Kategorie ogierów

Kategorie ogierów szlachetnych

Ogiery ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi

Wyniki kategoryzacji ogierów ras szlachetnych z 01.01.2014 r.
(ostatnia aktualizacja 03.03.2014)
Jeżeli data w pliku (zamieszczona nad danymi) jest różna od daty aktualizacji zmieszczonej na tej stronie, należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i pobrać plik ponownie.

Opisy kategorii

Kategoria C
 1. Ogiery, które odpowiadają warunkom eksterierowym i rodowodowym oraz ukończyły z wynikiem pozytywnym próby dzielności w ZT lub uzyskały określone wyniki w alternatywnych próbach dzielności (patrz programy hodowlane dla koni rasy m, wlkp, sp) mogą być używane w rozrodzie w kategorii C.
 2. Ogiery kat. C mogą być używane w rozrodzie maksymalnie do 9 roku życia włącznie. Nie uzyskanie w tym okresie kat. B powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.
Kategoria B
 1. Ogiery z kat. C, w wieku 4 – 9 lat mogą uzyskać kat. B, na podstawie decyzji Komisji Księgi Stadnej, jeżeli potwierdziły swoją wartość użytkową w Mistrzostwach Polski Młodych Koni lub w sporcie jeździeckim. Zobacz: warunki.
 2. Ogiery, które nie ukończyły ZT, a uzyskały prawo wpisu do ksiąg stadnych na podstawie alternatywnych prób dzielności, otrzymują przy wpisie do księgi kategorię B, jeżeli spełnią warunki wymienione w ust. 1 (MPMK, sport jeździecki).
 3. Ogiery, które uzyskały kat. B na podstawie wyników określonych w ust. 1 (MPMK, sport jeździecki), winny w okresie posiadania kat. C oraz do 4 sezonów po otrzymaniu kategorii B uzyskać min. 20 pkt. hodowlanych. Nie spełnienie tego warunku powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.
 4. Ogiery kat. C, które nie spełniły wymagań określonych w ust. 1 (MPMK, sport jeździecki), mogą otrzymać kat. B, jeżeli do 9 roku życia włącznie uzyskały minimum 35 pkt. hodowlanych za potomstwo. Ogiery te winny w okresie posiadania kat. C oraz do 4 sezonów po otrzymaniu kategorii B uzyskać min. 70 pkt. hodowlanych za potomstwo. Nie spełnienie tego warunku powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.
 5. Ogiery, które w próbach dzielności po 100-dniowym treningu osiągnęły wynik równy lub wyższy od 125 punktów indeksowych i uzyskały min. 81 punktów za ocenę pokroju, otrzymują kategorię B. Ogiery te w wieku do 6 lat włącznie winny:
  • potwierdzić swoją wartość użytkową (na podst. wyników w MPMK lub sporcie jeździeckim), uzyskując normę dla ogiera w tym wieku (patrz ust. 1, pkt. 1 i 2, a,b,c,d) lub
  • uzyskać min. 20 pkt. hodowlanych za potomstwo.

Jeżeli ogier nie spełni jednego z powyższych warunków, to w wieku 7 lat przechodzi do kat. C.

Kategoria A

Ogiery mogą uzyskać kat. A jeżeli uzyskały:

 1. minimum 200 pkt. hodowlanych za potomstwo wpisane do ksiąg lub
 2. 100 pkt. hodowlanych za potomstwo wpisane do ksiąg oraz osiągnęły następujące wyniki w sporcie jeździeckim (w całej karierze):
  • skoki przez przeszkody – 10 razy miejsca 1-3 w konkursach 140 cm i wyższych na ZOO lub miejsca 1-6 na zawodach międzynarodowych rangi CSI, CSIO i wyższych
  • ujeżdżenie – 10 razy wynik min. 66 % w klasie CC na zawodach ZOO lub CDI, CDIO i wyższych lub w klasie CS – 8 razy wynik min. 66 %. Liczone są również konkursy kur.
  • WKKW – ogiery winny w klasie:
   • CNC** 4 razy zająć miejsca od 1 do 3 lub
   • CIC** 3 razy zająć miejsca od 1 do 3 lub
   • CCI** lub wyższej 2 razy zająć miejsca od 1 do 3;
  • powożenie – 6 razy miejsca 1-3 w kl. C na ZOO lub 5 razy miejsca 1-3 na CAI lub 3 razy miejsca 1-3 na CAIO lub 2 razy miejsca 1-10 na MŚ.
Kategoria „E”

Komisja Księgi Stadnej może nadać kategorię „Elita” – „E” pod warunkiem, że ogier uzyskał nie mniej niż 200 pkt. hodowlanych za potomstwo wpisane do ksiąg oraz co najmniej 6 sztuk jego potomstwa (ogiery, klacze, wałachy) osiągnęło określone poniżej wyniki w następujących dyscyplinach sportu jeździeckiego:

 • ujeżdżenie
  • zajęcie miejsc 1-3 w MPMK lub
  • spełnienie warunków określonych w ust. II, 2) a)
   lub
 • skoki przez przeszkody
  • zajęcie miejsc 1-5 w MPMK lub
  • spełnienie warunków określonych w ust II, 2) b)
   lub
 • WKKW
  • zajęcie miejsc 1-4 w MPMK lub
  • spełnienie warunków określonych w ust II, 2) c)
   lub
 • powożenie
  • zajęcie miejsc 1-2 w MPMK lub
  • spełnienie warunków określonych w ust II, 2) d).

Wyniki kategoryzacji z lat ubiegłych

Ogiery ras czystych

 • Ogierom ras czystych spełniającym warunki dopuszczenia do rozrodu w rasach koni: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi (patrz programy hodowlane w/w ras), nadawana jest kat. B.
 • Jeżeli ogier rasy czystej w ciągu 5 kolejnych sezonów nie uzyska za potomstwo 30 pkt. hodowlanych zostaje wycofany z rozrodu.
 • Podwyższenie kategorii do A i E odbywa się po spełnieniu przez nie warunków przewidzianych dla ogierów półkrwi.
 • W przypadku ogierów ras czystych, które zostały dopuszczone do rozrodu na podstawie testu 100-dniowego, stosuje się takie same zasady, jak dla ogierów półkrwi.

Tabela punktów hodowlanych za ocenę potomstwa

 • za opisanego źrebaka (sysaka) ocenionego na:
  • 11 pkt. – 0,25 pkt.
  • 12 pkt. – 0,50 pkt.
  • 13 pkt. – 0,75 pkt.
  • 14 pkt. – 1,00 pkt.
  • 15 pkt. – 1,25 pkt.
  • 16 pkt. – 1,50 pkt.
  • 17 pkt – 1,75 pkt.
  • 18-20 pkt. – 2,00 pkt.
 • za klacz wpisaną do księgi stadnej – 8,00 pkt.
 • za ogiera wpisanego do księgi stadnej – 30,00 pkt.

O nadanie ogierowi kategorii E, A i B jego właściciel występuje do Komisji Księgi Stadnej, załączając do wniosku dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe.

Wyniki sportowe, na podstawie których można zmienić kategorie ogierów, muszą być oficjalnymi wynikami sportowymi, potwierdzonymi przez Polski Związek Jeździecki. Każda zmiana kategorii wymaga weryfikacji wymiarów i bonitacji.

W przypadku wybitnych osiągnięć w sporcie jeździeckim Komisja Księgi Stadnej ma prawo odstąpić od zasad nadawania kategorii ogierom.

Nowym zasadom kategoryzacji podlegają ogiery wpisywane do ksiąg od 2004 roku. Ogiery wpisane do ksiąg przed 2004 rokiem mogą być poddane nowym zasadom kategoryzacji na wniosek właścicieli.

Nowym zasadom kategoryzacji podlegają wszystkie ogiery rasy śląskiej oraz polski koń zimnokrwisty, bez względu na rok wpisu do księgi, z wyjątkiem ogierów, które uzyskałyby kategorię niższą niż dotychczasowa.


Kategorie ogierów zimnokrwistych

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Kategoria C

Kategorię C otrzymuje każdy ogier wpisany do księgi.

Kategoria B

Kategorię B najwcześniej w wieku 4 lat, ale nie wcześniej niż po drugim sezonie kopulacyjnym, otrzymuje ogier po spełnieniu następujących warunków:

 • zaliczenie właściwej próby dla ogierów 4 letnich i starszych,
 • bonitacja minimum 78 pkt.
 • opisanych 10 sztuk potomstwa z oceną 15 i więcej punktów.

Kategoria A

Kategorię A najwcześniej w wieku 7 lat, ale nie wcześniej niż po czwartym sezonie kopulacyjnym otrzymuje ogier po spełnieniu następujących warunków:

 • wcześniej kategoria B
 • bonitacja minimum 80 pkt.
 • pięć sztuk potomstwa wpisanego do ksiąg (ogiery i klacze).

Nowym zasadom kategoryzacji podlegają wszystkie ogiery rasy polski koń zimnokrwisty, bez względu na rok wpisu do księgi, z wyjątkiem ogierów, które uzyskałyby kategorię niższą niż dotychczasowa. 

Scroll to Top