Sprawy związkowe

XXVIII Walny Zjazd Delegatów PZHK, Maj 2014

 

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni
w latach 2012 – 2013

Minione dwa lata, w sek­to­rze hodow­li i cho­wu koni, nie­wie­le róż­nią się od tych, któ­re cha­rak­te­ry­zo­wa­ły czte­ro­let­nią kaden­cję poprzed­nich władz Związku. Skutki kry­zy­su, któ­ry zaczął się w 2008 roku, a któ­ry w spo­sób szcze­gól­ny dotknął hodow­ców koni, nadal są odczu­wal­ne. Pogłowie koni według danych z bazy PZHK, nie­znacz­nie, ale spa­dło z ok. 314 tys. w 2011 r. do 302 tys. w 2013 r. Wprawdzie trans­for­ma­cja Polskiego rol­nic­twa nie zosta­ła jesz­cze zakoń­czo­na, jed­nak koń wyko­rzy­sty­wa­ny jako siła pocią­go­wa w pra­cach polo­wych oraz w trans­por­cie rol­ni­czym i dostaw­czym prze­stał być potrzeb­ny. Obecnie, na nie­wiel­ką ska­lę, jest on spo­ra­dycz­nie tyl­ko uzu­peł­nie­niem w tego rodza­ju prac, głów­nie w gospo­dar­stwach słab­szych eko­no­micz­nie lub takich, któ­rych poło­że­nie unie­moż­li­wia zasto­so­wa­nie mecha­ni­za­cji. Wyraźnie widać, że użyt­ko­wa­nie koni nie ogra­ni­cza się obec­nie do śro­do­wi­ska wiej­skie­go, dla któ­re­go koń nadal jest pro­duk­tem dostar­cza­ją­cym pra­cy i docho­dów, ale w znacz­nej czę­ści doty­czy ono sfe­ry miej­skiej i pod­miej­skiej, w któ­rej zlo­ka­li­zo­wa­ne są róż­ne­go rodza­ju klu­by i ośrod­ki jeź­dziec­kie. Ten postę­pu­ją­cy pro­ces ma jed­no­cze­śnie wyraź­ny wpływ na roz­wój wszel­kie­go rodza­ju usług zwią­za­nych z koń­mi, któ­re ule­gły znacz­ne­mu roz­sze­rze­niu. Odnosi się to do takich sfer, jak nauka jaz­dy kon­nej, wcza­sy w sio­dle, wyna­jem koni, wyna­jem miejsc pen­sjo­na­to­wych, trans­port koni, czy też innych zali­cza­nych do tzw. „prze­my­słu kon­ne­go”, a mia­no­wi­cie obro­tu koń­mi, pro­duk­cji i dys­try­bu­cji róż­nych akce­so­riów koń­skich oraz pasz i odży­wek, leków, sprzę­tu do pie­lę­gna­cji, spe­cja­li­stycz­ne­go budow­nic­twa i in. Mamy jesz­cze w tym zakre­sie wie­le do zro­bie­nia, nie­mniej nale­ży przy­pusz­czać, że nasz „prze­mysł kon­ny”, wzo­rem boga­tych państw Europy Zachodniej, nadal suk­ce­syw­nie będzie się roz­wi­jać. Na pod­sta­wie sza­cun­ko­wych danych moż­na przy­jąć, że w Polsce z rekre­acyj­nej jaz­dy kon­nej korzy­sta obec­nie ok. 300 tys. osób. Dzięki temu wyraź­nie umac­nia się oddzia­ły­wa­nie konia na sfe­rę spo­łecz­ną. Bliski dostęp śro­do­wi­ska miej­skie­go do konia spra­wił, że jego postrze­ga­nie, podob­nie jak w innych kra­jach Unii Europejskiej, ule­gło zmia­nie. Systematycznie wzra­sta zain­te­re­so­wa­nie koń­mi róż­nych ras i typów, któ­re mogły­by być wyko­rzy­sty­wa­ne w użyt­ko­wa­niu rekre­acyj­nym i ama­tor­skim (agro­tu­ry­sty­ka, wcza­sy w sio­dle, raj­dy tury­stycz­ne, ama­tor­skie impre­zy jeź­dziec­kie). Rozwijająca się agro­tu­ry­sty­ka, jako for­ma egzy­sten­cji lud­no­ści na obsza­rach wiej­skich, jest dobrą alter­na­ty­wą w sto­sun­ku do tra­dy­cyj­ne­go rol­nic­twa. Trudno ją sobie wyobra­zić bez koni, a przy­dat­ne mogą być tutaj prak­tycz­nie wszyst­kie rasy, jakie są w naszym kra­ju hodo­wa­ne. Dlatego nale­ży przy­pusz­czać, że ta gałąź gospo­dar­ki, gdzie koń zna­lazł już swo­je sta­łe miej­sce, nadal będzie wyka­zy­wać pro­gre­sję. Coraz więk­szą rolę odgry­wa koń w jeź­dziec­twie tera­peu­tycz­nym, tj. w hipo­te­ra­pii, gdzie wyko­rzy­sty­wa­ne są głów­nie rodzi­me rasy, jak hucu­ły, koni­ki pol­skie, kuce feliń­skie i krzy­żów­ki z koń­mi pogru­bio­ny­mi. Rozwijają się tak­że wcze­śniej mniej zna­ne w Polsce sty­le jeź­dziec­kie i dys­cy­pli­ny spor­to­we, jak np. styl western, czy gra w polo. Obok kla­sycz­nych form wyko­rzy­sta­nia koni, sta­łym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się te nie­ty­po­we, jak róż­ne­go rodza­ju poka­zy kaska­der­skie (popu­lar­na dży­gi­tów­ka) i inne, tur­nie­je rycer­skie, czy sze­rzej poj­mo­wa­ne tzw. odtwór­stwo histo­rycz­ne. Udział koni w insce­ni­za­cjach histo­rycz­nych i licz­ba osób zaj­mu­ją­cych się nimi nie male­je. Ta wzra­sta­ją­ca licz­ba chęt­nych do korzy­sta­nia z róż­ne­go rodza­ju usług kon­nych spo­wo­do­wa­ła czę­ścio­we zaha­mo­wa­nie spad­ko­wej ten­den­cji pogło­wia koni. Należy przy­pusz­czać, że wraz ze wzro­stem zamoż­no­ści spo­łe­czeń­stwa, będzie rosnąć zain­te­re­so­wa­nie tą for­mą aktyw­ne­go wypo­czyn­ku, a to z kolei będzie akty­wi­zo­wać roz­wój hodow­li tych ras koni, któ­rych potrze­bu­je rekre­acja i sport. Obecnie jeste­śmy świad­ka­mi tych zmian, gdyż spa­dek pogło­wia w więk­szym stop­niu doty­czy koni zim­no­krwi­stych i pogru­bio­nych, niż szla­chet­nych oraz kuców i koni małych. Tym samym struk­tu­ra pogło­wia koni w Polsce w ostat­nich latach ule­gła wyraź­nej zmia­nie i nale­ży liczyć się z tym, iż pro­ces ten nie został jesz­cze zakoń­czo­ny. Dostrzegalne są rów­nież zmia­ny na ryn­ku koni rzeź­nych. O ile jesz­cze 10 lat temu gros koni, o tym prze­zna­cze­niu, był eks­por­to­wa­ny jako konie żywe, głów­nie do Włoch, to obec­nie zde­cy­do­wa­na więk­szość ubi­ja­na jest w Polsce. W 2013 r. ok. 13 tys. koni wywie­zio­no do Włoch i Francji, nato­miast ok. 30 tys. zosta­ło ubi­tych w Polsce. Przytoczone przy­kła­dy świad­czą o tym, iż rynek na konie w Polsce jest, ale jego chłon­ność nie rów­no­wa­ży, tzw. pro­duk­cji, czy­li koni, któ­re cze­ka­ją na nabyw­ców. Nadmiar koni ofe­ro­wa­nych do sprze­da­ży powo­du­je, że ceny uzy­ski­wa­ne zarów­no za konie hodow­la­ne, jak i użyt­ko­we oraz z prze­zna­cze­niem na rzeź, nie są satys­fak­cjo­nu­ją­ce, a tym samym nie są zachę­tą do tego, aby pró­bo­wać swych sił w tej gałę­zi rol­nic­twa. Brak moż­li­wo­ści zby­tu wyho­do­wa­ne­go mate­ria­łu jest tym bez­po­śred­nim czyn­ni­kiem, któ­ry w naj­więk­szym stop­niu ogra­ni­cza roz­wój hodow­li koni. Dlatego nie może dzi­wić fakt, że licz­ba człon­ków nasze­go Związku nie wzra­sta. Niepokoją nas tak­że inne zja­wi­ska, szcze­gól­nie te, któ­re trwa­ją już zbyt dłu­go. W dal­szym cią­gu spa­da licz­ba pokry­tych kla­czy (w 2011 r. – 59,5 tys., w 2013 r.- ok. 50 tys.), a to prze­kła­da się na licz­bę opi­sy­wa­nych źre­biąt, a w kon­se­kwen­cji na coraz niż­sze przy­cho­dy Związków z iden­ty­fi­ka­cji. Wprawdzie w ubie­głym roku spa­dek ten został zaha­mo­wa­ny, ale wyni­ka­ło to z pod­wyż­ki cen za pasz­por­ty, pierw­szej od 2010 roku. Niepokój wśród hodow­ców wzbu­dzać mogą tak­że ostat­nie decy­zje naszych władz. Likwidacja dopłat zwie­rzę­cych, jest ewi­dent­nym tego przy­kła­dem, świad­czą­cym o tym, iż Państwu nie zale­ży na powią­za­niu trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych z pro­duk­cją zwie­rzę­cą. Zwracaliśmy się kil­ka­krot­nie z pyta­niem do Ministra Rolnictwa, czy prze­wi­dy­wa­ne są jakieś zmia­ny w odnie­sie­niu do koni znaj­du­ją­cych się w jed­nost­kach Skarbu Państwa, admi­ni­stro­wa­nych przez Agencję Nieruchomości Rolnych ? Wprawdzie prze­szły one restruk­tu­ry­za­cję pole­ga­ją­cą na połą­cze­niu więk­szo­ści Stad Ogierów z duży­mi i sil­ny­mi gospo­dar­stwa­mi, spół­ka­mi ANR, ale nadal nie jest nam zna­na ich przy­szłość. Populacja koni utrzy­my­wa­nych w tych ośrod­kach sys­te­ma­tycz­nie spa­da i w więk­szym stop­niu doty­czy ona ogie­rów, niż kla­czy. Pomimo tego, że licz­ba koni hodow­la­nych, znaj­du­ją­cych się w pań­stwo­wych ośrod­kach, jest w sto­sun­ku do pry­wat­ne­go sek­to­ra nie­wiel­ka, jed­nak ma ona zna­cze­nie stra­te­gicz­ne dla kra­jo­wej hodow­li koni. Cenny mate­riał zwie­rzę­cy, o wyso­kim poten­cja­le gene­tycz­nym, jaki w cią­gu wie­lu lat zgro­ma­dzo­ny został w tych jed­nost­kach, nadal słu­ży do dosko­na­le­nia kra­jo­wej popu­la­cji koni. Nasze pyta­nia w tej spra­wie kie­ro­wa­ne do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pozo­sta­ją bez odpo­wie­dzi.
W tych trud­nych dla hodow­li i hodow­ców cza­sach, szcze­gól­nie waż­na jest pro­mo­cja nasze­go rodzi­me­go pro­duk­tu hodow­la­ne­go. Dlatego cie­szy licz­ba 120 wystaw i poka­zów zor­ga­ni­zo­wa­nych w 2013 r. przez OZHK/WZHK we współ­pra­cy ze Związkami Rasowymi, cie­szą uda­ne Zjazdy: Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych w Warszawie i Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich w Klimkówce (woj. pod­kar­pac­kie). Od dwóch lat, w cza­sie Cavaliady Tour, impre­zy łączą­cej mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy z tar­ga­mi i poka­za­mi, orga­ni­zo­wa­nej w Poznaniu, Lublinie i Warszawie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polski Związek Hodowców Koni w ści­słej współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych pro­mu­je konie wszyst­kich ras, dla któ­rych pro­wa­dzi księ­gi. Szczególny wymiar zysku­je ta pro­mo­cja w cza­sie impre­zy w Poznaniu, w „Pawilonie Polskiej Hodowli” dedy­ko­wa­nym naszym rodzi­mym rasom, przy­dat­nym do wszel­kich form spor­tu i rekre­acji kon­nej.
Z satys­fak­cją odno­to­wu­je­my suk­ce­sy, jakie odno­szą na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pol­scy zawod­ni­cy na pol­skich koniach. Bartek Kwiatek, sied­mio­krot­ny zwy­cięz­ca ran­kin­gu FEI w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, mul­ti­me­da­li­sta Mistrzostw Polski, zawdzię­cza suk­ce­sy koniom rasy ślą­skiej, a szcze­gól­nie og. Lokan, hod. SO Książ. Paweł Spisak czo­ło­wy zawod­nik dys­cy­pli­ny WKKW, uczest­nik Igrzysk Olimpijskich, w ubie­głym roku odniósł wiel­ki suk­ces, zdo­by­wa­jąc 3 miej­sce w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w WKKW na koni Banderas rasy sp, hod. Romana Drabińskiego. Sukcesy te cie­szą tym bar­dziej, że star­ty obu tych zawod­ni­ków wspie­ra finan­so­wo Polski Związek Hodowców Koni.
Mam nadzie­ję, że w tych trud­nych cza­sach komu­ni­ka­cję mię­dzy Związkiem, a hodow­ca­mi popra­wi nasz kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”, któ­ry dzię­ki uchwa­le Zarządu PZHK z listo­pa­da 2013 r., począw­szy od tego­rocz­ne­go kwiet­nio­we­go nume­ru, tra­fia do dużo więk­szej licz­by człon­ków OZHK/WZHK.
W ostat­nim okre­sie, w dzia­łal­no­ści dwóch związ­ków woje­wódz­kich, tj. OZHK w Łodzi i ZHKZL w Zielonej Górze, wystą­pi­ły róż­ne­go rodza­ju nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją i wpi­sem koni do ksiąg. Ich skut­kiem było ode­bra­nie tym Związkom upraw­nień do pro­wa­dze­nia w/w czyn­no­ści. Mam jed­nak nadzie­ję, że decy­zje jakie pod­ję­li­śmy w tych spra­wach, spo­wo­du­ją iż w nie­dłu­gim cza­sie oby­dwa Związki zaczną funk­cjo­no­wać podob­nie jak inne Związki i zapew­nią swo­im hodow­com peł­ną obsłu­gę.

Jak wie­my hodow­la koni obar­czo­na jest dużym ryzy­kiem i nie daje gwa­ran­cji na zwrot ponie­sio­nych kosz­tów, a tym bar­dziej na zysk, któ­ry zapew­nił­by utrzy­ma­nie rodzi­nie. Stąd też w znacz­nej czę­ści nadal opie­ra się ona na tych, któ­rzy mają do niej sto­su­nek hob­by­stycz­ny i tacy miło­śni­cy są rów­nież w naszych sze­re­gach. Jednak zawsze pozo­sta­je nadzie­ja, że i w tej dzie­dzi­nie moż­na osią­gnąć taki poziom suk­ce­su, któ­ry prze­ło­ży się na wymier­ny efekt eko­no­micz­ny, cze­go wszyst­kim hodow­com ser­decz­nie życzę.

Po tym ogól­nym wstę­pie chciał­bym przed­sta­wić infor­ma­cję nt. reali­za­cji wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu oraz spra­woz­da­nie z prac biu­ra Zarządu Głównego PZHK.
Informacja dot. sytu­acji w poszcze­gól­nych rasach koni znaj­du­je się w załą­czo­nych spra­woz­da­niach z dzia­łal­no­ści Komisji Ksiąg Stadnych.

Wnioski Walnego Zjazdu zrealizowane

 1. Powołanie przez Zarząd PZHK zespo­łu, któ­ry podej­mie pra­ce nad nowe­li­za­cją sta­tu­tu PZHK.
 2. Dopuszczenie moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dza­nia wstęp­nych prób dziel­no­ści dla ogie­rów zim­no­krwi­stych w gospo­dar­stwach hodow­ców, z zastrze­że­niem, że w pró­bie musi uczest­ni­czyć co naj­mniej 5 ogie­rów, a ter­min i miej­sce pró­by muszą być poda­ne do publicz­nej wia­do­mo­ści.
 3. Zmniejszenie z 10 do 5 szt. mini­mal­nej licz­by ogie­rów zim­no­krwi­stych, wyma­ga­nej do zor­ga­ni­zo­wa­nia jesien­nych wystaw-sprzedaży.
 4. Uruchomienie zaprzę­go­we­go zakła­du tre­nin­go­we­go dla kla­czy, któ­ry był­by dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków związ­ko­wych.
 5. Przyjęcie zapro­po­no­wa­ne­go przez Zarząd spo­so­bu nali­cza­nia dele­ga­tów na Walny Zjazd PZHK, na pod­sta­wie mini­mal­nej skład­ki człon­kow­skiej 30 zł oraz o zwro­cie 13% skład­ki człon­kow­skiej za pre­nu­me­ra­tę rocz­ną „Hodowcy i Jeźdźca”.

Wnioski WZ w trakcie realizacji

 1. Wystosowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnio­sku o oce­nę aktu­al­nej sytu­acji w pań­stwo­wej hodow­li koni (pod nad­zo­rem ANR), w związ­ku z pry­wa­ty­za­cją (likwi­da­cją) kolej­nych Stadnin i Stad Ogierów.
  Wniosek został skie­ro­wa­ny jesz­cze do poprzed­nie­go Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby i pono­wio­ny po obję­ciu resor­tu przez Ministra Marka Sawickiego w 2014 r. Z infor­ma­cji docie­ra­ją­cych do PZHK wyni­ka, że pla­no­wa­na jest pry­wa­ty­za­cja kolej­nych spół­ek będą­cych pod nad­zo­rem ANR, nie tyl­ko stad­nin koni.
 2. Podjęcie roz­mów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie libe­ra­li­za­cji prze­pi­sów doty­czą­cych sztucz­nej inse­mi­na­cji. Opracowanie i wpro­wa­dze­nie w życie pro­gra­mu powszech­nej inse­mi­na­cji kla­czy, sie­ci punk­tów inse­mi­na­cyj­nych, dys­try­bu­cji nasie­nia, szko­leń inse­mi­na­to­rów, kur­sów dla pra­cow­ni­ków Związku i hodow­ców.
  We współ­pra­cy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Krakowie zosta­ła pod­ję­ta ini­cja­ty­wa orga­ni­za­cji szko­leń z zakre­su inse­mi­na­cji kla­czy dla m. in. hodow­ców koni. Do koń­ca czerw­ca 2014 r., za pośred­nic­twem OZHK/WZHK, zbie­ra­ne są zgło­sze­nia. W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia, szko­le­nia odbę­dą się pod koniec 2014 r. w Krakowie, SO Sieraków i SK Nowe Jankowice.
  W spra­wie libe­ra­li­za­cji prze­pi­sów dot. inse­mi­na­cji kla­czy, MRiRW stoi na sta­no­wi­sku, że są one zgod­ne z prze­pi­sa­mi unij­ny­mi, w związ­ku z tym we współ­pra­cy z ośrod­ka­mi zaj­mu­ją­cy­mi się kon­fek­cjo­no­wa­niem nasie­nia i inse­mi­na­cją kla­czy spró­bu­je­my wska­zać, któ­re z prze­pi­sów moż­na zmie­nić, lub sto­so­wać w spo­sób bar­dziej libe­ral­ny, bez uszczerb­ku dla prze­pi­sów unij­nych.
 3. Rozpoczęcie prac nad uzu­peł­nie­niem bazy PZHK o wyni­ki spor­to­we koni z ostat­nich 20 lat i pro­wa­dze­nie jej na bie­żą­co.
  Pod koniec 2012 r. zosta­ła w tym zakre­sie pod­pi­sa­na umo­wa z SGGW w Warszawie, zgod­nie z któ­rą do koń­ca 2015 r. baza PZHK powin­na zostać uzu­peł­nio­na o wyni­ki koni w zawo­dach ogól­no­pol­skich z lat 1985 – 2010. Problemem, któ­ry poja­wił się w trak­cie reali­za­cji umo­wy jest brak w bazie koni PZHK zna­czą­cej licz­by koni zare­je­stro­wa­nych w prze­szło­ści przez PZJ, star­tu­ją­cych w zawo­dach. Konie te, po ziden­ty­fi­ko­wa­niu, są wpi­sy­wa­ne do bazy PZHK. Równolegle pro­wa­dzo­ne są roz­mo­wy z PZJ w spra­wie aktu­ali­za­cji i wymia­ny danych pomię­dzy PZHK i PZJ.
 4. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmia­nę prze­pi­su wyklu­cza­ją­ce­go z ubo­ju konia z zastęp­czym doku­men­tem iden­ty­fi­ka­cyj­nym.
  Od 2013 r. trwa­ją w Komisji Europejskiej pra­ce nad zmia­ną Rozporządzenia 504/2008 w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych. W nowym pro­jek­cie nie zli­kwi­do­wa­no, ale zli­be­ra­li­zo­wa­no prze­pi­sy dot. zastęp­czych doku­men­tów iden­ty­fi­ka­cyj­nych, wydłu­ża­jąc m. in. mak­sy­mal­ny czas na iden­ty­fi­ka­cję konia do 12 mies. od uro­dze­nia.
 5. Dążenie do popra­wy umie­jęt­no­ści jeźdź­ców w zakła­dach tre­nin­go­wych, poprzez wery­fi­ka­cję i spraw­dza­nie ich umie­jęt­no­ści przez komi­sję Polskiego Związku Hodowców Koni.
  Corocznie Komisja oce­ny kla­czy w zakła­dach tre­nin­go­wych przed­sta­wia spra­woz­da­nie z kwa­li­fi­ka­cji i prób dziel­no­ści kla­czy, w któ­rym oce­nia m. in. kwa­li­fi­ka­cje jeźdź­ców. Na tej pod­sta­wie podej­mo­wa­na jest przez Prezydium decy­zja o przy­zna­niu pra­wa do orga­ni­za­cji tre­nin­gu w następ­nym roku.

Wnioski WZ podjęte, bez efektów

 1. Podjęcie roz­mów z fir­ma­mi zaj­mu­ją­cy­mi się sku­pem koni rzeź­nych, w celu orga­ni­za­cji sku­pu koni na zasa­dach kon­trak­ta­cji.
  W 2013 r. ini­cja­ty­wa taka, pod­ję­ta we współ­pra­cy z Komisją Zarządzającą Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, nie spo­tka­ła się z zain­te­re­so­wa­niem spół­ek sku­pu­ją­cych koni rzeź­ne. W 2014 r., rów­nież we współ­pra­cy z Komisją Funduszu, ponow­nie spró­bu­je­my dopro­wa­dzić do takich roz­mów.
 2. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnio­skiem, aby w latach 2014 – 2020 jakie­kol­wiek dopła­ty do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych mogli otrzy­my­wać tyl­ko rol­ni­cy, któ­rzy posia­da­ją mini­mal­ną obsa­dę zwie­rząt w ilo­ści 0,3 SD/1ha TUZ . Datą refe­ren­cyj­ną w Programie 2014 – 2020 powi­nien być rok 2012 lub 2013.
 3. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa oraz do Przewodniczącego Komisji Europejskiej o wpro­wa­dze­nie do zało­żeń WPR po 2013 r. moż­li­wo­ści dota­cji do utrzy­my­wa­nia koni robo­czych, jako alter­na­tyw­ne­go źró­dła ener­gii.
  Obydwa wnio­ski nie zosta­ły uwzględ­nio­ne przez MRiRW w pra­cach nad zało­że­nia­mi WPR, w tym PROW na lata 2014 – 2020. Nie tyl­ko nie powią­za­no dopłat do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych z koniecz­no­ścią zapew­nie­nia mini­mal­nej obsa­dy zwie­rząt, z wyjąt­kiem dopłat zwią­za­nych z rol­nic­twem eko­lo­gicz­nym, ale zli­kwi­do­wa­no od 2014 r. tzw. płat­no­ści zwie­rzę­ce we wszyst­kich gatun­kach (bydło, konie, owce i kozy), tłu­ma­cząc, że brak tych płat­no­ści zosta­nie zre­kom­pen­so­wa­ny wyż­szą staw­ką tzw. jed­no­li­tej płat­no­ści obsza­ro­wej. Odpowiedź MRiRW w tej spra­wie zosta­ła zamiesz­czo­na na stro­nie inter­ne­to­wej PZHK
 4. Wprowadzenie dofi­nan­so­wa­nia do kosz­tów utrzy­ma­nia ogie­rów bio­rą­cych udział w pro­gra­mach ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych.
  Działania w tej spra­wie, pro­wa­dzo­ne wspól­nie z Instytutem Zootechniki w Balicach, nie przy­nio­sły efek­tów. W żad­nym z gatun­ków zwie­rząt gospo­dar­skich sam­ce uży­wa­ne do kry­cia kla­czy w pro­gra­mach ochro­ny nie zosta­ły obję­te dopła­ta­mi, nato­miast zwięk­szo­no kwo­ty dopłat do kla­czy ras: m, wlkp, ‚śl, hc i kn z 1.500 zł do 1.900 zł, a sokól­skich i sztum­skich z 1.500 zł do 1.550 zł.
 5. Podjęcie ini­cja­ty­wy zbie­ra­nia pod­pi­sów przez wszyst­kich człon­ków Związku – hodow­ców pod wnio­skiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie prze­ka­za­nia Stada Ogierów Łąck Polskiemu Związkowi Hodowców Koni.
  Wniosek został skie­ro­wa­ny do OZHK/WZHK, z proś­bą o zbie­ra­nie pod­pi­sów pod­par­cia. Niestety akcja nie spo­tka­ła się z zain­te­re­so­wa­niem hodow­ców, rów­nież z woj. mazo­wiec­kie­go. Należy w tym miej­scu wyja­śnić, że zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa nie ma moż­li­wo­ści prze­ka­za­nia spół­ki pra­wa han­dlo­we­go, jaką jest SO Łąck, inne­mu pod­mio­to­wi. Jedyna dro­ga to zakup spół­ki, lub mająt­ku pozo­sta­łe­go po ewen­tu­al­nej likwi­da­cji spół­ki.
 6. Skierowanie do Komisji Księgi Stadnej spra­wy zasad wpi­su do księ­gi koni rasy wiel­ko­pol­skiej – stwo­rze­nie moż­li­wo­ści wpi­su do tej księ­gi koni zapi­sa­nych obec­nie do księ­gi koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, a posia­da­ją­cych typo­wo wiel­ko­pol­skie pocho­dze­nie.
  Wniosek został skie­ro­wa­ny do obu komi­sji ksiąg. Nie może zostać zre­ali­zo­wa­ny, ponie­waż zgod­nie z prze­pi­sa­mi, koń wpi­sa­ny do księ­gi może zostać z niej skre­ślo­ny i wpi­sa­ny do innej księ­gi tyl­ko wte­dy, gdy nie speł­niał jakie­go­kol­wiek warun­ku w momen­cie wpi­su do tej księ­gi. Należy pod­kre­ślić, że obec­ne prze­pi­sy pro­gra­mu hodow­li koni rasy wiel­ko­pol­skiej dają moż­li­wość wpi­su do księ­gi potom­stwa kla­czy rasy sp z typo­wo wiel­ko­pol­skim pocho­dze­niem.

Prace Biura Zarządu PZHK

W struk­tu­rze Biura Zarządu PZHK funk­cjo­nu­je 5 dzia­łów pod­le­ga­ją­cych Dyrektorowi:

 1. Sekretariat (1 oso­ba, 1 etat)
 2. Dział Finansowo-Księgowy:2012: 3 oso­by, 2,5 etatu2013: 3 oso­by, 2,25 eta­tu
 3. Dział Hodowlany:2012: 5 osób, 3,5 eta­tu + umo­wa zlecenie2013: 5 osób, 4,25 eta­tu
 4. Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji (3 oso­by, 3 eta­ty)
 5. Dział Informatyczny (3 oso­by, 3 eta­ty)

1. Stacjonarne próby dzielności

Do zadań PZHK nale­ży:

 • przy­go­to­wy­wa­nie regu­la­mi­nów kwa­li­fi­ka­cji i prób dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów na dany rok
 • usta­la­nie ter­mi­nów kwa­li­fi­ka­cji i prób dziel­no­ści
 • usta­la­nie skła­du komi­sji kwa­li­fi­ku­ją­cej i oce­nia­ją­cej kla­cze i ogie­ry w ZT
 • usta­la­nie kadry obcych powo­żą­cych i obcych jeźdź­ców, usta­la­nie ter­mi­nów testów obce­go powożącego/jeźdźca
 • zbie­ra­nie zgło­szeń kla­czy i ogie­rów z OZHK/WZHK (spraw­dza­nie czy kla­cze i ogie­ry speł­nia­ją warun­ki wpi­su do ksiąg, zbie­ra­nie doku­men­tów potrzeb­nych na kwa­li­fi­ka­cję – kopie wnio­sków o wpis do księ­gi, oświad­cze­nia dla kla­czy 4‑letnich i star­szych, kon­tro­la wpłat od wła­ści­cie­li koni, kon­tro­la wyko­na­nia badań mar­ke­rów gene­tycz­nych potwier­dza­ją­cych pocho­dze­nie ogie­rów, pod­pi­sy­wa­nie umów z wła­ści­cie­la­mi zakwa­li­fi­ko­wa­nych koni
 • wysył­ka kata­lo­gów przy pró­bach dziel­no­ści ogie­rów (kwa­li­fi­ka­cja i pró­ba dziel­no­ści)
 • przy­go­to­wa­nie wyni­ków kla­czy i ogie­rów pod­czas pró­by dziel­no­ści (arkusz Excel)
 • opra­co­wa­nie infor­ma­cji na stro­nę PZHK
 • opra­co­wa­nie sta­ty­styk ZT kla­czy i ogie­rów za dany rok

Na pró­bie dziel­no­ści kla­czy wła­ści­ciel i hodow­ca zwy­cię­skiej kla­czy otrzy­mu­je puchar z tablicz­ką. Dla zwy­cię­skiej kla­czy prze­wi­dzia­na jest der­ka i floo, dla dwóch wice­czem­pio­nek floo. Derki, floo, tablicz­ki, pucha­ry finan­so­wa­ne są z fun­du­szu PZHK. Obsługa ZT kla­czy – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
Na pró­bie dziel­no­ści ogie­rów wła­ści­ciel i hodow­ca czem­pio­na oraz dwóch wice­czem­pio­nów otrzy­mu­ją puchar z tablicz­ką. Dla zwy­cię­skie­go ogie­ra prze­wi­dzia­na jest der­ka i floo, dla dwóch wice­czem­pio­nów floo. Derki, floo, tablicz­ki, pucha­ry finan­so­wa­ne są z fun­du­szu PZHK. Obsługa ZT ogie­rów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

2012

Zakład
Treningowy
KLACZE
Planowana
licz­ba
miejsc
Liczba
zakwa­li­fi­ko­wa­nych
kla­czy
Próba
dziel­no­ści
– przy­stą­pi­ły
Próba
dziel­no­ści
– zda­ły
Próba
dziel­no­ści
– nie zda­ły
Wycofane
Bogusławice I 18 18 17 17 0 1
Włocławek I 18 17 17 17 0 0
Doruchów I 18 18 18 18 0 0
Książ I 24 21 20 18 2 1
Bogusławice II 18 18 18 16 2 0
Książ II 24 26 23 19 4 3
Doruchów II 18 14 14 13 1 0
Włocławek II 18 13 13 13 0 0
Bogusławice III 18 17 17 15 2 0
RAZEM 174 162 157 146 11 5
% 100% 93,1 96,9 90,1 6,8 3,1

 

Zakład
Treningowy
OGIERY
Planowana
licz­ba
miejsc
Liczba
zakwa­li­fi­ko­wa­nych
ogie­rów
Próba
dziel­no­ści
– przy­stą­pi­ły
Próba
dziel­no­ści
– zda­ły
Próba
dziel­no­ści
– nie zda­ły
Wycofane
Bogusławice 20 16 15 12 3 1
ZT Gniezno 10 4 3 3 0 1
Książ 25 25 25 21 4 0
RAZEM 55 45 43 36 7 2
% 100% 81,8 95,6 80,0 15,6 4,4

2013

Zakład
Treningowy
KLACZE
Planowana
licz­ba
miejsc
Liczba
zakwa­li­fi­ko­wa­nych
kla­czy
Próba
dziel­no­ści
– przy­stą­pi­ły
Próba
dziel­no­ści
– zda­ły
Próba
dziel­no­ści
– nie zda­ły
Wycofane
Bogusławice I 18 18 18 17 1 0
Bogusławice II 18 14 13 12 1 1
Bogusławice III 18 0 0 0 0 0
Bogusławice I zaprz. 18 14 13 9 4 1
Bogusławice II zaprz. 18 0 0 0 0 0
Bielice I 18 18 17 16 1 1
Bielice II 0 12 11 11 0 1
Starogard Gdański 18 18 15 15 0 3
Włocławek I 18 18 18 18 0 0
Włocławek II 18 10 10 10 0 0
Doruchów I 18 12 12 12 0 0
Doruchów II 18 14 14 14 0 0
Książ I 24 18 18 15 3 0
Książ II 24 22 21 16 5 1
RAZEM 246 188 180 165 15 8
% 100% 76,4 95,7 87,8 8,0 4,3

 

Zakład
Treningowy
OGIERY
Planowana
licz­ba
miejsc
Liczba
zakwa­li­fi­ko­wa­nych
ogie­rów
Próba
dziel­no­ści
– przy­stą­pi­ły
Próba
dziel­no­ści
– zda­ły
Próba
dziel­no­ści
– nie zda­ły
Wycofane
Bogusławice 20 12 10 5 5 2
Książ 35 27 27 21 6 0
RAZEM 55 39 37 26 11 2
% 100% 70,9 94,9 66,7 28,2 5,1

2. Badania genetyczne

2012

Plan Wykonanie Kwota dofi­nan­so­wa­nia
3437 szt. 3774 szt. 603 840 zł

 

Liczba zba­da­nych koni
OZHK Poznań Chorzelów RAZEM
BL 15 362 377
BY 138 0 138
KL 5 111 116
KR 0 205 205
KT 126 22 148
LB 0 356 356
LD 178 0 178
ML 377 0 377
OL 455 1 456
PN 325 0 325
RM 1 120 121
RZ 12 219 231
SZ 139 0 139
WR 183 0 183
WS 230 107 337
ZG 87 0 87
RAZEM 2271 1503 3774

2013

Plan Wykonanie Kwota dofi­nan­so­wa­nia
3437 szt. 4190 szt. 670 440 zł

 

Liczba zba­da­nych koni
OZHK Poznań Chorzelów RAZEM
BL 10 422 432
BY 167 0 167
KL 19 138 157
KR 1 259 260
KT 143 34 177
LB 11 399 410
LD 72 0 72
ML 428 0 428
Ol 435 3 438
PN 389 0 389
RM 0 105 105
RZ 5 331 336
SZ 126 0 126
WR 203 0 203
WS 257 163 420
ZG 70 0 70
RAZEM 4190

 

Księga Poznań Chorzelów RAZEM
m 48 150 198
wlkp 177 7 184
sp 255 54 309
śl 243 59 302
hc 192 486 678
kn 527 150 677
kuce i km 23 12 35
pkz 826 926 1752
ard. pol. 45 10 55
RAZEM 2336 1854 4190

3. Fundusz Hodowlany PZHK – wystawy źrebiąt 1‑rocznych i 2‑letnich

Okręg 2012 2013
Liczba prze­glą­dów pla­no­wa­nych Liczba prze­glą­dów zor­ga­ni­zo­wa­nych Kwota wypła­co­nych nagród Planowana pula  Liczba prze­glą­dów zor­ga­ni­zo­wa­nych Kwota wypła­co­nych nagród
Białystok 3 3 9 000 9 000 3 9 000
Bydgoszcz 2 2 9000 11 000 2 12 000
Malbork 2 4 prze­glą­dy (łącz­nie 78 koni) nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do fun­du­szu PZHK ze wzglę­du na nie­re­gu­la­mi­no­wy podział puli nagród 8 000 4 9 400
Katowice 4 2 6 000 11 000 3 11 000
Kielce 3 2 7 500 9 000 2 9 950
Kraków 4 4 12 000 12 000 4 12 800
Lublin 4 6 18 000 12 000 5 12 025
Łódź 4 3 9 000 10 000 3 9 000
Olsztyn 3 3 9 000 7 000 3 8 000
Poznań 6 6 18 000 18 000 9 18 000
Rzeszów 2 2 6 000 5 000 2 5 000
Szczecin 0 0 0 1 000 0 0
Warszawa + Radom 5 4 12 000 11 000 5 8 888
Wrocław 3 3 9 000 7 000 2 7 000
Zielona Góra 1 0 0 1 000 0 0
Suma 46 40 124 500 132 000 47 132 063

 

Przeglądy źre­biąt wg ras
Rasa 2012 2013
Liczba prze­glą­dów Liczba koni Kwota wypła­co­nych nagród PZHK % puli nagród Liczba prze­glą­dów Liczba koni Kwota wypła­co­nych nagród PZHK % puli nagród
z 17 409 54 000 43,4% 23 479 61 964 46,9%
szlach. 15 413 46 500 37,3% 14 382 49 100 37,2%
śl. 6 156 18 000 14,5% 6 121 16 999 12,9%
kn 1 15 3 000 2,4% 3 57 1 000 0,7%
hc 1 33 3 000 2,4% 1 25 3 000 2,3%
kuc 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Suma 40 1026 124 500 100% 47 1064 132 063 100%

Liczba wystaw ogó­łem w OZHK/WZHK w 2013 r.

Białystok 11
Bydgoszcz 3
Malbork 4
Katowice 5
Kielce 5
Kraków 7
Lublin 11
Łódź 3
Olsztyn 11
Poznań 32
Rzeszów 9
Szczecin 1
Warszawa + Radom 14
Wrocław 3
Zielona Góra 1
Suma 120

4. Ogólnopolskie Czempionaty mło­dzie­żo­we współ­or­ga­ni­zo­wa­ne z OZHK/WZHK, Związkami Rasowymi i SO/SK:

2012:

 • Rasa mało­pol­ska – SO Białka (czer­wiec)
 • Rasa pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi – Zakrzów (paź­dzier­nik)
 • Rasa ślą­ska – SO Książ (lipiec)
 • Rasa zim­no­krwi­sta – SO Kętrzyn (lipiec)
 • Rasa hucul­ska – SKH Gładyszów/Regietów (wrze­sień)
 • Rasa konik pol­ski – SO Sieraków (sier­pień)
 • Kuce – Sławno (czer­wiec)

2013:

 • Rasa mało­pol­ska – SO Białka (lipiec)
 • Rasa wiel­ko­pol­ska – Sielinko (wrze­sień)
 • Rasa pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi – Zakrzów (paź­dzier­nik)
 • Rasa ślą­ska – SO Książ (sier­pień)
 • Rasa zim­no­krwi­sta – SO Kętrzyn (lipiec)
 • Rasa hucul­ska – SKH Gładyszów/Regietów (wrze­sień)
 • Rasa konik pol­ski – SO Sieraków (sier­pień)
 • Kuce – Prymusowa Wola (czer­wiec)

Na każ­dy z czem­pio­na­tów dele­go­wa­ny był pra­cow­nik biu­ra PZHK (Dział Hodowlany lub Dział Ksiąg), rela­cje z czem­pio­na­tów uka­za­ły się w kwar­tal­ni­ku HiJ. Czempionaty były dofi­nan­so­wa­ne z fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK kwo­tą: 84 000 zł w 2012 r. oraz kwo­tą 79 107,02 zł w 2013 r.

5. Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2012 – 2013

Współorganizacja Mistrzostw Polski Młodych Koni w 5 dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich:

 • Skoki przez prze­szko­dy
 • Ujeżdżenie
 • WKKW
 • Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
 • Sportowe raj­dy kon­ne (PZHK nie pod­pi­su­je z głów­nym orga­ni­za­to­rem umo­wy).

Główne obo­wiąz­ki pra­cow­ni­ków biu­ra PZHK: opra­co­wa­nie pro­po­zy­cji, kwa­li­fi­ka­cja koni na pod­sta­wie wyni­ków zawo­dów, reje­stra­cja koni zagra­nicz­nych w bazie PZHK, zapew­nie­nie sędziów zagra­nicz­nych, orga­ni­za­cja deko­ra­cji zwy­cię­skich koni, kon­tro­la prze­strze­ga­nia zasad regu­la­mi­no­wych oraz roz­wią­zy­wa­nie kwe­stii spor­nych zwią­za­nych z uczest­nic­twem w tych zawo­dach, roz­li­cze­nie nagród dla hodow­ców i wła­ści­cie­li, obsłu­ga sto­iska – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

Liczba koni skla­sy­fi­ko­wa­nych w MPMK:

Lata Konie Ujeżdżenie Skoki przez prze­szko­dy
4‑l. 5‑l. 6‑l. Suma 4‑l. 5‑l. 6‑l. 7‑l. Suma
2013 pol. 8 - - 8 23 16 16 - 55
zagr. 7 5 - 12 24 18 7 5 54
2012 pol. 17 6 4 27 20 21 4 7 52
zagr. 8 5 4 17 20 28 23 6 77

 

Lata Konie WKKW Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
4‑l. 5‑l. 6‑l. Suma 4‑l. 5‑l. 6‑l. Suma
2013 pol. 12 9 4 25 6 4 3 13
zagr. 3 2 - 5 - - - -
2012 pol. 14 9 3 26 9 5 3 17
zagr. 1 2 - 3 - 1 - 1

6. Cavaliada Tour 2012 – 2013

Organizacja sto­iska wysta­wien­ni­cze­go na naj­więk­szych w Polsce zawo­dach spor­to­wych w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy – Cavaliada, czy­li w Lublinie (wspól­nie z LZHK w Lublinie), na Torwarze (Warszawa) oraz „Pawilonu Polskiej Hodowli” w Poznaniu, wspól­nie z ANR, w ramach któ­re­go pre­zen­to­wa­ne były pol­skie rasy koni – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

7. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

XXVI edy­cja KWZH odby­ła się w dniach 10 – 12 maja 2013 r. według zmie­nio­ne­go regu­la­mi­nu oce­ny – wpro­wa­dzo­no nowe kry­te­ria oce­ny użyt­ko­wo­ści. 44 wystaw­ców zapre­zen­to­wa­ło 52 konie ośmiu ras, wyło­nio­no 8 czem­pio­nów i 8 wice­czem­pio­nów, przy­zna­no zło­te i srebr­ne meda­le oraz nagro­dy finan­so­we. Przygotowano licz­ne poka­zy: tre­nin­gi sko­ków i ujeż­dże­nia, ścież­kę hucul­ską, kon­kurs powo­że­nia, występ gru­py mło­dzie­ży z Sierakowa na koni­kach pol­skich, prze­cią­ga­nie liny z ogie­rem zim­no­krwi­stym, pre­zen­ta­cję pol­skich ras koni, pokaz pta­ków dra­pież­nych, pokaz natu­ral­nych metod komu­ni­ka­cji z koń­mi.

8. Zadania statutowe (od ostatniego Walnego Zjazdu)

2012:

 • Organizacja 4 posie­dzeń Prezydium
 • Organizacja 2 posie­dzeń Zarządu Głównego
 • Organizacja 1 posie­dze­nia Komisji Rewizyjnej
 • Koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: wlkp, sp, śl, hc i zimn – Dział Hodowlany
 • Koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: m, kn i kuce – Dział Ksiąg

2013:

 • Organizacja 3 posie­dzeń Prezydium
 • Organizacja 3 posie­dzeń Zarządu Głównego
 • Organizacja 2 posie­dzeń Komisji Rewizyjnej
 • Koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: wlkp, sp, śl, hc i zimn – Dział Hodowlany
 • Koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: m, kn i kuce – Dział Ksiąg

9. Organizacja szkoleń, prowadzenie egzaminów i kontroli

2012:

 • Organizacja nara­dy kie­row­ni­ków OZHK/WZHK – Warszawa (styczeń/luty)
 • Organizacja szko­le­nia pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK „Polowe pró­by zaprzę­go­we kla­czy szla­chet­nych” – SO Książ (kwie­cień)
 • Organizacja szko­le­nia pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK z oce­ny pokro­ju przez człon­ków Komisji Oceny Ogierów w ZT – Bogusławice (maj)
 • Organizacja szko­le­nia pra­cow­ni­ków OZHK w zakre­sie oce­ny linio­wej koni ras szla­chet­nych w SK Nad Wigrami (czer­wiec)
 • Przeprowadzenie egza­mi­nu z opi­su gra­ficz­ne­go koni dla 3 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK i PZHK – Felin (maj)
 • Przeprowadzenie egza­mi­nu z opi­su słow­ne­go i gra­ficz­ne­go dla stu­den­tów UP Lublin – Lublin (maj)
 • Współorganizacja semi­na­rium „XV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich” – Białka (czer­wiec)
 • Współorganizacja sym­po­zjum „Koń ślą­ski” – SO Książ (paź­dzier­nik)
 • Kontrola wyko­na­nia zadań iden­ty­fi­ka­cyj­nych i hodow­la­nych w WZHK Warszawa – Oddział Radom – Radom (wrze­sień) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Kontrola wyko­na­nia zadań iden­ty­fi­ka­cyj­nych i hodow­la­nych w WZHK Warszawa – Marki (gru­dzień) ) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Szkolenie z „Programu Hodowli Zachowawczej koni­ków Polskich” – Popielno (sier­pień) – Dział Ksiąg
 • Szkolenie z „Programu Hodowli Zachowawczej koni­ków Polskich” – Trzcinica k. Jasła (wrze­sień) – Dział Ksiąg
 • Organizacja szko­le­nia i nara­dy pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Warszawa (listopad-grudzień)

2013:

 • Organizacja szko­le­nia z zakre­su dobro­sta­nu koni (prze­pi­sy pra­wa i aspek­ty prak­tycz­ne) dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK oraz PZHK – Warszawa (sty­czeń)
 • Organizacja szko­leń w zakre­sie oce­ny linio­wej koni ras szla­chet­nych dla człon­ków Komisji Oceny w ZT i w pró­bach polo­wych – Żelichów i Opypy (maj)
 • Organizacja szko­leń w zakre­sie oce­ny linio­wej koni ras szla­chet­nych dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK i hodow­ców – Kowary, Gniezno, Janów Podlaski i Czerwony Krzyż (SK Nad Wigrami) – czer­wiec
 • Organizacja nara­dy kie­row­ni­ków OZHK/WZHK – Warszawa (gru­dzień)
 • Organizacja szko­le­nia i nara­dy pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Warszawa (listopad/grudzień)
 • Przeprowadzenie egza­mi­nu teo­re­tycz­ne­go na upraw­nie­nia do wpi­su koni do ksiąg stad­nych dla 4 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Warszawa (maj)
 • Przeprowadzenie egza­mi­nu prak­tycz­ne­go na upraw­nie­nia do wpi­su koni rasy zim­no­krwi­stej do księ­gi stad­nej dla 3 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Kętrzyn (czer­wiec)
 • Przeprowadzenie egza­mi­nu prak­tycz­ne­go na upraw­nie­nia do wpi­su koni rasy ślą­skiej do księ­gi stad­nej dla 3 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Książ (lipiec)
 • Przeprowadzenie egza­mi­nu prak­tycz­ne­go na upraw­nie­nia do wpi­su koni rasy konik pol­ski do księ­gi stad­nej dla 2 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Popielno (sier­pień), Zwierzyniec (wrze­sień)
 • Przeprowadzenie egza­mi­nu prak­tycz­ne­go na upraw­nie­nia do wpi­su koni rasy hucul­skiej do księ­gi stad­nej dla 4 pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK – Gładyszów (paź­dzier­nik)
 • Przeprowadzenie kon­tro­li wyko­na­nia zadań iden­ty­fi­ka­cyj­nych w OZHK Łódź (marzec) – Dział Ksiąg
 • Przeprowadzenie kon­tro­li wyko­na­nia zadań hodow­la­nych i iden­ty­fi­ka­cyj­nych w LZHK Lublin (listo­pad) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

10. Konsultacje i redagowanie aktów prawnych

2012:

 • Opiniowano pro­jekt „Dokumentu robo­cze­go doty­czą­ce­go ewen­tu­al­nych zmian w pra­wo­daw­stwie UE w spra­wie zwie­rząt hodow­la­nych”
 • Opiniowano oby­wa­tel­ski pro­jekt usta­wy o ochro­nie zwie­rząt
 • Prace zwią­za­ne z opra­co­wa­niem jed­no­li­tej wer­sji „Programu hodow­li” koni­ków pol­skich – Dział Ksiąg
 • Prace zwią­za­ne z opra­co­wa­niem „Programu hodow­li” koni rasy arden pol­ski, w tym ana­li­za pogło­wia koni zim­no­krwi­stych – Dział Ksiąg
 • Współpraca z Instytutem Zootechniki Balice w zakre­sie Programów Ochrony Zasobów Genetycznych: pro­po­no­wa­no i kon­sul­to­wa­no zmia­ny w pro­gra­mach ochro­ny, głów­nie w zakre­sie kształ­tu pro­gra­mów ochro­ny i pro­ce­dur przy ubie­ga­niu się o przy­ję­cie kla­czy do pro­gra­mów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Wybór ogie­rów dopusz­czo­nych do kry­cia kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych oraz prze­sy­ła­nie kar­to­tek ogie­rów do IZ Balice:
 • Rasy: m, wlkp, typ sztum­ski, typ sokól­ski, kn – Dział Ksiąg
 • Rasy: śl i hc – Dział Hodowlany

2013:

 • Opiniowano pro­jekt nowe­li­za­cji Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 504/2008, doty­czą­cy metod iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych
 • Prace nad jed­no­li­ty­mi wer­sja­mi „Programów hodow­li” koni ras: zim­no­krwi­stej, ślą­skiej oraz hucul­skiej (Dział Hodowlany)
 • Prace nad jed­no­li­tą wer­sją „Programu hodow­li” koni rasy mało­pol­skiej (Dział Ksiąg)
 • Współpraca z Instytutem Zootechniki Balice w zakre­sie Programów Ochrony Zasobów Genetycznych: pro­po­no­wa­no i kon­sul­to­wa­no zmia­ny w pro­gra­mach ochro­ny, głów­nie w zakre­sie kształ­tu pro­gra­mów ochro­ny i pro­ce­dur przy ubie­ga­niu się o przy­ję­cie kla­czy do pro­gra­mów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Wybór ogie­rów dopusz­czo­nych do kry­cia kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych oraz prze­sy­ła­nie kar­to­tek ogie­rów do IZ Balice:
 • Rasy: m, wlkp, typ sztum­ski, typ sokól­ski, kn – Dział Ksiąg
 • Rasy: śl i hc – Dział Hodowlany
 • Opracowanie tek­stów infor­ma­cyj­nych do kata­lo­gu „10 naj­po­pu­lar­niej­szych ras w Polsce” – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

11. Wydawanie Czasopisma „Hodowca i Jeździec” 2012 – 2013

Pracownicy Działu Hodowlanego i Działu Ksiąg bio­rą udział w pra­cach Komitetu Redakcyjnego oraz publi­ku­ją arty­ku­ły w związ­ko­wym kwar­tal­ni­ku (ogó­łem 50 arty­ku­łów i infor­ma­cji, napi­sa­nych przez pra­cow­ni­ków biu­ra PZHK)

12. Organizacja międzynarodowych Walnych Zjazdów 2013

 • Walny Zjazd Hucul International Federation, Rymanów, Kołaczyce / Polska (lipiec) – Dział Hodowlany, we współ­pra­cy z OZHK w Rzeszowie
 • Walny Zjazd Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH) – Warszawa, Janów Podlaski / Polska (paź­dzier­nik) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

13. Udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach i szkoleniach

2012:

 • Udział w Międzynarodowej Konferencji „Best Practice in Horse Industry” – Warszawa (sty­czeń)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Rzeszów – Rzeszów (sty­czeń)
 • Udział w Walnym Zjeździe MZHK Kraków – Kraków (luty)
 • Udział w Walnym Zjeździe WZHK Białystok – Białystok (marzec)
 • Udział w Walnym Zjeździe Ś‑OZHK Katowice – Katowice (marzec)
 • Udział w Walnym Zjeździe PomZHK Malbork – Malbork (kwie­cień)
 • Udział w spo­tka­niu w spra­wie współ­pra­cy z regio­nem Lotaryngia / Francja (kwie­cień)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Łódź – Łódź (kwie­cień)
 • Udział w Walnym Zjeździe W‑MZHK Olsztyn – Olsztyn (kwie­cień)
 • Udział w Walnym Zjeździe KPZHK Bydgoszcz – Bydgoszcz (kwie­cień)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Kielce – Kielce (kwie­cień)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków (maj)
 • Udział w obcho­dach 20-lecia Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych – Teresin (maj)
 • Udział w obcho­dach 30-lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego – Zwierzyniec (maj)
 • Udział w roz­mo­wach doty­czą­cych współ­pra­cy ze Związkiem koni Ardeńskich – Kętrzyn (maj)
 • Udział w Konferencji Naukowej „Przyszłość Konia Zimnokrwistego w Polsce” – Grudziądz (maj)
 • Udział w semi­na­rium COPA-COGECA na temat komu­ni­ka­cji – Bruksela (czer­wiec)
 • Wyjazd na czem­pio­nat koni ardeń­skich – Sedan / Francja (czer­wiec)
 • Udział w spo­tka­niu doty­czą­cym Programów Ochrony Zasobów Genetycznych – Bielsk Podlaski (lipiec)
 • Wyjazd na finał kwa­li­fi­ka­cji mło­dych koni – Lotaryngia / Francja (lipiec)
 • Udział w Walnym Zjeździe Hucul International Federation, Sucevita/ Rumunia (lipiec)
 • Udział w kon­fe­ren­cji „Wspólna Polityka Rolna 2020” – Warszawa (lipiec)
 • Wyjazd na wysta­wę koni ardeń­skich – Vittel / Francja (wrze­sień)
 • Udział w tar­gach POLAGRA-FOOD – Poznań (paź­dzier­nik)
 • Uznawanie ogie­rów ardeń­skich w Polsce – Kętrzyn (paź­dzier­nik)
 • Udział w XI Międzynarodowej Konferencji Hipiatrycznej poświę­co­nej cho­ro­bom źre­biąt – Warszawa (paź­dzier­nik)
 • Udział w Międzynarodowym Seminarium „Systemy edu­ka­cji jeź­dziec­kiej w Europie” – Warszawa (paź­dzier­nik)
 • Udział w Walnym Zjeździe Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych – WBFSH – Newmarket / Wielka Brytania (listo­pad)
 • Udział w kon­fe­ren­cji poświę­co­nej koniom w typie sztum­skim – Stare Pole (gru­dzień)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków-Balice (gru­dzień)
 • Udział w szko­le­niu z Gerdem Heuschmannem – Gościeńczyce (gru­dzień)

2013:

 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich – Lublin (sty­czeń) – Dział Ksiąg
 • Udział w nego­cja­cjach doty­czą­cych sprze­da­ży / dzier­ża­wy ogie­rów pol­skiej hodow­li do Szwajcarii – Walewice (luty)
 • Wyjazd na tar­gi Wstępy – Skaryszew (luty)
 • Uznawanie arde­nów szwedz­kich – Kwidzyn (marzec)
 • Udział w prze­glą­dach hodow­la­nych – SK Racot i SK Pępowo (marzec)
 • Przeprowadzenie wykła­du nt. dzia­łal­no­ści PZHK dla stu­den­tów stu­diów pody­plo­mo­wych „Hodowla koni i jeź­dziec­two” – UP Wrocław, Janów Podlaski (marzec)
 • Udział w spo­tka­niu Grupy Roboczej „Konie” COPA-COGECA – Bruksela (kwie­cień)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Wrocław – Chojnów (kwie­cień)
 • Udział w obcho­dach 50-lecia pra­cy prof. J. Krupińskiego – Kraków (czer­wiec)
 • Udział w obcho­dach 60-lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz w uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia prof. M. Budzyńskiemu tytu­łu dok­to­ra hono­ris cau­sa – Lublin (czer­wiec)
 • Udział w prze­glą­dzie hodow­la­nym – SK Janów Podlaski (czer­wiec)
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjność badań w naukach o zwie­rzę­tach” – Kraków (czer­wiec)
 • Wyjazd na czem­pio­nat koni ardeń­skich, szko­le­nie pol­skich sędziów – Libramont / Belgia (lipiec)
 • Wyjazd na czem­pio­nat koni ardeń­skich – Szwecja (sier­pień)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Łódź – Łódź (sier­pień)
 • Wyjazd na ścież­kę hucul­ską – Kwiatek Połoniny / Ukraina (wrze­sień)
 • Wyjazd na czem­pio­nat koni anglo­arab­skich – Pompadur / Francja (wrze­sień)
 • Udział w obcho­dach 330 rocz­ni­cy Odsieczy Wiedeńskiej w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – Warszawa (wrze­sień)
 • Udział w kon­fe­ren­cji „Konie Pomorza” – Kwidzyn (wrze­sień)
 • Organizacja uzna­wa­nia ogie­rów rasy hucul­skiej – Gładyszów, Odrzechowa (paź­dzier­nik)
 • Udział w kon­fe­ren­cji doty­czą­cej ogie­rów w typie sztum­skim – Stare Pole (paź­dzier­nik)
 • Udział w polsko-ukraińskim szko­le­niu doty­czą­cym oce­ny koni rasy hucul­skiej – Odrzechowa, Wołosate (listo­pad)
 • Prezentacja pod­czas szko­le­nia „Program ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni rasy wiel­ko­pol­skiej” – Pawłowice (listo­pad)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków-Balice (gru­dzień)
 • Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe OZHK Łódź – Łódź (gru­dzień)
 • Udział w Walnym Zjeździe LZHK Lublin – Lublin (gru­dzień)

14. Działania finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego

2012:

 • Współorganizacja 9 wystaw koni zim­no­krwi­stych wraz z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego – 82.000 zł
 • Wyjazd na wysta­wę koni zim­no­krwi­stych – Sedan (Francja) – 16.000 zł
 • Wystawa koni zim­no­krwi­stych – Smolajny – 4.000 zł
 • Dofinansowanie arty­ku­łów o hodow­li koni zim­no­krwi­stych w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec” – 12.000 zł
 • Dofinansowanie kon­fe­ren­cji pt. „Przyszłość konia zim­no­krwi­ste­go w Polsce” – Grudziądz, SK Nowe Jankowice, Stajnia w Dolinie Brdy – 10.000 zł
 • Organizacja sto­iska pro­mo­cyj­ne­go pod­czas pik­ni­ku „Poznaj Dobrą Żywność” – Warszawa – 10.800 zł
 • Promocja Mięsa Końskiego pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych – Kętrzyn – 25.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go pod­czas II Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – Kętrzyn – 15.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go pod­czas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2012 (sto­isko pro­mo­cyj­ne) – Poznań – 11.000 zł
 • Druk książ­ki „Konina na pol­skim sto­le” – 16.500 zł

2013:

 • Promocja mię­sa koń­skie­go na tar­gach – Grune Woche (Niemcy) – 10.000 zł
 • Dofinansowanie arty­ku­łów o hodow­li koni zim­no­krwi­stych w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec” – 16.000 zł
 • Organizacja sto­iska pro­mo­cyj­ne­go pod­czas pik­ni­ku „Poznaj Dobrą Żywność” – Warszawa – 14.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go i nagro­dy dla hodow­ców pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu koni zim­no­krwi­stych – Kętrzyn – 25.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go i nagro­dy dla hodow­ców pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu ogie­rów hodow­la­nych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – Kętrzyn – 15.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go pod­czas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2013 (sto­isko pro­mo­cyj­ne oraz repor­taż, emi­sje w TVP i film pro­mo­cyj­ny) – Poznań – 69.500 zł

15. Pozostałe prace Działu Ksiąg Stadnych i Identyfikacji

 • Rejestracja w bazie koni spro­wa­dza­nych z zagra­ni­cy (2012: 2036 szt., 2013: 2165 szt.)
 • Liczenie kodów i % krwi arab­skiej u koni rasy mało­pol­skiej
 • Weryfikacja kuców z reje­stru do księ­gi stad­nej
 • Przygotowywanie kata­lo­gów na kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów w Zakładach Treningowych
 • Administrowano dany­mi w bazie i uzu­peł­nia­nie w bazie wyni­ków ZT, MPMK i prób dziel­no­ści koni­ków pol­skich
 • Opieka nad Związkiem hodow­ców koni­ków pol­skich.
 • Współpraca z C.I.A.A., wyjaz­dy na kon­fe­ren­cje mię­dzy­na­ro­do­we

2012:

 • Wydanie dru­kiem księ­gi Kwlkp VII cz.1 ogie­ry

2013:

 • Kwalifikacja koni/źrebiąt rasy arden pol­ski
 • Współpraca z zagra­nicz­ny­mi księ­ga­mi koni rasy ardeń­skiej
 • Wyjaśnianie nie­pra­wi­dło­wo­ści w OZHK w Łodzi
 • Opracowanie nowe­go Regulaminu Narodowego Czempionatu koni rasy mało­pol­skiej w Białce

16. Prace Działu Informatycznego

 • Administracja i utrzy­ma­nie w ruchu ser­we­rów baz danych (Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK i Centralnej Bazy Danych Koniowatych – CBDK);
 • Zakup sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go i opro­gra­mo­wa­nia (kom­pu­te­rów, licen­cji na opro­gra­mo­wa­nie, tone­rów) oraz kon­ser­wa­cja sprzę­tu infor­ma­tycz­ne­go dla potrzeb biu­ra PZHK;
 • Instalacja opro­gra­mo­wa­nia na ser­we­rach i sta­cjach robo­czych oraz ich aktu­ali­za­cja;
 • Szkolenie użyt­kow­ni­ków apli­ka­cji dostę­po­wej do Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK – pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK (po ok. 60 osób rocz­nie);
 • Współpraca i pomoc dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK z pra­cą na bazie danych – sys­te­mem on-line;
 • Wykonanie spra­woz­dań rocz­nych, kwar­tal­nych i okre­so­wych z wyko­rzy­sta­niem danych gro­ma­dzo­nych w bazie na potrze­by PZHK, Ministerstwa Rolnictwa, GUS, uczel­ni i insty­tu­tów zwią­za­nych z hodow­lą koni;
 • Raportowanie z bazy reje­stru ogie­rów dla OZHK/WZHK i stro­ny inter­ne­to­wej PZHK (https://www.pzhk.pl);
 • Przekazywanie danych do Instytutu Zootechniki w Balicach (pro­gram ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych);
 • Przygotowanie danych do kate­go­ry­za­cji ogie­rów (m,wlkp, sp, śl, hc) i wpro­wa­dze­nie wyni­ków kate­go­ry­za­cji do bazy danych;
 • Obsługa i aktu­ali­za­cja stro­ny inter­ne­to­wej Hodowcy i Jeźdźca (http://hij.com.pl);
 • Administracja stro­ny i aktu­ali­za­cja danych na stro­nie inter­ne­to­wej PZHK (https://www.pzhk.pl);
 • Obsługa i aktu­ali­za­cja stro­ny inter­ne­to­wej CBDK (http://cbdk.pl);
 • Aktualizacja danych (2 razy w tygo­dniu) w CBDK w sto­sun­ku do reje­strów konio­wa­tych będą­cych źró­dłem pier­wot­nym danych o konio­wa­tych;
 • Udzielanie infor­ma­cji z CBDK orga­nom admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej (np. Policja, US, NIK, sądy) oraz danych z reje­stru konio­wa­tych wewnątrz związ­ku;
 • Wykonanie i wdro­że­nie roz­sze­rze­nia i udo­sko­na­le­nia apli­ka­cji dostę­po­wej do Rejestru Koniowatych PZHK, w tym modu­ły:
  • 2012:
   • rapor­ty (wpi­sy do ksiąg wg nowych pro­gra­mów, raport zbior­czy dla człon­ków kół);
   • bada­nie krwi i DNA (wpro­wa­dza­nie danych do bazy i rapor­to­wa­nie);
  • 2013:
   • dane spor­to­we (pozy­ski­wa­ne z SGGW);
   • rapor­ty doty­czą­ce bada­nia mar­ke­rów gene­tycz­nych;
   • zaso­by gene­tycz­ne (zaświad­cze­nie do ARiMR);
   • koła (roz­sze­rze­nie o dodat­ko­we wydru­ki);
   • uspraw­nio­no wpi­sy­wa­nie danych w modu­le „Punkty roz­pło­do­we”
 • We współ­pra­cy z Głównym Inspektoratem Weterynarii prze­pro­wa­dzo­no corocz­ne szko­le­nia dla użyt­kow­ni­ków baz danych, prze­szko­lo­no teo­re­tycz­nie i prak­tycz­nie:
  • 2012:
   • 296 pra­cow­ni­ków Inspekcji Weterynaryjnej w zakre­sie dostę­pu do danych zawar­tych w CBDK (dostęp przez inter­net);
   • 60 pra­cow­ni­ków związ­ków wysta­wia­ją­cych pasz­por­ty konio­wa­tych;
  • 2013:
   • 90 pra­cow­ni­ków Inspekcji Weterynaryjnej w zakre­sie dostę­pu do danych zawar­tych w CBDK (dostęp przez inter­net);
   • 60 pra­cow­ni­ków związ­ków wysta­wia­ją­cych pasz­por­ty konio­wa­tych;

2012:

 • Przygotowanie zało­żeń, pro­jek­tu oraz opro­gra­mo­wa­nia do wpro­wa­dza­nia wyni­ków spor­to­wych we współ­pra­cy z SGGW;
 • Przygotowanie i wdro­że­nie kil­ku­na­stu typów wydru­ków bez­po­śred­nio z bazy (m.in. zaświad­cze­nia do ARiMR, wnio­ski o bada­nie krwi, zaświad­cze­nie o wpi­sie do księ­gi);
 • Implementacja nowej stro­ny inter­ne­to­wej uru­cho­mio­nej na począt­ku 2012 roku, w tym prze­nie­sie­nie danych z poprzed­niej stro­ny;
 • Rozszerzenie stro­ny inter­ne­to­wej CBDK o dane ana­li­tycz­ne na temat roz­kła­du ilo­ści koni i posia­da­czy na mapie Polski (http://cbdk.pl);
 • Rozszerzenia apli­ka­cji dostę­po­wej do CBDK jako wyko­na­nie zale­ce­nia pokon­trol­ne­go Komisji Europejskiej i Generalnego Inspektoratu Weterynarii, o dwa modu­ły: wywóz za gra­ni­cę oraz ubój koni oraz zmia­ny i korek­ty w apli­ka­cji oraz bazie Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK mają­ce na celu popra­wę spój­no­ści danych;

2013:

 • Współpraca i szko­le­nie w apli­ka­cji doty­czą­cej wyni­ków spor­to­wych, wpro­wa­dza­nych przez SGGW;
 • Wykonanie i wdro­że­nie nowych arku­szy Excel na pró­by dziel­no­ści dla ogie­rów i kla­czy ślą­skich.

Mając za sobą poło­wę obec­nej kaden­cji, chciał­bym gorą­co podzię­ko­wać tym wszyst­kim hodow­com, któ­rzy bez wzglę­du na prze­dłu­ża­ją­ce się trud­no­ści nie zaprze­sta­li hodow­li koni. Dziękuję Wam rów­nież za ogrom­ny trud i zaan­ga­żo­wa­nie w popu­la­ry­za­cję pol­skiej hodow­li koni.
Bardzo dzię­ku­ję kie­row­nic­twu i pra­cow­ni­kom Ministerstwa Rolnictwa za przy­chyl­ność i kon­struk­tyw­ne roz­wią­zy­wa­nie naszych na ogół trud­nych pro­ble­mów.
Serdecznie dzię­ku­ję Agencji Nieruchomości Rolnych, a w szcze­gól­no­ści Zespołowi Nadzoru Właścicielskiego za owoc­ną współ­pra­cę i wszel­kie­go rodza­ju pomoc, przy wspól­nie orga­ni­zo­wa­nych impre­zach pro­mu­ją­cych pol­ską hodow­lę.
Dziękuję Zarządowi Polskiego Związku Jeździeckiego za współ­pra­cę na niwie hodow­li i jeź­dziec­twa, a Międzynarodowym Targom Poznańskim za współ­pra­cę przy pro­mo­cji koni pol­skiej hodow­li.
Dziękuję sze­fom i pra­cow­ni­kom pla­có­wek nauko­wych, a szcze­gól­nie Instytutowi Zootechniki PIB w Balicach, Instytutowi Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, uczel­niom wyż­szym o pro­fi­lu rol­ni­czym. Dziękuję Rektorom, Dziekanom i Dyrektorom tych jed­no­stek za pomoc w roz­wią­zy­wa­niu róż­nych pro­ble­mów, z jaki­mi się do Was zwra­ca­my.
Dziękuję bar­dzo Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i wszyst­kim Związkom Hodowców, z któ­ry­mi przy­szło nam współ­pra­co­wać, a szcze­gól­nie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Dziękuję wszyst­kim innym insty­tu­cjom i orga­ni­za­cjom, któ­rych nie wymie­ni­łem, a któ­rzy współ­pra­cu­ją z naszym Związkiem.
Serdecznie dzię­ku­ję wszyst­kim człon­kom Zarządu Głównego PZHK za dotych­cza­so­wą kon­struk­tyw­ną współ­pra­cę. Niejednokrotnie się spie­ra­li­śmy i dys­ku­sje pod­czas naszych spo­tkań mia­ły burz­li­wy prze­bieg, ale jed­no­cze­śnie wszy­scy mie­li­śmy świa­do­mość tego, że wyni­ka­ły one przede wszyst­kim z tro­ski o przy­szłość Polskiej Hodowli Koni. Dziękuję też wszyst­kim pozo­sta­łym człon­kom orga­nów sta­tu­to­wych PZHK – Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Hodowlanej i Komisji Ksiąg Stadnych.
Ostatnie sło­wa podzię­ko­wa­nia kie­ru­ję do wszyst­kich pra­cow­ni­ków biur Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz do war­szaw­skie­go biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni.

Wszystkim bar­dzo dzię­ku­ję.

Hodowca i Jeździec