Kategoria: Porady żywieniowe

Kategoria: Rasa: Okres:

Woda do picia w lecie na pastwiskach – poidła, koryta, wiadra

15 czerwca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Dla koni – tak jak w przy­pad­ku wszyst­kich innych istot żywych – woda jest nie­odzow­nym skład­ni­kiem pokar­mo­wym. Woda to wszyst­kie funk­cje życio­we jak i wyda­la­nie nad­mia­ru cie­pła. Brak dosta­tecz­nej ilo­ści wody powo­du­je, że tra­wie­nie oraz wchła­nia­nie odby­wa się wol­niej, a pro­duk­ty roz­kła­du zbyt dłu­go są zatrzy­my­wa­ne w orga­ni­zmie, krew się zagęsz­cza, a tem­pe­ra­tu­ra cia­ła wzra­sta. Spragniony orga­nizm bez dostę­pu do wody pobie­ra ją z wody wcho­dzą­cej w skład tka­nek, co powo­du­je utra­tę sił i ogra­ni­cze­nie odpor­no­ści. W przy­pad­ku konia w pierw­szej kolej­no­ści jest to pobór z jeli­ta śle­pe­go, któ­re dzię­ki chłon­no­ści swych ścian oraz spe­cjal­nej budo­wie, posia­da zdol­ność zatrzy­my­wa­nia dużej ilo­ści pły­nu. Czytaj dalej »

Pastwisko latem – pełnia sezonu pastwiskowego, wypas całodobowy

8 czerwca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Wypas pastwi­sko­wy jest naj­bar­dziej natu­ral­ną for­mą pozy­ski­wa­nia pokar­mu przez zwie­rzę­ta rośli­no­żer­ne, w tym konie, przy czym zie­lon­ka jest bez wąt­pie­nia paszą naj­tań­szą i zara­zem bar­dzo war­to­ścio­wą. Zawiera łatwo przy­swa­jal­ne biał­ko, skład­ni­ki mine­ral­ne i wita­mi­ny, z uwa­gi na zawar­tość węglo­wo­da­nów pro­stych jest bar­dzo sma­ko­wi­ta i chęt­nie przez konie pobie­ra­na. Czytaj dalej »

Pierwsze wyjście na wiosenne pastwisko – bogactwo naturalnego pokarmu, a zarazem niebezpieczeństwo negatywnego bilansu energetycznego i zaburzeń trawiennych

30 maja 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Wiosna i począ­tek lata ozna­cza­ją w naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej upra­gnio­ne wyj­ście koni na zazie­le­nio­ne pastwi­ska. Świeża, mło­da, soczy­sta tra­wa jest w tym okre­sie szcze­gól­nie boga­ta w cen­ne skład­ni­ki pokar­mo­we i bar­dzo sma­ko­wi­ta. Zawiera duże ilo­ści łatwo przy­swa­jal­ne­go biał­ka, skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min oraz fruk­ta­ny, dzię­ki któ­rym zie­lon­ka jest tak smacz­na i chęt­nie pobie­ra­na przez konie. Tymi wła­ści­wo­ścia­mi góru­je nad uzy­ska­ny­mi z niej pro­duk­ta­mi kon­ser­wa­cji jak sia­no czy kiszon­ki. Należy jed­nak pamię­tać, że w zależ­no­ści od skła­du bota­nicz­ne­go, fazy wege­ta­cji roślin i czyn­ni­ków agro­tech­nicz­nych war­tość pokar­mo­wa zie­lo­nek może być znacz­nie zróż­ni­co­wa­na. Dodatkowo duża zawar­tość wody w zie­lon­ce powo­du­je, że skład­ni­ki pokar­mo­we wystę­pu­ją jak gdy­by w roz­cień­czo­nej for­mie i że pierw­sza, wio­sen­na tra­wa jest bogat­sza w cukry niż ta, któ­ra rośnie w peł­ni lata. Czytaj dalej »

Nowość na stronie pzhk.pl – cotygodniowe porady żywieniowe

25 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, Porady żywieniowe ·

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że już od następ­ne­go tygo­dnia roz­po­czy­na­my nowy coty­go­dnio­wy cykl publi­ka­cji, poświę­co­ny żywie­niu i pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni hodow­la­nych. Ich autor­ką będzie mgr inż. Anna Pięta – zoo­tech­nik, spe­cja­li­sta ds. żywie­nia koni, wie­lo­let­ni hodow­ca SK Walewice oraz współ­twór­ca nowej mar­ki pro­duk­tów paszo­wych i suple­men­ta­cyj­nych dla koni hodow­la­nych Equine NutriPlan. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki pro­fe­sjo­nal­ne­mu opra­co­wa­niu, cykl będzie dla Państwa pomoc­ny i sta­nie się jed­ną z Państwa lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Zaglądajcie do nas co pią­tek!

Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec