Hodowla

Kategorie ogierów

 

Ogiery ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi

 

Wyniki kate­go­ry­za­cji ogie­rów ras szla­chet­nych z 01.01.2014 r.
(ostat­nia aktu­ali­za­cja 03.03.2014)
Jeżeli data w pli­ku (zamiesz­czo­na nad dany­mi) jest róż­na od daty aktu­ali­za­cji zmiesz­czo­nej na tej stro­nie, nale­ży wyczy­ścić pamięć pod­ręcz­ną prze­glą­dar­ki i pobrać plik ponow­nie.

 

Opisy kategorii

Kategoria C

 1. Ogiery, któ­re odpo­wia­da­ją warun­kom eks­te­rie­ro­wym i rodo­wo­do­wym oraz ukoń­czy­ły z wyni­kiem pozy­tyw­nym pró­by dziel­no­ści w ZT lub uzy­ska­ły okre­ślo­ne wyni­ki w alter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści (patrz pro­gra­my hodow­la­ne dla koni rasy m, wlkp, sp) mogą być uży­wa­ne w roz­ro­dzie w kate­go­rii C.
 2. Ogiery kat. C mogą być uży­wa­ne w roz­ro­dzie mak­sy­mal­nie do 9 roku życia włącz­nie. Nie uzy­ska­nie w tym okre­sie kat. B powo­du­je wyco­fa­nie ogie­ra z roz­ro­du.

Kategoria B

 1. Ogiery z kat. C, w wie­ku 4 – 9 lat mogą uzy­skać kat. B, na pod­sta­wie decy­zji Komisji Księgi Stadnej, jeże­li potwier­dzi­ły swo­ją war­tość użyt­ko­wą w Mistrzostwach Polski Młodych Koni lub w spo­rcie jeź­dziec­kim. Zobacz: warun­ki.
 2. Ogiery, któ­re nie ukoń­czy­ły ZT, a uzy­ska­ły pra­wo wpi­su do ksiąg stad­nych na pod­sta­wie alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści, otrzy­mu­ją przy wpi­sie do księ­gi kate­go­rię B, jeże­li speł­nią warun­ki wymie­nio­ne w ust. 1 (MPMK, sport jeź­dziec­ki).
 3. Ogiery, któ­re uzy­ska­ły kat. B na pod­sta­wie wyni­ków okre­ślo­nych w ust. 1 (MPMK, sport jeź­dziec­ki), win­ny w okre­sie posia­da­nia kat. C oraz do 4 sezo­nów po otrzy­ma­niu kate­go­rii B uzy­skać min. 20 pkt. hodow­la­nych. Nie speł­nie­nie tego warun­ku powo­du­je wyco­fa­nie ogie­ra z roz­ro­du.
 4. Ogiery kat. C, któ­re nie speł­ni­ły wyma­gań okre­ślo­nych w ust. 1 (MPMK, sport jeź­dziec­ki), mogą otrzy­mać kat. B, jeże­li do 9 roku życia włącz­nie uzy­ska­ły mini­mum 35 pkt. hodow­la­nych za potom­stwo. Ogiery te win­ny w okre­sie posia­da­nia kat. C oraz do 4 sezo­nów po otrzy­ma­niu kate­go­rii B uzy­skać min. 70 pkt. hodow­la­nych za potom­stwo. Nie speł­nie­nie tego warun­ku powo­du­je wyco­fa­nie ogie­ra z roz­ro­du.
 5. Ogiery, któ­re w pró­bach dziel­no­ści po 100-dniowym tre­nin­gu osią­gnę­ły wynik rów­ny lub wyż­szy od 125 punk­tów indek­so­wych i uzy­ska­ły min. 81 punk­tów za oce­nę pokro­ju, otrzy­mu­ją kate­go­rię B. Ogiery te w wie­ku do 6 lat włącz­nie win­ny:
  • potwier­dzić swo­ją war­tość użyt­ko­wą (na podst. wyni­ków w MPMK lub spo­rcie jeź­dziec­kim), uzy­sku­jąc nor­mę dla ogie­ra w tym wie­ku (patrz ust. 1, pkt. 1 i 2, a,b,c,d) lub
  • uzy­skać min. 20 pkt. hodow­la­nych za potom­stwo.

  Jeżeli ogier nie speł­ni jed­ne­go z powyż­szych warun­ków, to w wie­ku 7 lat prze­cho­dzi do kat. C.

Kategoria A

Ogiery mogą uzy­skać kat. A jeże­li uzy­ska­ły:

 1. mini­mum 200 pkt. hodow­la­nych za potom­stwo wpi­sa­ne do ksiąg lub
 2. 100 pkt. hodow­la­nych za potom­stwo wpi­sa­ne do ksiąg oraz osią­gnę­ły nastę­pu­ją­ce wyni­ki w spo­rcie jeź­dziec­kim (w całej karie­rze):
  • sko­ki przez prze­szko­dy – 10 razy miej­sca 1 – 3 w kon­kur­sach 140 cm i wyż­szych na ZOO lub miej­sca 1 – 6 na zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych ran­gi CSI, CSIO i wyż­szych
  • ujeż­dże­nie – 10 razy wynik min. 66 % w kla­sie CC na zawo­dach ZOO lub CDI, CDIO i wyż­szych lub w kla­sie CS – 8 razy wynik min. 66 %. Liczone są rów­nież kon­kur­sy kur.
  • WKKW – ogie­ry win­ny w kla­sie:
   • CNC** 4 razy zająć miej­sca od 1 do 3 lub
   • CIC** 3 razy zająć miej­sca od 1 do 3 lub
   • CCI** lub wyż­szej 2 razy zająć miej­sca od 1 do 3;
  • powo­że­nie – 6 razy miej­sca 1 – 3 w kl. C na ZOO lub 5 razy miej­sca 1 – 3 na CAI lub 3 razy miej­sca 1 – 3 na CAIO lub 2 razy miej­sca 1 – 10 na MŚ.

Kategoria „E”

Komisja Księgi Stadnej może nadać kate­go­rię „Elita” – „E” pod warun­kiem, że ogier uzy­skał nie mniej niż 200 pkt. hodow­la­nych za potom­stwo wpi­sa­ne do ksiąg oraz co naj­mniej 6 sztuk jego potom­stwa (ogie­ry, kla­cze, wała­chy) osią­gnę­ło okre­ślo­ne poni­żej wyni­ki w nastę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach spor­tu jeź­dziec­kie­go:

 • ujeż­dże­nie
  • zaję­cie miejsc 1 – 3 w MPMK lub
  • speł­nie­nie warun­ków okre­ślo­nych w ust. II, 2) a)

  lub

 • sko­ki przez prze­szko­dy
  • zaję­cie miejsc 1 – 5 w MPMK lub
  • speł­nie­nie warun­ków okre­ślo­nych w ust II, 2) b)

  lub

 • WKKW
  • zaję­cie miejsc 1 – 4 w MPMK lub
  • speł­nie­nie warun­ków okre­ślo­nych w ust II, 2) c)

  lub

 • powo­że­nie
  • zaję­cie miejsc 1 – 2 w MPMK lub
  • speł­nie­nie warun­ków okre­ślo­nych w ust II, 2) d).

Wyniki kategoryzacji z lat ubiegłych

Ogiery ras czystych

 • Ogierom ras czy­stych speł­nia­ją­cym warun­ki dopusz­cze­nia do roz­ro­du w rasach koni: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (patrz pro­gra­my hodow­la­ne w/w ras), nada­wa­na jest kat. B.
 • Jeżeli ogier rasy czy­stej w cią­gu 5 kolej­nych sezo­nów nie uzy­ska za potom­stwo 30 pkt. hodow­la­nych zosta­je wyco­fa­ny z roz­ro­du.
 • Podwyższenie kate­go­rii do A i E odby­wa się po speł­nie­niu przez nie warun­ków prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów pół­krwi.
 • W przy­pad­ku ogie­rów ras czy­stych, któ­re zosta­ły dopusz­czo­ne do roz­ro­du na pod­sta­wie testu 100-dniowego, sto­su­je się takie same zasa­dy, jak dla ogie­rów pół­krwi.

Tabela punktów hodowlanych za ocenę potomstwa

 • za opi­sa­ne­go źre­ba­ka (sysa­ka) oce­nio­ne­go na:
  • 11 pkt. – 0,25 pkt.
  • 12 pkt. – 0,50 pkt.
  • 13 pkt. – 0,75 pkt.
  • 14 pkt. – 1,00 pkt.
  • 15 pkt. – 1,25 pkt.
  • 16 pkt. – 1,50 pkt.
  • 17 pkt – 1,75 pkt.
  • 18 – 20 pkt. – 2,00 pkt.
 • za klacz wpi­sa­ną do księ­gi stad­nej – 8,00 pkt.
 • za ogie­ra wpi­sa­ne­go do księ­gi stad­nej – 30,00 pkt.

O nada­nie ogie­ro­wi kate­go­rii E, A i B jego wła­ści­ciel wystę­pu­je do Komisji Księgi Stadnej, załą­cza­jąc do wnio­sku doku­men­ty potwier­dza­ją­ce osią­gnię­cia spor­to­we.

Wyniki spor­to­we, na pod­sta­wie któ­rych moż­na zmie­nić kate­go­rie ogie­rów, muszą być ofi­cjal­ny­mi wyni­ka­mi spor­to­wy­mi, potwier­dzo­ny­mi przez Polski Związek Jeździecki. Każda zmia­na kate­go­rii wyma­ga wery­fi­ka­cji wymia­rów i boni­ta­cji.

W przy­pad­ku wybit­nych osią­gnięć w spo­rcie jeź­dziec­kim Komisja Księgi Stadnej ma pra­wo odstą­pić od zasad nada­wa­nia kate­go­rii ogie­rom.

Nowym zasa­dom kate­go­ry­za­cji pod­le­ga­ją ogie­ry wpi­sy­wa­ne do ksiąg od 2004 roku. Ogiery wpi­sa­ne do ksiąg przed 2004 rokiem mogą być pod­da­ne nowym zasa­dom kate­go­ry­za­cji na wnio­sek wła­ści­cie­li.

Nowym zasa­dom kate­go­ry­za­cji pod­le­ga­ją wszyst­kie ogie­ry rasy ślą­skiej oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty, bez wzglę­du na rok wpi­su do księ­gi, z wyjąt­kiem ogie­rów, któ­re uzy­ska­ły­by kate­go­rię niż­szą niż dotych­cza­so­wa.

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Kategoria C

Kategorię C otrzy­mu­je każ­dy ogier wpi­sa­ny do księ­gi.

Kategoria B

Kategorię B naj­wcze­śniej w wie­ku 4 lat, ale nie wcze­śniej niż po dru­gim sezo­nie kopu­la­cyj­nym, otrzy­mu­je ogier po speł­nie­niu nastę­pu­ją­cych warun­ków:

 • zali­cze­nie wła­ści­wej pró­by dla ogie­rów 4 let­nich i star­szych,
 • boni­ta­cja mini­mum 78 pkt.
 • opi­sa­nych 10 sztuk potom­stwa z oce­ną 15 i wię­cej punk­tów.

Kategoria A

Kategorię A naj­wcze­śniej w wie­ku 7 lat, ale nie wcze­śniej niż po czwar­tym sezo­nie kopu­la­cyj­nym otrzy­mu­je ogier po speł­nie­niu nastę­pu­ją­cych warun­ków:

 • wcze­śniej kate­go­ria B
 • boni­ta­cja mini­mum 80 pkt.
 • pięć sztuk potom­stwa wpi­sa­ne­go do ksiąg (ogie­ry i kla­cze).

Nowym zasa­dom kate­go­ry­za­cji pod­le­ga­ją wszyst­kie ogie­ry rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, bez wzglę­du na rok wpi­su do księ­gi, z wyjąt­kiem ogie­rów, któ­re uzy­ska­ły­by kate­go­rię niż­szą niż dotych­cza­so­wa.

Hodowca i Jeździec