstw hodujących konie oraz łatwiejszym aplikowaniem i rozliczaniem środków pomocowych.
  Z pisma Ministra Rolnictwa (w załączeniu) wynika, że współczynniki takie nie są już stosowane w obecnej perspektywie finansowej.
 14. Wprowadzenie dodatkowego znakowania koni poprzez palenia przy wpisywaniu koni do ksiąg zarodowych.
  Znakowanie poprzez palenia i wymrażanie jest najprostszą, najskuteczniejszą formą promocji koni polskiej hodowli.
  Z wnioskiem tym wystąpiliśmy po raz kolejny do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odpowiedź była negatywna (w załączeniu).
 15. Wystosowanie przez PZHK wniosku do Instytut Zootechniki w sprawie:
  1. pisemnego uzasadnienia niedopuszczenia lub wykreślenia ogierów z listy ogierów dopuszczonych do krycia klaczy w określonym typie
  2. zagwarantowania otrzymania przez hodowców decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu stad programowych w terminie – do 15 kwietnia roku, w którym wniosek został złożony.
   Odpowiedź IZ w sprawie powyższych wniosków w załączeniu.
 16. Wystąpić do Instytutu Zootechniki o wydłużenie do 31 marca terminu zgłaszania do programu ochrony zasobów genetycznych klaczy, które zostaną zakupione od hodowców rezygnujących z uczestnictwa w w/w programie.
  Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiliśmy do Ministra Rolnictwa (odpowiedź w załączeniu).
 17. Zwiększenie w mediach ogólnopolskich reklamy imprez organizowanych przez PZHK. Dla poszerzenia zainteresowania polską hodowlą koni wśród społeczeństwa niezbędna jest właściwa i docierająca do ogółu reklama.
  Wniosek realizowany. Informacja nt. wszelkiego typu imprez i wydarzeń hodowlanych pojawia się w mediach lokalnych i ogólnopolskich branżowych. Najtrudniej przebić się z reklamą w najbardziej kosztownych mediach ogólnopolskich. Tym niemniej i w tych mediach publikowane są wywiady i artykuły służące popularyzacji branży hodowlanej i jeździeckiej. Przykładem imprezy, dzięki której reklamujemy polską hodowlę w skali ogólnopolskiej jest cykl Cavaliada Tour.
 18. Zobowiązanie PZHK do kontaktu z instytucjami odpowiedzialnymi, w celu wyznaczenia w powiecie lekarzy weterynarii dyżurujących całodobowo.
  Wniosek bardzo trudny do realizacji. Lekarz powiatowy nie ma możliwości wyznaczenia takich lekarzy, gdyż nie leży to w zadaniach ustawowych Inspekcji Weterynaryjnej.
 19. Wniosek o rozpoczęcie od 2015 r. działań w celu opracowania rodzin żeńskich w rasie śląskiej. Minęło już 6 lat od opracowania 7 rodów męskich koni rasy śląskiej.
  W porozumieniu z Komisją księgi stadnej koni rasy próbujemy zainteresować tym tematem uczelnie rolnicze, gdyż jest to temat niezwykle czaso- i pracochłonny.
 20. Wniosek o wystąpienie do MRiRW w sprawie planowanych zmian i reorganizacji spółek ANR zajmujących się hodowlą koni. Czy są planowane prywatyzacje Stad Ogierów i Stadnin Koni?
  W 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt sprzedaży wybranych spółek strategicznych będących w zasobach ANR, w tym spółek “końskich”, który nie został wdrożony. W 2015 r. ANR opracowała projekt programu hodowli koni w jej spółkach. Nowe kierownictwo ANR poinformowało, że zamierza opracować nowy program. W kwietniu br. Minister Rolnictwa powołał Radę ds. Hodowli Koni, której zadaniem ma być opracowanie Programu Rozwoju Hodowli Koni w Polsce.

Stan organizacyjny

W minionej kadencji PZHK zrzeszał 14 Okręgowych/ Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz następujące Związki Rasowe:

 • Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
 • Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
 • Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi
 • Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych
 • Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego
 • Związek Hodowców Koników Polskich
 • Związek Trakeński w Polsce (członek wspierający)
 • Polish Quarter Horse Association (członek wspierający)

Liczba członków Terenowych Kół Hodowców Koni

  2012 2013 2014 2015
Liczba TKHK 179 169 180 181
Liczba członków TKHK 10819 8576 9475 9743
Zebrania w TKHK 182 172 167 176
Udział członków 4855 4416 4113 4261

Pogłowie koni w Polsce

Pogłowie koni w Polsce wg danych GUS oraz PZHK

  2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015
GUS 320.952 306.992 325.304 264.200 222.200 207.065    
PZHK       344.188 313.868 303.963 303.359 308.254

Struktura pogłowia wg PZHK w zależności od typu użytkowego

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zimnokrwiste 223.349 202.459 177.240 156.705 149.782 148.998 148.774
Szlachetne 105.371 105.156 99.946 110.753 107.691 107.198 110.938
Kuce 34.080 36.573 37.127 42.742 42.940 43.828 46.243

poglowie_12-15

Struktura procentowa pogłowia wg PZHK w zależności od typu użytkowego

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zimnokrwiste 61,6 58,8 56,4 50,5 49,9 49,7 48,6
Szlachetne 29,0 30,6 31,8 35,7 35,8 35,7 36,3
Kuce 9,4 10,6 11,8 13,8 14,3 14,6 15,1

Klacze w wieku 3-15 lat w pogłowiu wg PZHK

  Kuce Szlach. Zimn. Ogółem % klaczy
ogółem w pogłowiu
2012 17.394 47.110 83.275 147.779 47,08
2013 17.772 44.839 77.355 139.916 46,03
2014 18.195 43.398 73.921 135.514 44,67
2015 18.996 43.029 72.159 134.184 43,45

Liczba klaczy i ogierów aktywnych w hodowli

RASA MAŁOPOLSKA

Rok Klacze starsze
(przegląd)
Klacze
młode
Źrebięta Ogiery
starsze
(przegląd)
Ogiery
młode
Zmiany w stanówce
Ogierki Klaczki liczba
ogierów
średnie
krycie
G W G W G G W G G
2012 1239 120 207 14 286 292 85 118 1 159 8,92
2013 1033 85 174 13 254 252 89 102 4 137 8,67
2014 936 66 195 14 223 246 14 105 1 142 8,70
2015 951 73 169 6 246 274 9 105 6 112 9,34

Mimo, iż rasa objęta jest Programem Ochony Zasobów Genetycznych, od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa w liczbie klaczy starszych czynnych w hodowli. Natomiast w 2015 r. widoczny jest wzrost średniej liczby klaczy pokrytych przez ogiera, co powinno przełożyć się na większą liczbę rejestrowanych źrebiąt. Niepokojąca jest niska liczba ogierów kwalifikowanych corocznie do rozrodu, co powoduje szybko postępujące starzenie się grupy ogierów kryjących. W zakresie oceny wartości użytkowej prowadzony jest wspólny trening wierzchowy z ogierami ras wlkp, sp i hodowli zagranicznej oraz od 2013 r. trening zaprzęgowy z ogierami rasy śląskiej. Stała współpraca Komisji Księgi Stadnej z Międzynarodową Konfederacją Konia Anglo-Arabskiego oraz Polskim Związkiem Hodowców Koni Małopolskich. Wprowadzenie od 2016 r. oznaczeń rasowych koni spełniających warunki działu angloarabskiego (zgodnie z ustaleniami WZ CIAA). Wprowadzenie do regulaminu czempionatów rasowych zmiany sposobu prezentacji koni oraz rozszerzenie rywalizacji o skoki i ruch luzem w korytarzu. Promocja polskich koni na czempionacie w Pompadour (Francja). Kompleksowa aktualizacja programu hodowli (m.in. rezygnacja z wymogu pokrycia klaczy przed wpisem do księgi stadnej, obniżenie progu bonitacji przy wpisie klaczy do ksiąg, zmiana zasad kategoryzacji ogierów, prace nad wprowazeniem polowej próby dzielności ogierów – wspólnie z Komisjami Ksiąg Stadnych koni ras: wielkoposkiej i polski koń szlachetny pókrwi).

RASA WIELKOPOLSKA

Rok Klacze starsze
(przegląd)
Klacze młode Źrebięta Ogiery
starsze
(przegląd)
Ogiery
młode
Zmiany w stanówce
Ogierki Klaczki liczba
ogierów
średnie
krycie
G W G W G G W G G
2012 1218 219 160 24 251 294 173 64 1 97 9,40
2013 969 171 168 15 213 226 115 53 1 92

10,15

2014 813 109 222 21 196 196 28 40 5 86 10,01
2015 820 99 136 20 211 236 24 54 2 66 13,06

Stały od lat spadek liczby klaczy czynnych w hodowli poddawanych przeglądom i rodzących źrebięta został w ostatnim roku nieco zahamowany, nie wzrosła jednak liczba nowo licencjonowanych klaczy. Rażąco niska liczba ogierów kryjących oraz wpisywanych corocznie do księgi stadnej. Rasa objęta jest Programem Ochrony Zasobów Genetycznych, jednak należy pamiętać, że dopuszczony i stosowany jest tu na szeroką skalę dolew ras zagranicznych, podobnie jak w księdze koni rasy sp. Nie zmienia się układ terytorialny – ponad 60% populacji klaczy utrzymywanych jest na terenie czterech województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Problemem jest nadal brak odpowiednich ogierów do krycia klaczy objętych POZG, co zmusiło Komisję Księgi Stadnej do podjęcia decyzji o dopuszczeniu do krycia klaczy programowych ogiera, który nie uzyskał w ZT wyniku kwalifikującego do wpisu do księgi stadnej. Prowadzone są prace nad dopracowaniem i wprowadzeniem w życie polowej próby dzielności ogierów oraz zatwierdzeniem systemu kategoryzacji klaczy.

RASA POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI

Rok Klacze starsze (przegląd) Klacze młode Źrebięta

Ogiery

starsze

(przegląd)

Ogiery młode Zmiany w stanówce
Ogierki Klaczki liczba ogierów średnie krycie
G W G W G G W G G
2012 1699 199 325 16 522 441 443 267 18 294 7,50
2013 1269 136 325 12 363 391 344 229 19 275 7,52
2014 1120 93 316 27 401 381 43 207 14 270 7,84
2015 1106 89 310 25 403 439 55 222 25 205 8,71

Stan hodowli koni sp wpisuje się w ogólny trend spadkowy w liczbie hodowanych koni ras szlachetnych, zarówno w Polsce jak i na świecie. W klaczach starszych wpisanych do księgi głównej w ciagu 10 lat odnotowany spadek sięga 45%, a dodatkowo aż 60% klaczy w tej grupie ma obecnie 16 i więcej lat. Około 75% tej grupy stanowią klacze sp, a 25 % to klacze z paszportami wystawionymi przez zagraniczne podmioty. Klacze posiadające w rodowodzie przynajmniej jednego przodka śląskiego do drugiego pokolenia (II dział) stanowią około 14% ogółu wszystkich wpisanych do księgi sp oraz ok. 19% wśród wpisanych klaczy sp. Widoczna jest duża aktywność zagranicznych związków opisujących źrebięta szlachetne na terenie naszego kraju.

W grupie ogierów użytkowanych w rozrodzie około 55% stanowią ogiery rasy sp, a około 45% importowane. Niska liczba ogierów młodych związana jest ze zmniejszającą się populacją koni, a co za tym idzie mniejszą liczbą materiału męskiego przedstawianego na kwalifikacji do ZT, jak również coraz szerszym zastosowaniem inseminacji, w dużym stopniu również importowanym nasieniem (około 40-50 ogierów rocznie). Komisja Księgi Stadnej pracowała głównie nad: rozpatrywaniem wniosków dotyczących dopuszczania do rozrodu ogierów i ich nasienia, zmianami kwalifikacji hodowlanej koni i innych związanych z populacją materiału męskiego czy żeńskiego koni z księgi sp, tworzeniem tekstu jednolitego nowego programu hodowlanego zgodnego z wytycznymi Rady Hodowlanej oraz wymogami czasów współczesnych, wprowadzeniem nowego systemu kwalifikacji młodych ogierów do hodowli (polowa próba dzielności), wprowadzeniem jako oficjalnej liniowej metody oceny pokroju i cech użytkowych klaczy sp na bazie wzoru stosowanego przez KWPN, wprowadzeniem kategoryzacji klaczy,, stworzeniem ogólnopolskiej listy osób uprawnionych do dokonywania oceny klaczy, jak również jeźdźców testerów podczas prób dzielności oraz opracowywania systemu nadawania uprawnień we współpracy z komisją małopolską i wielkopolską.

Należy również wspomniec o wspaniałym sukcesie siwego ogiera MJT Nevados S na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w skokach przez przeszkody w Lanaken 2015 w najtrudniejszej kategorii wiekowej koni 7-letnich.

RASA ŚLĄSKA

Rok Klacze starsze (przegląd) Klacze młode Źrebięta

Ogiery

starsze

(przegląd)

Ogiery młode Zmiany w stanówce
Ogierki Klaczki liczba ogierów średnie krycie
G W G W G G W G G
2012 1192 151 184 17 325 384 180 186 21 237 11,78
2013 1190 122 252 11 407 386 153 184 15 238 11,43
2014 1132 78 274 14 394 423 27 162 13 223 12,98
2015 1243 80 252 14 481 465 23 190 23 211 13,47

Liczba klaczy hodowlanych na względnie stałym poziomie z lekką tendencją wzrostową, zmniejszająca się liczba klaczy wpisanych do księgi wstępnej użytkowanych w rozrodzie. Liczba ogierów czynnych w rozrodzie również nie jest zagrożona, zauważalne wahania w średniej liczbie klaczy pokrytych przez ogiera. Kwalifikacja ogierów do rozrodu na stałym poziomie, uwzgledniająca konieczność zachowania w rozrodzie wszystkich istniejących w Polsce rodów męskich. Podstawowym celem działań Komisji Księgi Stadnej jest utrzymaniu starego typu konia śląskiego i zachowanie odpowiedniej kościstości w tej rasie. Po przeanalizowaniu rodowodów całej populacji hodowlanej koni śląskich, Komisja widząc duże spokrewnienie w rodach męskich i liniach żeńskich podjęła w 2014 roku decyzję o sprowadzeniu ogiera rasy ciężki gorącokrwisty ze Stada Ogierów w Moritzburgu z nieistniejącego u nas rodu L. Drugi ogier rasy schweres warmblut (Eckermann z rodu Edelmann z odgałęzienia rodu Eidam) trafił do SO Książ. Sukcesy Bartłomieja Kwiatka powożącego końmi rasy śląskiej na I Mistrzostwach Świata Młodych Koni w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi (Węgry 2015).

RASA POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY

Rok Klacze starsze (przegląd) Klacze młode Źrebięta

Ogiery

starsze

(przegląd)

Ogiery młode Zmiany w stanówce
Ogierki Klaczki liczba ogierów średnie krycie
G W G W G G W G G
2012 5621 1413 1309 309 2764 2959 11611 1941 275 2383 17,93
2013 5584 1383 1400 315 2854 3083 10404 1873 294 2312 17,58
2014 5590 1209 1337 242 2966 3069 9151 1791 348 2274 17,21
2015 5895 1160 1295 211 3103 3266 9872 1855 218 2025 16,32

Według danych PZHK w Polsce jest ponad 160 tysięcy koni w typie zimnokrwistym. Względnie duży spadek, znacznie większy niż w części koni zarodowych, następuje wśród koni użytkowych, z których pozyskiwane są źrebięta do tuczu na eksport rzeźny. Natomiast remont klaczy i ogierów działających w rozrodzie jest obecnie wystarczający. Liczba ogierów kryjących jest bardzo wysoka, konieczne jest więc prowadzenie ostrej selekcji poprzez wyeliminowanie najsłabszych osobników. Ogiery są stosunkowo młode – średni ich wiek wynosi 8 lat. Zdecydowana większość rodzących się źrebiąt kierowana jest na eksport rzeźny.

Sytuacja wśród koni sokólskich i sztumskich uczestniczących w POZG jest dobra, w ciągu 7 lat działania programu liczba klaczy wzrosła 4-krotnie, a liczba ogierów w pełni zabezpiecza potrzeby rozrodu. Działanie na przyszłość to: kwalifikacja możliwie najlepszych ogierów i klaczy poprzez ostrzejszą selekcję, utrwalanie typów co oznacza różnicowanie pod względem fenotypu koni sokólskich i sztumskich, konsolidację genetyczną obu typów. Konie sokólskie w 90% skoncentrowane są na terenie dwóch województw: podlaskiego i lubelskiego, zaś konie sztumskie są bardziej rozproszone na terenie kraju, chociaż najwięcej występuje na Pomorzu 29%. Priorytetowym zadaniem jest konsolidacja obu typów, które winny różnić się między sobą oraz odróżniać od konia pkz. W rasie pkz w dalszym ciągu należy poprawiać prawidłowość budowy tych koni, ich charakter i temperament oraz ruch, stosując umiarkowany i przemyślany dolew krwi importów. W celu szkoleniowym opracowana została i wdrożona karta oceny konia na wystawach oraz aukcjach ogierów.

RASA ARDEN POLSKI

Rok Klacze starsze (przegląd) Klacze młode Źrebięta Ogiery
starsze
(przegląd)
Ogiery młode Zmiany w stanówce
Ogierki Klaczki liczba ogierów średnie krycie
2015 68 55 73 67 29 28 19 16,79

 

Ze względu na powiększające się w Polsce pogłowie koni w typie ardeńskim oraz rosnącą liczbę ich miłośników, w 2012 r. Polski Związek Hodowców Koni podjął decyzję o otwarciu księgi stadnej dla rasy o nazwie “Arden Polski”. Prowadzenie księgi opiera się na porozumieniu z Francuskim Związkiem Hodowców Koni Ardeńskich (UECRA) oraz Francuskim Instytutem Konia i Jeździectwa (IFCE). Z chwilą podpisania umowy Polska dołączyła do międzynarodowej wspólnoty ksiąg ardeńskich, do której należą Francja, Belgia, Luksemburg i Szwecja. Konie te są zgrupowane u dobrych hodowców, najczęściej w większych stadach.

RASA KONIK POLSKI

Rok Klacze starsze (przegląd) Klacze młode Źrebięta

Ogiery

starsze

(przegląd)

Ogiery młode Zmiany w stanówce
Ogierki Klaczki liczba ogierów średnie krycie
2012 861 165 281 347 142 17 163 6,97
2013 819 215 277 327 147 11 168 7,43
2014 974 222 369 382 139 11 178 7,47
2015 1100 201 414 450 155 5 166 8,27

Liczba klaczy czynnych w hodowli systematycznie rośnie, co przekłada się również na wzrost rejestrowanych urodzeń źrebiąt. Stanówka pozostaje na zbliżonym poziomie. Znowelizowany program hodowli zachowawczej koni rasy konik polski, który obowiązuje od 2013 r. wprowadził drugi dział G II dla klaczy hodowlanych, które przede wszystkim ze względu na umaszczenia myszate z odmianami, nie mogą być wpisane do księgi elitarnej G I. W 2014 r. Komisja Księgi Stadnej uznała Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego jako alternatywną próbę dzielności koników, ustaliła wykaz ośrodków hodowlanych, w których przeprowadza się próby dzielności, wprowadziła obowiązek zaliczenia polowych prób użytkowości przez klacze wpisywane od 2017 roku w przeciągu czterech lat od daty wpisu. W Polsce funkcjonuje obecnie 6 linii ogierów i 16 linii klaczy. Rasa objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych. Komisja stale współpracuje ze Związkiem Hodowców Koników Polskich.

RASA HUCULSKA

Rok Klacze starsze (przegląd) Klacze młode Źrebięta Ogiery
starsze
(przegląd)
Ogiery młode Zmiany w stanówce
Ogierki Klaczki liczba ogierów średnie krycie
2012 1241 205 303 300 169 8 186 6,31
2013 1280 187 324 338 169 6 172 7,02
2014 1268 223 310 341 168 8 168 7,68
2015 1361 200 401 394 178 8 163 7,45

Podobnie jak w rasie konik polski, z roku na rok wzrasta liczba klaczy czynnych w rozrodzie. W dalszym ciągu w populacji są reprezentowane wszystkie linie żeńskie (14) i rody męskie (7). Ogiery huculskie od 2007 r. kwalifikowane są do hodowli przez jedną komisję, co powoduje zaostrzenie selekcji. Ponad 60% klaczy hodowanych jest na południu Polski, w rejonach podgórskich i górskich, gdzie warunki środowiskowo-klimatyczne są najbardziej sprzyjające dla koni rasy huculskiej. Około 140 klaczy-matek jest własnością trzech państwowych stadnin, co stanowi niecałe 10% pogłowia klaczy. Choć coroczny remont klaczy utrzymuje się na poziomie 16-17% to liczba klaczy-matek nie rośnie tak gwałtownie, co świadczy, że w ostatnich latach ze względu na zaawansowany wiek  znaczny procent klaczy starszych został wyeliminowany z hodowli. Komisja Ksiegi Stadnej stale współpracuje z Polskim Zwiazkiem Hodowców Konia Huculskiego oraz Miedzynarodową Federacją Konia Huculskiego.

Nowelizacja programu hodowli w 2014 r. (m.in.: dopuszczenie siwizny u ogierów, niedopuszczalne odmiany u klaczy maści kasztanowatej, rezygnacja z obowiązku badania markerów genetycznych źrebiąt urodzonych od 1 stycznia 2014 r., od 2017 r. minimalny wiek 36 miesięcy dla ogierów i klaczy wpisywanych do ksiąg, minimalna bonitacja dla klaczy przy wpisie podniesiona do 76 pkt, obowiązkowa próba zasadnicza dla wszystkich klaczy wpisywanych do ksiąg od 2014 r., zmiana kategoryzacji ogierów i wprowadzenie kategoryzacji klaczy). Rasa objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych.

KUCE I KONIE MAŁE

Księga stadna

Rok Klacze starsze (przegląd) Klacze młode Źrebięta

Ogiery

starsze

(przegląd)

Ogiery młode Zmiany w stanówce
Ogierki Klaczki liczba ogierów średnie krycie
G W G W G G G G
2012 63 6 55 4 135 141 46 35 45 3,93
2013 86 5 32 4 142 145 45 9 51 3,37
2014 69 5 23 3 103 116 40 7 55 4,04
2015 92 7 32 1 135 116 58 18 47 4,57

Rejestr

Rok Klacze
starsze
(przegląd)
Klacze
młode
Źrebięta Ogiery
starsze
(przegląd)
Ogiery
młode
Zmiany w stanówce
Ogierki Klaczki liczba
ogierów
średnie
krycie
2012 416 29 94 102 333 28 284 4,47
2013 317 34 78 82 287 27 255 4,31
2014 239 24 52 75 232 18 231 4,17
2015 215 15 81 61 260 20 194 4,49

W 2010 roku została wydana decyzja o otworzeniu księgi kuców, dlatego na podstawie posiadanych danych nie można jeszcze wnioskować o rozwoju rasy. Liczba klaczy młodych i ogierów wpisywanych corocznie do ksiegi daje nadzieję, że w ciągu kilku lat rasa osiągnie liczebności pozwalające na bezpieczne prowadzenie hodowli.

Liczba klaczy poszczególnych ras i typów objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych

  2012 2013 2014 2015
  stada klacze stada klacze stada klacze stada klacze
rasa małopolska 167 655 164 540 150 485 138 449
rasa wielkopolska 33 130 36 136 32 142 32 165
rasa śląska 167 604 217 748 227 807 249 843
rasa huculska 273 1065 249 1161 261 1224 264 1225
rasa konik polski 157 776 175 971 192 1095 215 1238
pkz – typ sztumski 185 698 209 834 204 928 233 1086
pkz – typ sokólski 261 661 263 960 259 1031 261 1104
RAZEM 1243 4589 1313 5350 1325 5712 1392 6110
klaczy/stado 3,69 4,07 4,31 4,39

Stanówka

  2012 2013 2014 2015
Liczba ogierów uczestniczących w rozrodzie 3885 3743 3679 3235
Liczba klaczy pokrytych ogółem 53980 51475 50479 43683 *
Średnia liczba pokrytych klaczy 13,89 13,75 13,72 13,50

*dane za 2015 r.  niekompletne

DZIAŁALNOŚĆ BIURA PZHK

W strukturze biura PZHK funkcjonują nastepujące działy podlegające dyrektorowi biura:

 1. Sekretariat (1 osoba, 1 etat)
 2. Dział Finansowo-Księgowy (2012 – 3 osoby, 2,5 etatu; 2013 – 3 osoby, 2,25 etatu; 2014-2015 – 2 osoby, 2 etaty)
 3. Dział Hodowlany (2012 – 4 osoby, 3,5 etatu + umowa zlecenie; 2013 – 5 osób, 4,25 etatu; 2014 – 5 osób, w tym jedna na urlopie macierzyńskim, jedna na zastępstwo czyli 4 etaty, 2015 – 5 osób, w tym jedna na macierzyńskim, jedna na zastępstwo, 4 etaty)
 4. Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji (2012-2013 – 3 etaty, 3 osoby; 2014 – 4 osoby, w tym jedna na urlopie macierzyńskim, jedna na zastępstwo, 3 etaty; 2015 – 4 osoby, 3,5 etatu)
 5. Dział Informatyczny (2012-2014 – 3 osoby, 3 etaty; 2015 – 4 osoby od 08.2015 r., w tym jedna osoba na macierzyńskim, jedna na zastępstwo, 3 etaty)
 6. samodzielne stanowisko ds. hodowlanych i organizacyjnych utworzone w 2015 r. (1 osoba, 1 etat).

Zadania statutowe

2012:

 • organizacja Walnego Zjazdu Delegatów
 • organizacja 4 posiedzeń Prezydium
 • organizacja 2 posiedzeń Zarządu Głównego
 • organizacja 2 posiedzeń Komisji Rewizyjnej

2013:

 • organizacja 3 posiedzeń Prezydium
 • organizacja 3 posiedzeń Zarządu Głównego
 • organizacja 2 posiedzeń Komisji Rewizyjnej

2014:

 • organizacja Walnego Zjazdu Delegatów PZHK – Warszawa, 27 maja
 • organizacja 6 posiedzeń Prezydium
 • organizacja 2 posiedzeń Zarządu Głównego
 • organizacja 2 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
 • organizacja posiedzenia Rady Hodowlanej

2015:

 • organizacja 5 posiedzeń Prezydium
 • organizacja 2 posiedzeń Zarządu Głównego
 • organizacja 2 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
 • organizacja posiedzenia Rady Hodowlanej
 • organizacja spotkania grupy roboczej dotyczącego wierzchowej polowej próby dzielności ogierów (Warszawa 2 marca, Warszawa 29 kwietnia)

Dodatkowo:

 • koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: wlkp, sp, śl, hc i zimn – Dział Hodowlany
 • koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: m, kn i kuce – Dział Ksiąg
 • 1 narada pracowników OZHK/WZHK
 • 4 narady kierowników OZHK/WZHK
 • 1 narada księgowych OZHK/WZHK (chyba były 2 narady)

Dział Hodowlany

Stacjonarne próby dzielności ogierów i klaczy

Do zadań PZHK należy m.in.: przygotowywanie regulaminów kwalifikacji i prób dzielności klaczy i ogierów na dany rok, ustalanie terminów kwalifikacji i prób dzielności, ustalanie składu komisji kwalifikującej i oceniającej klacze i ogiery w ZT, ustalanie kadry obcych powożących i obcych jeźdźców, ustalanie terminów testów obcego powożącego/jeźdźca, przyjmowanie zgłoszeń klaczy i ogierów z OZHK/WZHK (sprawdzanie czy klacze i ogiery spełniają warunki wpisu do ksiąg, kompletowanie dokumentów potrzebnych na kwalifikację – kopie wniosków o wpis do księgi, oświadczenia dla klaczy 4-letnich i starszych, kontrola wpłat od właścicieli koni, kontrola wykonania badań markerów genetycznych potwierdzających pochodzenie ogierów), podpisywanie umów z właścicielami zakwalifikowanych koni, wysyłka katalogów przy próbach dzielności ogierów (kwalifikacja i próba dzielności), przygotowanie wyników klaczy i ogierów podczas próby dzielności (arkusz Excel), przygotowanie dekoracji zwycięskich koni (derka, puchar z tabliczką, floo), opracowanie informacji na stronę PZHK, opracowanie statystyk ZT klaczy i ogierów za dany rok, opracowanie i wysyłka do właścicieli pisemnych opinii Komisji Oceny nt. ogierów kwalifikowanych do ZT, publikacja wyników prób dzielności w kwartalniku “Hodowca i Jeździec”.
Na próbie dzielności klaczy właściciel i hodowca zwycięskiej klaczy otrzymuje puchar z tabliczką. Dla zwycięskiej klaczy przewidziana jest derka i floo, dla dwóch wiceczempionek floo. Derki, floo, tabliczki, puchary finansowane są z funduszu PZHK. Obsługa ZT klaczy – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg. Na próbie dzielności ogierów właściciel i hodowca czempiona oraz dwóch wiceczempionów otrzymują puchar z tabliczką. Dla zwycięskiego ogiera przewidziana jest derka i floo, dla dwóch wiceczempionów floo. Derki, floo, tabliczki, puchary finansowane są z funduszu PZHK. Obsługa ZT ogierów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

Ogiery zakwalifikowane do treningu w ZT

  Rasa profil max. liczba miejsc liczba zakw. ogierów próba dzielności
przystąpiły zdały nie zdały wycofane
2012 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 20 16 15 12 3 1
młp, wlkp, sp, zagr zaprz 10 4 3 3 0 1
Śląskie zaprz 25 25 25 21 4 0
RAZEM 55 45 43 36 7 2
100,0% 81,8% 95,6% 80,0% 15,6% 4,4%
2013 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 20 12 10 5 5 2
młp, wlkp, sp, zagr zaprz 35 3 3 3 0 0
Śląskie zaprz 24 24 18 6 0
RAZEM 55 39 37 26 11 2
100,0% 70,9% 94,9% 66,7% 28,2% 5,1%
2014 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 15 16 16 9 5 2
młp, wlkp, sp, zagr zaprz 30 5 5 5 0 0
Śląskie zaprz 20 20 13 7 0
RAZEM 45 41 41 27 12 2
100,0% 91,1% 100,0% 65,9% 29,3% 4,9%
2015 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 20 7 6 3 3 1
młp, wlkp, sp, zagr zaprz 30 3 3 1 2 0
Śląskie zaprz 24 24 20 4 0
RAZEM 50 34 33 24 9 1
100,0% 68,0% 97,1% 70,6% 26,5% 2,9%
RAZEM młp, wlkp, sp, zagr wierzch 75 51 47 29 16 6
młp, wlkp, sp, zagr zaprz 130 15 14 12 2 1
Śląskie zaprz 93 93 72 21 0
RAZEM 205 159 154 113 39 7
100,0% 77,6% 96,9% 71,1% 24,5% 4,4%

Treningi odbywały się w następujących Zakładach Treningowych:

 • 2012: Bogusławice, Gniezno (zaprz), Książ (zaprz)
 • 2013: Bogusławice, Książ (zaprz)
 • 2014: Bielice, Książ (zaprz)
 • 2015: Bielice, Książ (zaprz)

Klacze zakwalifikowane do treningu w ZT

  Rasa profil max. liczba miejsc liczba zakw. klaczy próba dzielności
przystąpiły zdały nie zdały wycofane
2012 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 126 115 114 109 5 1
Śląskie zaprz 48 47 43 37 6 4
RAZEM 174 162 157 146 11 5
100,0% 93,1% 96,9% 90,1% 6,8% 3,1%
2013 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 162 134 128 125 3 6
Śląskie zaprz 48 40 39 31 8 1
młp, wlkp, sp, zagr, śląskie zaprz 36 14 13 9 4 1
RAZEM 246 188 180 165 15 8
100,0% 76,4% 95,7% 87,8% 8,0% 4,3%
2014 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 162 80 78 78 0 2
Śląskie zaprz 48 47 47 37 10 0
młp, wlkp, sp, zagr, śląskie zaprz 36 30 28 19 9 2
RAZEM 246 157 153 134 19 4
100,0% 63,8% 97,5% 85,4% 12,1% 2,5%
2015 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 100 71 69 69 0 2
Śląskie zaprz 48 28 28 23 5 0
młp, wlkp, sp, zagr, śląskie zaprz 72 37 35 25 10 2
RAZEM 220 136 132 117 15 4
100,0% 61,8% 97,1% 86,0% 11,0% 2,9%
RAZEM młp, wlkp, sp, zagr wierzch 550 400 389 381 8 11
Śląskie zaprz 192 162 157 128 29 5
młp, wlkp, sp, zagr, śląskie zaprz 144 81 76 53 23 5
RAZEM 886 643 622 562 60 21
100,0% 72,6% 96,7% 87,4% 9,3% 3,3%

 Treningi odbywały się w następujących Zakładach Treningowych:

 • 2012: Bogusławice, Doruchów, Włocławek, Książ (zaprz)
 • 2013: Bogusławice (wierzch+zaprz), Doruchów, Włocławek, Książ (zaprz), Bielice, Starogard Gdański
 • 2014: Bogusławice (wierzch+zaprz), Doruchów, Włocławek, Książ (zaprz), Bielice
 • 2015: Bogusławice (wierzch+zaprz), Doruchów, Książ (zaprz), Bielice, Klikowa (zaprz)

Ze względu na problemy ze zgromadzeniem wymaganej stawki klaczy odwołano trening w ZT:

 • 2013: Bogusławice (wierzch III nabór), Bogusławice (zaprz II nabór)
 • 2014: Bogusławice (wierzch II i III nabór), Włocławek (wierzch II nabór)
 • 2015: Bogusławice (wierzch II nabór), Bogusławice (zaprz I nabór)

Badania genetyczne finansowane przez PZHK

Poza standardowym już refundowaniem hodowcom kosztów badań markerów genetycznych DNA, PZHK podjął również inicjatywę finansowania kosztów takich badań, wykonanych w przypadku ogierów starszych, a następnie klaczy starszych, czynnych nadal w hodowli, które miały przy wpisie do księgi wykonane jedynie badania grup krwi. Środki na ten cel udało się pozyskać dzięki rezygnacji z badań źrebiąt huculskich oraz rasy konik polski, wykonywanych w ubiegłych latach przed wydaniem paszportów tym źrebietom. Hodowcy, którzy dochowają się potomstwa od klaczy wpisanych do ksiąg stadnych po 1 stycznia 2007 r., mogą w celu potwierdzenia pochodzenia pobrać od źrebięcia jedynie włosy – zarowno ojciec, jak i matka powinny mieć już zbadane markery DNA. W przyszłości dotyczyć to będzie wszystkich koni wpisywanych do ksiąg stadnych.

    przy wpisie ogiery starsze klacze starsze RAZEM
2012 Poznań 2 271 2 271
Chorzelów 1 503 1 503
RAZEM 3 774 3 774
2013 Poznań 2 336 2 336
Chorzelów 1 854 1 854
RAZEM 4 190 4 190
2014 Poznań 1 822 670 2 492
Chorzelów 1 236 374 1 610
RAZEM 3 058 1 044 4 102
2015 Poznań 1 428 390 0 1 818
Chorzelów 1 035 413 105 1 553
RAZEM 2 463 803 105 3 371
RAZEM Poznań 7 857 1 060 0 8 917
Balice 5 628 787 105 6 520
RAZEM 13 485 1 847 105 15 437

 

  2012 2013 2014 2015 RAZEM
m 194 198 257 214 863
wlkp 158 184 308 180 830
sp 340 309 503 377 1 529
śl 236 302 366 318 1 222
zimn 1 607 1 752 2 118 1 970 7 447
ard.pol. 55 76 66 197
hc 542 678 204 137 1 561
kn 624 677 231 54 1 586
kuce 73 35 33 52 193
RAZEM 3 774 4 190 4 096 3 368 15 428
      6 xx 3 xx  

Premiowanie źrebiąt z funduszu hodowlanego PZHK

Rasa Rok L.przeglądów L.koni Zwrot PZHK % puli nagród
z 2012 17 409 54 000 43,4
2013 23 479 65 064 47,5
2014 20 450 56 800 42,5
2015 22 499 57 000 42,9
szlach. 2012 15 413 46 500 37,3
2013 12 331 43 000 31,4
2014 16 399*** 48 200 36,1
2015 17 387**** 50 500 38,0
śl. 2012 6 156 18 000 14,5
2013 6 121 17 000 12,4
2014 9 175 22 900 17,1
2015 12 190 19 500 14,7
kn 2012 1 15 3 000 2,4
2013 3 57 9 000 6,6
2014 1 12 2 000 1,5
2015 1 11 1 000 0,8
hc 2012 1 33 3 000 2,4
2013 1 25 3 000 2,2
2014 1 27 3 800 2,8
2015 1 36 5 000 3,8
SUMA 2012 40 1026 124 500 100,0
2013 45 1013 137 064 100,0
2014 47* 1063 133 700 100,0
2015 53** 1123 133 000 100,0

*          – PN zorganizował dwa przeglądy ras szlachetnych razem z rasą śląską

**        – ML, LB i PN zorganizowały w sumie pięć przeglądów ras szlachetną razem z rasą śląską

***      – w tym 6 koni śl. premiowanych na przeglądach razem z innymi szlachetnymi

****    – w tym 14 koni śl. premiowanych na przeglądach razem z innymi szlachetnymi

Ogólnopolskie czempionaty hodowlane

Głównym organizatorem czempionatów są OZHK/WZHK we współpracy z PZHK, SO i Związkami Rasowymi w rasach: m, wlkp, sp, śl, z, kn, hc, kuce.

2012:

 • Rasa małopolska – SO Białka (czerwiec)
 • Rasa polski koń szlachetny półkrwi – Zakrzów (październik)
 • Rasa śląska – SO Książ (lipiec)
 • Rasa zimnokrwista – SO Kętrzyn (lipiec)
 • Rasa huculska – SKH Gładyszów/Regietów (wrzesień)
 • Rasa konik polski – SO Sieraków (sierpień)
 • Kuce – Sławno (czerwiec)

2013:

 • Rasa małopolska – SO Białka (lipiec)
 • Rasa wielkopolska – Sielinko (wrzesień)
 • Rasa polski koń szlachetny półkrwi – Zakrzów (październik)
 • Rasa śląska – SO Książ (sierpień)
 • Rasa zimnokrwista – SO Kętrzyn (lipiec)
 • Rasa huculska – SKH Gładyszów/Regietów (wrzesień)
 • Rasa konik polski – SO Sieraków (sierpień)
 • Kuce – Prymusowa Wola (czerwiec)

2014:

 • XVII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – SO Białka (lipiec)
 • Ogólnopolski Czempionat Koni rasy wielkopolskiej w skokach luzem – Gajewniki (sierpień)
 • Ogólnopolski Czempionat Koni rasy polski koń szlachetny półkrwi w skokach luzem – Gajewniki (sierpień)
 • Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras m, sp, wlkp w skokach luzem – Zakrzów (październik)
 • X Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej – SO Książ (sierpień)
 • XIII Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – SO Kętrzyn (lipiec)
 • XIV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej – Klikowa (czerwiec)
 • XX Dni Huculskie – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej – SKH Gładyszów/Regietów (wrzesień)
 • XV Krajowa Wystawa Koników Polskich “Tarpaniada” – SO Sieraków (sierpień)
 • III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców – Wolica k. Kalisza (sierpień)

2015:

 • XVIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – SO Białka, 25-26 lipca
 • Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej – Wolica k. Kalisza, 19-20 września
 • Ogólnopolski Czempionat Koni rasy polski koń szlachetny półkrwi w skokach luzem – Drzonków, 21-23 sierpnia
 • XI Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej – SO Książ, 11-12 lipca
 • XIV Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, II Specjalistyczna Wystawa koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich – SO Kętrzyn, 18-19 lipca
 • XV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej – Klikowa, 13-14 czerwca
 • XXI Dni Huculskie – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej – SKH Gładyszów/Regietów, 18-20 września
 • XVI Krajowa Wystawa Koników Polskich “Tarpaniada” – SO Sieraków, 29-30 sierpnia

Na każdy z czempionatów delegowany był pracownik biura PZHK (Dział Hodowlany lub Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji), relacje z czempionatów ukazują się regularnie w kwartalniku “Hodowca i Jeździec”. Czempionaty były dofinansowane z funduszu hodowlanego PZHK kwotami: 84 000 zł w 2012 r., 79 107,02 zł w 2013 r., 74 054,48 zł. w 2014 r. oraz 68 407,29 zł w 2015 r.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni

Współorganizacja Mistrzostw Polski Młodych Koni w 5 dyscyplinach jeździeckich:

 • Skoki przez przeszkody (3x Gajewniki, Drzonków)
 • Ujeżdżenie (2x Partynice, 2x Strzegom)
 • WKKW (4x Strzegom)
 • Powożenie zaprzęgami jednokonnymi (Gajewniki, 2x Kwieki, Strzegom)
 • Sportowe rajdy konne (Koczek, Biała, Koczek, Dobrodzień) – PZHK nie podpisuje umowy z głównym organizatorem.

Główne obowiązki pracowników biura PZHK: współpraca z Komisją Koordynacyjną; opracowanie propozycji zawodów, kwalifikacja koni na podstawie wyników zawodów, rejestracja koni zagranicznych w bazie PZHK, sprawdzanie czy klacze i ogiery spełniają warunki wpisu do ksiąg, zapewnienie i rozliczenie sędziów zagranicznych, organizacja dekoracji zwycięskich koni, kontrola przestrzegania zasad rozgrywania MPMK oraz rozwiązywanie kwestii spornych związanych z uczestnictwem w tych zawodach, organizacja oceny bonitacyjnej ogierów zakwalifikowanych do wpisu do ksiąg stadnych, rozliczenie nagród dla hodowców i właścicieli, kwalifikacja koni do Mistrzostw Świata Młodych Koni, obsługa stoiska PZHK – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

W latach 2014-2015 organizacja Grand Prix Ogierów pod patronatem PZHK podczas MPMK w skokach przez przeszkody w Gajewnikach i Drzonkowie. W 2014 r. organizacja Ogólnopolskiego Czempionatu Koni rasy polski koń szlachetny półkrwi oraz rasy wielkopolskiej w skokach luzem podczas MPMK w Gajewnikach, a w 2015 r. organizacja Ogólnopolskiego Czempionatu Koni rasy polski koń szlachetny półkrwi w skokach luzem podczas MPMK w Drzonkowie.

Lata Konie Ujeżdżenie Skoki przez przeszkody
4-l. 5-l. 6-l. Suma 4-l. 5-l. 6-l. 7-l. Suma
2012 pol. 17 6 4 27 20 21 4 7 52
zagr. 8 5 4 17 20 28 23 6 77
2013 pol. 8 8 23 16 16 55
zagr. 7 5 12 24 18 7 5 54
2014 pol. 16 9 3 28 36 23 17 12 88
zagr. 7 4 3 14 13 19 12 6 50
2015 pol. 11 7 4 22 23 22 10 5 60
zagr. 13 4 2 19 17 19 14 3 53
Lata Konie WKKW Powożenie zaprzęgami jednokonnymi
4-l. 5-l. 6-l. Suma 4-l. 5-l. 6-l. Suma
2012 pol. 14 9 3 26 9 5 3 17
zagr. 1 2 3 1 1
2013 pol. 12 9 4 25 6 4 3 13
zagr. 3 2 5
2014 pol. 23 12 6 41 4 5 3 12
zagr. 2 2 1 5 0 0 0 0
2015 pol. 14 20 5 39 5 2 2 9
zagr. 1 1 2 4

Cavaliada Tour

Organizacja stoiska wystawienniczego na największych w Polsce zawodach sportowych w dyscyplinie skoków przez przeszkody, czyli w Lublinie (wspólnie z LZHK w Lublinie), na Torwarze (Warszawa) oraz Pawilonu Polskiej Hodowli – Cavaliada (Poznań), wspólnie z ANR, w ramach którego prezentowane były polskie rasy koni – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg. W latach 2014-2015 zorganizowana została aukcja polskich koni wierzchowych (we współpracy z ANR).

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

XXVI edycja KWZH odbyła się w dniach 10-12 maja 2013 r. według zmienionego regulaminu oceny – wprowadzono nowe kryteria oceny użytkowości. 44 wystawców zaprezentowało 52 konie ośmiu ras, wyłoniono 8 czempionów i 8 wiceczempionów, przyznano złote i srebrne medale oraz nagrody finansowe. Przygotowano liczne pokazy: treningi skoków i ujeżdżenia, ścieżkę huculską, konkurs powożenia, występ grupy młodzieży z Sierakowa na konikach polskich, przeciąganie liny z ogierem zimnokrwistym, prezentację polskich ras koni, pokaz ptaków drapieżnych, pokaz naturalnych metod komunikacji z końmi.

W 2015 r. zorganizowaliśmy sektor koni podczas XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych (część wystawowa i pokazowa). W Poznaniu zjawiło się m.in. 56 koni reprezentujących 8 ksiąg stadnych, które poza tradycyjną oceną eksterieru i ruchu zostały poddane rownież ocenie użytkowości (zaprzęgowej, wierzchowej lub w skokach luzem).

Najważniejsze działania promocyjne

W działania na rzecz rozwoju przemysłu konnego wpisujemy się organizując kolejne edycje aukcji polskich koni wierzchowych – dwie ostatnie podczas Cavaliady w Poznaniu. Działając wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz firmą Polturf Barbara Mazur, podejmujemy próby przekonania polskich jeźdźców, a właściwie szerokiego grona miłośników sportu jeździeckiego, do inwestycji w polski “produkt”. W tym celu powstała m.in. witryna www.terazpolskiekonie.pl . Nie jest to zresztą jedyna strona internetowa, która zaistniała z inicjatywy PZHK, kolejnymi są bowiem www.rynekpolskichkoni.pl (serwis sprzedażowy) i www.koninapoznajtensmak.pl . Witryna ma za zadanie wspierać działania promocyjne finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, m.in. poprzez propagowanie idei zdrowego żywienia w oparciu o ten ciągle mało rozpoznawalny gatunek mięsa.

W 2015 r. akcję promocji polskich koni wpisał się również cykl nagród specjalnych prezesa PZHK dla zawodnika dosiadającego najlepszego konia polskiej hodowli w wybranych imprezach sportowych. W 2015 r. były to m.in. CSIO5* w Sopocie, CSI4* w Poznaniu, CCI3* w Strzegomiu oraz CAI2* w Bogusławicach. Od paru lat sponsorujemy zawodników startujących na arenie międzynarodowej końmi polskiej hodowli. Są to przede wszystkim Bartłomiej Kwiatek i Paweł Spisak. Wspieraliśmy organizacyjnie lub finansowo wyjazdy polskich hodowców koni angloarabskich na czempionaty w Pompadour (Francja) oraz hodowców ardenów polskich na czempionaty w Donchery (Francja).

Organizacja szkoleń, prowadzenie egzaminów i kontroli

2012:

 • Narada kierowników OZHK/WZHK – Warszawa (styczeń/luty)
 • Szkolenie pracowników OZHK/WZHK “Polowe próby zaprzęgowe klaczy szlachetnych” – SO Książ (kwiecień)
 • Szkolenie pracowników OZHK/WZHK z oceny pokroju przez członków Komisji Oceny Ogierów w ZT – Bogusławice (maj)
 • Szkolenie pracowników OZHK w zakresie oceny liniowej koni ras szlachetnych w SK Nad Wigrami (czerwiec)
 • Egzamin z opisu słownego i graficznego koni dla 3 pracowników OZHK/WZHK i PZHK oraz dla studentów UP Lublin – Felin (maj)
 • Współorganizacja seminarium “XV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich” – Białka (czerwiec)
 • Współorganizacja sympozjum “Koń śląski” – SO Książ (październik)
 • Szkolenie z “Programu Hodowli Zachowawczej Koników Polskich” – Popielno (sierpień) – Dział Ksiąg
 • Szkolenie z “Programu Hodowli Zachowawczej Koników Polskich” – Sieraków “Tarpaniada” (sierpień) – Dział Ksiąg
 • Szkolenie z “Programu Hodowli Zachowawczej Koników Polskich” – Trzcinica k. Jasła (wrzesień) – Dział Ksiąg
 • Szkolenie i narada pracowników OZHK/WZHK – Warszawa (listopad-grudzień)

2013:

 • Szkolenie z zakresu dobrostanu koni (przepisy prawa i aspekty praktyczne) dla pracowników OZHK/WZHK oraz PZHK – Warszawa (styczeń)
 • Szkolenia w zakresie oceny liniowej koni ras szlachetnych dla członków Komisji Oceny w ZT i w próbach polowych – Żelichów i Opypy (maj)
 • Cykl szkoleń w zakresie oceny liniowej koni ras szlachetnych dla pracowników OZHK/WZHK i hodowców – Kowary, Gniezno, Janów Podlaski i Czerwony Krzyż (SK Nad Wigrami) – czerwiec
 • Narada kierowników OZHK/WZHK – Warszawa (grudzień)
 • Szkolenie i narada pracowników OZHK/WZHK – Warszawa (listopad/grudzień)
 • Egzamin teoretyczny na uprawnienia do wpisu koni do ksiąg stadnych dla 4 pracowników OZHK/WZHK – Warszawa (maj)
 • Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu do ksiąg stadnych koni ras:
  • zimnokrwistej dla 3 pracowników OZHK/WZHK – Kętrzyn (czerwiec)
  • śląskiej dla 3 pracowników OZHK/WZHK – Książ (lipiec)
  • konik polski dla 2 pracowników OZHK/WZHK – Popielno (sierpień), Zwierzyniec (wrzesień)
  • huculskiej dla 4 pracowników OZHK/WZHK – Gładyszów (październik)

2014:

 • Narada kierowników OZHK/WZHK – Warszawa (styczeń)
 • Szkolenie z opisu osłów – Warszawa (marzec)
 • Spotkanie z organizatorami ścieżek huculskich – Kraków (kwiecień) – 23 osoby
 • Narada pracowników OZHK/WZHK – Grabowiec (kwiecień)
 • Szkolenie obcych jeźdźców w ZT – Bogusławice (maj) – 18 osób
 • Szkolenie w zakresie oceny liniowej koni ras szlachetnych dla pracowników OZHK/WZHK – Bogusławice (czerwiec) – 48 osób
 • Szkolenie w zakresie oceny liniowej koni ras szlachetnych dla hodowców – Bogusławice (czerwiec) – 24 osoby
 • Szkolenia z zakresu inseminacji klaczy:
  • Sieraków (22-23 listopada) – 13 osób
  • Nowe Jankowice (29-30 listopada) – 9 osób
 • Negocjacje i zakup licencji na wydanie przekładu holenderskiego wydawnictwa dotyczącego oceny pokroju koni
 • Egzamin z opisu słownego i graficznego koni dla pracowników OZHK/WZHK oraz studentów UP w Lublinie – Felin (maj)
 • Egzamin teoretyczny na uprawnienia do wpisu koni do ksiąg stadnych dla 1 pracownika OZHK/WZHK (Warszawa, maj)
 • egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu do ksiąg stadnych koni ras:
  • małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi dla 4 pracowników OZHK/WZHK (Bogusławice, kwiecień)
  • polski koń zimnokrwisty i arden polski dla 1 pracownika OZHK/WZHK (Janów, październik)
  • śląskiej dla 1 pracownika OZHK/WZHK (Książ, październik)

2015

 • Szkolenie z kwalifikacji koni zimnokrwistych (sztumskich i sokólskich) – Warszawa (15 stycznia)
 • Szkolenie z inseminacji – Przegorzały (5-8 marca)
 • Szkolenie z oceny koni zimnokrwistych dla pracowników OZHK/WZHK oraz hodowców – Nowe Jankowice (25-26 maja)
 • Szkolenie z Arie Hamoenem (Holandia) z oceny liniowej dla pracowników OZHK/WZHK – Racot (1-2 czerwca)
 • Szkolenie dla pracowników OZHK/WZHK dotyczące zmian w systemie kwalifikacji maści – Łódź (10 sierpnia, 9-10 listopada)
 • egzamin z opisu słownego i graficznego koni dla pracowników OZHK/WZHK – Pajęczno (6 czerwca), Książ (19 czerwca)
 • egzamin teoretyczny na uprawnienia do wpisu koni do ksiąg stadnych dla 3 pracowników OZHK/WZHK (Warszawa, maj, R. Borowski, Z. Podstawski, B. Adamiec)
 • egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni ras: polski koń zimnokrwisty i arden polski do ksiąg stadnych dla 4 pracowników OZHK/WZHK (Laudańszczyzna, 7 lipca – R. Borowski, Z. Podstawski, B. Adamiec, K. Wikarek)

Konsultacje i redagowanie aktów prawnych

2012:

 • Opiniowano:
  • projekt “Dokumentu roboczego dotyczącego ewentualnych zmian w prawodawstwie UE w sprawie zwierząt hodowlanych”
  • obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt
 • Prace związane z opracowaniem jednolitej wersji “Programu hodowli” koników polskich – Dział Ksiąg
 • Prace związane z opracowaniem “Programu hodowli” koni rasy arden polski, w tym analiza pogłowia koni zimnokrwistych – Dział Ksiąg

2013:

 • Opiniowano projekt nowelizacji Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 504/2008, dotyczący metod identyfikacji koniowatych
 • Prace nad jednolitymi wersjami “Programów hodowli” koni ras: zimnokrwistej, śląskiej oraz huculskiej (Dział Hodowlany)
 • Prace nad jednolitą wersją “Programu hodowli” koni rasy małopolskiej (Dział Ksiąg)
 • Opracowanie tekstów informacyjnych do katalogu “10 najpopularniejszych ras w Polsce” – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

2014:

 • Opiniowano:
  • projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa na 2015 r.
  • projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Program rolno środowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii
 • Prowadzono prace nad jednolitymi wersjami “Programów hodowli” koni ras: polski koń szlachetny półkrwi, zimnokrwistej, śląskiej oraz huculskiej.

2015:

 • Opiniowano “Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw”
 • Prowadzono prace nad jednolitymi wersjami “Programów hodowli” koni ras: małopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, zimnokrwistej.
 • Udział w pracach Zespołu Konsultacyjnego ds. opracowania “Polsko-ukraińskiej strategii restytucji konia huculskiego w jego naturalnym środowisku” (Odrzechowa, 17-18 lutego, 15-16 marca, 1 kwietnia, 15-16 kwietnia, 4-5 maja).

Programy ochrony zasobów genetycznych

Systematyczna współpraca z Instytutem Zootechniki Balice w zakresie Programów Ochrony Zasobów Genetycznych: proponowano i konsultowano zmiany w programach ochrony, głównie w zakresie kształtu programów ochrony i procedur przy ubieganiu się o przyjęcie klaczy do programów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

Wybór ogierów dopuszczonych do krycia klaczy objętych programami ochrony zasobów genetycznych oraz przesyłanie kartotek ogierów do IZ Balice:

 • Rasy: m, wlkp, typ sztumski, typ sokólski, kn – Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji
 • Rasy: śl i hc – Dział Hodowlany

Redagowanie i wydawanie czasopisma “Hodowca i Jeździec”

Pracownicy Działu Hodowlanego biorą udział w pracach Komitetu Redakcyjnego oraz publikują artykuły w związkowym kwartalniku, a w szczególności relacje z ogólnopolskich czempionatów rasowych, stacjonarnych prób dzielności ogierów i klaczy ras szlachetnych, ogólnopolskiego uznawania ogierów rasy huculskiej, z jesiennych wystaw-aukcji ogierów ras zimnokrwistych:

 • 2012 – 21 artykułów
 • 2013 – 29 artykułów
 • 2014 – 14 artykułów
 • 2015 – 22 artykuły

Organizacja międzynarodowych Walnych Zjazdów

 • Walny Zjazd Hucul International Federation, Rymanów, Kołaczyce / Polska (lipiec 2013) – Dział Hodowlany, we współpracy z OZHK w Rzeszowie
 • Walny Zjazd Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH) – Warszawa, Janów Podlaski / Polska (październik 2013) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

Udział w konferencjach

2012:

 • Udział w Międzynarodowej Konferencji “Best Practice in Horse Industry” – Warszawa (styczeń)
 • Udział w spotkaniu w sprawie współpracy z regionem Lotaryngia / Francja (kwiecień)
 • Udział w obchodach 20-lecia Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych – Teresin (maj)
 • Udział w obchodach 30-lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego – Zwierzyniec (maj)
 • Udział w rozmowach dotyczących współpracy ze Związkiem koni Ardeńskich – Kętrzyn (maj)
 • Udział w Konferencji Naukowej “Przyszłość Konia Zimnokrwistego w Polsce” – Grudziądz (maj)
 • Udział w seminarium COPA-COGECA na temat komunikacji – Bruksela (czerwiec)
 • Wyjazd na czempionat koni ardeńskich – Sedan / Francja (czerwiec)
 • Udział w spotkaniu dotyczącym Programów Ochrony Zasobów Genetycznych – Bielsk Podlaski (lipiec)
 • Wyjazd na finał kwalifikacji młodych koni – Lotaryngia / Francja (lipiec)
 • Udział w konferencji “Wspólna Polityka Rolna 2020” – Warszawa (lipiec)
 • Wyjazd na wystawę koni ardeńskich – Vittel / Francja (wrzesień)
 • Udział w targach POLAGRA-FOOD – Poznań (październik)
 • Uznawanie ogierów ardeńskich w Polsce – Kętrzyn (październik)
 • Organizacja uznawania ogierów rasy huculskiej – Gładyszów, Odrzechowa (październik)
 • Udział w XI Międzynarodowej Konferencji Hipiatrycznej poświęconej chorobom źrebiąt – Warszawa (październik)
 • Udział w Międzynarodowym Seminarium “Systemy edukacji jeździeckiej w Europie” – Warszawa (październik)
 • Udział w konferencji poświęconej koniom w typie sztumskim – Stare Pole (grudzień)
 • Udział w szkoleniu z Gerdem Heuschmannem – Gościeńczyce ( grudzień)

2013:

 • Udział w negocjacjach dotyczących sprzedaży / dzierżawy ogierów polskiej hodowli do Szwajcarii – Walewice (luty)
 • Wyjazd na targi Wstępy – Skaryszew (luty)
 • Uznawanie ardenów szwedzkich – Kwidzyn (marzec)
 • Udział w przeglądach hodowlanych – SK Racot i SK Pępowo (marzec)
 • Przeprowadzenie wykładu nt. działalności PZHK dla studentów studiów podyplomowych “Hodowla koni i jeździectwo” – UP Wrocław, Janów Podlaski (marzec)
 • Udział w spotkaniu Grupy Roboczej “Konie” COPA-COGECA – Bruksela (kwiecień)
 • Udział w obchodach 50-lecia pracy prof. J. Krupińskiego – Kraków (czerwiec)
 • Udział w obchodach 60-lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz w uroczystości wręczenia prof. M. Budzyńskiemu tytułu doktora honoris causa – Lublin (czerwiec)
 • Udział w przeglądzie hodowlanym – SK Janów Podlaski (czerwiec)
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach” – Kraków (czerwiec)
 • Wyjazd na czempionat koni ardeńskich, szkolenie polskich sędziów – Libramont / Belgia (lipiec)
 • Wyjazd na czempionat koni ardeńskich – Szwecja (sierpień)
 • Wyjazd na ścieżkę huculską – Kwiatek Połoniny / Ukraina (wrzesień)
 • Wyjazd na czempionat koni angloarabskich – Pompadur / Francja (wrzesień)
 • Udział w obchodach 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – Warszawa (wrzesień)
 • Udział w konferencji “Konie Pomorza” – Kwidzyn (wrzesień)
 • Organizacja uznawania ogierów rasy huculskiej – Gładyszów, Odrzechowa (październik)
 • Udział w konferencji dotyczącej ogierów w typie sztumskim – Stare Pole (październik)
 • Udział w polsko-ukraińskim szkoleniu dotyczącym oceny koni rasy huculskiej – Odrzechowa, Wołosate (listopad)
 • Prezentacja podczas szkolenia “Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej” – Pawłowice (listopad)

2014:

 • Spotkanie z przedstawicielami Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni w Poznaniu – Poznań (5 lutego)
 • Spotkanie w sprawie programów ochrony zasobów genetycznych koni – Kraków (25-26 lutego)
 • Wyjazd na targi Wstępy – Skaryszew (10-11 marca)
 • Spotkanie założycielskie Fundacji “Klikowska Ostoja Polskich Koni” – Kraków (31 marca)
 • Szkolenie “Koń huculski w kulturze Karpat” – Ukraina (5-11 maja)
 • Spotkanie Komisji Hodowlanej i Zarządu Hucul International Federation – Topolczanki (Słowacja, 22-24 maja)
 • Międzynarodowa Konferencja “Naukowe i praktyczne aspekty Hodowli Koni w Europie” – Kraków (6 czerwca)
 • Współorganizacja stoiska podczas pikniku “Poznaj dobrą żywność”, organizowanego przez MRiRW – Warszawa (14 czerwca)
 • LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – Siedlce (17 września)
 • Organizacja uznawania ogierów rasy huculskiej – Odrzechowa, Gładyszów (16-17 października)
 • Szkolenie “Pochodzenie, typy, kierunki selekcji i wykorzystanie koni huculskich” – Ukraina (20-23 października)
 • Udział w aukcjach ogierów ras zimnokrwistych (wrzesień – październik)
 • Organizacja uznawania ogierów do księgi ardena polskiego – Kętrzyn (10 października)

2015:

 • Spotkanie przedstawicieli europejskich ksiąg stadnych koni ardeńskich (Warszawa, 13 lutego)
 • Kwalifikacja ogierów do księgi ardena polskiego (Józefin, 13 lutego)
 • Doroczny Jarmark Koński “Wstępy” (Skaryszew, 23 lutego)
 • Przegląd SK Racot oraz SK Pępowo (28-29 kwietnia)
 • Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych ESSA w Sierakowie (kwiecień)
 • Przegląd SKH Gładyszów (9-7 maja)
 • Organizacja XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych (sektor konie, Poznań, 14-17 maja)
 • Udział w ocenie koni podczas II Ścieżki Huculskiej nad Lutnią (zasadnicza polowa próba wierzchowa klaczy huculskich) – Zalutyń, 23 maja
 • Udział w ocenie koni podczas Regionalnego Czempionatu Koni Rasy Śląskiej (Pajęczno, 6 czerwca)
 • Konferencja ICAR – Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (12-14 czerwca)
 • Międzynarodowa Wystawa Koni Ardeńskich (Francja, Donchery, 18-23 czerwca)
 • Udział w ocenie koni podczas Regionalnego Czempionatu źrebiąt rocznych i 2-letnich rasy śląskiej (Poręba k. Góry św. Anny, 27 czerwca)
 • Kontrola zawodów eliminacyjnych MPMK (Augustówek, 3 lipca)
 • Międzynarodowa Wystawa Koni Ardeńskich (Szwecja, Vetlanda, 30 lipca – 3 sierpnia)
 • Udział w ocenie koni podczas imprezy “Z hucułem do Krakowa” (zasadnicza próba dzielności oraz eliminacje do Czempionatu Użytkowego) – Rzeszotary, 1-2 sierpnia
 • Konferencja naukowa “Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych”, obchody 60-lecia hodowli rezerwatowej – Popielno (7-9 września)
 • Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni (Olsza, 12-13 września)
 • Udział w ocenie koni podczas Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego i Użytkowego koni rasy huculskiej (SKH Gładyszów, 18-20 września)
 • Obchody 120-lecia ZHKWlkp Gniezno (Wolica k. Kalisza, 19-20 września)
 • Konferencja oraz obchody jubileuszu 25-lecia Agencji Rynku Rolnego (Poznań, 22-23 września)
 • Udział w aukcjach ogierów ras zimnokrwistych (wrzesień – październik)
 • Organizacja przyjazdu sędziów z Francji na kwalifikacje ogierów ardeńskich (Józefin, 8 października oraz Kętrzyn, 9 października)
 • Organizacja uznawania ogierów rasy huculskiej – Klikowa, 19 października
 • Spotkanie z przedstawicielami Szwecji – księga ardeńska (Malbork, 23 października)
 • Przegląd SK Walewice (27 października)
 • Organizacja obchodów 120-lecia PZHK (Poznań, 10-13 grudnia)
 • Udział w posiedzeniach Grupy roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych koni

Kontrole w OZHK/WZHK, przeprowadzone wspólnie z Działem Finansowo-Księgowym oraz Działem Ksiąg Stadnych i Identyfikacji

2012:

 • Kontrola wykonania zadań identyfikacyjnych i hodowlanych w WZHK Warszawa – Oddział Radom – Radom (wrzesień) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Kontrola wykonania zadań identyfikacyjnych i hodowlanych w WZHK Warszawa – Marki (grudzień) ) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

2013:

 • Kontrola wykonania zadań identyfikacyjnych w OZHK Łódź (marzec) – Dział Ksiąg
 • Kontrola wykonania zadań hodowlanych i identyfikacyjnych w LZHK Lublin (listopad) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

2014:

 • Kontrola wykonania zadań hodowlanych w ZHKZL Zielona Góra (20-21 lutego)
 • Powtórna kontrola wykonania zadań hodowlanych w ZHKZL Zielona Góra (25-26 czerwca)
 • Kontrola wykonania zadań hodowlanych w OZHK Łódź (17 września)
 • Kontrola wykonania zadań hodowlanych w OZHK Wrocław (19 listopada)

2015:

 • Kontrola wykonania zadań hodowlanych w OZHK Łódź (23-24 marca)
 • Kontrola wykonania zadań hodowlanych w ZHKWlkp Gniezno (20-22 kwietnia)
 • Kontrola wykonania zadań hodowlanych w ŚOZHK Katowice (22-23 czerwca)

Udział w Walnych Zjazdach OZHK/WZHK i związków rasowych:

2012:

 • Udział w Walnych Zjazdach: OZHK Rzeszów, MZHK Kraków, WZHK Białystok, ŚOZHK Katowice, PomZHK Malbork, OZHK Łódź, W-MZHK Olsztyn, KPZHK Bydgoszcz, OZHK Kielce
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków (maj)
 • Udział w Walnym Zjeździe Hucul International Federation, Sucevita/ Rumunia (lipiec)
 • Udział w Walnym Zjeździe Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych – WBFSH – Newmarket / Wielka Brytania (listopad)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków-Balice (grudzień)

2013:

 • Udział w Walnych Zjazdach: OZHK Wrocław, OZHK Łódź, LZHK Lublin
 • Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe OZHK Łódź – Łódź (grudzień)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich – Lublin (styczeń) – Dział Ksiąg
 • Udział w Walnym Zjeździe Międzynarodowej Konfederacji Konia Angloarabskiego (CIAA) – Lion/Francja (listopad)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków-Balice (grudzień)

2014:

 • Udział w Walnych Zjazdach: OZHK Rzeszów, WZHK Białystok, MZHK Kraków, PomZHK Malbork, ZHKWlkp
 • Walny Zjazd Hucul International Federation – Topolczanki (Słowacja, 24-26 października)
 • Udział w Walnym Zjeździe Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych – Nowe Jankowice (16 stycznia)

2015:

 • Udział w Walnych Zjazdach: OZHK Kielce, ZZHK Szczecin, LZHK Lublin
 • Nadzwyczajny Walny Zjazd ZHKZL w Zielonej Górze (25-26 lutego)
 • Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZHK Małopolskich (7 marca)
 • Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego (Klikowa, 7 marca)
 • Walny Zjazd Hucul International Federation (Węgry, Josvafo, 28-30 sierpnia)
 • Walny Zjazd World Breeding Federation for Sport Horses (Austria, Wiedeń, 18-21 października)
 • Walny Zjazd CIAA (Niemcy, Marbach, 16-18 listopada)

Działania Funduszu Promocji Mięsa Końskiego

2012:

 • Współorganizacja 9 wystaw koni zimnokrwistych wraz z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego – 82 000 zł
 • Wyjazd na wystawę koni zimnokrwistych – Sedan (Francja) – 16 000 zł
 • Wystawa koni zimnokrwistych – Smolajny – 4 000 zł
 • Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku “Hodowca i Jeździec” – 12 000 zł
 • Dofinansowanie konferencji pt. “Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce” – Grudziądz, SK Nowe Jankowice, Stajnia w Dolinie Brdy – 10 000 zł
 • Organizacja stoiska promocyjnego podczas pikniku “Poznaj Dobrą Żywność” – Warszawa – 10 800 zł
 • Promocja Mięsa Końskiego podczas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych – Kętrzyn – 25 000 zł
 • Promocja mięsa końskiego podczas II Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych rasy polski koń zimnokrwisty – Kętrzyn – 15 000 zł
 • Promocja mięsa końskiego podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2012 (stoisko promocyjne) – Poznań – 11 000 zł
 • Druk książki “Konina na polskim stole” – 16 500 zł

2013:

 • Promocja mięsa końskiego na targach w Grune Woche (Niemcy) – 10 000 zł
 • Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku “Hodowca i Jeździec” – 16 000 zł
 • Organizacja stoiska promocyjnego podczas pikniku “Poznaj Dobrą Żywność” w Warszawie – 14 000 zł
 • Promocja mięsa końskiego i nagrody dla hodowców podczas Ogólnopolskiego Czempionatu koni zimnokrwistych w Kętrzynie – 25 000 zł
 • Promocja mięsa końskiego i nagrody dla hodowców podczas Ogólnopolskiego Czempionatu ogierów hodowlanych rasy polski koń zimnokrwisty w Kętrzynie – 15 000 zł
 • Promocja mięsa końskiego podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2013 (stoisko promocyjne oraz reportaż, emisje w TVP i film promocyjny) – Poznań – 69 500 zł

2014:

 • Promocja mięsa końskiego i nagrody dla hodowców podczas Ogólnopolskiego Czempionatu ogierów hodowlanych rasy polski koń zimnokrwisty w Kętrzynie – 12.000 zł
 • Promocja mięsa końskiego i nagrody dla hodowców podczas Ogólnopolskiego Czempionatu młodzieżowego koni zimnokrwistych w Kętrzynie – 25.000 zł
 • Organizacja stoiska promocyjnego podczas pikniku “Poznaj Dobrą Żywność” – 12.000 zł
 • Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku “Hodowca i Jeździec” – 8.000 zł
 • Promocja mięsa końskiego podczas wystaw koni zimnokrwistych – 76.000 zł

2015:

 • Promocja mięsa końskiego na targach w Chinach – 16.000 zł
 • Promocja mięsa końskiego na targach w Japonii – 12.000 zł
 • Wyjazd na wstępy w Skaryszewie – 8.000 zł
 • Promocja mięsa końskiego i nagrody dla hodowców podczas Ogólnopolskiego Czempionatu młodzieżowego koni zimnokrwistych w Kętrzynie – 18.000 zł
 • Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku “Hodowca i Jeździec” – 9.000 zł
 • Promocja mięsa końskiego podczas wystaw koni zimnokrwistych – 45.500 zł

 Samodzielne stanowisko ds. hodowlanych i organizacyjnych

 od 2015 r.

 1. Rasa małopolska – program hodowlany, program ochrony rasy, opieka nad Komisją Księgi Stadnej
 2. Sprawy organizacyjne związane z obecnością PZHK na imprezach i wystawach
 3. Zadania związane z identyfikacją i oceną wartości użytkowej koni
 4. Współpraca z organizacjami zagranicznymi
 5. Korespondencja oraz tłumaczenia – język francuski i angielski
 6. Zamówienia na derki, nagrody, flots, gadżety 120-lecia, materiały reklamowe, katalogi
 7. Praca nad instrukcją maści, programem hodowlanym młp.
 8. Oznaczanie ogierów młp. do programu ochrony
 9. Organizacja i udział w wydarzeniach:
 • Kontrola (z ramienia CIAA) Niemieckiej Księgi Anglo-Arabskiej (Hanower, 3-5 marca)
 • Konferencja PZJ pt. “Centra jeździeckie oraz rola i funkcjonowanie klubów w strukturze szkolenia jeździeckiego w Europie” (Warszawa 18 marca)
 • Obrady Grupy Roboczej “Konie” Copa Cogeca (Bruksela, 30 kwietnia)
 • Staż hodowlany – selekcja i ocena koni (Francja, 25 maja – 17 czerwca)
 • Organizacja XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych (sektor konie, Poznań, 14-17 maja)
 • Organizacja wizyty przedstawicieli Japonii – prezentacja koni zimnokrwistych (Warszawa, Podlasie, 26, 29-30 czerwca)
 • Przygotowanie pokazów i prezentacji podczas konferencji EAAP (Janów Podlaski, 3-4 września)
 • Międzynarodowy Czempionat Koni Angloarabskich (Francja, Pompadour, 7-13 września)
 • Walny Zjazd WBFSH (Wiedeń, Austria, 18-21 października)
 • Walny Zjazd CIAA (Marbach, Niemcy, 16-18 listopada)
 • Spotkanie w sprawie importu koni rzeźnych do Japonii w Głównym Inspektoracie Weterynarii (Warszawa, 25 listopada)
 • Organizacja obchodów 120-lecia PZHK (Poznań, 10-13 grudnia)

Dział Informatyczny

 1. Administracja i utrzymanie w ruchu serwerów baz danych (Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK i Centralnej Bazy Danych Koniowatych – CBDK – uzupełnianie dat koni ubitych za granicą.
 2. Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania do biura PZHK.
 3. Instalacja oprogramowania na serwerach i stacjach roboczych oraz ich aktualizacja, konserwacja i pomoc techniczna.
 4. Szkolenie użytkowników aplikacji dostępowej do Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK – pracowników związków okręgowych (202 osoby).
 5. Bieżąca współpraca i pomoc informatyczna dla pracowników związków okręgowych związana z pracą na bazie danych.
 6. Wykonywanie sprawozdań rocznych, kwartalnych i miesięcznych oraz innych z wykorzystaniem danych gromadzonych w bazie na potrzeby PZHK (np. komisji ksiąg) i związków okręgowych, Ministerstwa Rolnictwa, GUS, ARiMR, uczelni i instytutów związanych z hodowlą koni.
 7. Raportowanie danych z bazy corocznych Rejestrów Ogierów dla Związków Okręgowych i strony internetowej PZHK (www.pzhk.pl).
 8. Przygotowanie danych do kategoryzacji ogierów i wprowadzanie ich do bazy danych.
 9. Przygotowanie założeń, współpraca i zmiany w aplikacji koni sportowych wprowadzanych przez SGGW.
 10. Udzielanie informacji z CBDK organom administracji państwowej (np. policja, US, NIK, sądy) oraz danych z rejestru koniowatych wewnątrz związku.
 11. Przekazywanie danych z bazy do Instytutu Zootechniki w Balicach (program ochrony zasobów genetycznych).
 12. Uruchomienie i obsługa (aktualizacja danych) Serwisu Ogłoszeniowego (www.rynekpolskichkoni.pl).
 13. Obsługa i aktualizacja strony internetowej dotyczącej koniny (www.koninapoznajtensmak.pl).
 14. Obsługa i aktualizacja strony internetowej dotyczącej aukcji polskich koni (www.terazpolskiekonie.pl).
 15. Administracja i aktualizacja danych na stronie internetowej PZHK (www.pzhk.pl) oraz rozszerzanie zakresu informacji.
 16. Obsługa i aktualizacja strony internetowej Bazy Rodowodowej PZHK (baza.pzhk.pl).
 17. Obsługa i aktualizacja strony internetowej Hodowcy i Jeźdźca (www.hij.com.pl).
 18. We współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii przeprowadzono szkolenia – w latach 2012-2015 roku przeszkolono teoretycznie i praktycznie 450 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie dostępu do danych zawartych w CBDK (dostęp przez Internet)
 19. Obsługa i aktualizacja strony internetowej CBDK (www.cbdk.pl) (w tym statystyki o liczbie koniowatych i posiadaczy wg województw i powiatów).
 20. Zapewniono też aktualizację danych (2 razy w tygodniu) w CBDK w stosunku do rejestrów koniowatych (też innych niż PZHK) będących źródłem pierwotnych danych o koniowatych.
 21. Bieżąca obsługa i konserwacja elektronicznej Książki Korespondencji w biurze
 22. Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji “Księgi stadne” – dane do ksiąg drukowanych.
 23. Wdrożono obsługę elektronicznej Książki Korespondencji w biurze PZHK oraz przeszkolono pracowników w zakresie jej obsługi oraz zapewniono jej obsługę i konserwację.
 24. Rozszerzenie aplikacji dostępowej do Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK o następujące moduły:
 • Wystawy (oceny koni na wystawach),
 • Nowy unijny paszport (wykonanie, szkolenie, nadruki na formularzach paszportowych),
 • Badanie krwi i DNA (w tym raportowanie),
 • Dane sportowe (raportowanie),
 • Zasoby genetyczne (zaświadczenia do ARiMR),
 • Koła (rozszerzenie o dodatkowe wydruki),
 • Ocena liniowa,
 • Rozszerzenie aplikacji o analizę rodowodu,
 • Liczące setki poprawek w aplikacji – usprawnienia, zabezpieczenia i rozszerzenie funkcjonalności.
 1. Wykonanie i wdrożenie nowych arkuszy Excel na zaprzęgową próbę dzielności dla klaczy szlachetnych i śląskich oraz wykonanie i wdrożenie nowych arkuszy Excel na próby dzielności dla ogierów i klaczy śląskich.

Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji

 1. Rejestracja w bazie koni z paszportami zagranicznymi i sprowadzanych z zagranicy (2012: 2036 szt., 2013: 2165 szt. 2014: 2541 szt., 2015: 2491 szt.) w sumie ponad 10.000 szt.
 2. Liczenie kodów i % krwi arabskiej u koni rasy małopolskiej.
 3. Weryfikacja kuców z rejestru do księgi stadnej.
 4. Przygotowywanie katalogów na kwalifikacje ogierów w Zakładach Treningowych i Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.
 5. Administrowano danymi w bazie i uzupełnianie w bazie wyników ZT, MPMK i prób dzielności koników polskich.
 6. Opieka nad Związkiem hodowców koników polskich.
 7. Współpraca z C.I.A.A., wyjazdy na konferencje międzynarodowe.
 8. Rejestracja koni do MPMK i pomoc w organizacji MPMK.
 9. Opieka na programami ochrony, wybór ogierów i pomoc w wyborze klaczy do programów ochrony.
 10. Kwalifikacja koni do rasy arden polski.
 11. Przeprowadzanie kontroli w OZHK/WZHK, skontrolowano w ciagu 4 lat 11 OZHK/WZHK w tym dwukrotnie OZHK w Łodzi i ZHKZL w Zielonej Górze.
 12. Wyjaśnianie nieprawidłowości z OZHK w Łodzi i ZHKZL w Zielonej Górze.
 13. Udział w przesłuchaniach na wezwanie prokuratury z Łodzi 4 razy.
 14. Wydanie drukiem księgi Kwlkp VII cz.1 ogiery.
 15. Przygotowanie do druku księgi Ksl VIII ogiery.
 16. Dział ksiąg i identyfikacji koni prowadził z MRiRW konsultacje w sprawie nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt dostosowania ustawy do rozporządzenia wykonawczego komisji UE 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. które obowiązuje wprost od 1 stycznia 2016 r.
 17. Opracowanie i przygotowanie wzoru paszportu zgodnego z rozporządzeniem UE 2015/262.
 18. Przygotowanie przetargu na druk paszportów.
 19. Prowadzimy aktywną współpracę z Głównym Inspektoratem Weterynarii  w zakresie obrotu końmi rzeźnymi hodowli krajowej i zagranicznej.
 20. Przeprowadzono szkolenie z programu hodowlanego i oceny kuców dla pracowników OZHK/WZHK dla 24 osób.
 21. Organizacja szkolenia z czipowania dla pracowników OZHK/WZHK.
 22. Aktualizacja- korekta danych polskich koni w bazie WBFSH/FEI.
 23. Rozwiązywanie problemów związanych z identyfikacją , które OZHK/WZHK nie jest w stanie rozwiązać.
 24. Pomoc w załatwianiu duplikatów na konie z zagranicy.
 25. Ewidencja druków paszportów i transponderów.
 26. Prowadzenie korespondencji w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim.

Wnioski ustępującego Zarządu

 1. Kontynuować  działania mające na celu objęcie koni płatnościami bezpośrednimi w Polsce.
 2. Po uzgodnieniu przez komisje ksiąg stadnych koni ras szlachetnych (m, wlkp, sp) jednego programu, zastąpić od 2017 r. stacjonarną wierzchową próbę ogierów ras szlachetnych próba polową.
 3. Pozostawić Okręgowym/Wojewódzkim Związkom Hodowców Koni decyzję o dokonaniu bądź nie i ewentualnym zamieszczeniu w katalogu wstępnej bonitacji i pomiarów ogierów rasy polski koń zimnokrwisty przez kierowników/dyrektorów Związków w czasie wstępnej  kwalifikacji.

Kończąc sprawozdanie z 4-letniej kadencji Zarządu chciałbym gorąco podziękować  hodowcom, którzy mimo wielu obiektywnych trudności kontynuują hodowlę koni. Dziękuję Wam za zaangażowanie w popularyzację polskiej hodowli koni.
Bardzo dziękuję kierownictwu i pracownikom Ministerstwa Rolnictwa za życzliwość i zrozumienie dla problemów hodowców koni .
Dziękuję Agencji Nieruchomości Rolnych, a w szczególności Zespołowi Nadzoru Właścicielskiego oraz Międzynarodowym Targom Poznańskim za współpracę przy przedsięwzięciach promujących polską hodowlę.
Dziękuję placówkom naukowym, a szczególnie Instytutowi Zootechniki PIB w Balicach, Instytutowi Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz uczelniom wyższym o profilu rolniczym za pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów, z jakimi się do Was zwracamy.
Dziękuję Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i wszystkim Związkom Hodowców, z którymi przyszło nam współpracować.
Wyrażam nadzieję na dalsze zacieśnianie współpracy z Polskim Związkiem Jeździeckim i zrozumienie oczekiwań hodowców koni.
Dziękuję wszystkim innym instytucjom i organizacjom, których nie wymieniłem, a które współpracują z naszym Związkiem.
Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Zarządu PZHK za konstruktywną współpracę. Zdarzało się, że dyskusje podczas naszych spotkań miały burzliwy przebieg, ale jednocześnie wszyscy mieliśmy świadomość tego, że wynikały one z troski o przyszłość Polskiej Hodowli Koni. Dziękuję wszystkim pozostałym członkom organów statutowych PZHK – Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Hodowlanej i Komisji Ksiąg Stadnych.
Ostatnie, ale równie mocne i serdeczne słowa podziękowania kieruję do pracowników biur Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz do pracowników biura Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie.

Jeszcze raz wszystkim wymienionym i tym, których nie wymieniłem, a z którymi współpracowaliśmy, jak również tym, którzy okazywali nam swoje poparcie, bardzo dziękuję.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec