Cennik opłat

UCHWAŁA nr 59/2022
Prezydium Zarządu
Polskiego Związku Hodowców Koni
z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia cennika opłat za wykonywanie przez PZHK/OZHK czynności związanych z realizacją programów hodowlanych, identyfikacją koniowatych oraz realizacją programów ochrony zasobów genetycznych.

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni, po przedstawieniu projektu cennika Zarządowi PZHK na posiedzeniu Zarządu w dniu 7 grudnia 2022 r. i uwzględnieniu uwag wniesionych przez Zarząd PZHK,

Prezydium Zarządu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się cennik opłat za wykonywanie przez PZHK/OZHK czynności związanych z realizacją programów hodowlanych, identyfikacją koniowatych oraz realizacją programów ochrony zasobów genetycznych:

 1. Za czynności związane z identyfikacją:
  1. identyfikacja koniowatego – opis słowny i graficzny oraz wszczepienie transpondera – 130 zł na rzecz OZHK;
  2. identyfikacja koniowatego – wszczepienie transpondera (doczipowanie) – 100 zł na rzecz OZHK;
  3. identyfikacja koniowatego – opis słowny i graficzny – 80 zł na rzecz OZHK;
  4. zarejestrowanie koniowatego w bazie (przyjęcie zgłoszenia, wprowadzenie do bazy, nadanie rasy, nadanie numeru identyfikacyjnego) – 80 zł na rzecz OZHK;
  5. zidentyfikowanie konia zgodnie z zasadami księgi hodowlanej – w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich – 80 zł na rzecz OZHK;
  6. wydanie unikalnego dokumentu identyfikacyjnego, duplikatu jako pierwszego dokumentu, zastępczego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego – 20 zł na rzecz OZHK;
  7. wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego jako kolejnego dokumentu – 300 zł na rzecz OZHK;
  8. wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2021/963 – 50 zł na rzecz OZHK;
  9. wydanie nowego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego – 50 zł na rzecz OZHK;
  10. sprawdzenie pochodzenia koniowatego, jeżeli nie przekazano oryginałów dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 3 – w przypadku wydawania zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963 (bez świadectwa pokrycia/unasienniania/DNA) – 300 zł na rzecz OZHK;
  11. sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2021/963, jeżeli przekazano oryginały dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 3 (ze świadectwem pokrycia/inseminacji/DNA) – 100 zł na rzecz OZHK;
  12. zarejestrowanie koniowatego przywiezionego z innego państwa członkowskiego lub urodzonego w Polsce, dla którego dokument wydał podmiot działający na terenie innego państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego w bazie (przyjęcie zgłoszenia, skan dokumentu, wprowadzenie do bazy) – 100 zł na rzecz OZHK;
  13. sprawdzenie tożsamości koniowatego urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przywiezionego z innego państwa członkowskiego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego – 200 zł na rzecz OZHK;
  14. wydanie dodatkowej kartki do unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego (zarejestrowanie wkładki w bazie) – 30 zł na rzecz OZHK;
  15. dokonanie wpisu w zakresie znaku zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/688, lub licencji, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688, w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym – 50 zł na rzecz OZHK;
  16. przeniesienie własności koniowatego (zmiana właściciela) – 35 zł na rzecz OZHK;
  17. dokonanie zmiany w rejestrze (kastracja, zmiana danych właściciela, uzupełnienie numeru gospodarstwa) – 35 zł na rzecz OZHK;
  18. upoważnienie OZHK/WZHK do dokonywania zgłoszeń do bazy ARiMR – 20 zł na rzecz OZHK;
  19. doręczenie przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru zawierającej wydany dokument identyfikacyjny, duplikat, zastępczy dokument identyfikacyjny, nowy dokument identyfikacyjny, tymczasowy dokument identyfikacyjny – opłata zgodnie z cennikiem operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego czyli Poczty Polskiej;
 2. Za usługi dotyczące koni hodowlanych:
  1. wpis do księgi stadnej konia, którego matka w momencie opisu źrebięcia, nie była wpisana do księgi stadnej – 400 zł za klacz oraz 600 zł za ogiera, na rzecz OZHK, nie obejmuje standardowej opłaty za wpis do księgi stadnej, obejmuje natomiast dokonanie korekty w paszporcie konia;
  2. rozpatrzenie przez Komisję Księgi Stadnej wniosku w sprawie dopuszczenia do użycia w hodowli nasienia ogiera wpisanego do księgi stadnej prowadzonej przez inny podmiot niż PZHK – opłata obowiązuje również w przypadku kolejnego wniosku o użycie nasienia ogiera, któremu wygasło czasowe uznanie – 200 zł na rzecz PZHK;
  3. uznanie jako hodowlanego konia, którego pochodzenie po obojgu rodzicach wpisanych do ksiąg uznano na podstawie badań markerów genetycznych DNA – na rzecz OZHK:
   1. ze „Świadectwem pokrycia klaczy” / „Zaświadczeniem unasienniania klaczy”, po przekroczeniu terminu identyfikacji lub opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia bez matki – 300 zł;
   2. bez „Świadectwa pokrycia klaczy” / „Zaświadczenia unasienniania klaczy” – 500 zł;
 3. Za usługi w zakresie zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym w celu uznania za konia hodowlanego:
  1. zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia, pochodzącego po ogierze niewpisanym/z inseminacji nasieniem niedopuszczonym do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK w momencie pokrycia/inseminacji klaczy, a wpisanym/dopuszczonym do tych ksiąg w późniejszym terminie (po pokryciu/inseminacji), po potwierdzeniu pochodzenia badaniami markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
  2. wydanie nowego dokumentu identyfikacyjnego dla konia w przypadku wcześniej wystawionego dokumentu identyfikacyjnego dla konia bez pochodzenia lub zmiany rodowodu po ustaleniu pochodzenia na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
 4. Za inne czynności nieujęte w ust. 1-4:
  1. zgłoszenie ogiera rasy półkrwi do oceny w celu kwalifikacji do hodowli – na rzecz PZHK:
   1. 500 zł za ogiera będącego własnością mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP);
   2. 900 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  2. zgłoszenie na próbę dzielności ogiera rasy półkrwi, który nie był wcześniej kwalifikowany do hodowli – na rzecz PZHK:
   1. 1.200 zł za ogiera będącego własnością MŚP;
   2. 2.400 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  3. zgłoszenie do oceny w celu wpisu do księgi stadnej ogiera rasy półkrwi wpisanego do księgi stadnej prowadzonej przez inny podmiot niż PZHK oraz ogiera rasy półkrwi lub śląskiej po alternatywnej próbie użytkowości (MPMK, sport jeździecki, wyścigi) – 400 zł na rzecz PZHK;
  4. zgłoszenie do oceny w celu dopuszczenia do użycia w rozrodzie w rasach półkrwi ogiera rasy pełnej krwi angielskiej (xx) lub czystej krwi arabskiej (oo) – 400 zł na rzecz PZHK;
  5. zgłoszenia ogiera rasy śląskiej do oceny w celu kwalifikacji do 60-dniowego treningu – na rzecz PZHK:
   1. 400 zł za ogiera będącego własnością MŚP;
   2. 800 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  6. zgłoszenia ogiera rasy huculskiej do oceny w celu wpisu do księgi stadnej – na rzecz PZHK:
   1. 200 zł za ogiera będącego własnością MŚP;
   2. 400 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  7. opłata dodatkowa za zgłoszenie do oceny po wymaganym terminie ogiera, o którym mowa w pkt. od 1) do 6) – w wysokości 100% opłaty podstawowej na rzecz PZHK;
  8. ocena komisyjna ogiera rasy polski koń zimnokrwisty, arden polski, konik polski w celu wpisu do ksiąg stadnych – na rzecz PZHK:
   1. 30 zł za ogiera będącego własnością MŚP;
   2. 60 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  9. ocena zdjęć RTG w kierunku osteochondrozy (OCD) – 200 zł + VAT na rzecz PZHK;
  10. rozpatrzenie wniosku skierowanego do Komisji Księgi Stadnej każdej z ras w kwestiach nieokreślonych niniejszą uchwałą, związanych z realizacją programów hodowli – 200 zł na rzecz PZHK;
  11. wydanie „Świadectwa zootechnicznego” – 50 zł na rzecz PZHK lub OZHK;
  12. pomoc w załatwieniu spraw związanych z końmi lub nasieniem pochodzącymi z zagranicy, m. in. sprowadzenie rodowodu ogiera w przypadku klaczy zaźrebionej za granicą – 200 zł na rzecz PZHK;
  13. odwołanie złożone zgodnie z § 8 ust. 1 „Regulaminu określającego prawa i obowiązki hodowców uczestniczących w programach hodowlanych realizowanych przez PZHK…” – 400 zł na rzecz PZHK;
  14. przygotowanie dokumentacji dla hodowców posiadających klacze w programach ochrony zasobów genetycznych – 50 zł za klacz na rzecz OZHK;
  15. zgłoszenie klaczy sokólskiej lub sztumskiej w celu przeprowadzenia oceny pokroju i użytkowości – wstępna kwalifikacja do programu ochrony zasobów genetycznych – 20 zł za klacz na rzecz OZHK;
  16. identyfikacja konia z zagranicznym transponderem bez dokumentu identyfikacyjnego, pomoc w uzyskaniu duplikatu – 400 zł na rzecz PZHK;
  17. druga ocena komisyjna ogiera rasy polski koń zimnokrwisty lub arden polski, który nie uzyskał minimum bonitacyjnego do wpisu do księgi – 200 zł na rzecz PZHK, trzecia i kolejna – 500 zł na rzecz PZHK;
  18. rozpatrzenie wniosku przez KKS o ocenę podczas kwalifikacji (aukcji wiosennej) ogiera ras polski koń zimnokrwisty lub arden polski, który nie został przedstawiony jesienią (nie dotyczy ogierów urodzonych po 31 lipca do końca danego roku oraz tych, które nie mogły wziąć udziału w kwalifikacji jesiennej ze względów zdrowotnych) – 200 zł na rzecz PZHK;
  19. przygotowanie danych i raportów z bazy na wniosek podmiotów zewnętrznych – 150 zł/godz. na rzecz PZHK;
  20. opłata na fundusz antydopingowy pobierana od wszystkich koni uczestniczących w stacjonarnych/polowych próbach dzielności ogierów i klaczy, kwalifikacjach ogierów do hodowli oraz czempionatach i wystawach hodowlanych rangi ogólnopolskiej organizowanych i współorganizowanych przez PZHK – 5 zł na rzecz PZHK.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura PZHK.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wszystkie cenniki obowiązujące w Polskim Związku Hodowców Koni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem opłat za czynności identyfikacyjne, które będą obowiązywać od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.


Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych

L.p.Wykonanie czynności związanych z identyfikacją koniowatychOpłata
1.dokonanie identyfikacji koniowatego – opis słowny i graficzny oraz wszczepienie transpondera130,00
2.dokonanie identyfikacji koniowatego – wszczepienie transpondera (doczipowanie)100,00
3.dokonanie słownego i graficznego opisu koniowatego80,00
4.zarejestrowanie koniowatego w bazie (przyjęcie zgłoszenia, wprowadzenie do bazy, nadanie rasy, nadanie numeru identyfikacyjnego)80,00
5.zidentyfikowanie konia zgodnie z zasadami księgi hodowlanej – w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich80,00
6.wydanie unikalnego dokumentu identyfikacyjnego, duplikatu jako pierwszego dokumentu, zastępczego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego20,00
7.wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego jako kolejnego dokumentu300,00
8.wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2021/96350,00
9.wydanie nowego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego50,00
10.sprawdzenie pochodzenia koniowatego, jeżeli nie przekazano oryginałów dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 3 – w przypadku wydawania zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2021/963 (bez świadectwa pokrycia/unasienniania/DNA)300,00
11.sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2021/963, jeżeli przekazano oryginały dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 3 (ze świadectwem pokrycia/inseminacji/DNA)100,00
12.zarejestrowanie koniowatego przywiezionego z innego państwa członkowskiego lub urodzonego w Polsce, dla którego dokument wydał podmiot działający na terenie innego państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego w bazie (przyjęcie zgłoszenia, skan dokumentu, wprowadzenie do bazy)100,00
13.sprawdzenie tożsamości koniowatego urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przywiezionego z innego państwa członkowskiego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego200,00
14.wydanie dodatkowej kartki do unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego (zarejestrowanie wkładki w bazie)30,00
15.dokonanie wpisu w zakresie znaku zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/688, lub licencji, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688, w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym50,00
16.przeniesienie własności koniowatego (zmiana właściciela)35,00
17.dokonanie zmiany w rejestrze (kastracja, zmiana danych właściciela, uzupełnienie numeru gospodarstwa)35,00
18.upoważnienie OZHK/WZHK do dokonywania zgłoszeń do bazy ARiMR20,00
Doręczenie przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru zawierającej wydany dokument identyfikacyjny, duplikat, zastępczy dokument identyfikacyjny, nowy dokument identyfikacyjny, tymczasowy dokument identyfikacyjnyOpłata zgodnie z cennikiem operatora wyznaczonego
w rozumieniu przepisów prawa pocztowego, czyli Poczty Polskiej

Przykładowe opłaty:

Opłata za paszport130 + 80 + 20 = 230 zł
Opłata za paszport po opuszczeniu gospodarstwa, ze świadectwem pokrycia/inseminacji/DNA130 + 80 + 20 + 100 = 330 zł
Zastępczy (bez dokumentów)130 + 80 + 20 + 300 = 530 zł
Duplikat jako kolejny dokument300 zł
Rejestracja importów 100 + 200 = 300 zł
Zmiana właściciela 35 zł
Scroll to Top