Formalności

Polityka prywatności

 

Kim jesteśmy

Adres naszej stro­ny inter­ne­to­wej to: https://www.pzhk.pl któ­rej wła­ści­cie­lem jest Polski Związek Hodowców Koni. Wszelkie dane kon­tak­to­we dostęp­ne są na tej stro­nie.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularz kontaktowy newslettera

Kiedy odwie­dza­ją­cy witry­nę zapi­su­je się na new­slet­ter, zbie­ra­my dane jedy­nie widocz­ne w for­mu­la­rzu new­slet­te­ra w celu umoż­li­wie­nia jego reali­za­cji. Przesłane przez odwie­dza­ją­cych dane są prze­twa­rza­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi o ochro­nie danych oso­bo­wych, tzw. RODO.

Ciasteczka

Ze wzglę­du na sys­tem logo­wa­nia użyt­kow­ni­ków do stro­ny (admi­ni­stra­cja i redak­cja) stro­na korzy­sta z tzw. cia­ste­czek. Strona two­rzy tzw. tym­cza­so­we cia­stecz­ko na potrze­by spraw­dze­nia czy prze­glą­dar­ka je akcep­tu­je. To cia­stecz­ko nie zawie­ra żad­nych danych oso­bi­stych i zosta­je wyrzu­co­ne przy zamknię­ciu prze­glą­dar­ki.
Podczas logo­wa­nia do stro­ny two­rzo­ne jest dodat­ko­wo kil­ka cia­ste­czek potrzeb­nych do zapi­su infor­ma­cji logo­wa­nia oraz wybra­nych opcji ekra­nu (nie doty­czy osób jedy­nie prze­glą­da­ją­cych stro­nę). Ciasteczka logo­wa­nia wyga­sa­ją po dwóch dniach, a opcji ekra­nu po roku. Jeśli zazna­czo­na zosta­nie opcja „Pamiętaj mnie”, logo­wa­nie wyga­śnie po dwóch tygo­dniach. Przy wylo­go­wa­niu ze swo­je­go kon­ta, cia­stecz­ka logo­wa­nia zosta­ją usu­nię­te.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witry­nie mogą zawie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my, obraz­ki, arty­ku­ły itp.). Osadzone tre­ści z innych witryn zacho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by użyt­kow­nik odwie­dził bez­po­śred­nio kon­kret­ną witry­nę.
Witryny mogą zbie­rać infor­ma­cje o tobie, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­ko­we, zewnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i moni­to­ro­wać two­je inte­rak­cje z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie two­ich inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem jeśli posia­dasz kon­to i jesteś zalo­go­wa­ny w tam­tej witry­nie.

Analiza statystyk

Witryna korzy­sta z narzę­dzi uży­wa­nych do ana­li­zy ruchu na stro­nie: Google Analytics oraz WordPress.com – dane te są ano­ni­mo­we (nie zawie­ra­ją żad­nych infor­ma­cji oso­bi­stych), jed­nak jeśli nie chcesz by były zbie­ra­ne możesz sko­rzy­stać z try­bu inco­gni­to w swo­jej prze­glą­dar­ce.

Hodowca i Jeździec