Hodowla

Ogiery wytypowane do krycia klaczy objętych programem ochrony

 

Sezon 2019

Dane doty­czą­ce aktu­al­ne­go miej­sca posto­ju ogie­rów moż­na zna­leźć pod nastę­pu­ją­cym adre­sem.

Listy ogierów zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim

Ogiery zim­no­krwi­ste prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mach ochro­ny zosta­ły podzie­lo­ne na 2 gru­py w zależ­no­ści od typu, któ­ry repre­zen­tu­ją. W tej popu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­ją­ce rodo­wo­do­we warun­ki kla­czy, obję­tych pro­gra­ma­mi.

UWAGA!!!
Do kry­cia każ­dej kla­czy sztum­skiej i sokól­skiej nale­ży dobie­rać ogie­ra indy­wi­du­al­nie, tak aby w rodo­wo­dzie potom­stwa uzy­skać mini­mum 75% krwi sztum­skiej lub sokól­skiej. Nie każ­dy ogier znaj­du­ją­cy się na liście gwa­ran­tu­je, że potom­stwo wej­dzie do pro­gra­mu!

  1. Lista ogie­rów zim­no­krwi­stych, kwa­li­fi­ko­wa­nych do kry­cia kla­czy w typie sztum­skim przez IZ PIB (ostat­nia aktu­ali­za­cja 24.01.2019, w przy­pad­ku gdy plik był pobie­ra­ny wcze­śniej zale­ca się wyczysz­cze­nie pamię­ci pod­ręcz­nej prze­glą­dar­ki).
  2. Lista ogie­rów zim­no­krwi­stych, kwa­li­fi­ko­wa­nych do kry­cia kla­czy w typie sokól­skim przez IZ PIB (ostat­nia aktu­ali­za­cja 24.01.2019, w przy­pad­ku gdy plik był pobie­ra­ny wcze­śniej zale­ca się wyczysz­cze­nie pamię­ci pod­ręcz­nej prze­glą­dar­ki).

Archiwum lat ubiegłych

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hodowca i Jeździec