Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Szuler – The Best Horse od Polish Breeding – HPP SOPOT

20 February 2018 · Kategoria: Time for Polish Horses ·

In Sopot the title The Best Horse Of Polish Breeding went to SZULER sp (Luron KWPN – Szaki sp after Kissovo s.f.) bred by SK Ochaby, owner Grzegorz Kubiak. Grzegorz Kubiak and Szuler were second in HPP final clas­si­fi­ca­tion!
Congratulations! Czytaj dalej »

Polish eventing horses on WEG

29 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: ,

Our dres­sa­ge team is alre­ady on the way home. Now time for even­ting riders. Yesterday began the first dres­sa­ge test. We alre­ady know sco­re of two Polish riders: Jerzy Krukowski – cur­rent Vice‐Champion of Poland and Marta Dziak‐Gierlicz. Both com­pe­ted on Polish bred hor­ses. Czytaj dalej »

Video transmission from Polish Young Horse Championships

29 August 2014 · Kategoria: Breeding Shows, Sport ·

Watch live video trans­mis­sion from Polish Jumping Championships for Young Horses on 28 – 30 of August 2014. Czytaj dalej »

WEG – first tests

27 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , ,

Equestrian World Cup is the most impor­tant inter­na­tio­nal equ­estrian event in the world. This year held in Normandy (France). For the first time our coun­try repre­sent riders in seven disci­pli­nes. Czytaj dalej »

„Gold” Igielin the best horse of CSI3* Książ

27 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: ,

We alre­ady know the new Polish Champion in Driving. The win­ner is Weronika Kwiatek who won CAI3* in Książ and got the gold medal, the same deth­ro­ning her bro­ther who got this title 9 times. Czytaj dalej »

Two medals at the European Championships of Driving won on Polish horses

25 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: ,

Last week­end at the SO Książ, European Championships for Children and Youth have been held. The Polish dri­vers won indi­vi­du­al medals – gold and bron­ze. Both on Polish hor­ses. Czytaj dalej »

Polish Young Horses Showjumping Championships

25 August 2014 · Kategoria: Breeding Shows, Sport ·

Only a few days left to the Polish Showjumping Championships for young hor­ses. It will be the big­gest event lin­king bre­eders, riders and hor­se owners. Championships will be held under the patro­na­ge of the Minister of Agriculture. There will be over 200 hor­ses from all over the coun­try com­pe­ting in four age cate­go­ries. Czytaj dalej »

Polish accent on European Juniors Championships

18 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

Last week­end in the UK have been play­ed European Junior Championships in even­ting. Although we had the­re no repre­sen­ta­tion, the­re was Polish accent. Portuguese Bernardo Seabra was riding 8‐year‐old chest­nut gel­ding Aferzysta m (First des Termes xo – Arborea m / Bonaparte m) bre­ed in Poland in SK Ochaby. Czytaj dalej »

Ares sp the best Polish horse of the Baltica Tour (part 2)

18 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

Like last week, also in this, whi­le Baltica Tour (part 2), the­re was selec­ted and awar­ded the best Polish hor­se bre­eding of com­pe­ti­tion.
The spe­cial pri­ze went to Wiktoria Wilska riding 15‐years‐old stal­lion Ares sp (Elvis SF from Ankara sp / Aloube Z han.), bred in SK Okoły, belongs to the rider). Czytaj dalej »

Lukrecja praises Polish breeding

12 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

We alre­ady know the best Polish hor­se of the first part of Baltica Tour. It is 12‐years‐old mare Lukrecja sp (Turbud Quirinus BWP – Lausanne sp / Chad sp), bred by Anna Balazs‐Zeuschner and owned by Stanisław Jóźwiakowski. Czytaj dalej »

All medals of the Polish Eventing Championships won on Polish horses!

12 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , , ,

Over the last week­end the Polish Eventing Championships for seniors and young riders has been play­ed.
Kamil Rajnert, riding Polish bre­eding 9‐years‐old gel­ding Jak Chef m (Chef Supreme xx – Juka m/Bonaparte xo, br. Prudnik SK, owner Anna Mańczak), won the gold medal, the same time win­ning CIC3* with such riders like Andreas Dibowski – the gold Olympics meda­list. Jak Chef was awar­ded with a spe­cial pri­ze of the President of Polish Horse Breeders Association. Czytaj dalej »

Results of Polish horses during Strzegom Horse Trials

6 August 2014 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , ,

Achievements of the best Polish pairs (Top 10) com­pe­ting in the Eventing World Cup Finals’2014
Czytaj dalej »

Auction ‘Time for Polish Horses’ 2014

6 August 2014 · Kategoria: Auctions and Fairs, Time for Polish Horses ·

Polish Hose Breeders Association and the Agricultural Property Agency in coope­ra­tion with ‘Polturf – Barbara Mazur’ and the International Poznan Fair pre­sent for your infor­ma­tion the con­di­tions for regi­ste­ring to the auc­tion of riding hor­ses ‘Time for Polish Horses’ that will be held in Polish Breeding Pavilion during ‘Cavaliada’ in Poznan on 4 – 7 December, 2014. Czytaj dalej »

Video transmission from Polish Young Horse Championships

23 August 2013 · Kategoria: Breeding Shows, Sport ·

Watch live video trans­mis­sion from Polish Jumping Championships for Young Horses on 23 – 25 of August 2013. Czytaj dalej »

WBFSH General Assembly in Warsaw!

18 July 2013 · Kategoria: Conference ·

It is a gre­at hono­ur for us to host this year’s WBFSH General Assembly and semi­nars. The Annual Meeting will be held in Warsaw on 6th‐9th October 2013. For more deta­iled infor­ma­tion ple­ase visit WBFSH websi­te.

16th National Youth Championship of Polish Anglo‐Arab (Małopolska) Horses

28 June 2013 · Kategoria: Breeding Shows · Rasa:

Polish Horse Breeders Association invi­tes to the 16th National Youth Championship of Polish Anglo‐Arab (Małopolska) Horses which will take pla­ce on 27th – 28th of July 2013 in the National Małopolska Horse Breeding and Promotion Center situ­ated in Białka Stallion Depot. Czytaj dalej »

Double podium in single driving for Bartek Kwiatek!

24 June 2013 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa:

Bartek Kwiatek dro­ve two Silesian stal­lions in International Driving Event Altenfelden in Austria, this is extre­me­ly unu­su­al that one ath­le­te wins two medals at inter­na­tio­nal dri­ving event! Czytaj dalej »

International Eventing Competitions in Sopot

7 May 2013 · Kategoria: Sport, Time for Polish Horses · Rasa: , ,

Malopolska gel­ding Jak Chef m (by Chef Supreme xx, out of Juka m by Bonaparte m) with his rider Kamil Rajnert won CIC* com­pe­ti­tion on 26 – 28th of April 2013 in Sopot, Poland. Czytaj dalej »

PZHK acknowledged by KWPN

5 March 2013 · Kategoria: Breeding · Rasa: , ,

For years, the KWPN has gran­ted ack­now­led­ged sta­tus to stud­bo­oks ran­ked in the top ten of the World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) over mul­ti­ple years. Offspring of stal­lions appro­ved by a KWPN‐acknowledged stud­bo­ok quali­fy for Register A and, upon meeting spe­ci­fic cri­te­ria, are accep­ted into the KWPN stud­bo­ok. Czytaj dalej »

Access to PZHK Pedigree Database

14 February 2013 · Kategoria: Breeding ·

English ver­sion of PZHK Pedigree Database is now ava­ila­ble onli­ne free of char­ge! It allows sear­ching for pedi­gre­es and pro­ge­ny of mares and stal­lions appro­ved by PZHK. To check infor­ma­tion on your hor­se go to Pedigree Database. Czytaj dalej »

Wielkopolscy hodowcy wybrali Czempionów

20 September 2018· Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W sobo­tę, 15 wrze­śnia w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko odbył się IX Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej, pod­czas któ­rej oce­nie pod­da­nych zosta­ło 35 koni z rocz­ni­ków 2015 i 2016. Czytaj dalej »

Najlepsze wyniki koni polskiej hodowli – Lato 2018

19 September 2018· Kategoria: Powożenie, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, WKKW, · Rasa: , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z naj­lep­szy­mi wyni­ka­mi koni pol­skiej hodow­li w sezo­nie let­nim. Czytaj dalej »

MPMK Strzegom 2018 – transmisja on‐line

18 September 2018· Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Szanowni Państwo, w tym roku oso­by, któ­re nie mogą oso­bi­ście uczest­ni­czyć w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w Strzegomiu, wraz z mie­sięcz­ni­kiem Świat Koni, zapra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji on‐line z tego wyda­rze­nia już od pierw­sze­go dnia zawo­dów, czy­li od naj­bliż­sze­go czwart­ku! Czytaj dalej »

Szkolenie ujeżdżeniowe: Dwa spojrzenia, jeden dzień

· Kategoria: Szkolenia, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza hodow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w szko­le­niu doty­czą­cym oce­ny koni ujeż­dże­nio­wych, w tym tak­że koni mło­dych. Prowadzącymi wykła­dy oraz tre­nin­gi będą jed­ni z naj­lep­szych fachow­ców w dzie­dzi­nie tre­nin­gu, jak i sędzio­wa­nia koni ujeż­dże­nio­wych – Jan BemelmansStephen Clarke. Czytaj dalej »

Młode konie na start

· Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Już w czwar­tek, 20 wrze­śnia w Morawie koło Strzegomia w Ośrodku Jeździeckim Stragona roz­pocz­ną się Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, ujeż­dże­niu oraz wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go. Po raz pierw­szy trzy dys­cy­pli­ny jeź­dziec­kie będą roz­gry­wa­ne w jed­nym miej­scu i w tym samym ter­mi­nie. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do MPMK w WKKW 2018

17 September 2018· Kategoria: MPMK, WKKW, ·

W załącz­ni­ku lista koni spraw­dzo­nych pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym oraz norm kwa­li­fi­ka­cyj­nych i dopusz­czo­nych do star­tu w tego­rocz­nych Mistrzostwach Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go.
W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber: cuber@pzhk.pl

Kwalifikacje do MPMK w skokach przez przeszkody 2018

· Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

W załącz­ni­ku lista koni spraw­dzo­nych pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym oraz norm kwa­li­fi­ka­cyj­nych i dopusz­czo­nych do star­tu w tego­rocz­nych Mistrzostwach Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy.
W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber: cuber@pzhk.pl

Uwaga! Można zgłosić konie na MPMK w WKKW w kat. koni 6‐letnich. Wymagania zmniejszone!

14 September 2018· Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Zmniejszone zosta­ły wyma­ga­nia sta­wia­ne koniom 6‐letnim kwa­li­fi­ku­ją­cym się do Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go – będą obo­wią­zy­wa­ły wyma­ga­nia z roku ubie­głe­go Czytaj dalej »

Kwalifikacje ogierów ardeńskich do wpisu do księgi

· Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich hodow­ców i miło­śni­ków zwłasz­cza koni ardeń­skich na kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów do wpi­su do księ­gi. Kwalifikacje odbę­dą się w 3 miej­scach Czytaj dalej »

Zdrowy odsadek – zalecenia żywieniowe w okresie odsadzenia

· Kategoria: Porady żywieniowe, ·

W okre­sie, gdy źre­bię­ta usa­mo­dziel­nia­ją się i sta­ją się odsa­da­mi, potem rocz­nia­ka­mi, naj­istot­niej­sze zna­cze­nie dla ich kon­dy­cji oraz pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju, wzro­stu i kształ­to­wa­nia ukła­du szkie­le­to­we­go oraz mię­śni mają ruch i odpo­wied­nia die­ta. Dlatego w dużych hodow­lach mło­dzież utrzy­mu­je się zazwy­czaj nie w bok­sach, lecz na bie­gal­niach, gdzie spę­dza­ją noc i prze­by­wa­ją pod­czas nie­ko­rzyst­nej pogo­dy mając dużą swo­bo­dę ruchu. Wiązane są tyl­ko na czas kar­mie­nia. Natomiast pozo­sta­ły czas spę­dza­ją na wybie­gach i pastwi­skach. Jest to naj­lep­szy sys­tem odcho­wu mło­dych koni. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do MPMK w skokach przez przeszkody 2018

· Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Przedstawiamy Państwu zak­tu­ali­zo­wa­ne kwa­li­fi­ka­cje do tego­rocz­nych MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy – uzu­peł­nio­ne o kolej­ne zawo­dy.
Czytaj dalej »

MŚMK Lanaken 2018

13 September 2018· Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, · Rasa: ,

Komisja Koordynacyjna wyty­po­wa­ła nastę­pu­ją­ce konie do star­tu na sko­ko­wych Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sezo­nie 2018 Czytaj dalej »

IV Ścieżka Huculska „Nad Lutnią” – propozycje

· Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Lubelskiego Związku Hodowców Koni zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi IV Ścieżki Huculskiej „Nad Lutnią”, któ­ra odbę­dzie się 11 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w Zalutyniu. Czytaj dalej »

Po premiowaniu źrebiąt, przed czempionatem koni w Wielkopolsce

12 September 2018· Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa: , ,

W minio­ną nie­dzie­lę na tere­nie Ośrodka Jeździeckiego Pałac Baborówko odby­ło się pre­mio­wa­nie źre­biąt przy mat­kach. Do oce­ny przy­stą­pi­ło ponad 50 źre­biąt rasy wiel­ko­pol­skiej i mało­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, uro­dzo­ne w roku 2018. To kolej­ne z serii wyda­rzeń hodow­la­nych w Baborówku, orga­ni­zo­wa­ne przez Związek Hodowców Koni Wielkopolskich. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do MPMK w ujeżdżeniu 2018

· Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Przedstawiamy Państwu zak­tu­ali­zo­wa­ne listy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do MPMK w ujeż­dże­niu. Konie zazna­czo­ne na zie­lo­no zosta­ły spraw­dzo­ne pozy­tyw­nie pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym, kolor czer­wo­ny ozna­cza nie­moż­ność star­tu w MPMK np. z powo­du bra­ku wpi­su do księ­gi głów­nej mat­ki. Czytaj dalej »

I Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych – regulamin

11 September 2018· Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa: , ,

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Ogólnopolskiej Wystawy Klaczy Ras Zimnokrwistych, któ­ra odbę­dzie się 20 paź­dzier­ni­ka 2018 roku (sobo­ta) na tere­nie Klubu Jeździeckiego Aromer – Józefin koło Warszawy. Czytaj dalej »

MPMK w skokach 2018 – konie 7‐letnie ODWOŁANE

· Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy nie zosta­nie roze­gra­na kate­go­ria koni 7‐letnich, ponie­waż nie zgło­szo­no okre­ślo­nej w pro­po­zy­cjach mini­mal­nej licz­by koni.

Ogólnopolski Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych 2018 – wyniki

10 September 2018· Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia wyni­ki Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Ras Zimnokrwistych, któ­ry odbył się 8 wrze­śnia 2018 roku w Stadzie Ogierów w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Koń w służbie Narodu Polskiego – od Jana III Sobieskiego po czasy współczesne

7 September 2018· Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa: ,

W imie­niu orga­ni­za­to­rów mamy zaszczyt zapro­sić wszyst­kich miło­śni­ków koni na 6. Regionalne Święto Hodowców Koni, któ­re odbę­dzie się w dniach 29 – 30 wrze­śnia 2018 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach koło Garwolina. Czytaj dalej »

Żywienie i postępowanie z matkami w okresie odsadzenia

· Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Czas, w któ­rym odsa­dza­my źre­bię­ta od matek, przy­pa­da zazwy­czaj na póź­ne lato oraz jesień. Zazwyczaj ma miej­sce w wie­ku 6 – 7 mie­się­cy, lecz nie jest to sztyw­ny ter­min. Zawsze bowiem nale­ży kie­ro­wać się stop­niem roz­wo­ju źre­bię­cia, jego kon­dy­cją oraz sta­nem zdro­wia i od tych ele­men­tów uza­leż­nić ter­min odsa­dze­nia. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec