Hodowla

Ogiery wytypowane do krycia klaczy objętych programem ochrony

 

Sezon 2019

Dane doty­czą­ce aktu­al­ne­go miej­sca posto­ju ogie­rów moż­na zna­leźć w reje­strze ogie­rów.

Listy ogierów zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim

Ogiery zim­no­krwi­ste prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mach ochro­ny zosta­ły podzie­lo­ne na 2 gru­py w zależ­no­ści od typu, któ­ry repre­zen­tu­ją. W tej popu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­ją­ce rodo­wo­do­we warun­ki kla­czy, obję­tych pro­gra­ma­mi.

UWAGA!!!
Do kry­cia każ­dej kla­czy sztum­skiej i sokól­skiej nale­ży dobie­rać ogie­ra indy­wi­du­al­nie, tak aby w rodo­wo­dzie potom­stwa uzy­skać mini­mum 75% krwi sztum­skiej lub sokól­skiej. Nie każ­dy ogier znaj­du­ją­cy się na liście gwa­ran­tu­je, że potom­stwo wej­dzie do pro­gra­mu!

  1. Lista ogie­rów zim­no­krwi­stych, kwa­li­fi­ko­wa­nych do kry­cia kla­czy w typie sztum­skim przez IZ PIB (ostat­nia aktu­ali­za­cja 25.06.2019, w przy­pad­ku gdy plik był pobie­ra­ny wcze­śniej zale­ca się wyczysz­cze­nie pamię­ci pod­ręcz­nej prze­glą­dar­ki).
  2. Lista ogie­rów zim­no­krwi­stych, kwa­li­fi­ko­wa­nych do kry­cia kla­czy w typie sokól­skim przez IZ PIB (ostat­nia aktu­ali­za­cja 08.07.2019, w przy­pad­ku gdy plik był pobie­ra­ny wcze­śniej zale­ca się wyczysz­cze­nie pamię­ci pod­ręcz­nej prze­glą­dar­ki).

Ogiery małopolskie

Rasa m

Ogiery rasy mało­pol­skiej prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mie ochro­ny koni rasy mało­pol­skiej zosta­ły podzie­lo­ne na 5 grup w zależ­no­ści od licz­by przod­ków uzna­nych za obce, wystę­pu­ją­cych w rodo­wo­dzie. W tej popu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­ją­ce rodo­wo­do­we warun­ki pro­gra­mu.

UWAGA!!!
Za obce­go przod­ka pro­gram ochro­ny koni rasy mało­pol­skiej uzna­je: peł­ną krew angiel­ską, czy­stą krew arab­ską, czy­stą krew anglo­arab­ską, wszyst­kie inne anglo­ara­by obce­go pocho­dze­nia, w tym rów­nież fran­cu­skie i pocho­dzą­ce ze sta­rych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Rasa wlkp

Ogiery rasy wiel­ko­pol­skiej prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mie ochro­ny zosta­ły podzie­lo­ne na 3 gru­py w zależ­no­ści od licz­by przod­ków ras: tra­keń­skiej i peł­nej krwi angiel­skiej w rodo­wo­dzie. W tej popu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­ją­ce rodo­wo­do­we warun­ki kla­czy, obję­tych pro­gra­mem.

Ogiery rasy śląskiej

Rasa ślOgiery rasy ślą­skiej prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mie ochro­ny zosta­ły podzie­lo­ne na 3 gru­py w zależ­no­ści od licz­by przod­ków peł­nej krwi angiel­skiej w rodo­wo­dzie. W tej popu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­ją­ce rodo­wo­do­we warun­ki kla­czy, obję­tych pro­gra­mem.

Ogiery rasy huculskiej

Rasa hcLista ogie­rów rasy hucul­skiej, któ­re mogą być łączo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi obję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny. Dobór nale­ży pro­wa­dzić tak, by nie dopu­ścić do depre­sji inbre­do­wej, wystę­pu­ją­cej przy łącze­niu osob­ni­ków spo­krew­nio­nych.

Ogiery rasy konik polski

Rasa knLista ogie­rów rasy konik pol­ski, któ­re mogą być łączo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi obję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny. Dobór nale­ży pro­wa­dzić tak, by nie dopu­ścić do depre­sji inbre­do­wej, wystę­pu­ją­cej przy łącze­niu osob­ni­ków spo­krew­nio­nych.


Archiwum lat ubiegłych

Strony: 1 2

Hodowca i Jeździec