Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Szuler – The Best Horse od Polish Breeding – HPP SOPOT

20 February 2018 · Kategoria: Time for Polish Horses ·

In Sopot the title The Best Horse Of Polish Breeding went to SZULER sp (Luron KWPN – Szaki sp after Kissovo s.f.) bred by SK Ochaby, owner Grzegorz Kubiak. Grzegorz Kubiak and Szuler were second in HPP final clas­si­fi­ca­tion!
Congratulations! Czytaj dalej »

Polish eventing horses on WEG

29 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: ,

Our dres­sa­ge team is alre­ady on the way home. Now time for even­ting riders. Yesterday began the first dres­sa­ge test. We alre­ady know sco­re of two Polish riders: Jerzy Krukowski – cur­rent Vice-Champion of Poland and Marta Dziak-Gierlicz. Both com­pe­ted on Polish bred hor­ses. Czytaj dalej »

Video transmission from Polish Young Horse Championships

29 August 2014 · Kategoria: Breeding Shows, Sport ·

Watch live video trans­mis­sion from Polish Jumping Championships for Young Horses on 28 – 30 of August 2014. Czytaj dalej »

WEG – first tests

27 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , ,

Equestrian World Cup is the most impor­tant inter­na­tio­nal equ­estrian event in the world. This year held in Normandy (France). For the first time our coun­try repre­sent riders in seven disci­pli­nes. Czytaj dalej »

„Gold” Igielin the best horse of CSI3* Książ

27 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: ,

We alre­ady know the new Polish Champion in Driving. The win­ner is Weronika Kwiatek who won CAI3* in Książ and got the gold medal, the same deth­ro­ning her bro­ther who got this title 9 times. Czytaj dalej »

Two medals at the European Championships of Driving won on Polish horses

25 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: ,

Last week­end at the SO Książ, European Championships for Children and Youth have been held. The Polish dri­vers won indi­vi­du­al medals – gold and bron­ze. Both on Polish hor­ses. Czytaj dalej »

Polish Young Horses Showjumping Championships

25 August 2014 · Kategoria: Breeding Shows, Sport ·

Only a few days left to the Polish Showjumping Championships for young hor­ses. It will be the big­gest event lin­king bre­eders, riders and hor­se owners. Championships will be held under the patro­na­ge of the Minister of Agriculture. There will be over 200 hor­ses from all over the coun­try com­pe­ting in four age cate­go­ries. Czytaj dalej »

Polish accent on European Juniors Championships

18 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

Last week­end in the UK have been play­ed European Junior Championships in even­ting. Although we had the­re no repre­sen­ta­tion, the­re was Polish accent. Portuguese Bernardo Seabra was riding 8-year-old chest­nut gel­ding Aferzysta m (First des Termes xo – Arborea m / Bonaparte m) bre­ed in Poland in SK Ochaby. Czytaj dalej »

Ares sp the best Polish horse of the Baltica Tour (part 2)

18 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

Like last week, also in this, whi­le Baltica Tour (part 2), the­re was selec­ted and awar­ded the best Polish hor­se bre­eding of com­pe­ti­tion.
The spe­cial pri­ze went to Wiktoria Wilska riding 15-years-old stal­lion Ares sp (Elvis SF from Ankara sp / Aloube Z han.), bred in SK Okoły, belongs to the rider). Czytaj dalej »

Lukrecja praises Polish breeding

12 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

We alre­ady know the best Polish hor­se of the first part of Baltica Tour. It is 12-years-old mare Lukrecja sp (Turbud Quirinus BWP – Lausanne sp / Chad sp), bred by Anna Balazs-Zeuschner and owned by Stanisław Jóźwiakowski. Czytaj dalej »

All medals of the Polish Eventing Championships won on Polish horses!

12 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , , ,

Over the last week­end the Polish Eventing Championships for seniors and young riders has been play­ed.
Kamil Rajnert, riding Polish bre­eding 9-years-old gel­ding Jak Chef m (Chef Supreme xx – Juka m/Bonaparte xo, br. Prudnik SK, owner Anna Mańczak), won the gold medal, the same time win­ning CIC3* with such riders like Andreas Dibowski – the gold Olympics meda­list. Jak Chef was awar­ded with a spe­cial pri­ze of the President of Polish Horse Breeders Association. Czytaj dalej »

Results of Polish horses during Strzegom Horse Trials

6 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , ,

Achievements of the best Polish pairs (Top 10) com­pe­ting in the Eventing World Cup Finals’2014
Czytaj dalej »

Auction ‘Time for Polish Horses’ 2014

6 August 2014 · Kategoria: Auctions and Fairs, Time for Polish Horses ·

Polish Hose Breeders Association and the Agricultural Property Agency in coope­ra­tion with ‘Polturf – Barbara Mazur’ and the International Poznan Fair pre­sent for your infor­ma­tion the con­di­tions for regi­ste­ring to the auc­tion of riding hor­ses ‘Time for Polish Horses’ that will be held in Polish Breeding Pavilion during ‘Cavaliada’ in Poznan on 4 – 7 December, 2014. Czytaj dalej »

Video transmission from Polish Young Horse Championships

23 August 2013 · Kategoria: Breeding Shows, Sport ·

Watch live video trans­mis­sion from Polish Jumping Championships for Young Horses on 23 – 25 of August 2013. Czytaj dalej »

WBFSH General Assembly in Warsaw!

18 July 2013 · Kategoria: Conference ·

It is a gre­at hono­ur for us to host this year’s WBFSH General Assembly and semi­nars. The Annual Meeting will be held in Warsaw on 6th-9th October 2013. For more deta­iled infor­ma­tion ple­ase visit WBFSH websi­te.

16th National Youth Championship of Polish Anglo-Arab (Małopolska) Horses

28 June 2013 · Kategoria: Breeding Shows · Rasa:

Polish Horse Breeders Association invi­tes to the 16th National Youth Championship of Polish Anglo-Arab (Małopolska) Horses which will take pla­ce on 27th – 28th of July 2013 in the National Małopolska Horse Breeding and Promotion Center situ­ated in Białka Stallion Depot. Czytaj dalej »

Double podium in single driving for Bartek Kwiatek!

24 June 2013 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

Bartek Kwiatek dro­ve two Silesian stal­lions in International Driving Event Altenfelden in Austria, this is extre­me­ly unu­su­al that one ath­le­te wins two medals at inter­na­tio­nal dri­ving event! Czytaj dalej »

International Eventing Competitions in Sopot

7 May 2013 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , ,

Malopolska gel­ding Jak Chef m (by Chef Supreme xx, out of Juka m by Bonaparte m) with his rider Kamil Rajnert won CIC* com­pe­ti­tion on 26 – 28th of April 2013 in Sopot, Poland. Czytaj dalej »

PZHK acknowledged by KWPN

5 March 2013 · Kategoria: Breeding · Rasa: , ,

For years, the KWPN has gran­ted ack­now­led­ged sta­tus to stud­bo­oks ran­ked in the top ten of the World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) over mul­ti­ple years. Offspring of stal­lions appro­ved by a KWPN-acknowledged stud­bo­ok quali­fy for Register A and, upon meeting spe­ci­fic cri­te­ria, are accep­ted into the KWPN stud­bo­ok. Czytaj dalej »

Access to PZHK Pedigree Database

14 February 2013 · Kategoria: Breeding ·

English ver­sion of PZHK Pedigree Database is now ava­ila­ble onli­ne free of char­ge! It allows sear­ching for pedi­gre­es and pro­ge­ny of mares and stal­lions appro­ved by PZHK. To check infor­ma­tion on your hor­se go to Pedigree Database. Czytaj dalej »

MPMK 2018 w powożeniu odwołane

17 July 2018· Kategoria: MPMK, Powożenie, ·

W związ­ku z małą licz­bą zgło­szo­nych koni na tego­rocz­ne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi zawo­dy te zosta­ły odwo­ła­ne.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych prze­pra­sza­my za zaist­nia­łą sytu­ację.

Ranking koni huculskich (po Chorzowie) – kwalifikacje do MPKRH 2018

· Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po czwar­tym (Chorzów, 14 – 15 lip­ca) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 21 – 23 wrze­śnia 2018 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

MPMK w powożeniu 2018

13 July 2018· Kategoria: MPMK, Powożenie, ·

Przypominamy o mija­ją­cym ter­mi­nie zgło­szeń osta­tecz­nych do MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi. Prosimy o wysy­ła­nie zgło­szeń do orga­ni­za­to­ra czy­li Stada Ogierów w Bogusławicach. Zawody te mają się odbyć w dniach 25 – 26. lip­ca.

Żywienie podczas upałów – woda, elektrolity i włókno pokarmowe

· Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Upały, któ­rych z regu­ły ocze­ku­je­my w szczy­cie sezo­nu let­nie­go, przy­szły do nas w tym roku już w maju i czerw­cu, pozba­wia­jąc konie moż­li­wo­ści powol­ne­go dosto­so­wa­nia się do rosną­cych tem­pe­ra­tur powie­trza i zwięk­sze­nia róż­nic tem­pe­ra­tu­ro­wych pomię­dzy nocą i dniem. Jeśli nasze pastwi­ska czy pado­ki nie mają wystar­cza­ją­co dużo obsza­ru zacie­nio­ne­go, powin­ny mieć prze­wiew­ną, chro­nią­cą od słoń­ca i desz­czu wia­tę. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do MŚMK w sportowych rajdach konnych 2018

6 July 2018· Kategoria: MŚMK, Sportowe rajdy konne, ·

Przedstawiamy wyma­ga­nia FEI dla koni, któ­re mają wystar­to­wać w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych na Słowacji w Samorin 29 wrze­śnia 2018.

Lato w pełni – letnie egzemy i sposoby walki z insektami

· Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Letnie egze­my to naj­więk­sza zmo­ra trwa­ją­ce­go sezo­nu. W wil­got­nym i cie­płym okre­sie póź­nej wio­sny i lata wywo­łu­ją je przede wszyst­kim mesz­ki (muchów­ki), któ­re kłu­jąc konie powo­du­ją wystę­po­wa­nie u nich reak­cji aler­gicz­nych, naj­czę­ściej w oko­li­cach grzy­wy, kłę­bu i rze­pu ogo­na. Skóra zwie­rzę­cia nie­rzad­ko punk­to­wo nabrzmie­wa i wypeł­nia się cie­czą, wydo­sta­ją­cą się na zewnątrz przez powsta­łe pęche­rzy­ki. Silne swę­dze­nie powo­du­je dra­pa­nie się konia, a to z kolei nie­rzad­ko pro­wa­dzi do miej­sco­wej utra­ty owło­sie­nia. Czytaj dalej »

Powiew sukcesów

5 July 2018· Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, · Rasa:

W dniach 29.06. – 01.07. sopoc­ki hipo­drom gościł zawo­dy CDI***, CDI-W oraz CDN. Wspaniały obiekt oraz bar­dzo dobra orga­ni­za­cja zro­bi­ły pozy­tyw­ne wra­że­nie zarów­no na zawod­ni­kach jak i sędziach. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do MPMK w skokach przez przeszkody 2018

4 July 2018· Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Przedstawiamy Państwu listy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy. Konie zazna­czo­ne na zie­lo­no zosta­ły spraw­dzo­ne pozy­tyw­nie pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym, kolor poma­rań­czo­wy ozna­cza, że pocho­dze­nie konia jest w trak­cie spraw­dza­nia, nato­miast kolor czer­wo­ny ozna­cza nie­moż­ność star­tu w MPMK np. z powo­du bra­ku wpi­su do księ­gi głów­nej mat­ki. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Rzeszotarach) – kwalifikacje do MPKRH 2018

· Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po trze­cim (Rzeszotary, 30 czerw­ca) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 21 – 23 wrze­śnia 2018 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Dodatkowe kwalifikacje do ujeżdżeniowych MPMK 2018 (III region)

· Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Informujemy, że Komisja Koordynacyjna wyra­zi­ła zgo­dę na przy­zna­nie dodat­ko­wych kwa­li­fi­ka­cji do Mistrzostw Polski Młodych Koni w kon­ku­ren­cji ujeż­dże­nia, pod­czas Zawodów Ogólnopolskich w Rybnicy, w ter­mi­nie 27 – 29 lip­ca 2018 roku. Na ww. zawo­dach odbę­dą się dwa kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej (III region).

Konkurs dodatkowy w Kętrzynie!

3 July 2018· Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich mło­dych pre­zen­te­rów do udzia­łu w kon­kur­sie dodat­ko­wym, któ­ry odbę­dzie się 22 lip­ca 2018 r. pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Z Hucułem do Krakowa 2018 – wyniki

· Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi zawo­dów jeź­dziec­kich w tym kwa­li­fi­ka­cji do MPKRH, roze­gra­nych w dniach 30 czerw­ca oraz 1 lip­ca 2018 r w SKH Rzeszotary.

Źrebaki – karmienie uzupełniające w sezonie pastwiskowym

29 June 2018· Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Sezon wyźre­bień przy­pa­da na pierw­szą poło­wę roku, choć szcze­gól­nie inten­syw­ny jest w okre­sie wio­sen­nym – od mar­ca do maja. Pierwsze tygo­dnia życia źre­biąt to mle­ko mat­ki, nauka koor­dy­na­cji rucho­wej, pierw­sze spa­ce­ry i pozna­wa­nie oto­cze­nia. Jak tyl­ko źre­bię­ta ukoń­czą pierw­szy mie­siąc życia, coraz wię­cej w nich siły, rado­ści życia i chę­ci na har­ce i zaba­wy z rówie­śni­ka­mi. Możemy wów­czas zacząć stop­nio­wo wydłu­żać im czas prze­by­wa­nia na pastwi­sku, aby w peł­ni mogły korzy­stać ze słoń­ca, świe­że­go powie­trza i mia­ły zapew­nio­ną odpo­wied­nią daw­kę ruchu. Czytaj dalej »

Ujeżdżeniowe MŚMK Ermelo 2018

27 June 2018· Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie, ·

W dniach 2 – 5 sierp­nia w Ermelo odbę­dą się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu. Wszystkich chęt­nych, któ­rzy zakwa­li­fi­ko­wa­li się do tych zawo­dów i chcą w nich uczest­ni­czyć pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń (nazwa konia, księ­ga do któ­rej został wpi­sa­ny, zawod­nik, wyni­ki w Polsce / zagra­ni­cą) do 29 czerw­ca (pią­tek) na adres cuber@pzhk.pl. 3 lip­ca mija ter­min zgło­szeń imien­nych i do tego cza­su konie muszą mieć licen­cje FEI. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Filicach) – kwalifikacje do MPKRH 2018

26 June 2018· Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po dru­gim (Filice, 22 – 23 czerw­ca) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 21 – 23 wrze­śnia 2018 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Z Hucułem do Krakowa 2018

· Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na impre­zę z cyklu „Z Hucułem do Krakowa”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 30 czerw­ca – 1 lip­ca w Rzeszotarach.
Podczas zawo­dów roze­gra­ne zosta­ną kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Czytaj dalej »

Majówka w Regietowie 2018 – relacja filmowa

· Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z „Majówki w Regietowie” – zasad­ni­czej pró­by dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej oraz kwa­li­fi­ka­cji do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odby­ły się w dniach 26 – 27 maja 2018 r. Czytaj dalej »

MŚMK w ujeżdżeniu 2018 – propozycje

· Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni, któ­re odbę­dą się w Ermelo (Holandia) w dniach 2 – 5 sierp­nia br.

MPMK w powożeniu 2018 – propozycje

22 June 2018· Kategoria: MPMK, Powożenie, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, któ­re odbę­dą się w SO Bogusławice w dniach 25 – 26 lip­ca br.

Klacze karmiące – żywienie w sezonie pastwiskowym

· Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Okres od maja do sierp­nia może­my spo­koj­nie nazwać peł­nią sezo­nu pastwi­sko­we­go, co dla hodow­ców ozna­cza ogra­ni­cze­nie kosz­tów zwią­za­nych z utrzy­ma­niem sta­da. Jednakże nie każ­dej gru­py hodow­la­nej to doty­czy, a zwłasz­cza kla­czy w okre­sie lak­ta­cji. Właściwe żywie­nie kla­czy kar­mią­cej ma klu­czo­wy wpływ na jej wydaj­ność mlecz­ną i kon­dy­cję oraz jej kolej­ne zaźre­bie­nie i dla­te­go samo pastwi­sko jest tutaj nie­wy­star­cza­ją­ce. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec