Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

PZHK poszukuje pracownika

20 lipca 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszu­ku­je pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko Specjalista ds. orga­ni­za­cyj­nych i mar­ke­tin­gu. Czytaj dalej »

MPMK w rajdach 2018 – propozycje

20 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się na tere­nie Krakowskiego Toru Wyścigów Konnych – Dąbrówka w dniach 14 – 15 wrze­śnia br.

Szlakiem Konia Huculskiego 2018 – relacja filmowa

20 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy Huculskiej oraz V Małopolskich Mistrzostw w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi pn. „Szlakiem Konia Huculskiego”, któ­re odby­ły się w dniach 9 – 10 czerw­ca 2018 r. Czytaj dalej »

Sezon letniej rekreacji

20 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Lato to okres zwięk­sze­nia inten­syw­no­ści kon­tak­tów z koniem, zwłasz­cza przez „sezo­no­wych” adep­tów sztu­ki jeź­dziec­kiej – dzie­ci, mło­dzie­ży oraz doro­słych, któ­rzy korzy­sta­jąc z okre­su waka­cyj­ne­go lub urlo­po­we­go oraz wypa­dów na łono natu­ry pra­gną tak­że zasma­ko­wać koń­skiej rekre­acji. Część z nich to oso­by posia­da­ją­ce doświad­cze­nie zwią­za­ne z jaz­dą w sio­dle, część jed­nak to zupeł­ni nowi­cju­sze. Pomimo przy­zwy­cza­je­nia się koni do pra­cy w tzw. let­niej rekre­acji i sta­wia­nych im wyma­gań, nie może­my zapo­mi­nać, że użyt­ko­wa­nie to, cza­sa­mi zupeł­nie bez przy­go­to­wa­nia i w związ­ku z tym czę­sto nie­umie­jęt­ne, jest dla naszych pod­opiecz­nych dużym wyzwa­niem fizycz­nym i nie­rzad­ko źró­dłem dodat­ko­we­go stre­su. Czytaj dalej »

X Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi

19 lipca 2018 · Kategoria: Powożenie ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na impre­zę z cyklu „X Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi”, któ­ry odbę­dzie się w dniach 29 lip­ca 2018 r. w Ujanowicach. Czytaj dalej »

Polskie nadzieje na Szwecję

18 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Międzynarodowy Czempionat koni ardeń­skich w Szwecji coraz bli­żej. 4 sierp­nia 2018 roku do oce­ny przy­stą­pią konie ardeń­skie z pię­ciu kra­jów Europy. Polskę repre­zen­to­wać będą Czytaj dalej »

MPMK 2018 w powożeniu odwołane

17 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

W związ­ku z małą licz­bą zgło­szo­nych koni na tego­rocz­ne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi zawo­dy te zosta­ły odwo­ła­ne.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych prze­pra­sza­my za zaist­nia­łą sytu­ację.

Ranking koni huculskich (po Chorzowie) – kwalifikacje do MPKRH 2018

17 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po czwar­tym (Chorzów, 14 – 15 lip­ca) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 21 – 23 wrze­śnia 2018 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

MPMK w powożeniu 2018

13 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przypominamy o mija­ją­cym ter­mi­nie zgło­szeń osta­tecz­nych do MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi. Prosimy o wysy­ła­nie zgło­szeń do orga­ni­za­to­ra czy­li Stada Ogierów w Bogusławicach. Zawody te mają się odbyć w dniach 25 – 26. lip­ca.

Żywienie podczas upałów – woda, elektrolity i włókno pokarmowe

13 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Upały, któ­rych z regu­ły ocze­ku­je­my w szczy­cie sezo­nu let­nie­go, przy­szły do nas w tym roku już w maju i czerw­cu, pozba­wia­jąc konie moż­li­wo­ści powol­ne­go dosto­so­wa­nia się do rosną­cych tem­pe­ra­tur powie­trza i zwięk­sze­nia róż­nic tem­pe­ra­tu­ro­wych pomię­dzy nocą i dniem. Jeśli nasze pastwi­ska czy pado­ki nie mają wystar­cza­ją­co dużo obsza­ru zacie­nio­ne­go, powin­ny mieć prze­wiew­ną, chro­nią­cą od słoń­ca i desz­czu wia­tę. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do MŚMK w sportowych rajdach konnych 2018

6 lipca 2018 · Kategoria: MŚMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy wyma­ga­nia FEI dla koni, któ­re mają wystar­to­wać w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych na Słowacji w Samorin 29 wrze­śnia 2018.

Lato w pełni – letnie egzemy i sposoby walki z insektami

6 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Letnie egze­my to naj­więk­sza zmo­ra trwa­ją­ce­go sezo­nu. W wil­got­nym i cie­płym okre­sie póź­nej wio­sny i lata wywo­łu­ją je przede wszyst­kim mesz­ki (muchów­ki), któ­re kłu­jąc konie powo­du­ją wystę­po­wa­nie u nich reak­cji aler­gicz­nych, naj­czę­ściej w oko­li­cach grzy­wy, kłę­bu i rze­pu ogo­na. Skóra zwie­rzę­cia nie­rzad­ko punk­to­wo nabrzmie­wa i wypeł­nia się cie­czą, wydo­sta­ją­cą się na zewnątrz przez powsta­łe pęche­rzy­ki. Silne swę­dze­nie powo­du­je dra­pa­nie się konia, a to z kolei nie­rzad­ko pro­wa­dzi do miej­sco­wej utra­ty owło­sie­nia. Czytaj dalej »

Powiew sukcesów

5 lipca 2018 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

W dniach 29.06. – 01.07. sopoc­ki hipo­drom gościł zawo­dy CDI***, CDI-W oraz CDN. Wspaniały obiekt oraz bar­dzo dobra orga­ni­za­cja zro­bi­ły pozy­tyw­ne wra­że­nie zarów­no na zawod­ni­kach jak i sędziach. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do MPMK w skokach przez przeszkody 2018

4 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy Państwu listy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy. Konie zazna­czo­ne na zie­lo­no zosta­ły spraw­dzo­ne pozy­tyw­nie pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym, kolor poma­rań­czo­wy ozna­cza, że pocho­dze­nie konia jest w trak­cie spraw­dza­nia, nato­miast kolor czer­wo­ny ozna­cza nie­moż­ność star­tu w MPMK np. z powo­du bra­ku wpi­su do księ­gi głów­nej mat­ki. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Rzeszotarach) – kwalifikacje do MPKRH 2018

4 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po trze­cim (Rzeszotary, 30 czerw­ca) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 21 – 23 wrze­śnia 2018 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Dodatkowe kwalifikacje do ujeżdżeniowych MPMK 2018 (III region)

4 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że Komisja Koordynacyjna wyra­zi­ła zgo­dę na przy­zna­nie dodat­ko­wych kwa­li­fi­ka­cji do Mistrzostw Polski Młodych Koni w kon­ku­ren­cji ujeż­dże­nia, pod­czas Zawodów Ogólnopolskich w Rybnicy, w ter­mi­nie 27 – 29 lip­ca 2018 roku. Na ww. zawo­dach odbę­dą się dwa kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej (III region).

Konkurs dodatkowy w Kętrzynie!

3 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich mło­dych pre­zen­te­rów do udzia­łu w kon­kur­sie dodat­ko­wym, któ­ry odbę­dzie się 22 lip­ca 2018 r. pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Z Hucułem do Krakowa 2018 – wyniki

3 lipca 2018 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi zawo­dów jeź­dziec­kich w tym kwa­li­fi­ka­cji do MPKRH, roze­gra­nych w dniach 30 czerw­ca oraz 1 lip­ca 2018 r w SKH Rzeszotary.

Źrebaki – karmienie uzupełniające w sezonie pastwiskowym

29 czerwca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Sezon wyźre­bień przy­pa­da na pierw­szą poło­wę roku, choć szcze­gól­nie inten­syw­ny jest w okre­sie wio­sen­nym – od mar­ca do maja. Pierwsze tygo­dnia życia źre­biąt to mle­ko mat­ki, nauka koor­dy­na­cji rucho­wej, pierw­sze spa­ce­ry i pozna­wa­nie oto­cze­nia. Jak tyl­ko źre­bię­ta ukoń­czą pierw­szy mie­siąc życia, coraz wię­cej w nich siły, rado­ści życia i chę­ci na har­ce i zaba­wy z rówie­śni­ka­mi. Możemy wów­czas zacząć stop­nio­wo wydłu­żać im czas prze­by­wa­nia na pastwi­sku, aby w peł­ni mogły korzy­stać ze słoń­ca, świe­że­go powie­trza i mia­ły zapew­nio­ną odpo­wied­nią daw­kę ruchu. Czytaj dalej »

Ujeżdżeniowe MŚMK Ermelo 2018

27 czerwca 2018 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

W dniach 2 – 5 sierp­nia w Ermelo odbę­dą się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu. Wszystkich chęt­nych, któ­rzy zakwa­li­fi­ko­wa­li się do tych zawo­dów i chcą w nich uczest­ni­czyć pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń (nazwa konia, księ­ga do któ­rej został wpi­sa­ny, zawod­nik, wyni­ki w Polsce / zagra­ni­cą) do 29 czerw­ca (pią­tek) na adres cuber@pzhk.pl. 3 lip­ca mija ter­min zgło­szeń imien­nych i do tego cza­su konie muszą mieć licen­cje FEI. Czytaj dalej »

Oferta stanówki 2018

19 stycznia 2018· Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa: , , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą sta­nów­ki 2018 ogie­rów licen­cjo­no­wa­nych przez Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016· Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wyku­pił licen­cję od związ­ku KWPN na wyda­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zosta­ła wyda­na pol­ska jej wer­sja pod tytu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wyczy­nu”. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec