Sprawy związkowe

XXVI Walny Zjazd PZHK, Maj 2010

 

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni
w latach 2008 – 2009

Stan organizacyjny Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2008 – 2009

W oby­dwu tych latach PZHK zrze­szał 15 Okręgowych/ Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz nastę­pu­ją­ce Związki Rasowe i Stowarzyszenia:

 • Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego
 • Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
 • Związek Hodowców Koników Polskich przy­ję­ty w poczet człon­ków w 2009
 • Związek Trakeński w Polsce (czło­nek wspie­ra­ją­cy)
 • Stowarzyszenie Hodowców Polskiego Konia Gorącokrwistego (czło­nek wspie­ra­ją­cy)
 • Polish Quarter Horse Association przy­ję­ty w poczet człon­ków wspie­ra­ją­cych w 2009

W 2010 r. w poczet człon­ków został przy­ję­ty Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych.

Zadania statutowe w 2008 roku

Zorganizowano 3 posie­dze­nia Prezydium i 4 posie­dze­nia Zarządu, 3 posie­dze­nia Komisji Rewizyjnej, Walny Zjazd PZHK, posie­dze­nia komi­sji ksiąg stad­nych wszyst­kich ras, 2 nara­dy pra­cow­ni­ków, w Gajewnikach – kie­row­ni­ków i wszyst­kich pra­cow­ni­ków mery­to­rycz­nych naszej orga­ni­za­cji i w Warszawie – szko­le­nie księ­go­wych i kie­row­ni­ków z wykła­dow­ca­mi z Instytutu Studiów Podatkowych.

Zadania Statutowe w 2009 roku

Zorganizowano 4 posie­dze­nia Prezydium i 2 posie­dze­nia Zarządu, 2 posie­dze­nia Komisji Rewizyjnej. Przygotowano dorocz­ną nara­dę wszyst­kich pra­cow­ni­ków w Kuźni Nowowiejskiej. Przygotowano 2 posie­dze­nia Rady Hodowlanej PZHK i posie­dze­nia komi­sji ksiąg stad­nych wszyst­kich ras.

W roku 2008 w OZHK/WZHK były 185 koła tere­no­we liczą­ce 14.588 człon­ków. W kołach tych zor­ga­ni­zo­wa­no 179 zebrań przy udzia­le 6080 człon­ków. Zorganizowano 74 odpra­wy z wła­ści­cie­la­mi ogie­rów, w któ­rych uczest­ni­czy­ło 1791 hodow­ców. Skontrolowano 1899 punk­tów kopu­la­cyj­nych, w tym 165 z ogie­ra­mi z SO.
W roku 2009 licz­ba kół tere­no­wych wyno­si­ła 186, licz­ba człon­ków Związku 14.045. W kołach zor­ga­ni­zo­wa­no 182 zebra­nia, w któ­rych udział wzię­ło 5756 hodow­ców. Przeprowadzono 15 odpraw hodow­la­nych z wła­ści­cie­la­mi ogie­rów, przy obec­no­ści 261 hodow­ców.

Upływające dwa lata kaden­cji obec­ne­go Zarządu to okres dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem Związku do zmie­nio­nych prze­pi­sa­mi Unii Europejskiej zasad iden­ty­fi­ka­cji. Przepisy te nie zosta­ły pozy­tyw­nie przy­ję­te ani przez hodow­ców (zwięk­szo­ne kosz­ty iden­ty­fi­ka­cji), ani przez pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK (więk­sza trud­ność i pra­co­chłon­ność wyni­ka­ją­ca z koniecz­no­ści chi­po­wa­nia koni). Należy jed­nak pod­kre­ślić, że gene­ral­nie ich celem jest uszczel­nie­nie sys­te­mu iden­ty­fi­ka­cji, tak by zapo­bie­gać wie­lo­krot­ne­mu iden­ty­fi­ko­wa­niu tych samych koni, bądź wie­lo­krot­ne­mu wyko­rzy­sty­wa­niu tych samych doku­men­tów iden­ty­fi­ka­cyj­nych, a tym samym ochro­na inte­re­sów rodzi­mych hodow­ców koni.

W minio­nym okre­sie Polski Związek Hodowców Koni pró­bo­wał roz­wi­jać, we współ­pra­cy z OZHK/WZHK i Związkami Rasowymi, róż­ne dzia­ła­nia pro­mu­ją­ce pol­skie konie, w ramach akcji, któ­rą nazwa­li­śmy „Teraz Polskie Konie”. Szczegółowo opi­su­je­my je przy oma­wia­niu wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu. W tym miej­scu chcie­li­by­śmy pod­kre­ślić, że zda­je­my sobie spra­wę, iż w odczu­ciu wie­lu hodow­ców mogą być one nie­wy­star­cza­ją­ce, bądź wręcz nie­wi­docz­ne, gdyż nie prze­kła­da­ją się bez­po­śred­nio na zwięk­szo­ną sprze­daż koni. Należy jed­nak pod­kre­ślić, że pro­ces budo­wa­nia mar­ki pol­skich koni będzie pro­ce­sem dłu­gim, podob­nie jak ma to miej­sce z pro­duk­ta­mi wytwa­rza­ny­mi w innych bran­żach. Poza tym dzia­ła­niom zwią­za­nym z budo­wa­niem mar­ki muszą towa­rzy­szyć rów­no­le­gle dzia­ła­nia, przede wszyst­kim selek­cyj­ne (pro­gram hodow­la­ny), pro­wa­dzą­ce do pod­no­sze­nia jako­ści pol­skich koni. Wszak w hodow­li koni tyl­ko naj­lep­sze jest dosta­tecz­nie dobre. Dodatkowo powi­nien nas moty­wo­wać fakt coraz więk­szej aktyw­no­ści w Polsce kon­ku­ren­cyj­nych związ­ków hodow­ców koni z Europy Zach., lepiej zor­ga­ni­zo­wa­nych, z dosko­na­le roz­wi­nię­tym mar­ke­tin­giem. Jesteśmy rów­nież świa­do­mi tego, że nale­ży zin­ten­sy­fi­ko­wać dzia­ła­nia słu­żą­ce pro­mo­cji koni zim­no­krwi­stych, ponie­waż obie­go­we opi­nie, że konie te obro­nią się same nawet w dobie obec­ne­go kry­zy­su, nie znaj­du­ją potwier­dze­nia w rze­czy­wi­sto­ści.

Niestety ostat­nie dwa lata to dal­szy ciąg pro­ce­su upad­ku stad ogie­rów i pań­stwo­wej hodow­li koni. Prace Zespołu powo­ła­ne­go przez Wiceministra Rolnictwa Kazimierza Plocke w celu opra­co­wa­nia kon­cep­cji restruk­tu­ry­za­cji stad i stad­nin koni ANR, nie dopro­wa­dzi­ły do tej pory do wypra­co­wa­nia takich pro­po­zy­cji, któ­re były­by do zaak­cep­to­wa­nia przez stro­nę spo­łecz­ną i Agencję Nieruchomości Rolnych. Wspólnie z Polskim Związkiem Jeździeckim i Stowarzyszeniem „Hippica Pro Patria pró­bu­je­my prze­ko­nać decy­den­tów, że „prze­mysł koń­ski”, któ­re­go istot­nym ele­men­tem jest pań­stwo­wa hodow­la koni, powi­nien i może mieć więk­sze niż obec­nie zna­cze­nie dla gospo­dar­ki.

Równie waż­nym dla hodow­ców tema­tem, któ­rym zaj­mo­wał się Zarząd, były pro­gra­my ochro­ny. Efektem pię­ciu lat dzia­ła­nia pro­gra­mów ochro­ny jest m. in. sto­sun­ko­wo duża pro­duk­cja koni, nakła­da­ją­ca się na obec­ny kry­zys, któ­re­go efek­tem jest brak popy­tu na konie pra­wie wszyst­kich ras i typów. Rodzi to coraz więk­szą fru­stra­cję i nie­za­do­wo­le­nie hodow­ców. Wszystko to każe posta­wić pyta­nie, czy moż­na budo­wać przy­szłość naszej hodow­li na pro­gra­mach ochro­ny. Pytanie to jest szcze­gól­nie istot­ne w przy­pad­ku koni ras wierz­cho­wych, ponie­waż w 2010 r. Polski Związek Hodowców Koni został przy­ję­ty w poczet człon­ków Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych nie tyl­ko z księ­gą koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, ale tak­że mało­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej. W minio­nym roku Instytut Zootechniki wpro­wa­dził do pro­gra­mów ochro­ny koni rasy mało­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej zmia­ny, któ­re powo­du­ją, że nie da się pogo­dzić reali­zo­wa­nych przez PZHK pro­gra­mów dosko­na­le­nia tych ras ze zmie­nio­ny­mi pro­gra­ma­mi ochro­ny. PZHK, jako odpo­wie­dzial­ny za zatwier­dzo­ne przez Ministra Rolnictwa pro­gra­my dosko­na­le­nia, nie może jed­no­cze­śnie reko­men­do­wać hodow­com sprzecz­nych z nimi pro­gra­mów ochro­ny. Programy te muszą funk­cjo­no­wać nie­za­leż­nie od sie­bie, a hodow­ca powi­nien mieć świa­do­mość, kto za poszcze­gól­ne pro­gra­my odpo­wia­da oraz świa­do­mość kon­se­kwen­cji reali­za­cji jed­ne­go, bądź dru­gie­go pro­gra­mu, w tym przede wszyst­kim kon­se­kwen­cji finan­so­wych.

W dal­szej czę­ści spra­woz­da­nia pra­gnie­my omó­wić wyko­na­nie wnio­sków, któ­re przy­jął Walny Zjazd w 2008 r. oraz przed­sta­wić spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści hodow­la­nej Związku.

Wnioski Zarządu:

 1. Podjąć sta­ra­nia o zaopa­try­wa­nie całe­go pogło­wia koni w mikro­tran­spon­de­ry i pro­wa­dzić bazę danych o wsz­cze­pio­nych mikro­tran­spon­de­rach.
  W latach 2008 – 2009 biu­ro PZHK zaan­ga­żo­wa­ne było w pra­ce nad nowe­li­za­cją usta­wy o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt, któ­ra m. in. imple­men­to­wa­ła nowe prze­pi­sy unij­ne w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych. Po kon­sul­ta­cjach z OZHK/WZHK, zgło­si­li­śmy sze­reg popra­wek do usta­wy, z któ­rych znacz­na część zosta­ła zaak­cep­to­wa­na. Zostaliśmy upo­waż­nie­ni usta­wo­wo do pro­wa­dze­nia cen­tral­nej bazy danych wszyst­kich koni w Polsce, iden­ty­fi­ko­wa­nych tak­że przez inne, niż PZHK orga­ni­za­cje. Zadanie to jest wspie­ra­ne finan­so­wo z budże­tu pań­stwa. Przeszkoliliśmy z chi­po­wa­nia koni nowych pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK oraz oso­by współ­pra­cu­ją­ce dotych­czas ze Związkami przy iden­ty­fi­ka­cji koni. Przygotowaliśmy prze­targ na dosta­wę chi­pów i czyt­ni­ków nie­zbęd­nych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych. Przygotowaliśmy nowe wzo­ry pasz­por­tów konio­wa­tych. Dokonaliśmy nie­zbęd­nych zmian w funk­cjo­nu­ją­cym sys­te­mie kom­pu­te­ro­wym słu­żą­cym iden­ty­fi­ka­cji koni. Również w kon­sul­ta­cji z OZHK/WZHK zmo­dy­fi­ko­wa­li­śmy wewnętrz­ną instruk­cję dot. iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych.
 2. Rozwijać róż­ne for­my pro­mo­cji pol­skich koni, nie tyl­ko na pozio­mie PZHK, ale tak­że OZHK/WZHK, m. in. poprzez sprze­daż aukcyj­ną koni.
  W minio­nym okre­sie, w ramach zapo­cząt­ko­wa­nej przez PZHK akcji „Teraz Polskie Konie”, pro­wa­dzi­li­śmy sze­reg dzia­łań słu­żą­cych pro­mo­cji pol­skich koni.
  1. Współorganizowaliśmy ze Stadami Ogierów i klu­ba­mi jeź­dziec­ki­mi przy sta­dach Mistrzostwa Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. W 2009 r. wyra­zi­li­śmy zgo­dę na roze­gra­nie „prób­nych” Mistrzostw w dys­cy­pli­nie raj­dów dłu­go­dy­stan­so­wych, a w 2010 r. roze­gra­ne zosta­ną pierw­sze ofi­cjal­ne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w raj­dach dłu­go­dy­stan­so­wych. Nagrody finan­so­we dla wła­ści­cie­li i hodow­ców naj­lep­szych koni w Mistrzostwach są fun­do­wa­ne przez PZHK, MRiRW oraz klu­by jeź­dziec­kie przy sta­dach.
  2. Wspieraliśmy, głów­nie finan­so­wo, ogól­no­pol­skie czem­pio­na­ty hodow­la­ne w sied­miu rasach koni, dla któ­rych księ­gi pro­wa­dzi PZHK. Głównymi orga­ni­za­to­ra­mi tych imprez są OZHK/WZHK, Stada Ogierów i Związki Rasowe sfe­de­ro­wa­ne w PZHK.
  3. Wspieraliśmy finan­so­wo (nagro­dy dla hodow­ców) regio­nal­ne wysta­wy hodow­la­ne orga­ni­zo­wa­ne przez OZHK/WZHK, w cza­sie któ­rych roz­gry­wa­ne były pró­by dziel­no­ści lub oce­na porów­naw­cza mło­dzie­ży hodow­la­nej w poszcze­gól­nych rasach koni ( w 2008 – 28 wystaw, w 2009 r. – 35 wystaw)
  4. Nagradzaliśmy hodow­ców i wła­ści­cie­li naj­lep­szych koni pol­skiej hodow­li w ran­kin­gach Polskiego Związku Jeździeckiego, w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich oraz zawod­ni­ków star­tu­ją­cych tymi koń­mi.
  5. Wspieraliśmy finan­so­wo star­ty pol­skich koni na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w trzech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich (sko­ki, ujeż­dże­nie, wkkw).
  6. Byliśmy part­ne­ra­mi mery­to­rycz­ny­mi Mistrzostw Świata w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w Jarantowie w 2008 oraz Finału Pucharu Świata w WKKW w Strzegomiu w 2009 r., fun­du­jąc m. in. nagro­dy finan­so­we dla zawod­ni­ków star­tu­ją­cych naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ny­mi koń­mi pol­skiej hodow­li.
  7. Promowaliśmy Związek i pol­skie konie w cza­sie roz­gry­wa­nych w Polsce mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów jeź­dziec­kich w Warszawie, Poznaniu, Katowicach (sko­ki), Kuźni Nowowiejskiej (ujeż­dże­nie), fun­du­jąc m. in. nagro­dy finan­so­we i rze­czo­we dla zawod­ni­ków, wła­ści­cie­li i hodow­ców naj­lep­szych pol­skich koni.
  8. W 2009 r. współ­fi­nan­so­wa­li­śmy wyjazd pol­skich koni na mię­dzy­na­ro­do­wy czem­pio­nat koni Furioso na Węgrzech (klacz Gryza hod. i wł. Andrzeja Wody wygra­ła kla­sę kla­czy star­szych) oraz mię­dzy­na­ro­do­wy czem­pio­nat koni hucul­skich w Austrii (pol­skie konie zwy­cię­ży­ły w więk­szo­ści klas hodow­la­nych, klacz Sobótka hod. i wł. SK Gładyszów zdo­by­ła tytuł naj­lep­sze­go konia poka­zu hodow­la­ne­go, a ogier Puszkar hod. ZZDIZ Odrzechowa, wł. Józef a Babisia – tytuł mię­dzy­na­ro­do­we­go czem­pio­na użyt­ko­we­go).
  9. W 2009 r. zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w Gładyszowie mię­dzy­na­ro­do­we szko­le­nie z zakre­su oce­ny pokro­ju i róż­nych typów konia hucul­skie­go, w któ­rym wzię­li udział sędzio­wie z Austrii, Niemiec i Ukrainy.
  10. W 2009 r. zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w Janowie Podlaskim, wspól­nie z SK Janów Podlaski, Lubelskim Związkiem Hodowców Koni i Polskim Związkiem Hodowców Koni Małopolskich, Walny Zjazd Międzynarodowej Federacji Hodowców Koni Angloarabskich (CIAA). W spo­tka­niu wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Szwecji, Szwajcarii i Anglii.
  11. W 2008 i 2009 r. zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy aukcje ogie­rów w zakła­dach tre­nin­go­wych w Bogusławicach i Białym Borze. Niestety jedy­nie bez­po­śred­nio po aukcji w Bogusławicach w 2008 r. sprze­da­no czem­pio­na tego zakła­du og. Sex. W 2009 r. zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy rów­nież, wspól­nie z WTWK-Partynice aukcję koni wierz­cho­wych. Po tej aukcji 6 koni zna­la­zło nabyw­ców.
  12. Wydajemy kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”, w któ­rym pisze­my przede wszyst­kim o pol­skiej hodow­li, tak­że o jej pro­ble­mach.
 3. Nie rezy­gno­wać ze sta­rań o zacho­wa­nie w kra­ju 10 pań­stwo­wych stad ogie­rów jako nie­zbęd­ne­go ogni­wa w orga­ni­za­cji roz­ro­du koni w kra­ju.
  Pomimo ogól­nie nie­ko­rzyst­nej atmos­fe­ry w śro­do­wi­sku hodow­la­nym i jeź­dziec­kim wokół stad ogie­rów, wspól­nie z Polskim Związkiem Jeździeckim i Stowarzyszeniem Hippica Pro Patria, pro­wa­dzi­li­śmy dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do ura­to­wa­nia stad ogie­rów. Ich efek­tem było m. in. powo­ła­nie przez Ministra Rolnictwa Zespołu ds. spraw restruk­tu­ry­za­cji pań­stwo­wej hodow­li koni. W jego skład oprócz przed­sta­wi­cie­li naszych trzech orga­ni­za­cji, weszli przed­sta­wi­cie­le Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK). Zespól roz­po­czął pra­ce w lutym 2009 r. pod prze­wod­nic­twem wice­pre­ze­sa ANR, aktu­al­nie Sławomira Pietrzaka. W trak­cie prac Zespołu, pomi­mo sprze­ci­wu stro­ny spo­łecz­nej, co do nie­któ­rych pro­po­zy­cji ANR, Minister Rolnictwa zatwier­dził przy­go­to­wa­ny przez ANR „Program dzia­łań doraź­nych w sta­dach ogie­rów ANR”, w wyni­ku któ­re­go m. in. wyłą­czo­no SO w Bogusławicach z zaso­bu ANR. PZHK wraz ze swo­imi part­ne­ra­mi przed­sta­wił kon­cep­cję restruk­tu­ry­za­cji spół­ek hodow­li ANR. Nie zna­la­zła ona jed­nak uzna­nia ani w MRiRW, ani w ANR. Obydwa pro­gra­my – agen­cyj­ny i spo­łecz­ny są dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej „SOS dla STAD”, któ­rą PZHK uru­cho­mił w ubie­głym roku. Celem tej akcji było przede wszyst­kim zwró­ce­nie uwa­gi śro­do­wi­ska hodow­la­ne­go i jeź­dziec­kie­go na pro­blem stad ogie­rów, któ­re zna­la­zły się na kra­wę­dzi upad­ku.
  Mamy nadzie­ję, że pra­ce Zespołu prze­rwa­ne przez ANR po ostat­nim spo­tka­niu w grud­niu 2009 r., po naszych inter­wen­cjach zosta­ną wzno­wio­ne.
 4. Dokończyć pra­ce nad bazą danych PZHK, tak aże­by umoż­li­wić wymia­nę danych pomię­dzy PZHK i PZJ.
  Wniosek nie­zre­ali­zo­wa­ny, ponie­waż PZJ w dal­szym cią­gu pra­cu­je nad zało­że­nia­mi wła­snej bazy danych. W tym roku prze­wi­du­je­my umoż­li­wie­nie PZJ dostę­pu do bazy danych Związku.
 5. Stworzyć i admi­ni­stro­wać bazą hodow­la­ną koni rasy hucul­skiej nale­żą­cych do człon­ków Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich.
  W 2008 r. zapro­po­no­wa­li­śmy na forum Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF) stwo­rze­nie w Polsce mię­dzy­na­ro­do­wej bazy danych tych koni. Początkowo nasza pro­po­zy­cja zosta­ła przy­ję­ta z apro­ba­tą. Niestety w ubie­głym roku, kie­dy chcie­li­śmy przed­sta­wić głów­ne zało­że­nia takiej bazy, oka­za­ło się, że więk­szość człon­ków HIF nie widzi Polski jako kra­ju pro­wa­dzą­ce­go cen­tral­ną bazę. Prawdopodobnie nale­ży to rozu­mieć jako nie­uza­sad­nio­ną oba­wę HIF przed zdo­mi­no­wa­niem dzia­łań tej orga­ni­za­cji przez Polskę.
 6. Podjąć sta­ra­nia, we współ­dzia­ła­niu z PZJ , o przy­zna­nie Polsce orga­ni­za­cji Mistrzostw Świata Młodych Koni w zaprzę­gach jed­no­kon­nych, jako impre­zy cyklicz­nej.
  Próba taka zosta­ła pod­ję­ta w 2008 r., kie­dy wspól­nie z PZJ roze­sła­li­śmy zapro­sze­nia do Narodowych Federacji Jeździeckich wybra­nych kra­jów euro­pej­skich, nie­ste­ty bez odze­wu. Dlatego pla­nu­je­my w pierw­szej kolej­no­ści nawią­za­nie współ­pra­cy z wybra­ny­mi związ­ka­mi hodow­ców w Europie, w celu wypra­co­wa­nia zasad roz­gry­wa­nia takiej impre­zy.
 7. Wystąpić do UE o przy­zna­nie Polsce ksiąg pocho­dze­nia dla kolej­nych pol­skich ras koni.
  Zarząd PZHK uznał, że aktu­al­nie nie ma potrze­by wystę­po­wa­nia o przy­zna­nie takiej księ­gi dla kolej­nych pol­skich ras koni, ponie­waż w prze­ci­wień­stwie do koni ras hucul­skiej i konik pol­ski, w innych kra­jach nie są pro­wa­dzo­ne księ­gi dla pol­skich ras koni.
 8. Dążyć do tego, aby w ramach pod­wyż­szo­nej mak­sy­mal­nie o 30 zł rocz­nej skład­ki człon­kow­skiej w OZHK/WZHK dostar­czać każ­de­mu człon­ko­wi OZHK/WZHK pocz­tą kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”.
  Aktualnie OZHK/WZHK pre­nu­me­ru­ją 1.000 egz. Kwartalnika „Hodowca i Jeździec”. W 2009 r. PZHK nawią­zał współ­pra­cę z PZJ przy wyda­wa­niu kwar­tal­ni­ka. PZJ został ofi­cjal­nym part­ne­rem pisma, a jego przed­sta­wi­cie­le wcho­dzą w skład komi­te­tu redak­cyj­ne­go. PZJ zaku­pu­je 1.000 egz. , prze­ka­zu­jąc ok. 700 egz. do zrze­szo­nych klu­bów jeź­dziec­kich. Kwartalnik tra­fia rów­nież do sie­ci EMPIK (700 egz.). Cieszy fakt coraz więk­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia OZHK/WZHK w two­rze­nie pisma, szcze­gól­nie rubry­ki „Wieści z regio­nów”.
 9. Wspierać na pozio­mie PZHK i OZHK/WZHK dzia­łal­ność grup ini­cja­tyw­nych przy two­rze­niu grup pro­du­cen­tów rol­nych utrzy­mu­ją­cych konie.
  Dotychczas powsta­ła jed­na gru­pa pro­du­cenc­ka z sie­dzi­bą w Stadninie Koni Nowe Jankowice. Założyciele tej gru­py, byli rów­nież ini­cja­to­ra­mi powsta­nia Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, któ­ry został człon­kiem PZHK.
  Próby zało­że­nia gru­py pro­du­cenc­kiej na tere­nie woj. świę­to­krzy­skie­go, wspie­ra­ne przez OZHK Kielce, zakoń­czy­ły się nie­po­wo­dze­niem.

Wnioski delegatów:

 1. Wniosek Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie: Walny Zjazd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni wystę­pu­je z wnio­skiem o roz­sze­rze­nie Komisji Księgi Stadnej koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty o czte­rech hodow­ców koni tej rasy, wystę­pu­ją­cych jako organ dorad­czy.
  Wniosek zre­ali­zo­wa­ny. Zarząd PZHK powo­łał w skład Komisji czte­rech hodow­ców zgło­szo­nych przez OZHK/WZHK. Powołano rów­nież czte­rech hodow­ców w skład Komisji Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej.
 2. Wniosek Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie: Walny Zjazd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie wystę­pu­je z wnio­skiem do Polskiego Związku Hodowców Koni, aby pod jego nad­zo­rem zor­ga­ni­zo­wa­no sprze­daż koni szla­chet­nych i eks­port koni zim­no­krwi­stych oraz o wystą­pie­nie do władz pań­stwo­wych w celu okre­śle­nia poli­ty­ki hodow­la­nej Państwa doty­czą­cej koni.
  Przy oma­wia­niu wnio­sków nr 2 i 3 Zarządu, opi­sa­no rów­nież dzia­ła­nia PZHK w zakre­sie orga­ni­za­cji aukcji koni oraz pra­ce Zespołu ds. restruk­tu­ry­za­cji pań­stwo­wej hodow­li koni, powo­ła­ne­go z naszej ini­cja­ty­wy przez Ministra Rolnictwa.
  Niestety pró­by nawią­za­nia współ­pra­cy ze spół­ka­mi zaj­mu­ją­cy­mi się eks­por­tem koni zim­no­krwi­stych zakoń­czy­ły się nie­po­wo­dze­niem. Powodem był brak zain­te­re­so­wa­nia taką współ­pra­cą ze stro­ny spół­ek.
 3. Wniosek Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Bydgoszczy: Ustalenie sank­cji dla posia­da­czy punk­tów kopu­la­cyj­nych za nie­pra­wi­dło­we ich pro­wa­dze­nie np.: fał­szo­wa­nie świa­dectw kry­cia kla­czy. Według obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów Związek nie ma pra­wa wstrzy­mać (ode­brać) pra­wa utrzy­my­wa­nia punk­tu kopu­la­cyj­ne­go.
  Obecne prze­pi­sy usta­wo­we prze­wi­du­ją sank­cje za nie­pra­wi­dło­we pro­wa­dze­nie punk­tu kopu­la­cyj­ne­go. Przypadek fał­szo­wa­nia doku­men­ta­cji na punk­cie kopu­la­cyj­nym w woj. kujawsko-pomorskim poka­zał jed­nak, że sank­cje te nie są sto­so­wa­ne przez odpo­wied­nie orga­ny, nato­miast pra­wo do zamknię­cia punk­tu kopu­la­cyj­ne­go ma jedy­nie powia­to­wy lekarz wete­ry­na­rii, w dro­dze decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej.
 4. Wniosek Lubelskiego Związku Hodowców Koni: Kontynuować sta­ra­nia o zatwier­dze­nie przez Ministerstwo Rolnictwa – Polskiej Księgi Kuców z uwzględ­nie­niem moż­li­wo­ści two­rze­nia dzia­łów raso­wych wystar­cza­ją­co licz­nych popu­la­cji kra­jo­wych.
  Program hodow­li kuców został przy­go­to­wa­ny przez Komisję Rejestru kuców i koni małych. Po wpro­wa­dze­niu uwag MRiRW zgło­szo­nych do wszyst­kich pro­gra­mów hodow­la­nych, zosta­nie zło­żo­ny z wnio­skiem o otwar­cie księ­gi kuców. Mamy nadzie­ję, że pro­gram ten spo­wo­du­je ukie­run­ko­wa­nie pra­cy hodow­la­nej w tej popu­la­cji na stwo­rze­nie kuca przy­dat­ne­go do użyt­ko­wa­nia wierz­cho­we­go lub zaprzę­go­we­go.
 5. Wniosek OZHK Łódź: Wniosek o nie­zwłocz­ne uru­cho­mie­nie szko­leń hodow­ców selek­cjo­ne­rów na wysta­wy regio­nal­ne z gło­sem decy­du­ją­cym.
  Wniosek w trak­cie reali­za­cji. Aktualnie czy­ni­my sta­ra­nia o uwzględ­nie­nie w ramach kon­kur­sów na orga­ni­za­cję szko­leń dla rol­ni­ków, ogła­sza­nych przez FAPA, szko­leń dla hodow­ców koni m. in. w zakre­sie oce­ny pokro­ju róż­nych ras koni.
 6. Wniosek Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni: Zainicjować pro­mo­cję mię­sa koń­skie­go do celów kuli­nar­nych, jak rów­nież pro­mo­cję jego prze­two­rów.
  Dzięki sta­ra­niom PZHK, usta­wą o fun­du­szach pro­mo­cji pro­duk­tów rolno-spożywczych powo­ła­no Fundusz Promocji Mięsa Końskiego. W skład rady zarzą­dza­ją­cej tego Funduszu, obok 4 przed­sta­wi­cie­li prze­twór­ców i 1 przed­sta­wi­cie­la Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), weszło rów­nież 4 przed­sta­wi­cie­li PZHK, zgło­szo­nych przez OZHK/WZHK, na tere­nie któ­rych domi­nu­je hodow­la koni zim­no­krwi­stych. Rada roz­po­czę­ła pra­ce pod koniec 2009 roku.
 7. Wniosek Warmińsko – Mazurskiego Związku Hodowców Koni: W opi­sie iden­ty­fi­ka­cyj­nym znaj­du­ją­cym się w pasz­por­cie, w przy­pad­ku posia­da­nia przez konia wymro­żeń lub paleń, zazna­czać i opi­sy­wać je zgod­nie ze sta­nem fak­tycz­nym, tj. obok okre­śle­nia „bli­zna” podać wymro­żo­ny lub wypa­lo­ny numer, lite­rę, czy też pięt­no raso­we.
  Wniosek został zre­ali­zo­wa­ny przy oka­zji zmian w wewnętrz­nej instruk­cji Związku dot. iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych, o czym pisa­li­śmy przy oma­wia­niu wnio­sku nr 1 Zarządu.
 8. Wniosek Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni: PZHK poczy­ni sta­ra­nia o przy­wró­ce­nie dota­cji z Funduszu Postępu Biologicznego na dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów utrzy­ma­nia ogie­rów roz­pło­do­wych w sta­dach ogie­rów i u hodow­ców indy­wi­du­al­nych.
  Wniosku nie zre­ali­zo­wa­no z powo­du prze­pi­sów unij­nych zabra­nia­ją­cych pomo­cy pań­stwa do roz­płod­ni­ków cen­nych gene­tycz­nych.
 9. Wniosek Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni: PZHK zobo­wią­że OZHK do doko­ny­wa­nia wpi­sów do pasz­por­tów koni zaświad­cze­nia o ukoń­cze­niu sta­cjo­nar­nych czy polo­wych prób dziel­no­ści kla­czy. Jednocześnie wnio­sku­je­my o nada­niu cere­mo­nii deko­ra­cji zwy­cięz­ców prób dziel­no­ści bar­dziej uro­czy­ste­go cha­rak­te­ru i deko­ra­cję więk­szej ilo­ści kla­czy.
  Wniosek zre­ali­zo­wa­no. W nowych pasz­por­tach OZHK doko­nu­ją wpi­sów o rodza­jach i wyni­kach pró­ba dziel­no­ści, któ­rym pod­da­wa­ne są konie róż­nych ras. Dodatkowo PZHK wyda­je wła­ści­cie­lom zaświadczenia/certyfikaty ukoń­cze­nia prób dziel­no­ści, a OZHK/WZHK – polo­wych prób dziel­no­ści.
 10. Wniosek Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni: Podjąć dzia­ła­nia w spra­wie aktu­ali­za­cji Uchwały o dopła­cie paszo­wej do 1 ha użyt­ków zie­lo­nych.
  PZHK wystą­pił do Ministra Rolnictwa, wspól­nie z inny­mi związ­ka­mi hodow­ców i pro­du­cen­tów zwie­rząt o zmia­nę zasad przy­zna­wa­nia róż­nych płat­no­ści do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych i ści­słe­go ich powią­za­nia z posia­da­niem zwie­rząt. Niestety wnio­sek pozo­stał bez odpo­wie­dzi.
 11. Wniosek Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni: Podjąć dzia­ła­nia w spra­wie przy­wró­ce­nia pra­wa do zna­ko­wa­nia koni ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem piętn raso­wych.
  Wniosek w trak­cie reali­za­cji. PZHK pod­jął takie dzia­ła­nia po wej­ściu w życie nowych prze­pi­sów dot. iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych. Z roz­mów pro­wa­dzo­nych w MRiRW wyni­ka jed­nak, że w pierw­szej kolej­no­ści musi zostać zmie­nio­na usta­wa o ochro­nie zwie­rząt, któ­ra aktu­al­nie zabra­nia zna­ko­wa­nia konio­wa­tych poprzez wymra­ża­nie lub wypa­la­nie zna­ków.
 12. Wniosek Pana Krzysztofa Szustera: Wystąpić wspól­nie z PZJ do odpo­wied­niej agen­dy rzą­do­wej o zmia­nę w roz­po­rzą­dze­niu doty­czą­cym wyra­że­nia zgo­dy na cią­gnię­cie przy­cze­py z koń­mi pojaz­da­mi o mniej­szej masie cał­ko­wi­tej od masy cał­ko­wi­tej przy­cze­py.
  Wniosek nie­moż­li­wy do zre­ali­zo­wa­nia.
 13. Wniosek OZHK w Katowicach (Pan Leszek Bogacz): Na Mistrzostwa Świata w Powożeniu w Singlach w Jarantowie (2008 r.) obo­wiąz­ko­wo wyde­le­go­wać przy­szłych człon­ków Komisji Zakładu Treningowego dla ogie­rów ślą­skich w Książu – w dniach pró­by ujeż­dże­nio­wej.
  Wniosek zre­ali­zo­wa­ny.
 14. Wniosek OZHK w Katowicach (Pan Leszek Bogacz): Koniecznością cza­su jest wyda­nie kolej­ne­go tomu Księgi Koni Śląskich.
  Wydanie kolej­ne­go tomu koni rasy ślą­skiej pla­no­wa­ne jest w 2011 r.
 15. Wniosek OZHK w Lublinie: Wniosek o znie­sie­nie mat dezyn­fek­cyj­nych na punk­tach kopu­la­cyj­nych, jako bez­ce­lo­we i bez­sen­sow­ne.
  Zarząd uznał, że zgło­sze­nie takie­go wnio­sku do MRiRW zosta­ło­by ode­bra­ne przez Inspekcję Weterynaryjną jako szko­dli­we dla bez­pie­czeń­stwa epi­zo­otycz­ne­go i praw­do­po­dob­nie spo­wo­do­wa­ło­by wzmo­żo­ne kon­tro­le na punk­tach kopu­la­cyj­nych.
 16. Wniosek LZHK w Lublinie: Wniosek o zmia­nę zasad uzna­wa­nia ogie­rów szla­chet­nych tzn. pró­ba dziel­no­ści (egza­min na licen­cję) tak, ale przy­go­to­wa­nie konia we wła­snym zakre­sie. Hodowca powi­nien decy­do­wać czy chce oddać konia do Zakładu czy wyna­jąć kogoś, czy też przy­go­to­wać go same­mu.
  Realizacja tego wnio­sku pro­wa­dził­by do spad­ku ostro­ści selek­cji ogie­rów i osła­bie­nia naszej kon­ku­ren­cyj­no­ści w sto­sun­ku do hodow­li w Europie Zach., co stoi w jaskra­wej sprzecz­no­ści z pro­wa­dzo­ny­mi w ostat­nich latach przez PZHK dzia­ła­nia­mi zaostrza­ją­cy­mi kry­te­ria selek­cji ogie­rów we wszyst­kich rasach koni. Zarząd PZHK stoi na sta­no­wi­sku, że obec­ne prze­pi­sy dot. wpi­sy­wa­nia ogie­rów do ksiąg pozwa­la­ją na udział w alter­na­tyw­nych dla zakła­du tre­nin­go­we­go pró­bach dziel­no­ści. Należy pod­kre­ślić rów­nież, że obec­ny sys­tem prób dziel­no­ści pozwa­la na udział ogie­rów nie tyl­ko w pró­bach wierz­cho­wych, ale i zaprzę­go­wych. Niestety w ostat­nich latach hodow­cy z rejo­nu hodow­li konia mało­pol­skie­go nie są zain­te­re­so­wa­ni zgła­sza­niem ogie­rów do zakła­du tre­nin­go­we­go zaprzę­go­we­go w Gnieźnie, mimo że MRiRW pokry­wa 70 % kosz­tów takie­go tre­nin­gu.
 17. Wniosek OZHK w Lublinie: Wniosek o połą­cze­nie orga­ni­za­cji czem­pio­na­tu koni mało­pol­skich i aukcji koni mało­pol­skich.
  Niestety pró­ba orga­ni­za­cji takiej aukcji przy oka­zji czem­pio­na­tu w 2008 r. zakoń­czy­ła się nie­po­wo­dze­niem (brak chęt­nych do zaku­pu koni na aukcji).
 18. Wniosek Pana Bogusława Dąbrowskiego: Podjąć dzia­ła­nia pro­wa­dzą­ce do popra­wy jako­ści obsłu­gi hodow­ców koni obję­tych pro­gra­ma­mi ochron­ny­mi przez Instytut Zootechniki w Balicach.
  Współpraca z Instytutem Zootechniki (IZ) oraz kwe­stia nowe­li­za­cji pro­gra­mów ochro­ny była przed­mio­tem wie­lu posie­dzeń Zarządu i Prezydium PZHK oraz spo­tkań z przed­sta­wi­cie­la­mi IZ. Stanowisko Zarządu PZHK w spra­wie zno­we­li­zo­wa­nych pro­gra­mów ochro­ny koni rasy mało­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej jest zna­ne hodow­com. Mamy nato­miast nadzie­ję, że ostat­nie pro­po­zy­cje Zarządu dot. zasad współ­pra­cy zosta­ną przy­ję­te przez IZ i przy­czy­nią się do popra­wie­nia jako­ści obsłu­gi hodow­ców koni obję­tych pro­gra­ma­mi, rów­nież przez Związek.
 19. Wniosek Pana Bogusława Dąbrowskiego: Ogiery hodow­li zagra­nicz­nej i warun­ki ich dopusz­cza­nia do roz­ro­du win­ny pod­le­gać mak­sy­mal­nym rygo­rom hodow­la­nym, a wręcz nale­ży pod­jąć dzia­ła­nia zaostrza­ją­ce te rygo­ry.
  Wniosek jest reali­zo­wa­ny. Komisje Ksiąg Stadnych, nie tyl­ko ras szla­chet­nych, w ostat­nich latach zaostrza­ją wyraź­nie rygo­ry dot. dopusz­cza­nia ogie­rów hodow­li zagra­nicz­nej do dosko­na­le­nia pol­skich ras koni.
 20. Wniosek WZHK Białystok: Wniosek doty­czy punk­tów kopu­la­cyj­nych ogie­rów
  1. znieść obo­wią­zek wywie­sza­nia tablicz­ki „Punkt kopu­la­cyj­ny” zosta­wia­jąc decy­zję w tym wzglę­dzie hodow­cy
  2. zwol­nić wła­ści­cie­li punk­tów kopu­la­cyj­nych ogie­rów od obo­wiąz­ku cało­rocz­ne­go wykła­da­nia mat dezyn­fek­cyj­nych, wyło­że­nie ich ogra­ni­czyć do okre­sów fak­tycz­ne­go zagro­że­nia kon­kret­ną cho­ro­bą zakaź­ną, o ile wystą­pi ona w danym tere­nie
  3. zwol­nić wła­ści­cie­li pro­wa­dzą­cych punk­ty kopu­la­cyj­ne z obo­wiąz­ku corocz­ne­go bada­nia ogie­rów na takie cho­ro­by jak NZK, nosa­ci­zna, zara­za stad­ni­cza, z uwa­gi na to, że od kil­ku­dzie­się­ciu lat cho­ro­by te u nas w zasa­dzie nie wystę­pu­ją. Ewentualny obo­wią­zek badań wpro­wa­dzić tyl­ko w rejo­nach i okre­sach fak­tycz­ne­go zagro­że­nia.

  PZHK wystą­pił z wnio­skiem do MRiRW o bada­nie ogie­rów w kie­run­ku trzech cho­rób zakaź­nych tyl­ko w przy­pad­ku wpro­wa­dza­nia ogie­ra po raz pierw­szy na dany punkt kopu­la­cyj­ny.

 21. Wniosek WZHK Białystok: W naj­bliż­szym cza­sie dopro­wa­dzić do spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­li Instytutu Zootechniki w Balicach, Komisji Księgi Stadnej Koni Zimnokrwistych oraz przed­sta­wi­cie­la PZHK w celu:
  • dopra­co­wa­nia pro­gra­mu ochro­ny rasy Polski Koń Zimnokrwisty w typie sokól­skim i sztum­skim
  • usta­le­nia kalen­da­rza dzia­łań poszcze­gól­nych insty­tu­cji na przy­szłe lata przy przyj­mo­wa­niu wnio­sków hodow­ców w ramach pro­gra­mu zaso­bów gene­tycz­nych oraz wcze­śniej­sze­go wyda­wa­nia zaświad­czeń hodow­com. Hodowcy, któ­rych kla­cze nie zosta­ły przy­ję­te do pro­gra­mu win­ni otrzy­my­wać na piśmie uza­sad­nie­nie dla­cze­go.

  Znowelizowany pro­gram ochro­ny koni w typie sztum­skim i sokól­skim był kon­sul­to­wa­ny z Komisją Księgi Stadnej. Zarząd PZHK przed­sta­wił IZ pro­po­zy­cje zmian w zasa­dach współ­pra­cy, o czym wspo­mi­na­li­śmy przy oma­wia­niu wnio­sku nr 18.

Liczba klaczy i ogierów aktywnych w hodowli w poszczególnych rasach

W poszcze­gól­nych rasach koni, dla któ­rych księ­gi stad­ne pro­wa­dzi PZHK, sytu­acja jest przed­sta­wio­na na prze­strze­ni czte­rech lat, któ­re lepiej zobra­zu­ją zmia­ny w pogło­wiu hodow­la­nym. Należy zwró­cić uwa­gę, że licz­ba kla­czy i ogie­rów poda­na w poniż­szych tabe­lach to licz­ba koni pod­da­nych prze­glą­dom w roku spra­woz­daw­czym, a nie fak­tycz­nie wpi­sa­nych do ksiąg. Z tego powo­du licz­ba ogie­rów kry­ją­cych jest róż­na od licz­by ogie­rów pod­da­nych prze­glą­dom.

RASA MAŁOPOLSKA

Pomimo obję­cia tej rasy pro­gra­mem ochro­ny , w licz­bie kla­czy aktyw­nych w hodow­li obser­wu­je się ten­den­cję spad­ko­wą spo­wo­do­wa­ną deko­niunk­tu­rą, w wyni­ku któ­rej hodow­cy odstę­pu­ją od kry­cia kla­czy nie mając moż­li­wo­ści sprze­da­ży mło­dzie­ży hodow­la­nej. Liczba mło­dych kla­czy wcie­la­nych do hodow­li nie ule­ga zmia­nie i wzra­sta pro­cen­to­wo w sto­sun­ku do licz­by kla­czy star­szych. W rasie, każ­de­go roku wzra­sta licz­ba reje­stro­wa­nych źre­biąt, ale jest to zwią­za­ne z wymo­giem reje­stro­wa­nia koni w celu wysta­wie­nia pasz­por­tów.
Zmniejsza się licz­ba ogie­rów rasy mało­pol­skiej pod­da­nych prze­glą­dom /od 2006 roku spa­dek o 50%/. W pro­gra­mie ochro­ny koni tej rasy w 2009 roku były 604 kla­cze, czy­li 1/3 pogło­wia kla­czy wpi­sa­nych do księ­gi głów­nej. Ograniczenie w warun­kach rodo­wo­do­wych w zno­we­li­zo­wa­nych pro­gra­mach ochro­ny może spo­wo­do­wać spa­dek licz­by kla­czy i tych obję­tych pro­gra­ma­mi, i w popu­la­cji kla­czy wpi­sa­nych do księ­gi.

Rok Klacze star­sze Klacze mło­de Źrebięta Ogiery star­sze
pod­da­ne prze­gląd.
Ogiery mło­de
Ogierki Klaczki
G W G W G G W G G
2009 1.651 255 282 25 441 506 207 162 11
2008 1.423 251 211 42 369 460 147 247 18
2007 1.593 322 223 32 429 497 206 277 17
2006 1.842 381 287 47 289 420 177 315 19
Zmiany w sta­nów­ce
2004 – 2009
2009 2008 2007 2006 2005 2004
młp licz­ba ogie­rów 231 201 228 288 279 266
śred­nie kry­cie 11,33 11,56 11,23 13,14 14,77 14,01

RASA WIELKOPOLSKA

Wahania licz­by kla­czy w tej rasie spo­wo­do­wa­ne są zmie­nia­ją­cy­mi się na prze­strze­ni ostat­nich 16 lat warun­ka­mi rodo­wo­do­wy­mi przy wpi­sie do księ­gi. Niemniej spa­dek aktyw­ne­go pogło­wia jest dosyć znacz­ny. Stosunkowo nie­wiel­ka licz­ba kla­czy wpi­sa­nych do księ­gi wiel­ko­pol­skiej speł­nia rodo­wo­do­we wyma­ga­nia pro­gra­mów ochro­ny /ok. 400 klaczy/, a pro­gra­mem ochro­ny w 2009 roku były obję­te 143 kla­cze.

Rok Klacze star­sze Klacze mło­de Źrebięta Ogiery star­sze
pod­da­ne prze­gląd.
Ogiery mło­de
Ogierki Klaczki
G W G W G G W G G
2009 1.844 509 222 33 347 455 304 87 7
2008 1.887 614 296 34 433 580 276 180 7
2007  2.400 752 239 39 460 531 332 260 11
2006 2.638 853 328 55 503 621 321 283 13
Zmiana w sta­nów­ce
2004 – 2009
2009 2008 2007 2006 2005 2004
wlkp licz­ba ogie­rów 157 158 225 241 255 269
śred­nie kry­cie 10,79 12,70 10,55 12,51 8,42 11,60

RASA POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI

Odpływ czę­ści mło­dych kla­czy z księ­gi sp do księ­gi wiel­ko­pol­skiej nastą­pił w momen­cie zmia­ny warun­ków rodo­wo­do­wych w księ­dze wiel­ko­pol­skiej. Spadek licz­by ogie­rów nastą­pił poprzez zaostrze­nie kon­tro­li użyt­ko­wo­ści. Sytuację w tej księ­dze nale­ży uznać za sta­bil­ną, pomi­mo zmian w liczeb­no­ści, ponie­waż licz­ba mło­dych kla­czy wcho­dzą­cych do hodow­li jest wła­ści­wa. Natomiast kla­cze tej rasy powin­ny być, przed wpi­sem do księ­gi, pod­da­wa­ne co naj­mniej polo­wym pró­bom wierz­cho­wym, ponie­waż pro­gram hodow­la­ny koni tej rasy zakła­da, że celem jest uzy­ska­nie koni o wybit­nych war­to­ściach wierz­cho­wych.
Ocena war­to­ści użyt­ko­wej kla­czy – matek przy­szłe­go potom­stwa o uzdol­nie­niach spor­to­wych była­by pożą­da­na. Od roku 2007 pró­bom dziel­no­ści w tej rasie pod­da­no ok. 300 kla­czy. W tych latach do ksiąg wpi­sa­no 1232 kla­cze. Zatem tyl­ko ¼ kla­czy zosta­ła pod­da­na pró­bom dziel­no­ści. Ze wzglę­du na bar­dzo dużą kon­ku­ren­cję ogie­rów z czo­ło­wych związ­ków Europy Zachodniej (głów­nie nasie­nie), nale­ży rów­nież zde­cy­do­wa­nie ostrzej wery­fi­ko­wać war­tość uży­wa­nych w tej rasie repro­duk­to­rów, cze­mu powin­ny słu­żyć m.in. wpro­wa­dzo­ne w 2004 zasa­dy kate­go­ry­za­cji ogie­rów ras szla­chet­nych. Potrzebna jest tak­że coraz więk­sza spe­cja­li­za­cja, jeśli cho­dzi o hodow­lę tych koni (linie ujeż­dże­nio­we, sko­ko­we).

Rok Klacze star­sze Klacze mło­de Źrebięta Ogiery star­sze
pod­da­ne prze­gląd.
Ogiery mło­de
Ogierki Klaczki
G W G W G G W G G
2009 2.181 320 414 45 649 752 664 263 41
2008 2.303 428 407 60 842 1.077 577 477 27
2007 2.806 576 411 50 966 1.012 520 605 45
2006 2.985 594 554 85 808 1.266 468 602 48
Zmiany w sta­nów­ce
2004 – 2009
2009 2008 2007 2006 2005 2004
sp licz­ba ogie­rów 388 406 480 510 608 550
śred­nie kry­cie 9,02 9,48 11,27 10,24 8,50 11,48

RASA ŚLĄSKA

Z popu­la­cji 1136 kla­czy star­szych czyn­nych w hodow­li w 2009 roku, 520 kla­czy tej rasy uczest­ni­czy­ło w pro­gra­mie ochro­ny. Liczba mło­dych kla­czy wcho­dzą­cych do hodow­li jest zado­wa­la­ją­ca. Należy rów­nież pod­kre­ślić, że w więk­szo­ści konie ślą­skie są utrzy­my­wa­ne w gospo­dar­stwach o dużym, jak na pol­skie warun­ki, are­ale i dla­te­go nie są tak jak konie innych ras nara­żo­ne na skut­ki deko­niunk­tu­ry. Źrebięta rodzą­ce się w rasie pozwa­la­ją mieć nadzie­ję na sta­bi­li­za­cję ilo­ścio­wą kla­czy i ogie­rów w przy­szło­ści. 183 ogie­ry dzia­ła­ją­ce w roz­ro­dzie repre­zen­tu­ją wszyst­kie 6 rodów męskich. Od 2008 r. pod­ję­to dzia­ła­nia słu­żą­ce zaostrze­niu selek­cji ogie­rów w ZT. Należy w tej rasie roz­po­cząć inwen­ta­ry­za­cję linii żeń­skich i opra­co­wać sche­mat indy­wi­du­al­nych koja­rzeń.

Rok Klacze star­sze Klacze mło­de Źrebięta Ogiery star­sze
pod­da­ne prze­gląd.
Ogiery mło­de
Ogierki Klaczki
G W G W G G W G G
2009 1.136 261 235 31 347 394 349 183 29
2008 981 291 188 37 332 389 408 267 32
2007 1.064 322 164 32 314 339 387 283 34
2006 1.038 446 171 32 232 308 345 242 34
Zmiany w sta­nów­ce
2004 – 2009
2009 2008 2007 2006 2005 2004
śl licz­ba ogie­rów 266 239 233 213 202 245
śred­nie kry­cie 14,00 15,87 17,88 18,14 19,62 19,44

RASA KONIK POLSKI

Dane licz­bo­we zamiesz­czo­ne w poniż­szej tabe­li i licz­ba kla­czy w 2009 roku / 575 szt./ w pro­gra­mie ochro­ny pozwa­la na uzna­nie sytu­acji w rasie za sta­bil­ną. Zorganizowanie się hodow­ców koni tej rasy w zwią­zek raso­wy i pro­fe­sjo­na­lizm władz są gwa­ran­cją wła­ści­wie pro­wa­dzo­nej pra­cy hodow­la­nej. Od wie­lu lat jedy­nie w tej rasie jest moni­to­ro­wa­ny sto­pień spo­krew­nie­nia popu­la­cji, więc utrzy­ma­na zosta­nie wewnątrz­ra­so­wa zmien­ność gene­tycz­na. Zaplanowany spo­sób użyt­ko­wa­nia koni pozwo­li na dosko­na­le­nie cech zwią­za­nych z przy­dat­no­ścią do użyt­ko­wa­nia wierz­cho­we­go lub zaprzę­go­we­go, bez zasad­ni­czej zmia­ny typy koni­ka pol­skie­go.

Rok Klacze star­sze Klacze mło­de Źrebięta Ogiery star­sze
pod­da­ne prze­gląd.
Ogiery mło­de
Ogierki Klaczki
2009 612 172 253 260 118 26
2008 561 133 225 242 173 20
2007 614 109 208 233 163 21
2006 550 92 113 167 143 36
Zmiany w sta­nów­ce
2004 – 2009
2009 2008 2007 2006 2005 2004
kn licz­ba ogie­rów 166 159 134 135 113 97
śred­nie kry­cie 5,57 5,72 5,85 5,13 4,95 4,54

RASA HUCULSKA

Populacja roz­wi­ja­ją­ca się do 2009 roku w pożą­da­ny spo­sób z, roku na rok wzra­sta licz­ba mło­dych kla­czy wpi­sy­wa­nych do księ­gi. W popu­la­cji są repre­zen­to­wa­ne wszyst­kie 14 linii żeń­skich i 7 męskich bez zagro­że­nia utra­ce­niem pożą­da­nych genów. W 2009 roku pro­gra­mem ochro­ny obję­tych było 919 kla­czy tej rasy. Jest to naj­wyż­szy, ze wszyst­kich ras obję­tych pro­gra­ma­mi, wskaź­nik w sto­sun­ku do licz­by kla­czy wpi­sa­nych do ksiąg. Nasuwa się pyta­nie czy tak gwał­tow­ny wzrost licz­by kla­czy i ogie­rów nie odbi­ja się nega­tyw­nie na ich jako­ści.

Rok Klacze star­sze Klacze mło­de Źrebięta Ogiery star­sze
pod­da­ne prze­gląd.
Ogiery mło­de
Ogierki Klaczki
2009 1.172 209 350 398 149 19
2008 925 195 323 345 190 24
2007 1.015 175 303 317 167 21
2006 896 162 203 242 155 33
Zmiany w sta­nów­ce
2004 – 2009
2009 2008 2007 2006 2005 2004
hc licz­ba ogie­rów 182 174 155 147 129 114
śred­nie kry­cie 6,48 7,14 7,63 7,27 7,27 7,63

RASA POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY

W tej popu­la­cji wyróż­nio­ne są dwa typy: konie sztum­skie i konie sokól­skie. Obydwa typy obję­te są pro­gra­ma­mi ochro­ny; kla­cze sztum­skie – 278, a sokól­skie – 374 kla­cze. Odtworzenie tych typów do popu­la­cji liczą­cej co naj­mniej po 1000 kla­czy powin­no być jed­nym z dzia­łań hodow­la­nych. Zadaniem związ­ku w tej rasie koni powin­na być tro­ska o popu­la­ry­za­cję użyt­ko­wa­nia robo­cze­go i rekre­acyj­ne­go, przy jed­no­cze­snych sta­ra­niach o dosko­na­le­nie użyt­ko­wo­ści rzeź­nej. Obserwowany spa­dek licz­by mło­dych ogie­rów wcho­dzą­cych do hodow­li jest korzyst­ny, wyni­ka bowiem z zaostrzo­nych kry­te­riów selek­cyj­nych.

Rok Klacze star­sze Klacze mło­de Źrebięta Ogiery star­sze
pod­da­ne prze­gląd.
Ogiery mło­de
Ogierki Klaczki
G W G W G G W G G
2009 5.241 1.876 1.358 438 2.735 3.351 17.541 2.245 337
2008 4.595 2.106 1.329 425 2.346 3.542 141.313 2.659 416
2007 5.261 2.452 1.054 417 1.880 2.518 12.017 2.596 564
2006 5.425 2.387 1.025 470 1.823 2.274 8.024 2.125 594
Zmiany w sta­nów­ce
2004 – 2009
2009 2008 2007 2006 2005 2004
zimn. licz­ba ogie­rów 2.667 2.435 2.492 2.224 1.902 1.752
śred­nie kry­cie 24,16 25,04 27,54 31,22 32,05 29,15

Kuce i konie małe

Rok Klacze star­sze Klacze mło­de Źrebięta Ogiery star­sze
pod­da­ne prze­glą­dom
Ogiery mło­de
Ogierki Klaczki
2009 88 115 525 525
2008 695 130 404 789 402 74
2007 900 129 431 531 421 71
2006 883 186 321 468 363 79
Zmiany w sta­nów­ce
2004 – 2009
2009 2008 2007 2006 2005 2004
kuce licz­ba ogie­rów 379 340 331 288 288 241
śred­nie kry­cie 5,26 5,46 4,38 4,91 4,53 4,11

Działalność biura PZHK w latach 2008 – 2009.

 1. Stacjonarne pró­by dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy
  Rok 2008 2009
   Klacze m, wlkp, sp, śl  253 212
   Ogiery m, wlkp, sp
  (pró­ba wierz­cho­wa)
  49 45
   Ogiery m, wlkp, sp, śl
  (pró­ba zaprzę­go­wa)
  49 30
 2. Badania gene­tycz­ne reali­zo­wa­ne od 1 stycz­nia 2008 r., finan­so­wa­ne przez PZHK
  Rok 2008 2009
   Liczba badań 3.971 3.970
 3. Ogólnopolskie czem­pio­na­ty hodow­la­ne
  Współorganizowane z OZHK/WZHK, SO i Związkami Rasowymi w rasach: m, wlkp, sp, śl, z, kn, hc. W 2008 roku zor­ga­ni­zo­wa­no – 5, a w 2009 – 7 czem­pio­na­tów
 4. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach, ujeż­dże­niu, wkkw, zaprzę­gach jed­no­kon­nych
 5. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
  Zorganizowana wspól­nie z WZHK w Poznaniu w 2008 r. Podobnie jak w latach ubie­głych i w 2008 roku nie uda­ło się zgro­ma­dzić odpo­wied­niej licz­by koni mało­pol­skich do roze­gra­nia czem­pio­na­tu wśród ogie­rów. W 2009 roku Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych zosta­ła odwo­ła­na przez MRiRW ze wzglę­du na brak środ­ków finan­so­wych.
 6. W 2008 i 2009 roku OZHK/WZHK zor­ga­ni­zo­wa­ły 63 polo­we pró­by dziel­no­ści i regio­nal­ne wysta­wy mło­dych koni, na któ­rych nagro­dy w wys. 3 000 zł. finan­so­wał PZHK
  W poszcze­gól­nych OZHK/WZHK w 2008 r.
 • Bydgoszcz 2 x 3.000 zł
 • Malbork 2 x 3.000 zł
 • Katowice 3 x 3.000 zł
 • Kielce 2 x 3.000 zł
 • Kraków 5 x 3.000 zł
 • Lublin 2 x 3.000 zł
 • Łódź 2 x 3.000 zł
 • Olsztyn 3 x 3.000 zł
 • Poznań 5 x 3.000 zł
 • Rzeszów 2 x 3.000 zł

Razem – 84.000 zł
W poszcze­gól­nych OZHK/WZHK w 2009 r.

 • Białystok 2 x 3.000 zł
 • Bydgoszcz 2 x 3.000 zł
 • Malbork 2 x 3.000 zł
 • Kielce 2 x 3.000 zł
 • Katowice 4 x 3.000 zł
 • Kraków- 7 x 3.000 zł
 • Lublin 1 x 3.000 zł
 •  Łódź 4 x 3.000 zł
 • Olsztyn 3 x 3.000 zł
 • Poznań 4 x 3.000 zł
 • Rzeszów 3 x 3.000 zł
 • Warszawa 1 x 3.000 zł

Razem – 105.000 zł

 • W 2008 roku PZHK był patro­nem mery­to­rycz­nym Mistrzostwa Świata w Zaprzęgach Jednokonnych w Jarantowie, a w 2009 roku patro­nem mery­to­rycz­nym Finału Pucharu Świata w WKKW w Strzegomiu.
 • Szkolenia
  2008

 

 • Szkolenie w zakre­sie opi­su i iden­ty­fi­ka­cji koni – pod­da­no egza­mi­no­wi 28 osób w 4 miej­scach.
 • Przeprowadzono egza­mi­ny na upraw­nie­nia wpi­su do księ­gi dla 4 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK w czę­ści ogól­nej, a następ­nie przed komi­sja­mi raso­wy­mi koni rasy hucul­skiej i pol­ski koń zim­no­krwi­sty.

2009

 • Szkolenie w zakre­sie opi­su i iden­ty­fi­ka­cji koni – pod­da­no egza­mi­no­wi 14 osób
 • Szkolenia we Francji w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji osłów prze­szko­lo­no 2 oso­by, a następ­nie wybra­nych pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK
 • Trzy szko­le­nia z chi­po­wa­nia koni.
 • Szkolenie z oce­ny pokro­ju kuców i koni małych.
 • Międzynarodowe szko­le­nie z oce­ny pokro­ju koni rasy hucul­skiej.
 • Szkolenie z oce­ny pokro­ju koni wierz­cho­wych.
 • Konsultacje i reda­go­wa­nie aktów praw­nych
  Ustawy

 

 • orga­ni­za­cji hodow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich
 • fun­du­szach pro­mo­cji pro­duk­tów rolno-spożywczych
 • sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt

Rozporządzenia

 • dot. wyso­ko­ści opłat za wysta­wie­nie pasz­por­tu
 • dot. mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go
 • dot. ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych.
 • Programy ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych
  Proponowano i kon­sul­to­wa­no zmia­ny w pro­gra­mach ochro­ny. Dużo cza­su pra­cy i wysił­ku poświę­co­no pró­bom poro­zu­mie­nia z IZ w zakre­sie kształ­tu pro­gra­mów ochro­ny i pro­ce­dur przy ubie­ga­niu się o przy­ję­cie kla­czy do pro­gra­mów.
 • Redagowanie i Wydawanie Czasopisma „Hodowca i Jeździec”.
  Wydano 9 nume­rów w cią­gu dwóch lat.
 • Udział w kon­fe­ren­cjach w 2008 i 2009 roku1.
  • Walny Zjazd Hucul International Federation Topolczanki /Słowacja/
  • Międzynarodowa Konferencja Hodowców Koni AngloArabskich w Tarbes /Francja/, w Janowie Podlaskim (Polska)
  • Walny Zjazd WBFSH w Lyon (Francja) i Kopenhadze (Dania).
 • Dział Ksiąg Stadnych
  2008

 

 • Przygotowywanie księ­gi stad­nej koni mało­pol­skich Km VII, dział anglo­arab­ski /wybór koni, skład, korekta/.
 • Przygotowanie księ­gi stad­nej kn tom IX.
 • Rejestracja Koni spro­wa­dza­nych z zagra­ni­cy – wyko­na­no ponad 800 reje­stra­cji.
 • Przygotowano 8 kata­lo­gów na kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów i na pró­by dziel­no­ści w ZT i na KWZH.
 • Administrowano dany­mi w bazie i uzu­peł­nia­no bazę o wyni­ki z ZT, MPMK, bada­nia mar­ke­rów gene­tycz­nych. W dal­szym cią­gu trwa­ją pra­ce nad sca­la­niem danych dot. koni i ich posia­da­czy.
 • Przeszkolono 35 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK w zakre­sie obsłu­gi bazy.

2009

 • Wydanie dru­kiem księ­gi stad­nej koni mało­pol­skich Km VII, dział anglo­arab­ski i część 1 ogie­ry, część 2 kla­cze trwa ostat­nia korek­ta indek­su .
 • Międzynarodowa kon­tro­la księ­gi mało­pol­skiej.
 • Przygotowanie księ­gi stad­nej kn tom IX.
 • Rejestracja Koni spro­wa­dza­nych z zagra­ni­cy – wyko­na­no ponad 1108 reje­stra­cji.
 • Przygotowano 6 kata­lo­gów na kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów i na pró­by dziel­no­ści w ZT.
 • Administrowano dany­mi w bazie i uzu­peł­nia­no bazę o wyni­ki z ZT, MPMK, bada­nia mar­ke­rów gene­tycz­nych. Uzupełniono pró­by dziel­no­ści koni­ków pol­skich w bazie. W dal­szym cią­gu trwa­ją pra­ce nad bie­żą­cym porząd­ko­wa­niem bazy.
 • Przeszkolono 5 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK w zakre­sie obsłu­gi bazy.
 • Przygotowywano mate­ria­ły do MPMK.9. Opracowano 3 nowe wzo­ry pasz­por­tów dosto­so­wa­nych do dyrek­ty­wy UE 504/2008.
 • Sporządzano listy ogie­rów do pro­gra­mów ochro­ny.
 • Dostosowywano pro­gram kom­pu­te­ro­wy do spo­rzą­dza­nia rapor­tów OZHK.
 • Przygotowanie Zjazdu – Konferencji C.I.A.A. w SK Janów Podlaski.
 • Przeprowadzono szko­le­nie z iden­ty­fi­ka­cji osłów.

Wnioski Zarządu na dalszą kadencję

 1. Jeżeli nie zosta­nie przy­ję­ta przez MRiRW kon­cep­cja PZHK, PZJ i Hippica Pro Patria zakła­da­ją­ca utwo­rze­nie jed­ne­go orga­ni­zmu z ist­nie­ją­cych stad ogie­rów i stad­nin koni ANR, pod­jąć wszel­kie dzia­ła­nia, rów­nież we współ­pra­cy z inny­mi orga­ni­za­cja­mi, zmie­rza­ją­ce do utwo­rze­nia związ­ko­we­go sta­da ogie­rów.
 2. W związ­ku z dota­cja­mi budże­to­wy­mi tra­fia­ją­cy­mi do PZHK i OZHK/WZHK, zobo­wią­zać OZHK/WZHK do bada­nia bilan­su przez upraw­nio­ne fir­my audy­tor­skie, co naj­mniej raz na dwa lata. W PZHK i WZHK w Poznaniu bada­nia takie są wyko­ny­wa­ne corocz­nie od kil­ku lat.
 3. Po doko­na­niu odpo­wied­nich zmian w sta­tu­cie PZHK i w sta­tu­tach Związków i Związków Rasowych (tam gdzie ist­nie­je taka potrze­ba), doko­nać zmia­ny nazew­nic­twa osób kie­ru­ją­cych biu­ra­mi PZHK oraz Związków i Związków Rasowych jak niżej:
  • kie­row­nik biu­ra Związku/Związku Rasowego na dyrek­tor biu­ra Związku/Związku Rasowego
  • dyrek­tor biu­ra PZHK na dyrek­tor gene­ral­ny PZHK.
Hodowca i Jeździec