Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

„Gorący” temperament czyli koń pobudliwy

30 sierpnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W świe­cie spor­tu jeź­dziec­kie­go, zarów­no wśród ama­to­rów jak i rów­nie czę­sto wśród zawo­do­wych jeźdź­ców, sto­sun­ko­wo czę­sto sły­szy się okre­śle­nie „gorą­cy koń”. Mówiąc to mamy zazwy­czaj na myśli konia „idą­ce­go moc­no do przo­du” na par­ku­rze czy w kro­sie, czę­sto ambit­ne­go i walecz­ne­go, ale rów­nie czę­sto zbyt impul­syw­ne­go i zbyt moc­no reagu­ją­ce­go na bodź­ce zewnętrz­ne. Nie jest łatwo go pro­wa­dzić, potrzeb­ne jest doświad­cze­nie (jeź­dziec z tzw. dobrą ręką), odpo­wied­nie podej­ście, cier­pli­wość i wypra­co­wa­nie sobie czę­sto wła­snej meto­dy postę­po­wa­nia. Tego typu koń będzie bar­dzo czę­sto wyma­gał indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia, zarów­no w pra­cy tre­nin­go­wej jak i pod­czas star­tów w kon­kur­sach. Przeczytaj cały wpis „„Gorący” tem­pe­ra­ment czy­li koń pobu­dli­wy” »

Kopyta

23 sierpnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Kopyta to jeden z waż­niej­szych ele­men­tów budo­wy konia. „Bez kopyt nie ma konia” – to powie­dze­nie zna­ne jest chy­ba wszyst­kim konia­rzom. I nie­ste­ty spo­ro w nim praw­dy, szcze­gól­nie w przy­pad­ku koni w tre­nin­gu i spo­rcie. Nie mamy wpraw­dzie bez­po­śred­nie­go wpły­wu na to z jaki­mi kopy­ta­mi rodzi się źre­bię, lecz poprzez wła­ści­wą ich pie­lę­gna­cję (regu­lar­ne roz­czysz­cza­nie i kucie) u doro­słych już osob­ni­ków, choć rów­nież u źre­biąt i mło­dzie­ży, jak i poprzez pra­wi­dło­wą die­tę, zapew­nie­nie konio­wi odpo­wied­niej daw­ki ruchu i wła­ści­wych warun­ków byto­wa­nia (m.in. pod­ło­że i ściół­ka w bok­sie oraz odpo­wied­nio czę­sta jej wymia­na, co wią­że się z regu­lar­nym wybie­ra­niem obor­ni­ka czy odpo­wied­nie pod­ło­że na bie­gal­ni) może­my istot­nie wpły­nąć na stan kopyt i ich zdro­wot­ność. Z uwa­gi na cha­rak­ter mate­rii, jaką jest róg kopy­to­wy, a przede wszyst­kim z uwa­gi na sto­sun­ko­wo ogra­ni­czo­ne tem­po jego nara­sta­nia oraz pro­ble­my wyni­ka­ją­ce czę­sto z nie­do­sta­tecz­nej pro­fi­lak­ty­ki pamię­tać nale­ży, iż to wła­śnie pre­wen­cja ma tutaj nie­ba­ga­tel­ne zna­cze­nie (zawsze lepiej jest zapo­bie­gać niż leczyć), ale jest pro­ce­sem dłu­gim i wyma­ga­ją­cym od nas wie­le cier­pli­wo­ści. Przeczytaj cały wpis „Kopyta” »

Mięśniochwat

16 sierpnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Przekarmienie, zabu­rze­nia meta­bo­licz­ne, ochwat – to tema­ty­ka naszych ostat­nich new­slet­te­rów. Zwieńczeniem tego obsza­ru „zdrowotno-żywieniowego” będzie dzi­siaj mię­śnio­chwat – sto­sun­ko­wo czę­sto wystę­pu­ją­ca cho­ro­ba mię­śni, powsta­ją­cą na tle zabu­rzeń prze­mia­ny mate­rii. Schorzenie to poja­wia się nie zawsze jako kon­se­kwen­cja naszej nie­dba­ło­ści o konia, nie rzad­ko jest wyni­kiem nie­świa­do­mo­ści jego moż­li­wych przy­czyn. W odróż­nie­niu od wie­dzy na temat ochwa­tu, w któ­rej nauka w ostat­nich latach nie doko­na­ła żad­nych istot­nych prze­ło­mów, wie­dza o cho­ro­bach mię­śni u koni w ostat­niej deka­dzie to zupeł­nie nowe odkry­cia nauko­we. Przeczytaj cały wpis „Mięśniochwat” »

Ochwat

9 sierpnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Ochwat to w zasa­dzie cho­ro­ba sys­te­mo­wa całe­go orga­ni­zmu, choć obja­wia się poprzez miej­sco­wą reak­cję w kopy­tach, powo­du­ją­cą zmia­nę kształ­tu pusz­ki kopy­to­wej i kula­wi­znę. Dlaczego jest to nie­bez­piecz­ne scho­rze­nie? Dlaczego wspo­mi­na­my o nim w naszym cyklu żywie­nio­wym? Odpowiedzi na te pyta­nia posta­ra­my się dzi­siaj pokrót­ce przy­bli­żyć, mię­dzy inny­mi na pod­sta­wie publi­ka­cji leka­rza wete­ry­na­rii pana Pawła Golonki (Koń Polski, 5/2002). Pomimo upły­wu cza­su, mecha­ni­zmy w niej wska­za­ne oraz zale­ce­nia pre­wen­cyj­ne nadal pozo­sta­ją jak naj­bar­dziej aktu­al­ne, a wie­dza spe­cja­li­stycz­na w powyż­szym zakre­sie nie ule­gła istot­nej zmia­nie. Nie nastą­pił tak­że żaden prze­łom nauko­wy w pre­wen­cji i lecze­niu tego scho­rze­nia. Przeczytaj cały wpis „Ochwat” »

Prawidłowa masa ciała

2 sierpnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Zdrowy, zadba­ny i wła­ści­wie pro­wa­dzo­ny koń to tak­że jego pra­wi­dło­wa waga, któ­ra nie odsta­je od nor­my i kore­spon­du­je z jego wie­kiem i tęży­zną fizycz­ną. Choć wzor­ce poszcze­gól­nych ras koni są bar­dzo róż­ne, pra­wi­dło­wa i zgod­na z nimi budo­wa cia­ła naj­czę­ściej wyma­ga syme­trii, rów­no­wa­gi i okre­ślo­nych pro­por­cji. Nie jeste­śmy w sta­nie ich zapew­nić nie utrzy­mu­jąc konia na odpo­wied­niej die­cie, któ­ra zapew­ni mu okre­ślo­ną ilość skład­ni­ków odżyw­czych i ener­gii, zarów­no dla reali­za­cji wszyst­kich funk­cji życio­wych jak i podo­ła­nia sta­wia­nym mu przez użyt­kow­ni­ka obcią­że­niom. Prawidłowo pro­wa­dzo­ny koń to tak­że ruch, o czym pisa­li­śmy już wie­lo­krot­nie, oraz odpo­wied­ni tre­ning – dosto­so­wa­ny do kon­dy­cji, wie­ku i stop­nia roz­wo­ju. Przeczytaj cały wpis „Prawidłowa masa cia­ła” »

Końskie odchody czyli konsekwencje procesu trawiennego

26 lipca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

O wraż­li­wo­ści koń­skie­go ukła­du tra­wien­ne­go miał oka­zję prze­ko­nać się chy­ba każ­dy, kto obcu­je z koń­mi na co dzień. W naszych new­slet­te­rach czę­sto nawią­zu­je­my do tej tema­ty­ki, gdyż spe­cy­fi­ka ana­to­mii i fizjo­lo­gii koń­skie­go prze­wo­du pokar­mo­we­go jest przy­czy­ną wie­lu scho­rzeń i pro­ble­mów zdro­wot­nych. A ponie­waż wie­le nie­pra­wi­dło­wo­ści doty­czą­cych pra­cy ukła­dy pokar­mo­we­go, prze­ja­wia­ją­cych się zabu­rze­nia­mi pro­ce­sów tra­wien­nych, ma czę­sto odzwier­cie­dle­nie w koń­skim kale, dzi­siaj słów kil­ka o koń­skich odcho­dach. Przeczytaj cały wpis „Końskie odcho­dy czy­li kon­se­kwen­cje pro­ce­su tra­wien­ne­go” »

Alergie oddechowe koni

19 lipca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Schorzenia ukła­du odde­cho­we­go to dru­ga obok pro­ble­mów mię­śnio­wo – szkie­le­to­wych pod­sta­wo­wa przy­czy­na zmniej­szo­nej wydol­no­ści orga­ni­zmu konia. Do naj­po­waż­niej­szych scho­rzeń tego typu nale­żą cho­ro­by obtu­ra­cyj­ne dróg odde­cho­wych. Przez wie­le lat uzna­wa­no, iż jed­ną z pod­sta­wo­wych przy­czyn tego typu pro­ble­mów zdro­wot­nych jest reak­cja aler­gicz­na czę­ści ukła­du odde­cho­we­go konia na nie­któ­re rodza­je kurzu i ple­śni. Aktualnie pro­wa­dzo­ne bada­nia nauko­we czę­sto dowo­dzą, że nie mają one wie­le wspól­ne­go z aler­gią, gdzie przez aler­gię – o czym pisa­li­śmy już w new­slet­te­rze poświę­co­nym aler­giom pokar­mo­wym na począt­ku mie­sią­ca – rozu­mieć nale­ży nie­po­żą­da­ną reak­cję immu­no­lo­gicz­ną. Jak zawsze jed­nak w tego typu roz­wa­ża­niach, wyni­ki testów, hipo­tez i sta­wia­ne dia­gno­zy nie są osta­tecz­ne ani powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce. Przeczytaj cały wpis „Alergie odde­cho­we koni” »

Czas na elektrolity

12 lipca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W ubie­gło­rocz­nych new­slet­te­rach wie­le uwa­gi poświę­ci­li­śmy tema­ty­ce zwią­za­nej z odpo­wied­nim nawod­nie­niem orga­ni­zmu konia latem, zwłasz­cza w upal­ne dni. Podkreślaliśmy koniecz­ność zapew­nie­nia sta­łe­go dostę­pu do wody na cało­do­bo­wych pastwi­skach, pisa­li­śmy też o stan­dar­do­wych zasa­dach poje­nia koni i sto­so­wa­niu tzw. let­niej die­ty, z wyż­szą kon­cen­tra­cją włók­na pokar­mo­we­go i pier­wiast­ków elek­tro­li­to­wych, zarów­no „w domu” pod­czas okre­su wzmo­żo­nych tre­nin­gów jak i na zawo­dach czy pod­czas trans­por­tu. Dzisiaj, mając na uwa­dze upa­ły, któ­re już mie­li­śmy oka­zję doświad­czyć i któ­re z pew­no­ścią jesz­cze tego lata do nas powró­cą, chce­my zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na potrze­bę dostar­cze­nia koniom odpo­wied­niej daw­ki elek­tro­li­tów. Przeczytaj cały wpis „Czas na elek­tro­li­ty” »

Alergie pokarmowe koni

5 lipca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Chociaż aler­gia pokar­mo­wa jako jed­nost­ka cho­ro­bo­wa nie nale­ży wca­le do rzad­ko­ści, a sta­ty­stycz­nie wystę­pu­je coraz czę­ściej u wie­lu gatun­ków zwie­rząt, nadal wie­my o niej sto­sun­ko­wo nie­wie­le. Oznaczając nie­po­żą­da­ną reak­cję immu­no­lo­gicz­ną na okre­ślo­ną sub­stan­cję, czę­sto jest uży­wa­na dla okre­śle­nia wszyst­kich nie­pra­wi­dło­wych reak­cji orga­ni­zmu konia na poda­ne pokar­my, nawet jeśli nie mają cha­rak­te­ru lub pod­ło­ża aler­gicz­ne­go. Znacznie lep­szym okre­śle­niem było­by posłu­gi­wa­nie się sfor­mu­ło­wa­niem „nie­po­żą­da­nych reak­cji na skład­ni­ki pokar­mo­we”, obej­mu­ją­cych oczy­wi­ście te o cha­rak­te­rze immu­no­lo­gicz­nym jak i nie­im­mu­no­lo­gicz­ne, naj­czę­ściej meta­bo­licz­ne. W sen­sie bar­dziej nauko­wym jed­nak aler­gie pokar­mo­we doty­czą jedy­nie nie­po­żą­da­nych reak­cji pokar­mo­wych, któ­re – w odróż­nie­niu od nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wej – anga­żu­ją układ immu­no­lo­gicz­ny. Przeczytaj cały wpis „Alergie pokar­mo­we koni” »

Zapiaszczenie przewodu pokarmowego

28 czerwca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Wiosna i roz­po­czy­na­ją­ce się lato to czas naj­bar­dziej inten­syw­ne­go wypa­su pastwi­sko­we­go. Choć, jak czę­sto wspo­mi­na­my, pastwi­sko jest naj­lep­szą for­mą uzu­peł­nie­nia daw­ki pokar­mo­wej tego okre­su, źle przy­go­to­wa­ne lub zanie­dba­ne może być nie­ste­ty tak­że przy­czy­ną pro­ble­mów zdro­wot­nych naszych pod­opiecz­nych. Przeczytaj cały wpis „Zapiaszczenie prze­wo­du pokar­mo­we­go” »

Magnez w diecie koni

21 czerwca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Deficyt skład­ni­ków mine­ral­nych może pro­wa­dzić do zabu­rzeń zdro­wot­nych, osła­bić sku­tecz­ność lecze­nia oraz zakłó­cić aktyw­ność enzy­ma­tycz­ną, gdyż wie­le pier­wiast­ków to kofak­to­ry enzy­mów, odpo­wie­dzial­nych w orga­ni­zmie za sze­reg prze­mian. W ten spo­sób nie­do­bór makro- i mikro­ele­men­tów w die­cie może pośred­nio przy­czy­nić się do zabu­rzeń prze­bie­gu wie­lu istot­nych pro­ce­sów w orga­ni­zmie. Oczywiście defi­cy­ty mine­ral­ne czy wita­mi­no­we w daw­kach pokar­mo­wych rzad­ko mani­fe­sto­wa­ne są w spo­sób natych­mia­sto­wy, nara­sta­jąc powo­li i stop­nio­wo przez dłuż­szy okres cza­su. Rozpoznawalna sta­je się dopie­ro kumu­la­cja ich defi­cy­tu, wów­czas jed­nak pro­ces odbu­do­wy i osią­gnię­cia rów­no­wa­gi odpo­wied­nio uło­żo­ną die­tą jest dłu­gi i roz­ło­żo­ny w cza­sie. Przeczytaj cały wpis „Magnez w die­cie koni” »

Odstępstwa od normy, czyli czy mój koń jest zdrowy?

14 czerwca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Często zada­je­my sobie tego typu pyta­nia patrząc na naszych pod­opiecz­nych. Uważna ich obser­wa­cja jest tutaj klu­czo­wa – w przy­pad­ku wie­lu scho­rzeń wychwy­ce­nie pierw­szych obja­wów cho­ro­bo­wych jest nie­zwy­kle istot­ne, a szyb­ka kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą może uchro­nić konia przed szyb­kim roz­wo­jem cho­ro­by i jej powi­kła­nia­mi. Dlatego przy­glą­daj­my się zacho­wa­niom naszych pupi­li i doko­nuj­my oce­ny ich kon­dy­cji, aby w porę zauwa­żyć „odstęp­stwa od nor­my” i zwró­cić się o pora­dę do leka­rza wete­ry­na­rii (lub cza­sa­mi – o pil­ną inter­wen­cję wete­ry­na­ryj­ną). W nie­któ­rych wypad­kach pozwo­li to tak­że na odpo­wied­nio wcze­sną izo­la­cję cho­re­go konia od sta­da i ogra­ni­cze­nie roz­prze­strze­nia­nia się ognisk cho­rób zakaź­nych. Przeczytaj cały wpis „Odstępstwa od nor­my, czy­li czy mój koń jest zdro­wy?” »

Transport konia

7 czerwca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Rosnąca popu­lar­ność spor­tów jeź­dziec­kich, roz­wój infra­struk­tu­ry, a tak­że zwięk­sza­ją­ca się z roku na rok ilość zawo­dów, wystaw, czem­pio­na­tów i róż­ne­go typu imprez zwią­za­nych z posia­da­niem i użyt­ko­wa­niem koni spra­wia, iż coraz czę­ściej z nimi podró­żu­je­my, samo­dziel­nie lub korzy­sta­jąc z usług osób lub firm zaj­mu­ją­cych się zawo­do­wo trans­por­tem koni. Tak czy ina­czej, jeź­dzi­my z nimi i czę­ściej, i dalej. Przeczytaj cały wpis „Transport konia” »

Żywienie koni zimnokrwistych wykorzystywanych w hodowli

31 maja 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Silniejsze i masyw­niej­sze od gorą­co­kr­wi­stych konie zim­no­krwi­ste to tak­że odmien­ny tem­pe­ra­ment i pokrój. Zazwyczaj mniej ruchli­we, potęż­niej­sze, a jed­no­cze­śnie bar­dzo czę­sto spo­koj­niej­sze, wyko­rzy­sty­wa­ne są w pra­cach polo­wych i leśnych, choć w obec­nych cza­sach i przy dzi­siej­szym wyso­kim stop­niu zme­cha­ni­zo­wa­nia rol­nic­twa spo­ty­ka się je tam o wie­le rza­dziej. Coraz czę­ściej nato­miast są użyt­ko­wa­ne w sze­ro­ko poję­tej rekre­acji kon­nej z uwa­gi na swój łagod­ny cha­rak­ter, wytrzy­ma­łość i mniej­szą ura­zo­wość oko­lic krę­go­słu­pa i koń­czyn niż ma to miej­sce w przy­pad­ku koni szla­chet­nych. Są więc nie­za­stą­pio­ne do nauki jaz­dy kon­nej na lon­ży, cią­gną wozy, brycz­ki, a zimą sanie. Przeczytaj cały wpis „Żywienie koni zim­no­krwi­stych wyko­rzy­sty­wa­nych w hodow­li” »

Błędy w żywieniu koni sportowych – część II

24 maja 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W poprzed­nim wpi­sie z cyklu Porad żywie­nio­wych pisa­li­śmy o zna­cze­niu ener­gii, biał­ka i włók­na w daw­kach pokar­mo­wych konia spor­to­we­go i o naszych grzesz­kach w zarzą­dza­niu jego pra­wi­dło­wym żywie­niem. Dzisiaj kon­ty­nu­uje­my temat błę­dów – tak­że z per­spek­ty­wy orga­ni­za­cyj­nej. Przeczytaj cały wpis „Błędy w żywie­niu koni spor­to­wych – część II” »

Błędy w żywieniu koni sportowych – część I

17 maja 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W przy­pad­ku koni wyczy­no­wych wła­ści­wie skom­po­no­wa­ne daw­ki pokar­mo­we są jed­nym z istot­niej­szych ele­men­tów warun­ku­ją­cych zapre­zen­to­wa­nie się konia na par­ku­rze, kro­sie czy czwo­ro­bo­ku w ocze­ki­wa­ny przez nas spo­sób oraz uzy­ska­nie przez nie­go dobrych wyni­ków spor­to­wych. Szereg błę­dów, któ­re popeł­nia­my w codzien­nym żywie­niu wyni­ka naj­czę­ściej z bra­ku infor­ma­cji o rze­czy­wi­stej war­to­ści pokar­mo­wej pasz i dosyć przy­pad­ko­we­go dobo­ru dodat­ków uzu­peł­nia­ją­cych, zda­rza się rów­nież, że są one kon­se­kwen­cją błę­dów orga­ni­za­cyj­nych. Właściwa die­ta konia spor­to­we­go to w pro­fe­sjo­nal­nym spo­rcie poło­wa suk­ce­su. Dzisiaj i w kolej­nym tygo­dniu sku­pi­my się na popeł­nia­nych czę­sto nie­świa­do­mie błę­dach żywie­nio­wych oraz na pro­ble­mach, z któ­ry­mi w naszej jeź­dziec­kiej spor­to­wej prak­ty­ce mamy do czy­nie­nia naj­czę­ściej. Przeczytaj cały wpis „Błędy w żywie­niu koni spor­to­wych – część I” »

Najpowszechniejsze choroby okresu źrebięcego

10 maja 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Maj to począ­tek sezo­nu pastwi­sko­we­go i prze­by­wa­nia koni hodow­la­nych więk­szej czę­ści dnia, a nie­raz i całej doby, na świe­żym powie­trzu. To jed­nak rów­nież czas, gdy dłuż­sze prze­by­wa­nie źre­biąt poza staj­nią zobo­wią­zu­je nas do ich bacz­nej obser­wa­cji i kon­tro­lo­wa­nia sta­nu ich zdro­wia. W opie­ce nad źre­ba­kiem wska­za­ne jest kon­tro­l­ne, poran­ne mie­rze­nie tem­pe­ra­tu­ry, szcze­gól­nie źre­biąt apa­tycz­nych. Podwyższona cie­pło­ta cia­ła może być pierw­szym symp­to­mem roz­wi­ja­ją­cej się cho­ro­by. Przeczytaj cały wpis „Najpowszechniejsze cho­ro­by okre­su źre­bię­ce­go” »

Osierocone źrebię

2 maja 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Osierocone źre­bię, na sku­tek cho­ro­by lub pad­nię­cia mat­ki, nie nale­ży nie­ste­ty do rzad­ko­ści. W przy­pad­ku, gdy doj­dzie do takiej sytu­acji w naszym sta­dzie, jeste­śmy zmu­sze­ni odcho­wać je samo­dziel­nie. Oczywiście naj­ko­rzyst­niej­sze dla źre­bię­cia było­by zna­le­zie­nie mu mat­ki zastęp­czej, co nie jest nie­ste­ty łatwe, ponie­waż kla­cze nie­chęt­nie przyj­mu­ją obce źre­bię­ta. Przeczytaj cały wpis „Osierocone źre­bię” »

Odchów źrebiąt

26 kwietnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Dążeniem każ­de­go hodow­cy jest oczy­wi­ście docho­wa­nie się zdro­we­go potom­stwa od swo­ich kla­czy, nie zawsze jed­nak, pomi­mo naszych sta­rań, wszyst­ko idzie po naszej myśli. Dlatego po tym pierw­szym, naj­bar­dziej new­ral­gicz­nym mie­sią­cu życia nasze­go źre­bię­cia, w kolej­nych mie­sią­cach, prak­tycz­nie do koń­ca okre­su jego prze­by­wa­nia przy mat­ce, wła­ści­wa opie­ka nad źre­ba­kiem – zarów­no odpo­wied­nie żywie­nie jak i regu­lar­ne prze­pro­wa­dza­nie zabie­gów pro­fi­lak­tycz­nych i pie­lę­gna­cyj­nych – pozo­sta­ją nie­zwy­kle waż­ne. Właściwy odchów i postę­po­wa­nie ze źre­ba­kiem w tym okre­sie ma nie­ba­ga­tel­ne znacz­nie, będzie bowiem rzu­to­wać bez­po­śred­nio na jego zdro­wie, kon­dy­cję oraz póź­niej­sze zacho­wa­nie i nawy­ki. Przeczytaj cały wpis „Odchów źre­biąt” »

Pierwszy miesiąc życia źrebięcia

19 kwietnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Jak już wspo­mi­na­li­śmy w luto­wym new­slet­te­rze trak­tu­ją­cym o okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym, każ­dy nowo­ro­dek bez­po­śred­nio po poro­dzie powi­nien być obję­ty szcze­gól­ną opie­ką. Zwracaliśmy uwa­gę zwłasz­cza na dopil­no­wa­nie i przy­spie­sze­nie cza­su odpo­je­nia pierw­szą sia­rą, kon­tro­lo­wa­nie odej­ścia smół­ki oraz wła­ści­wą dezyn­fek­cję jody­ną kiku­ta pępo­wi­ny. Wszystkie trzy czyn­no­ści są nie­zwy­kle istot­ne i ich zanie­dba­nie ma czę­sto kon­se­kwen­cje w pro­ble­mach zdro­wot­nych już w pierw­szym mie­sią­cu życia nasze­go źre­bię­cia. Przeczytaj cały wpis „Pierwszy mie­siąc życia źre­bię­cia” »


Hodowca i Jeździec