Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Magnez w diecie koni

21 czerwca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Deficyt skład­ni­ków mine­ral­nych może pro­wa­dzić do zabu­rzeń zdro­wot­nych, osła­bić sku­tecz­ność lecze­nia oraz zakłó­cić aktyw­ność enzy­ma­tycz­ną, gdyż wie­le pier­wiast­ków to kofak­to­ry enzy­mów, odpo­wie­dzial­nych w orga­ni­zmie za sze­reg prze­mian. W ten spo­sób nie­do­bór makro‐ i mikro­ele­men­tów w die­cie może pośred­nio przy­czy­nić się do zabu­rzeń prze­bie­gu wie­lu istot­nych pro­ce­sów w orga­ni­zmie. Oczywiście defi­cy­ty mine­ral­ne czy wita­mi­no­we w daw­kach pokar­mo­wych rzad­ko mani­fe­sto­wa­ne są w spo­sób natych­mia­sto­wy, nara­sta­jąc powo­li i stop­nio­wo przez dłuż­szy okres cza­su. Rozpoznawalna sta­je się dopie­ro kumu­la­cja ich defi­cy­tu, wów­czas jed­nak pro­ces odbu­do­wy i osią­gnię­cia rów­no­wa­gi odpo­wied­nio uło­żo­ną die­tą jest dłu­gi i roz­ło­żo­ny w cza­sie. Czytaj dalej »

Odstępstwa od normy, czyli czy mój koń jest zdrowy?

14 czerwca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Często zada­je­my sobie tego typu pyta­nia patrząc na naszych pod­opiecz­nych. Uważna ich obser­wa­cja jest tutaj klu­czo­wa – w przy­pad­ku wie­lu scho­rzeń wychwy­ce­nie pierw­szych obja­wów cho­ro­bo­wych jest nie­zwy­kle istot­ne, a szyb­ka kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą może uchro­nić konia przed szyb­kim roz­wo­jem cho­ro­by i jej powi­kła­nia­mi. Dlatego przy­glą­daj­my się zacho­wa­niom naszych pupi­li i doko­nuj­my oce­ny ich kon­dy­cji, aby w porę zauwa­żyć „odstęp­stwa od nor­my” i zwró­cić się o pora­dę do leka­rza wete­ry­na­rii (lub cza­sa­mi – o pil­ną inter­wen­cję wete­ry­na­ryj­ną). W nie­któ­rych wypad­kach pozwo­li to tak­że na odpo­wied­nio wcze­sną izo­la­cję cho­re­go konia od sta­da i ogra­ni­cze­nie roz­prze­strze­nia­nia się ognisk cho­rób zakaź­nych. Czytaj dalej »

Transport konia

7 czerwca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Rosnąca popu­lar­ność spor­tów jeź­dziec­kich, roz­wój infra­struk­tu­ry, a tak­że zwięk­sza­ją­ca się z roku na rok ilość zawo­dów, wystaw, czem­pio­na­tów i róż­ne­go typu imprez zwią­za­nych z posia­da­niem i użyt­ko­wa­niem koni spra­wia, iż coraz czę­ściej z nimi podró­żu­je­my, samo­dziel­nie lub korzy­sta­jąc z usług osób lub firm zaj­mu­ją­cych się zawo­do­wo trans­por­tem koni. Tak czy ina­czej, jeź­dzi­my z nimi i czę­ściej, i dalej. Czytaj dalej »

Żywienie koni zimnokrwistych wykorzystywanych w hodowli

31 maja 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Silniejsze i masyw­niej­sze od gorą­co­kr­wi­stych konie zim­no­krwi­ste to tak­że odmien­ny tem­pe­ra­ment i pokrój. Zazwyczaj mniej ruchli­we, potęż­niej­sze, a jed­no­cze­śnie bar­dzo czę­sto spo­koj­niej­sze, wyko­rzy­sty­wa­ne są w pra­cach polo­wych i leśnych, choć w obec­nych cza­sach i przy dzi­siej­szym wyso­kim stop­niu zme­cha­ni­zo­wa­nia rol­nic­twa spo­ty­ka się je tam o wie­le rza­dziej. Coraz czę­ściej nato­miast są użyt­ko­wa­ne w sze­ro­ko poję­tej rekre­acji kon­nej z uwa­gi na swój łagod­ny cha­rak­ter, wytrzy­ma­łość i mniej­szą ura­zo­wość oko­lic krę­go­słu­pa i koń­czyn niż ma to miej­sce w przy­pad­ku koni szla­chet­nych. Są więc nie­za­stą­pio­ne do nauki jaz­dy kon­nej na lon­ży, cią­gną wozy, brycz­ki, a zimą sanie. Czytaj dalej »

Błędy w żywieniu koni sportowych – część II

24 maja 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W poprzed­nim wpi­sie z cyklu Porad żywie­nio­wych pisa­li­śmy o zna­cze­niu ener­gii, biał­ka i włók­na w daw­kach pokar­mo­wych konia spor­to­we­go i o naszych grzesz­kach w zarzą­dza­niu jego pra­wi­dło­wym żywie­niem. Dzisiaj kon­ty­nu­uje­my temat błę­dów – tak­że z per­spek­ty­wy orga­ni­za­cyj­nej. Czytaj dalej »

Błędy w żywieniu koni sportowych – część I

17 maja 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W przy­pad­ku koni wyczy­no­wych wła­ści­wie skom­po­no­wa­ne daw­ki pokar­mo­we są jed­nym z istot­niej­szych ele­men­tów warun­ku­ją­cych zapre­zen­to­wa­nie się konia na par­ku­rze, kro­sie czy czwo­ro­bo­ku w ocze­ki­wa­ny przez nas spo­sób oraz uzy­ska­nie przez nie­go dobrych wyni­ków spor­to­wych. Szereg błę­dów, któ­re popeł­nia­my w codzien­nym żywie­niu wyni­ka naj­czę­ściej z bra­ku infor­ma­cji o rze­czy­wi­stej war­to­ści pokar­mo­wej pasz i dosyć przy­pad­ko­we­go dobo­ru dodat­ków uzu­peł­nia­ją­cych, zda­rza się rów­nież, że są one kon­se­kwen­cją błę­dów orga­ni­za­cyj­nych. Właściwa die­ta konia spor­to­we­go to w pro­fe­sjo­nal­nym spo­rcie poło­wa suk­ce­su. Dzisiaj i w kolej­nym tygo­dniu sku­pi­my się na popeł­nia­nych czę­sto nie­świa­do­mie błę­dach żywie­nio­wych oraz na pro­ble­mach, z któ­ry­mi w naszej jeź­dziec­kiej spor­to­wej prak­ty­ce mamy do czy­nie­nia naj­czę­ściej. Czytaj dalej »

Najpowszechniejsze choroby okresu źrebięcego

10 maja 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Maj to począ­tek sezo­nu pastwi­sko­we­go i prze­by­wa­nia koni hodow­la­nych więk­szej czę­ści dnia, a nie­raz i całej doby, na świe­żym powie­trzu. To jed­nak rów­nież czas, gdy dłuż­sze prze­by­wa­nie źre­biąt poza staj­nią zobo­wią­zu­je nas do ich bacz­nej obser­wa­cji i kon­tro­lo­wa­nia sta­nu ich zdro­wia. W opie­ce nad źre­ba­kiem wska­za­ne jest kon­tro­l­ne, poran­ne mie­rze­nie tem­pe­ra­tu­ry, szcze­gól­nie źre­biąt apa­tycz­nych. Podwyższona cie­pło­ta cia­ła może być pierw­szym symp­to­mem roz­wi­ja­ją­cej się cho­ro­by. Czytaj dalej »

Osierocone źrebię

2 maja 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Osierocone źre­bię, na sku­tek cho­ro­by lub pad­nię­cia mat­ki, nie nale­ży nie­ste­ty do rzad­ko­ści. W przy­pad­ku, gdy doj­dzie do takiej sytu­acji w naszym sta­dzie, jeste­śmy zmu­sze­ni odcho­wać je samo­dziel­nie. Oczywiście naj­ko­rzyst­niej­sze dla źre­bię­cia było­by zna­le­zie­nie mu mat­ki zastęp­czej, co nie jest nie­ste­ty łatwe, ponie­waż kla­cze nie­chęt­nie przyj­mu­ją obce źre­bię­ta. Czytaj dalej »

Odchów źrebiąt

26 kwietnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Dążeniem każ­de­go hodow­cy jest oczy­wi­ście docho­wa­nie się zdro­we­go potom­stwa od swo­ich kla­czy, nie zawsze jed­nak, pomi­mo naszych sta­rań, wszyst­ko idzie po naszej myśli. Dlatego po tym pierw­szym, naj­bar­dziej new­ral­gicz­nym mie­sią­cu życia nasze­go źre­bię­cia, w kolej­nych mie­sią­cach, prak­tycz­nie do koń­ca okre­su jego prze­by­wa­nia przy mat­ce, wła­ści­wa opie­ka nad źre­ba­kiem – zarów­no odpo­wied­nie żywie­nie jak i regu­lar­ne prze­pro­wa­dza­nie zabie­gów pro­fi­lak­tycz­nych i pie­lę­gna­cyj­nych – pozo­sta­ją nie­zwy­kle waż­ne. Właściwy odchów i postę­po­wa­nie ze źre­ba­kiem w tym okre­sie ma nie­ba­ga­tel­ne znacz­nie, będzie bowiem rzu­to­wać bez­po­śred­nio na jego zdro­wie, kon­dy­cję oraz póź­niej­sze zacho­wa­nie i nawy­ki. Czytaj dalej »

Pierwszy miesiąc życia źrebięcia

19 kwietnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Jak już wspo­mi­na­li­śmy w luto­wym new­slet­te­rze trak­tu­ją­cym o okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym, każ­dy nowo­ro­dek bez­po­śred­nio po poro­dzie powi­nien być obję­ty szcze­gól­ną opie­ką. Zwracaliśmy uwa­gę zwłasz­cza na dopil­no­wa­nie i przy­spie­sze­nie cza­su odpo­je­nia pierw­szą sia­rą, kon­tro­lo­wa­nie odej­ścia smół­ki oraz wła­ści­wą dezyn­fek­cję jody­ną kiku­ta pępo­wi­ny. Wszystkie trzy czyn­no­ści są nie­zwy­kle istot­ne i ich zanie­dba­nie ma czę­sto kon­se­kwen­cje w pro­ble­mach zdro­wot­nych już w pierw­szym mie­sią­cu życia nasze­go źre­bię­cia. Czytaj dalej »

Płody rolne w żywieniu koni – część II

12 kwietnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Dzisiaj chce­my dokoń­czyć temat wyko­rzy­sta­nia nie­któ­rych z upra­wia­nych zbóż i roślin w żywie­niu koni oraz zwró­cić uwa­gę na ewen­tu­al­ne zagro­że­nia zwią­za­ne z ich sto­so­wa­niem. O zbo­żach pisa­li­śmy w ostat­ni pią­tek, dzi­siaj o pozo­sta­łych rośli­nach, gdyż tak jak wspo­mi­na­li­śmy, dys­ku­sje, któ­re wywią­za­ły się na prze­pro­wa­dza­nych przez nas szko­le­niach, sta­wia­ły otwar­te pyta­nia o moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia kon­kret­nych pło­dów rol­nych w żywie­niu koni. Czytaj dalej »

Płody rolne w żywieniu koni – część I

5 kwietnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Do napi­sa­nia kolej­ne­go new­slet­te­ra skło­ni­ły nas licz­ne zapy­ta­nia ze stro­ny nie­któ­rych uczest­ni­ków zakoń­czo­ne­go wła­śnie cyklu szko­leń z obsza­ru żywie­nia koni hodow­la­nych, prze­pro­wa­dza­nych przez nas w Powiatowych Kołach dzia­ła­ją­cych przy Okręgowych Związkach Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Praktyka żywienia koni – podsumowanie zasad ogólnych

29 marca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Właściwa die­ta pokry­wa­ją­ca aktu­al­ne potrze­by pokar­mo­we, odpo­wied­nio skom­po­no­wa­ne i uroz­ma­ico­ne daw­ki pokar­mo­we, zawsze prze­wa­ga pasz obję­to­ścio­wych nad tre­ści­wy­mi, sta­ły dostęp do świe­żej wody, regu­lar­ne pory kar­mie­nia i jak naj­wyż­sza jakość pasz – to jed­ne z waż­niej­szych zasad w żywie­niu koni, któ­re nie są tyl­ko „wymy­słem” żywie­niow­ców i leka­rzy wete­ry­na­rii, lecz wyni­ka­ją ze spe­cy­ficz­nej budo­wy prze­wo­du pokar­mo­we­go konia. Nic i nikt nie wyzna­cza nam prze­strze­ga­nia tych wszyst­kich zasad i reguł w takim stop­niu, jak wła­śnie skom­pli­ko­wa­na natu­ra konia. Czytaj dalej »

Okres laktacji

22 marca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Jak wspo­mi­na­li­śmy w luto­wych wpi­sach z cyklu Porad żywie­nio­wych, pisząc o wyso­kiej źreb­no­ści kla­czy i okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym, wszyst­kie czyn­no­ści hodowlano‐weterynaryjne prze­pro­wa­dza­ne u przy­szłej mat­ki oraz tro­skli­wa opie­ka nad nią i odpo­wied­nie żywie­nie mają na celu pra­wi­dło­wy prze­bieg całe­go dłu­gie­go okre­su cią­ży, odby­wa­ją­cy się bez kom­pli­ka­cji poród oraz przyj­ście na świat zdro­we­go, sil­ne­go źre­bię­cia. Wskazywaliśmy rów­nież na koniecz­ność oszczęd­niej­sze­go żywie­nia kla­czy kil­ka dni przed ter­mi­nem wyźre­bie­nia i w dniu poro­du oraz na jej wyma­ga­nia pokar­mo­we tuż po poro­dzie, któ­re wraz z upły­wem kolej­nych dni istot­nie wzra­sta­ją. Dzisiaj kil­ka słów wła­śnie o lak­ta­cji i potrze­bach pokar­mo­wych tego okre­su. Właściwe żywie­nie kla­czy kar­mią­cej ma bowiem klu­czo­wy wpływ na jej wydaj­ność mlecz­ną, ogól­ną kon­dy­cję oraz kolej­ne zaźre­bie­nie, nie wspo­mi­na­jąc oczy­wi­ście o dobro­sta­nie i for­mie jej źre­bię­cia. Czytaj dalej »

Żywienie konia w postępowaniu klinicznym

15 marca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Tym razem zacznie­my od defi­ni­cji. W ogól­nym poję­ciu pasza kli­nicz­na to pasza prze­zna­czo­na dla koni z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi. Najczęściej wymie­nia­ne są tu dole­gli­wo­ści ze stro­ny ukła­du pokar­mo­we­go (nad­żer­ki i wrzo­dy, skłon­ność do wystę­po­wa­nia kolek, czę­ste bie­gun­ki), aler­gie o róż­nym pod­ło­żu czy też scho­rze­nia zwią­za­ne z nie­pra­wi­dło­wy­mi prze­mia­na­mi meta­bo­licz­ny­mi. W przy­pad­ku poważ­nych, zdia­gno­zo­wa­nych cho­rób, któ­re sta­no­wią zagro­że­nie dla zdro­wia i nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia konia, pasza kli­nicz­na powin­na zastą­pić stan­dar­do­wą paszę tre­ści­wą jaką jest zazwy­czaj owies lub wysoko‐zbożowe mie­szan­ki pełno‐porcjowe. Czytaj dalej »

Energia w żywieniu koni

8 marca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Energia jest nie­zbęd­na do każ­dej aktyw­no­ści – tak­że bez­czyn­ne­go sta­nia konia w bok­sie. Konie, podob­nie jak każ­dy orga­nizm żywy, do życia i wszel­kich pro­ce­sów życio­wych wyma­ga­ją ener­gii – zarów­no do utrzy­ma­nia cia­ła w spo­czyn­ku jak i do wszyst­kich dodat­ko­wych czyn­no­ści, takich jak kon­sump­cja, wzrost, roz­wój, roz­mna­ża­nie się, cią­ża, lak­ta­cja czy jaka­kol­wiek pra­ca fizycz­na. Dlatego pla­no­wa­nie dobrze zbi­lan­so­wa­ne­go żywie­nia koni roz­po­czy­na się od koniecz­no­ści zaspo­ko­je­nia jego potrzeb ener­ge­tycz­nych. Czytaj dalej »

Białko w żywieniu koni

1 marca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Zbilansowana die­ta nasze­go konia to odpo­wied­nia ilość biał­ka, ener­gii, wita­min oraz makro‐ i mikro­ele­men­tów. Każdy ele­ment tego rów­na­nia pozo­sta­je istot­ny i waż­ny – zarów­no podaż pra­wi­dło­wo dopa­so­wa­nej do potrzeb konia daw­ki ener­gii oraz pro­te­in jak i dostar­cze­nie we wła­ści­wych pro­por­cjach skład­ni­ków mine­ral­nych oraz wita­min – zwłasz­cza tych, któ­rych orga­nizm nie jest w sta­nie sam wytwo­rzyć. Czytaj dalej »

Suplementacja koni sportowych

22 lutego 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Choć naszy­mi głów­ny­mi zagad­nie­nia­mi, któ­re prze­wi­ja­ją się w tema­ty­ce new­slet­te­rów, są konie hodow­la­ne i pokry­cie ich potrzeb pokar­mo­wych oraz zapew­nie­nie wła­ści­wej opie­ki i warun­ków odcho­wu, dzi­siaj kil­ka infor­ma­cji o potrze­bach koni spor­to­wych, a w zasa­dzie – o powo­dach, dla któ­rych ich wła­ści­cie­le i użyt­kow­ni­cy chęt­nie się­ga­ją po okre­ślo­ną suple­men­ta­cję. Czytaj dalej »

Żywienie konia a jego zachowanie

15 lutego 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Powszechnie wia­do­mo, co zosta­ło zresz­tą potwier­dzo­ne w wie­lu bada­niach nauko­wych, że kar­mie­nie konia nie­wiel­ką ilo­ścią dużych posił­ków paszy tre­ści­wej powo­du­je podraż­nie­nie prze­wo­du pokar­mo­we­go. Co cie­ka­we, u koni kar­mio­nych w taki spo­sób, głów­nie koni wyści­go­wych i poka­zo­wych, naj­czę­ściej docho­dzi do obja­wia­nia się pro­ble­mów beha­wio­ral­nych. Za nad­mier­ną pobu­dli­wość jest zazwy­czaj obwi­nia­na die­ta wyso­ko węglo­wo­da­no­wa, cho­ciaż teza ta nie zosta­ła potwier­dzo­na w żad­nych liczą­cych się bada­niach nauko­wych. Czytaj dalej »

Okres okołoporodowy

8 lutego 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Wszystkie czyn­no­ści hodowlano‐weterynaryjne prze­pro­wa­dza­ne u cię­żar­nej kla­czy, tro­skli­wa opie­ka nad nią i odpo­wied­nie żywie­nie, zwłasz­cza w okre­sie wyso­kiej źreb­no­ści, mają na celu pra­wi­dło­wy prze­bieg całe­go dłu­gie­go okre­su cią­ży, nastę­pu­ją­cy w jej wyni­ku i odby­wa­ją­cy się bez kom­pli­ka­cji poród oraz przyj­ście na świat zdro­we­go, sil­ne­go źre­bię­cia. Czytaj dalej »

Katalog STANÓWKA 2019

24 stycznia 2019 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo, · Rasa: , , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2019. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec