Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Szuler – The Best Horse od Polish Breeding – HPP SOPOT

20 February 2018 · Kategoria: Time for Polish Horses ·

In Sopot the title The Best Horse Of Polish Breeding went to SZULER sp (Luron KWPN - Szaki sp after Kissovo s.f.) bred by SK Ochaby, owner Grzegorz Kubiak. Grzegorz Kubiak and Szuler were second in HPP final clas­si­fi­ca­tion!
Congratulations! Czytaj dalej »

Regulaminy MPMK 2018 - WKKW

13 April 2018· Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Czempionat Kuców 2018

11 April 2018· Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego i Użytkowego Kuców, któ­ry odbę­dzie się 19 maja w Bielicach.

Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Bielicach

· Kategoria: Szkolenia, ·

W imie­niu Zespołu Szkół w Bielicach, zapra­sza­my mło­dzież (wraz z rodzi­ca­mi) zain­te­re­so­wa­ną ofer­tą edu­ka­cyj­ną pla­ców­ki, a w szcze­gól­no­ści kie­run­kiem Technik Hodowca Koni, na Dzień Otwarty - 13 kwiet­nia! ZS w Bielicach od kil­ku lat kształ­ci uczniów na tym kie­run­ku, a w kolej­nym roku szkol­nym zamie­rza uru­cho­mić kurs kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wej Jeździec. Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy - UWAGA ZMIANA GODZINY!!!

· Kategoria: ZT Klacze, · Rasa:

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60-dniowy tre­ning zaprzę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 13 kwiet­nia (pią­tek) o godz. 12:00, a nie jak pla­no­wa­no wcze­śniej o 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Kwalifikacje do ujeżdżeniowych i skokowych MPMK

6 April 2018· Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ter­mi­na­rzem kwa­li­fi­ka­cji do tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu i sko­kach przez prze­szko­dy.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

· Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Zakładzie Treningowym w Łącku odbę­dzie się w dniu 10 kwiet­nia 2018 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

· Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się w dniu 9 kwiet­nia 2018 r. (ponie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Henryk Kleinert nie żyje

· Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z wiel­kim żalem zawia­da­mia­my o śmier­ci wspa­nia­łe­go hodow­cy i wie­lo­let­nie­go człon­ka Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni, orę­dow­ni­ka hodow­li koni rasy mało­pol­skiej Pana Henryka Kleinerta. Pan Henryk w swo­jej dłu­giej i boga­tej karie­rze hodow­la­nej był m.in kie­row­ni­kiem w Stadninie Koni Prudnik, zastęp­cą dyrek­to­ra w Stadzie Ogierów w Klikowej, peł­nił tak­że kie­row­ni­cze funk­cje Stadzie Ogierów w Koźlu i Stadninie Koni Samborzec. W ostat­nich latach ambit­nie roz­wi­jał wła­sny pro­wa­dzo­ny z syna­mi – CezarymGrzegorzem ośro­dek hodow­li koni anglo­arab­skich. Czytaj dalej »

Zmiana w programie hodowli koni małopolskich

5 April 2018· Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa:

Z dniem 19 kwiet­nia 2018 roku wcho­dzi w życie zmia­na w pro­gra­mie hodow­la­nym koni mało­pol­skich, doty­czą­ca warun­ków wpi­su ogie­rów rasy mało­pol­skiej do księ­gi stad­nej na pod­sta­wie wyni­ków uzy­ska­nych w wyści­gach kon­nych. Dotychczas wyma­ga­na licz­ba gonitw ukoń­czo­nych na miej­scu płat­nym w cią­gu rocz­nej karie­ry wyści­go­wej zosta­ła ogra­ni­czo­na z 5 do 3. Link do peł­nej wer­sji pro­gra­mu hodow­la­ne­go z zazna­czo­ną zmia­ną (Załącznik nr 2 - A.II.6), str. 38)

Kurs konwojenta zwierząt

4 April 2018· Kategoria: Szkolenia, ·

W imie­niu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego zapra­sza­my do zgło­sze­nia się na kurs kon­wo­jen­ta zwie­rząt, zapla­no­wa­ne­go na 21.04.2018 r w sie­dzi­bie WMZJ.

Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

· Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z Warunkami otrzy­ma­nia refun­da­cji czę­ści kosz­tów badań w kie­run­ku OCD (doty­czy tyl­ko wła­ści­cie­li skla­sy­fi­ko­wa­nych jako MAŁE-ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA / MŚP). Czytaj dalej »

Kwalifikacja do ZT zaprzęgowego

3 April 2018· Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: , , , ,

W dniach 16-17 sierp­nia 2018 r. odbę­dzie się kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go w ZT Książ. Ostateczną kwa­li­fi­ka­cję przej­dą rów­nież ogie­ry pozo­sta­łych ras szla­chet­nych, wstęp­nie zakwa­li­fi­ko­wa­ne do tre­nin­gu pod­czas oce­ny w Lesznie w dniach 15-16 maja oraz w Białce w dniach 29-30 maja 2018 r.
Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zosta­ną wyłącz­nie ogie­ry, któ­rych zgło­sze­nie zosta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie, a w przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie będzie zwra­ca­na. Czytaj dalej »

Kwalifikacja i trening ogierów ras szlachetnych 2018

· Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji do polo­wej wierz­cho­wej oraz sta­cjo­nar­nej zaprzę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych w tym sezo­nie.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Regulaminy MPMK 2018 - skoki

30 March 2018· Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Kamila Żuchowska na Festiwalu Sztuki Jeździeckiej

29 March 2018· Kategoria: Kultura, ·

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my Państwa, że nasza kole­żan­ka Kamila Żuchowska to nie tyl­ko oso­ba kom­pe­tent­na w pra­cy, ale tak­że uta­len­to­wa­na malar­sko i rysun­ko­wo. Podczas V Festiwalu Sztuki Jeździeckiej, któ­re­go jed­nym z part­ne­rów był Polski Związek Hodowców Koni, jed­ną z osób pre­zen­tu­ją­cych swo­je obra­zy była wła­śnie Kamila. Czytaj dalej »

Wesołego Alleluja!

· Kategoria: Ogłoszenia, ·

Najserdeczniejsze życze­nia zdro­wych, rado­snych i spo­koj­nych świąt Wielkiej Nocy,
dla wszyst­kich Hodowców oraz Sympatyków Koni.
Smacznego jaj­ka, mokre­go dyn­gu­sa, a tak­że odpo­czyn­ku w rodzin­nym gro­nie
skła­da Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Regulaminy MPMK 2018 - ujeżdżenie

· Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Test obcego powożącego

28 March 2018· Kategoria: ZT Klacze, · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obce­go powo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym w Książu. Test odbę­dzie się w dniu 4 kwiet­nia 2018 r. (śro­da), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 10:00, a obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

Nagroda im. Michała Wierusz‑Kowalskiego – V Festiwal Sztuki Jeździeckiej

· Kategoria: Kultura, ·

25 mar­ca 2018 roku mie­li­śmy przy­jem­ność gościć na jubi­le­uszo­wym V Festiwalu Sztuki Jeździeckiej. Tradycyjnie już Polski Związek Hodowców Koni był part­ne­rem tego wyda­rze­nia, któ­re już od 5 lat odby­wa się na wio­snę w Warszawie. Po raz dru­gi mie­li­śmy przy­jem­ność wrę­czyć nagro­dę imie­nia Michała Wierusz‑Kowalskiego, redak­to­ra naczel­ne­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”. Laureatką nagro­dy zosta­ła rzeź­biar­ka, Ewa Jaworska. Czytaj dalej »

Książka „ABC powożenia”

· Kategoria: Powożenie, Szkolenia, ·

Wzrastające zain­te­re­so­wa­nie powo­że­niem zaprzę­ga­mi kon­ny­mi i brak na pol­skim ryn­ku instruk­ta­żo­wej książ­ki na ten temat, zmo­bi­li­zo­wa­ły sędzi­nę i znaw­czy­nię tej dys­cy­pli­ny - Danutę Nowicką do napi­sa­nia „ABC Powożenia”, któ­rej pierw­sze wyda­nie uka­za­ło się w 2000 roku. Pisząc tę książ­kę Autorka sko­rzy­sta­ła z życz­li­wych uwag i suge­stii wie­lu pol­skich powo­żą­cych. Książka zawie­ra tak­że roz­dzia­ły z dzie­dzi­ny wete­ry­na­rii, histo­rii pojaz­dów kon­nych i powoź­nic­twa napi­sa­ne przez nie­wąt­pli­wych znaw­ców tema­tu. Fakt wyczer­pa­nia pierw­sze­go nakła­du a tak­że bar­dzo wie­le próśb o wzno­wie­nie, zmo­bi­li­zo­wa­ły Autorkę do pra­cy nad dru­gim wyda­niem, któ­re­go treść zosta­ła znacz­nie roz­sze­rzo­na i uak­tu­al­nio­na, a nie­któ­re roz­dzia­ły zastą­pio­ne nowy­mi. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec