Formalności

Cennik opłat

 

UCHWAŁA Nr 7/2019
Prezydium Zarządu
Polskiego Związku Hodowców Koni
z dnia 8 marca 2019 r.

zmie­nio­na
Uchwałą Prezydium Zarządu PZHK Nr 21/2019 z dnia 3 czerw­ca 2019 r.
oraz
Uchwałą Prezydium Zarządu PZHK Nr 27/2019 z dnia 9 grud­nia 2019 r.

w spra­wie: usta­le­nia wyso­ko­ści opłat za wyko­ny­wa­nie przez Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) lub upo­waż­nio­ne Związki (OZHK) czyn­no­ści zwią­za­nych z reali­za­cją pro­gra­mów hodow­li, iden­ty­fi­ka­cją konio­wa­tych oraz reali­za­cją pro­gra­mów ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych.

Na pod­sta­wie § 14 ust. 2 pkt i 3 oraz § 23 ust. 3 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni, Prezydium Zarządu uchwa­la co nastę­pu­je:

§ 1.

Wprowadza się w PZHK i OZHK opła­ty za nastę­pu­ją­ce czyn­no­ści:

 1. doty­czą­ce koni hodow­la­nych
  1. wpis do księ­gi stad­nej konia, któ­re­go mat­ka w momen­cie opi­su źre­bię­cia, nie była wpi­sa­na do księ­gi stad­nej – 400 zł za klacz oraz 600 zł za ogie­ra, na rzecz OZHK, nie obej­mu­je stan­dar­do­wej opła­ty za wpis do księ­gi stad­nej, obej­mu­je nato­miast doko­na­nie korek­ty w pasz­por­cie konia;
  2. roz­pa­trze­nie przez Komisję Księgi Stadnej wnio­sku w spra­wie dopusz­cze­nia do uży­cia w hodow­li nasie­nia ogie­ra wpi­sa­ne­go do księ­gi stad­nej pro­wa­dzo­nej przez inny pod­miot niż PZHK – opła­ta obo­wią­zu­je rów­nież w przy­pad­ku kolej­ne­go wnio­sku o uży­cie nasie­nia ogie­ra, któ­re­mu wyga­sło cza­so­we uzna­nie – 200 zł na rzecz PZHK;
  3. uzna­nie jako hodow­la­ne­go konia, któ­re­go pocho­dze­nie po oboj­gu rodzi­cach wpi­sa­nych do ksiąg uzna­no na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA – na rzecz OZHK:
   • ze „Świadectwem pokry­cia kla­czy” / „Zaświadczeniem una­sien­nia­nia kla­czy”, po prze­kro­cze­niu ter­mi­nu iden­ty­fi­ka­cji lub opusz­cze­niu na sta­łe gospo­dar­stwa uro­dze­nia bez mat­ki – 300 zł,
   • bez „Świadectwa pokry­cia kla­czy” / „Zaświadczenia una­sien­nia­nia kla­czy” – 500 zł;
 2. w zakre­sie zamiesz­cze­nia rodo­wo­du w doku­men­cie iden­ty­fi­ka­cyj­nym w celu uzna­nia za konia hodow­la­ne­go
  1. zamiesz­cze­nie rodo­wo­du w doku­men­cie iden­ty­fi­ka­cyj­nym konia, pocho­dzą­ce­go po ogie­rze nie­wpi­sa­nym / z inse­mi­na­cji nasie­niem nie­do­pusz­czo­nym do ksiąg stad­nych pro­wa­dzo­nych przez PZHK w momen­cie pokrycia/inseminacji kla­czy, a wpisanym/dopuszczonym do tych ksiąg w póź­niej­szym ter­mi­nie (po pokryciu/inseminacji), po potwier­dze­niu pocho­dze­nia bada­nia­mi mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
  2. wyda­nie nowe­go doku­men­tu iden­ty­fi­ka­cyj­ne­go dla konia w przy­pad­ku wcze­śniej wysta­wio­ne­go doku­men­tu iden­ty­fi­ka­cyj­ne­go dla konia bez pocho­dze­nia lub zmia­ny rodo­wo­du po usta­le­niu pocho­dze­nia na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
 3. w zakre­sie zamiesz­cze­nia rodo­wo­du w doku­men­cie iden­ty­fi­ka­cyj­nym koni nie­ho­dow­la­nych
  1. zamiesz­cze­nie rodo­wo­du w doku­men­cie iden­ty­fi­ka­cyj­nym konia nie­ho­dow­la­ne­go (bez kwa­li­fi­ka­cji do księ­gi), pocho­dzą­ce­go po jed­nym lub oboj­gu rodzi­cach wpi­sa­nych do ksiąg stad­nych – opła­ta na rzecz OZHK:
   • na pod­sta­wie „Świadectwa pokry­cia kla­czy” / „Zaświadczenia una­sien­nia­nia kla­czy” – 200 zł,
   • na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA – 300 zł;
  2. zamiesz­cze­nie rodo­wo­du w doku­men­cie iden­ty­fi­ka­cyj­nym konia nie­ho­dow­la­ne­go, pocho­dzą­ce­go po ogie­rze nie­wpi­sa­nym do ksiąg stad­nych pro­wa­dzo­nych przez PZHK/niedopuszczonym do uży­cia w roz­ro­dzie, po potwier­dze­niu pocho­dze­nia na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
 4. w zakre­sie innych opłat
  1. zgło­sze­nie ogie­ra rasy pół­krwi do oce­ny w celu kwa­li­fi­ka­cji do 60/100-dniowego tre­nin­gu – na rzecz PZHK:
   • 400 zł za ogie­ra będą­ce­go wła­sno­ścią mikro, małe­go lub śred­nie­go przed­się­bior­stwa (MŚP),
   • 800 zł za ogie­ra nie­bę­dą­ce­go wła­sno­ścią MŚP;
  2. zgło­sze­nie na pró­bę dziel­no­ści po 60/100-dniowym tre­nin­gu ogie­ra rasy pół­krwi, któ­ry nie był kwa­li­fi­ko­wa­ny do 60/100-dniowego tre­nin­gu – na rzecz PZHK:
   • 1000 zł za ogie­ra będą­ce­go wła­sno­ścią MŚP,
   • 2000 zł za ogie­ra nie­bę­dą­ce­go wła­sno­ścią MŚP;
  3. zgło­sze­nie do oce­ny w celu wpi­su do księ­gi stad­nej ogie­ra rasy pół­krwi wpi­sa­ne­go do księ­gi stad­nej pro­wa­dzo­nej przez inny pod­miot niż PZHK oraz ogie­ra rasy pół­krwi lub ślą­skiej po alter­na­tyw­nej pró­bie użyt­ko­wo­ści (MPMK, sport jeź­dziec­ki, wyści­gi) – 400 zł na rzecz PZHK;
  4. zgło­sze­nie do oce­ny w celu dopusz­cze­nia do uży­cia w roz­ro­dzie w rasach pół­krwi ogie­ra rasy peł­nej krwi angiel­skiej (xx) lub czy­stej krwi arab­skiej (oo) – 400 zł na rzecz PZHK;
  5. zgło­sze­nia ogie­ra rasy ślą­skiej do oce­ny w celu kwa­li­fi­ka­cji do 60-dniowego tre­nin­gu – na rzecz PZHK:
   • 400 zł za ogie­ra będą­ce­go wła­sno­ścią MŚP,
   • 800 zł za ogie­ra nie­bę­dą­ce­go wła­sno­ścią MŚP;
  6. zgło­sze­nia ogie­ra rasy hucul­skiej do oce­ny w celu wpi­su do księ­gi stad­nej – na rzecz PZHK:
   • 200 zł za ogie­ra będą­ce­go wła­sno­ścią MŚP,
   • 400 zł za ogie­ra nie­bę­dą­ce­go wła­sno­ścią MŚP;
  7. opła­ta dodat­ko­wa za zgło­sze­nie do oce­ny po wyma­ga­nym ter­mi­nie ogie­ra, o któ­rym mowa w pkt. od a) do f) – w wyso­ko­ści 100% opła­ty pod­sta­wo­wej na rzecz PZHK;
  8. oce­na komi­syj­na ogie­ra rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, arden pol­ski, konik pol­ski w celu wpi­su do ksiąg stad­nych – na rzecz PZHK:
   • 20 zł za ogie­ra będą­ce­go wła­sno­ścią MŚP,
   • 40 zł za ogie­ra nie­bę­dą­ce­go wła­sno­ścią MŚP;
  9. oce­na zdjęć RTG w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy (OCD) – 200 zł + VAT na rzecz PZHK;
  10. roz­pa­trze­nie wnio­sku skie­ro­wa­ne­go do Komisji Księgi Stadnej każ­dej z ras w kwe­stiach nie­okre­ślo­nych niniej­szą uchwa­łą, zwią­za­nych z reali­za­cją pro­gra­mów hodow­li – 200 zł na rzecz PZHK;
  11. wyda­nie „Świadectwa zoo­tech­nicz­ne­go” – 50 zł na rzecz PZHK lub OZHK;
  12. pomoc w zała­twie­niu spraw zwią­za­nych z koń­mi lub nasie­niem pocho­dzą­cy­mi z zagra­ni­cy, m. in. spro­wa­dze­nie rodo­wo­du ogie­ra w przy­pad­ku kla­czy zaźre­bio­nej za gra­ni­cą – 200 zł na rzecz PZHK;
  13. odwo­ła­nie zło­żo­ne zgod­nie z § 8 ust. 1 „Regulaminu okre­śla­ją­ce­go pra­wa i obo­wiąz­ki hodow­ców uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach hodow­li reali­zo­wa­nych przez PZHK…” – 400 zł na rzecz PZHK;
  14. przy­go­to­wa­nie doku­men­ta­cji dla hodow­ców posia­da­ją­cych kla­cze w pro­gra­mach ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych – 50 zł za klacz na rzecz OZHK;
  15. zgło­sze­nie kla­czy sokól­skiej lub sztum­skiej w celu prze­pro­wa­dze­nia oce­ny pokro­ju i użyt­ko­wo­ści – wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja do pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych – 20 zł za klacz na rzecz OZHK;
  16. iden­ty­fi­ka­cja konia z zagra­nicz­nym trans­pon­de­rem bez doku­men­tu iden­ty­fi­ka­cyj­ne­go, pomoc w uzy­ska­niu dupli­ka­tu – 400 zł na rzecz PZHK.

§ 2.

Wykonanie uchwa­ły powie­rza się Dyrektorowi Biura Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 3.

Z dniem wej­ścia w życie niniej­szej uchwa­ły tra­cą moc wszyst­kie cen­ni­ki obo­wią­zu­ją­ce w Polskim Związku Hodowców Koni.

§ 4.

Uchwała wcho­dzi w życie z dniem 1 kwiet­nia 2019 r.

Hodowca i Jeździec