Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Powrót Newslettera

16 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Szanowni Państwo, usłu­ga wysy­ła­nia Newsletterów zosta­ła ponow­nie uru­cho­mio­na na naszej stro­nie. Baza mailo­wa zosta­ła przy­wró­co­na, nie uda­ło się jed­nak przy­wró­cić indy­wi­du­al­nie wybra­nych przez Państwa list, dla­te­go domyśl­nie dla wszyst­kich dotych­cza­so­wych i aktyw­nych sub­skry­ben­tów uru­cho­mio­ny został Tygodniowy new­slet­ter. Czytaj dalej »

Ulotka informacyjna dla rolników od MRiRW

15 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

W imie­niu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­ną ulot­ką infor­ma­cyj­ną skie­ro­wa­ną do rol­ni­ków pt. „Praktyczne wska­zów­ki dla rol­ni­ków w przy­pad­ku koniecz­no­ści ubo­ju zwie­rząt gospo­dar­skich kopyt­nych poza rzeź­nią”, zaak­cep­to­wa­ną przez Pana Szymona Giżyńskiego, Sekretarza Stanu w MRiRW. Czytaj dalej »

II Konferencja naukowa, pt. „Hodowla i użytkowanie koni zimnokrwistych w Polsce”

15 lutego 2019 · Kategoria: Konferencje· Rasa:

Stadnina Koni Nowe Jankowice, Polski Związek Hodowców Koni, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie oraz Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni uprzej­mie zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Hodowla i użyt­ko­wa­nie koni zim­no­krwi­stych w Polsce”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 14 – 15 maja 2019 r. Konferencja ma być oka­zją do spo­tka­nia i sze­ro­kiej dys­ku­sji przed­sta­wi­cie­li róż­nych śro­do­wisk zain­te­re­so­wa­nych przy­szło­ścią hodow­li koni zim­no­krwi­stych w Polsce. Czytaj dalej »

EUAEL Equine Law Congress 2019

15 lutego 2019 · Kategoria: Konferencje

W imie­niu Kancelarii praw­nej Lex Hippica oraz mię­dzy­na­ro­do­we­go Stowarzyszenia zrze­sza­ją­ce­go kan­ce­la­rie spe­cja­li­zu­ją­ce się w obsłu­dze praw­nej pod­mio­tów z bran­ży jeź­dziec­kiej – European US Asian Equine Lawyers, pra­gnie­my ser­decz­nie zapro­sić Państwa do udzia­łu w Międzynarodowym Kongresie Prawa Jeździeckiego, któ­ry odbę­dzie się w dniu 15 mar­ca 2019 r. pod­czas pre­sti­żo­we­go kon­kur­su 5* the Dutch Masters – Indoor Brabant – Rolex Grand Slam of Show Jumping. Czytaj dalej »

Żywienie konia a jego zachowanie

15 lutego 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Powszechnie wia­do­mo, co zosta­ło zresz­tą potwier­dzo­ne w wie­lu bada­niach nauko­wych, że kar­mie­nie konia nie­wiel­ką ilo­ścią dużych posił­ków paszy tre­ści­wej powo­du­je podraż­nie­nie prze­wo­du pokar­mo­we­go. Co cie­ka­we, u koni kar­mio­nych w taki spo­sób, głów­nie koni wyści­go­wych i poka­zo­wych, naj­czę­ściej docho­dzi do obja­wia­nia się pro­ble­mów beha­wio­ral­nych. Za nad­mier­ną pobu­dli­wość jest zazwy­czaj obwi­nia­na die­ta wyso­ko węglo­wo­da­no­wa, cho­ciaż teza ta nie zosta­ła potwier­dzo­na w żad­nych liczą­cych się bada­niach nauko­wych. Czytaj dalej »

Awaria systemu Newslettera

13 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Szanowni Państwo, infor­mu­je­my że na naszej stro­nie ule­gła awa­rii usłu­ga wysy­ła­nia Newsletterów. Tymczasowo wyłą­czo­na zosta­je moż­li­wość dopi­sa­nia się do naszych list – za powsta­łe utrud­nie­nia prze­pra­sza­my.

Komunikat PKWK dla właścicieli i trenerów koni wyścigowych

13 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, Wyścigi· Rasa:,

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się roz­po­czę­ciem sezo­nu wyści­go­we­go 2019 w Polsce oraz zamiar prze­pro­wa­dze­nia go pla­no­wo i bez­piecz­nie, Polski Klub Wyścigów Konnych infor­mu­je, że 7 lute­go 2019 r. British Horseracing Authority (BHA) prze­sła­ło do wszyst­kich władz wyści­go­wych infor­ma­cję o zawie­sze­niu roz­gry­wa­nia gonitw w Wielkiej Brytanii do 13 lute­go br. Decyzja ta zosta­ła pod­ję­ta na pod­sta­wie potwier­dzo­nych kolej­nych przy­pad­ków gry­py, tym razem wśród koni wyści­go­wych (rów­nież szcze­pio­nych). Obecnie ogni­ska gry­py koń­skiej są potwier­dzo­ne w Anglii, Irlandii, Belgii, Francji i Niemczech. Czytaj dalej »

Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni

12 lutego 2019 · Kategoria: Finansowanie

Wspieraj z nami pol­ską tra­dy­cję, hodow­lę koni. Podaruj 1% podat­ku Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni – KRS: 0000507357. Czytaj dalej »

Wstępy 2019

12 lutego 2019 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew za­pra­sza­my do zapoznania się z pismem do­ty­czą­cym Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2017, któ­ry od­bę­dzie się w dnia­ch 6-7 marca 2017 r. Czytaj dalej »

Cykl szkoleń z Mistrzem Świata Bartłomiejem Kwiatkiem

8 lutego 2019 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia

W imie­niu Kaszubskiego Stowarzyszenia Promowania Sportów Konnych w Kwiekach zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą szko­leń powo­że­nio­wych z Mistrzem Świata Bartłomiejem Kwiatkiem. Czytaj dalej »

Okres okołoporodowy

8 lutego 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Wszystkie czyn­no­ści hodowlano‐weterynaryjne prze­pro­wa­dza­ne u cię­żar­nej kla­czy, tro­skli­wa opie­ka nad nią i odpo­wied­nie żywie­nie, zwłasz­cza w okre­sie wyso­kiej źreb­no­ści, mają na celu pra­wi­dło­wy prze­bieg całe­go dłu­gie­go okre­su cią­ży, nastę­pu­ją­cy w jej wyni­ku i odby­wa­ją­cy się bez kom­pli­ka­cji poród oraz przyj­ście na świat zdro­we­go, sil­ne­go źre­bię­cia. Czytaj dalej »

Przetarg na współorganizację MPMK w powożeniu w 2019 roku

8 lutego 2019 · Kategoria: MPMK, Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w 2019 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Natalia Barska, e‐mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03‐61, 22 629 – 95‐31, fax. 22 628 – 68‐79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 7 mar­ca 2019 r., godz. 16:00.

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

4 lutego 2019 · Kategoria: ZT Klacze· Rasa:

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Książu odbę­dzie się w dniu 12 lute­go 2019 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:30.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Okres wysokiej źrebności

1 lutego 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Urodzenie przez klacz żywe­go i zdro­we­go źre­bię­cia jest nad­rzęd­nym celem dzia­łań każ­de­go hodow­cy. Niestety, śmier­tel­ność zarod­ków w cza­sie trwa­nia cią­ży jest sto­sun­ko­wo wyso­ka, sta­ty­sty­ka okre­śla ją na pozio­mie oko­ło 15%. Nierzadko jest to zwią­za­ne z czyn­ni­ka­mi gene­tycz­ny­mi lub zakaź­ny­mi, ale rów­nie czę­sto głów­ną rolę odgry­wa­ją czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we lub po pro­stu zda­rze­nia loso­we. Aby sku­tecz­nie zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko resorb­cji i poro­nień, źreb­ną klacz powin­no się oto­czyć szcze­gól­nie tro­skli­wą opie­ką, dążąc w postę­po­wa­niu z przy­szłą mat­ką do mak­sy­mal­ne­go ogra­ni­cze­nia błę­dów i zanie­dbań. Na czas cią­ży, a zwłasz­cza na okres wyso­kiej źreb­no­ści, musi­my posta­rać się o stwo­rze­nie jej jak naj­lep­szych warun­ków byto­wych, tak, aby przyj­ście na świat źre­bię­cia było wyda­rze­niem rado­snym i zwień­cza­ło nasze 11‐miesięczne sta­ra­nia o zacho­wa­nie jej zdro­wia i szczę­śli­wy poród potom­stwa. Czytaj dalej »

Wspominając Poznań, zapraszamy do Lublina!

28 stycznia 2019 · Kategoria: CAVALIADA Lublin, CAVALIADA Poznań

CAVALIADA Lublin CSI2* to mnó­stwo emo­cji i pięk­no spor­to­wych zma­gań. CAVALIADA Lublin CSI2* to świę­to jeź­dziec­twa. CAVALIADA Lublin CSI2* to oka­zja, aby odwie­dzić nasze sto­isko i obej­rzeć poka­zy, któ­re przy­go­to­wa­li­śmy wspól­nie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i MTP Sp. z o.o. Czytaj dalej »

Koń – Senior jeszcze raz

25 stycznia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

O żywie­niu koni star­szych cie­szą­cych się u nas doży­wot­nią eme­ry­tu­rą pisa­li­śmy we wrze­śniu, wska­zu­jąc na potrze­bę stwo­rze­nia pla­nu żywie­nio­we­go uwzględ­nia­ją­ce­go pro­ble­my z prze­żu­wa­niem, poten­cjal­ne scho­rze­nia prze­wo­du pokar­mo­we­go oraz zmniej­szo­ne wchła­nia­nie nie­zbęd­nych mine­ra­łów i wita­min. Pisaliśmy tak­że o zapo­trze­bo­wa­niu na błon­nik i koniecz­nym zbi­lan­so­wa­niu jego daw­ki z ilo­ścią biał­ka i wap­nia. Z uwa­gi na duże zain­te­re­so­wa­nie tema­tem dzi­siaj wra­ca­my do koni – senio­rów z per­spek­ty­wy dodat­ko­wych, prze­mil­cza­nych we wrze­śniu potrzeb, na któ­re wska­zu­ją zarów­no wła­ści­cie­le jak i leka­rze wete­ry­na­rii. Czytaj dalej »

Katalog STANÓWKA 2019

24 stycznia 2019 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo· Rasa:, , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2019. Czytaj dalej »

Zakłady Treningowe klaczy w sezonie 2019

18 stycznia 2019 · Kategoria: ZT Klacze· Rasa:, , , ,

Szanowni Państwo, ser­decz­nie zapra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy do Zakładów Treningowych w sezo­nie 2019! Do dys­po­zy­cji Hodowców mamy 2 Zakłady Treningowe zaprzę­go­we (Książ – tyl­ko kla­cze ślą­skie i Klikowa) oraz 1 Zakład Treningowe wierz­cho­wy (Doruchów). Zapraszamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem oraz regu­la­mi­nem zgło­szeń kla­czy do ZT.
Dodatkowe infor­ma­cje moż­na uzy­skać pisząc na adres zuchowska@pzhk.pl lub pod nume­rem tele­fo­nu (22) 628 – 03‐61.

Płodność ogiera

18 stycznia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W świe­cie hodow­li sta­nów­ka roz­po­czę­ła się już na dobre. Dobór ogie­ra dla naszej kla­czy, połą­cze­nie jej pre­dys­po­zy­cji z pre­dys­po­zy­cja­mi repro­duk­to­ra dla osią­gnię­cia okre­ślo­nych cech nowe­go osob­ni­ka to jed­no z naj­trud­niej­szych zadań w hodow­li, któ­re­go efek­tu tak do koń­ca nie jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć. Oczywiście gdy­by tak nie było, hodow­la spro­wa­dza­ła­by się do skru­pu­lat­nej ana­li­zy danych i algo­ryt­mi­zo­wa­nia. Na szczę­ście – i dla nas, bo ele­ment nie­pew­no­ści wno­si w nasze życie uroz­ma­ice­nie i doda­je mu kolo­ry­tu, i dla naszych pod­opiecz­nych – bo ich świat skła­dał­by się wyłącz­nie z dosko­na­łych egzem­pla­rzy (super matek, super ogie­rów, super cham­pio­nów itd.) – odpo­wied­ni dobór ogie­ra dla naszej kla­czy to nie tyl­ko mate­ma­ty­ka i pie­nią­dze. To rów­nież doświad­cze­nie i wie­dza, choć nie­ma­łe zna­cze­nie ma tak­że intu­icja, a cza­sem po pro­stu szczę­ście. Czytaj dalej »

Początek stanówki

11 stycznia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Ze wzglę­du na natu­ral­ny cykl rujo­wy kla­czy naj­lep­sze warun­ki dla sku­tecz­ne­go zaźre­bie­nia to przed­wio­śnie i wio­sna. Niemniej jed­nak wie­lu hodow­ców roz­po­czy­na sta­nów­kę już w okre­sie zimo­wym, mając głów­nie na uwa­dze poten­cjal­ną potrze­bę rezer­wy cza­so­wej na powtór­ne kry­cia, zwłasz­cza kla­czy pro­ble­mo­wych. Wiele z nich bowiem nie zaźre­bia się w pierw­szym cyklu w sezo­nie i powta­rza ruje, cza­sem wie­lo­krot­nie. Im wcze­śniej roz­pocz­nie­my zatem sezon roz­rod­czy, tym zysku­je­my wię­cej cza­su, aby w stan­dar­do­wym okre­sie sta­nów­ki (pierw­sze pół­ro­cze) uzy­skać w naszym sta­dzie matek mak­sy­mal­nie wyso­ką źreb­ność. Czytaj dalej »

Apel o pomoc dla hodowców koni w Szwecji

9 sierpnia 2018· Kategoria: Ogłoszenia,

Szanowni Hodowcy, od pew­ne­go cza­su w mediach gło­śno jest o dłu­go­trwa­łej suszy w Szwecji, któ­rej efek­tem są poża­ry lasów i wysy­cha­nie pól i łąk. Tegoroczny zbiór zbóż i sia­na praw­do­po­dob­nie nie osią­gnie 40% nor­my. Tak sła­be plo­ny ozna­cza­ją brak żyw­no­ści dla zwie­rząt, któ­rych wła­ści­cie­le nie posia­da­ją wła­snych upraw, co w kon­se­kwen­cji dopro­wa­dzić może do wyprze­da­wa­nia koni za gra­ni­cę lub kie­ro­wa­nia ich na ubój i tym samym zała­ma­niu hodow­li koni w tym kra­ju. Czytaj dalej »

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016· Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa,

Polski Związek Hodowców Koni wyku­pił licen­cję od związ­ku KWPN na wyda­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zosta­ła wyda­na pol­ska jej wer­sja pod tytu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wyczy­nu”. Czytaj dalej »

Jeszcze raz Teraz polskie konie!

8 maja 2013· Kategoria: Teraz Polskie Konie, · Rasa::::::::::::,

Zapraszamy wszyst­kich do odwie­dza­nia nowej zakład­ki „Teraz Polskie Konie” (menu Selekcja), gdzie są zebra­ne aktu­al­no­ści doty­czą­ce wyni­ków koni pol­skiej hodow­li na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Równocześnie chcie­li­by­śmy zachę­cić Państwa do pod­sy­ła­nia infor­ma­cji (lin­ków) z Europy i ze Świata, gdzie zauwa­żo­ne zosta­ły konie naszej hodow­li. Informacje te pro­si­my prze­sy­łać na spe­cjal­ny adres Teraz Polskie Konie – kontakt@terazpolskiekonie.pl.
Mamy nadzie­ję, że pomysł się spodo­ba i liczy­my na współ­pra­cę z Państwa stro­ny.


Hodowca i Jeździec