Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Harmonogram PROW

15 stycznia 2020 · Kategoria: Finansowanie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem pla­no­wa­nych nabo­rów wnio­sków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 do koń­ca 2021 r.

Przeczytaj cały wpis „Harmonogram PROW” »

I Zjazd Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich

10 stycznia 2020 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa:

W imie­niu Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku infor­mu­je­my o I Zjeździe Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich. Walny Zjazd wybor­czy odbę­dzie się 25.01.2020 r. (sobo­ta) w Sztumie, ul. Reja 12 (teren szpi­ta­la) w pierw­szym ter­mi­nie 10:30, dru­gi ter­min 11:00.

Przeczytaj cały wpis „I Zjazd Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich” »

Pokaz Ogierów Licencjonowanych w SO Bogusławice

7 stycznia 2020 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , , , , , , , ,

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi – biu­ro w Bogusławicach ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich hodow­ców, wła­ści­cie­li i dzier­żaw­ców ogie­rów do uczest­nic­twa w Pokazie Ogierów Licencjonowanych, któ­ry odbę­dzie się 26.01.2020 r. na tere­nie Stada Ogierów w Bogusławicach.

Przeczytaj cały wpis „Pokaz Ogierów Licencjonowanych w SO Bogusławice” »

Przegląd hodowlany SK Nad Wigrami, czyli daj szansę koniom sportowym z polskimi paszportami

31 grudnia 2019 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Idea prze­glą­dów hodow­la­nych się­ga dale­ko wstecz, kie­dy jesz­cze pań­stwo­we stad­ni­ny sta­no­wi­ły trzon pol­skiej hodow­li czy to koni peł­nej czy pół­krwi. Organizowane dwa razy do roku były bar­dzo waż­nym wyda­rze­niem na hodowlano-selekcyjnej mapie Polski. Czym były prze­glą­dy hodow­la­ne? Przede wszyst­kim sta­no­wi­ły moż­li­wość obej­rze­nia, a więc i oce­ny źre­biąt z dane­go rocz­ni­ka czy­li nowo naro­dzo­ne­go mate­ria­łu hodow­la­ne­go, a poprzez potom­stwo oce­nie pod­le­gał zarów­no repro­duk­tor, jak i mat­ka. Podczas takich prze­glą­dów decy­do­wa­no o dal­szych losach repro­duk­to­ra czy klaczy-matki z danej linii czy rodzi­ny. Hodowla to nie tyl­ko dobór, czy­li wybór naj­lep­sze­go ogie­ra dla kla­czy, ale przede wszyst­kim jakość potom­stwa, któ­re nie zabły­śnie na hipo­dro­mach, jeże­li nie będzie dobrze odcho­wa­ne, żywio­ne czy nauczo­ne obco­wa­nia z czło­wie­kiem. I te ele­men­ty tak­że moż­na było oce­niać pod­czas prze­glą­dów. Kolejnym ele­men­tem takich spo­tkań była moż­li­wość dys­ku­sji z kole­ga­mi hodow­ca­mi z innych stad­nin o hodow­li koni, czy nowin­kach z tym zwią­za­nych. To tak­że było świę­to hodow­la­ne – stad­ni­na była spe­cjal­nie przy­go­to­wy­wa­na, ogie­ry czo­ło­we, źre­bię­ta, mło­dzież oraz ich mat­ki czysz­czo­ne, grzy­wy prze­rwa­ne a pod­czas tra­dy­cyj­ne­go obia­du oma­wia­no wynik dane­go prze­glą­du.

Przeczytaj cały wpis „Przegląd hodow­la­ny SK Nad Wigrami, czy­li daj szan­sę koniom spor­to­wym z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi” »

24 i 31 grudnia biuro PZHK będzie nieczynne

20 grudnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że w dniach: 24 oraz 31 grud­nia 2019 r. biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.

Wesołych Świąt

20 grudnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Wszystkim hodowcom, właścicielom i miłośnikom koni, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najszczersze życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych i pełnych miłych wspomnień rodzinnych świąt oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2020 roku.
Zarząd i pracownicy biura
Polskiego Związku Hodowców Koni
Przeczytaj cały wpis „Wesołych Świąt” »

„Mniej znaczy więcej” czyli o pierwszej i jedynej wizycie Klausa Balkenhola w Polsce

18 grudnia 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Ujeżdżenie

Świadome jeź­dziec­two. Tak mogła­by brzmieć naj­krót­sza recen­zja tego, co poka­zał Klaus Balkenhol w Bobrowym Stawie pod­czas 3‑dniowego paź­dzier­ni­ko­we­go szko­le­nia. Wydawnictwo o iden­tycz­nym i jak­że traf­nym w tym przy­pad­ku tytu­le – „Świadome Jeździectwo” (w oso­bie Jakuba Stępkowskiego, któ­re­go war­to­ścio­we książ­ki moż­na kupić nie tyl­ko pod­czas takich szko­leń), kolej­ny już raz zapro­si­ło do Polski oso­bę zna­ną, doświad­czo­ną spor­to­wo oraz szko­le­nio­wo (współ­or­ga­ni­za­to­rem była Fizjoterapia i Masaż Koni Moniki Tołkacz-Paszkiewicz). Był to sam Klaus Balkenhol. 3 dni to mało, jak na prze­ka­za­nie całej wie­dzy, ale wska­za­nie kie­run­ku w któ­rym ma podą­żać dany jeź­dziec z kon­kret­nym koniem to już coś. Dlaczego Balkenhol jest waż­ny? Bo pod­cho­dzi holi­stycz­nie do koni i ich tre­nin­gu. Wytrenował nie tyl­ko swo­ją cór­kę, któ­ra jest w kadrze nie­miec­kiej, ale tak­że Helen Langenhanenberg, Debbie McDonald, Mathiasa Ratha oraz Guntera Seidela. Jest tak­że tre­ne­rem pol­skiej zawod­nicz­ki Beaty Stremler. Pełnił funk­cję tre­ne­ra swo­je­go rodzi­me­go kra­ju czy­li Niemiec, ale tak­że kadry ame­ry­kań­skiej. Potrafi nie tyl­ko dora­dzić jak roz­wią­zać pro­blem, ale tak­że uza­sad­nić swo­ją decy­zję oraz zna­leźć przy­czy­nę pro­ble­mu. Ale co naj­waż­niej­sze – dzie­lił się swo­ją wie­dzą o tym, jak dany pro­blem wpły­wa na cały orga­nizm konia.

Przeczytaj cały wpis „„Mniej zna­czy wię­cej” czy­li o pierw­szej i jedy­nej wizy­cie Klausa Balkenhola w Polsce” »

Baw się razem z końmi! – galeria i relacja filmowa

18 grudnia 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour

Zapraszamy do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji fil­mo­wej oraz gale­rii zdjęć z poka­zu pt. „Baw się razem z koń­mi” zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Polski Związek Hodowców Koni i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

Przeczytaj cały wpis „Baw się razem z koń­mi! – gale­ria i rela­cja fil­mo­wa” »

Trening młodych koni

13 grudnia 2019 · Kategoria: Wydawnictwo

Spieszymy poin­for­mo­wać, że do sprze­da­ży tra­fi­ła nowa pozy­cja wyda­na przez Polski Związek Hodowców Koni. „Trening mło­dych koni. Ujeżdżenie, Skoki, WKKW, Zaprzęgi jed­no­kon­ne” autor­stwa Wiesława Adama Jończyka oraz Łukasza Jończyka moż­na już kupić w biu­rze PZHK.

Przeczytaj cały wpis „Trening mło­dych koni” »

Finał Kryształowej Kuli 2019 – wyniki, galeria i relacja filmowa

12 grudnia 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie · Rasa:

Już po raz dru­gi w Poznaniu na Cavaliadzie miał miej­sce finał Kryształowej Kuli, któ­ry przy­cią­gnął rze­sze miło­śni­ków koni i powo­że­nia. Zachęcamy Państwa do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi i obej­rze­nia naszej gale­rii. Artykuł doty­czą­cy całe­go cyklu roz­gry­wek będzie moż­na prze­czy­tać w zimo­wym wyda­niu Hodowcy i Jeźdźca.

Przeczytaj cały wpis „Finał Kryształowej Kuli 2019 – wyni­ki, gale­ria i rela­cja fil­mo­wa” »

Przetarg na dostarczenie transponderów rozstrzygnięty

11 grudnia 2019 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniu 9 grud­nia br. nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu o udzie­le­nie zamó­wie­nia na dosta­wę urzą­dzeń słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych. Przetarg wygra­ła fir­ma Allflex Polska z sie­dzi­bą we Wrześni.

Marian Mikołajewicz nie żyje

11 grudnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Z żalem zawia­da­mia­my, że nie żyje Marian Mikołajewicz. Uroczystości pogrze­bo­we roz­pocz­ną się w dniu 13.12.2019 r. o godz. 11:00 w Krakowie na cmen­ta­rzu Batowice w kapli­cy przy ul. Powstańców 48.

Przeczytaj cały wpis „Marian Mikołajewicz nie żyje” »

III Ogólnopolski Czempionat w Skokach Luzem – wyniki

10 grudnia 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki luzem / Wolne skoki, Teraz Polskie Konie · Rasa: , ,

W zeszłym roku na poznań­skiej Cavaliadzie Polski Związek Hodowców Koni po raz dru­gi zor­ga­ni­zo­wał czem­pio­nat w sko­kach luzem. Pełne try­bu­ny i wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie ze stro­ny uczest­ni­ków i gości jasno poka­zy­wa­ły, że taka pre­zen­ta­cja koni war­ta jest regu­lar­ne­go powta­rza­nia w tym samym miej­scu i cza­sie. 30 listo­pa­da, w sobo­tę roz­po­czął się III Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem.

Przeczytaj cały wpis „III Ogólnopolski Czempionat w Skokach Luzem – wyni­ki” »

Przetarg na konie w SK Racot

10 grudnia 2019 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o. ofe­ru­je na sprze­daż konie: spor­to­we, rekre­acyj­ne, kla­cze hodow­la­ne i mło­dzież ras wlkp i sp. Przetarg odbę­dzie się 14 grud­nia 2019 roku na tere­nie Stadniny.

Przeczytaj cały wpis „Przetarg na konie w SK Racot” »

Nadchodzą zmiany w dopłatach do TUZ

9 grudnia 2019 · Kategoria: Finansowanie

Minister Rolnictwa chce aby dopła­ty do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych powią­zać z koniecz­no­ścią pro­wa­dze­nia hodow­li.

Przeczytaj cały wpis „Nadchodzą zmia­ny w dopła­tach do TUZ” »

Kontynuacja kampanii „Produkt polski”

6 grudnia 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze skró­tem kon­fe­ren­cji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi doty­czą­cej kam­pa­nii „KUPUJ ŚWIADOMIE – PRODUKT POLSKI”.

Przeczytaj cały wpis „Kontynuacja kam­pa­nii „Produkt pol­ski”” »

Ambasadorzy Polskiej Hodowli

4 grudnia 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Tradycją sta­ło się już, że u pro­gu zimy, pod­czas Cavaliady w Poznaniu, w obec­no­ści fan­ta­stycz­nej publicz­no­ści, nagra­dza­my hodow­ców i wła­ści­cie­li pol­skich koni, któ­re w minio­nym sezo­nie pro­mo­wa­ły naszą rodzi­mą hodow­lę w kra­ju i na świe­cie. W tym roku mie­li­śmy zaszczyt wyróż­nić ludzi, bez któ­rych cięż­kiej pra­cy, zaan­ga­żo­wa­nia i poświę­ce­nia, nie cie­szy­li­by­śmy się z wspa­nia­łych suk­ce­sów. W tym roku po raz pierw­szy Polski Związek Hodowców Koni przy­znał koniom hono­ro­we tytu­ły AMBASADORA POLSKIEJ HODOWLI. Trafiły one do koni – MJT Nevados S oraz Sonet.

Przeczytaj cały wpis „Ambasadorzy Polskiej Hodowli” »

III Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szlachetnych w skokach luzem, Poznań 2019 – transmisja on-line

29 listopada 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki luzem / Wolne skoki, Teraz Polskie Konie · Rasa: , ,

Już jutro, wraz z mie­sięcz­ni­kiem Świat Koni, zapra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji on-line z III Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego koni raz szla­chet­nych w sko­kach luzem, któ­ry odby­wać się będzie pod­czas Cavaliady w Poznaniu!

Przeczytaj cały wpis „III Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych w sko­kach luzem, Poznań 2019 – trans­mi­sja on-line” »

Cavaliada Poznań: Bądźmy na bieżąco

29 listopada 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie, Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: , , ,

Za nami pierw­szy kon­kurs w roz­gryw­ce o Kryształową Kulę. Już są dostęp­ne wyni­ki! Kolejne wyni­ki Kryształowej Kuli (w nie­dzie­lę) i III Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem (w sobo­tę) znaj­dzie­cie Państwo na stro­nie www.zawodykonne.com.

Finał Kryształowej Kuli już po raz drugi w Poznaniu

25 listopada 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie · Rasa:

Już po raz dru­gi pod­czas Cavaliady Poznań roze­gra­ne zosta­ną fina­ło­we zawo­dy o Kryształową Kulę Prezesa Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego w powo­że­niu zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi koni tej rasy.

Przeczytaj cały wpis „Finał Kryształowej Kuli już po raz dru­gi w Poznaniu” »

Baza koni PZHK – „Serwis rodowodowy”

17 września 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe,

Szanowni Państwo, na począt­ku ubie­głe­go tygo­dnia uru­cho­mi­li­śmy nową inter­ne­to­wą wer­sję bazy koni pro­wa­dzo­nej przez PZHK. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kil­ko­ma pod­sta­wo­wy­mi infor­ma­cja­mi odno­śnie jej funk­cjo­nal­no­ści.

Przeczytaj cały wpis „Baza koni PZHK – „Serwis rodo­wo­do­wy”” »

Hodowca i Jeździec