Hodowla

Genetyczna kontrola pochodzenia koni

 

Badania DNA ogierów

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że zgod­nie z Uchwałą Zarządu Głównego PZHK z dnia 31 lip­ca 2007 r., wszyst­kie ogie­ry wpi­sa­ne do ksiąg i reje­stru kuców i koni małych, pro­wa­dzo­nych przez PZHK, któ­re dotych­czas nie mają okre­ślo­nych grup krwi lub DNA, od dnia 1 stycz­nia 2008 r. zosta­ną dopusz­czo­ne do roz­ro­du pod warun­kiem wyko­na­nia badań DNA. Szczegółowych infor­ma­cji w spra­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych udzie­la­ją OZHK/WZHK.

Prosimy o zapo­zna­nie się z wyma­ga­nia­mi doty­czą­cy­mi badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA.

Laboratoria

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni
ul. Wołyńska 33, 60 – 637 Poznań
jay.up.poznan.pl/LABORATORIUM-KONIE/

Instytut Zootechniki PIB
Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt
Laboratorium Genetyki Molekularnej
ul. Krakowska 1, 32 – 083 Balice

Hodowca i Jeździec