Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Wesołego Alleluja!

16 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Zdrowych i pogod­nych Świąt Wielkanocnych
życzy Zarząd oraz pra­cow­ni­cy biu­ra PZHK. Czytaj dalej »

Informacja dla hodowców z terenu województwa łódzkiego

3 kwietnia 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe

Szanowni Państwo, infor­mu­je­my, że wraz z dn. 01.04.2019 Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi otrzy­mał upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia usług zoo­tech­nicz­nych na tere­nie woj. łódz­kie­go. Czytaj dalej »

Pierwszy miesiąc życia źrebięcia

19 kwietnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Jak już wspo­mi­na­li­śmy w luto­wym new­slet­te­rze trak­tu­ją­cym o okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym, każ­dy nowo­ro­dek bez­po­śred­nio po poro­dzie powi­nien być obję­ty szcze­gól­ną opie­ką. Zwracaliśmy uwa­gę zwłasz­cza na dopil­no­wa­nie i przy­spie­sze­nie cza­su odpo­je­nia pierw­szą sia­rą, kon­tro­lo­wa­nie odej­ścia smół­ki oraz wła­ści­wą dezyn­fek­cję jody­ną kiku­ta pępo­wi­ny. Wszystkie trzy czyn­no­ści są nie­zwy­kle istot­ne i ich zanie­dba­nie ma czę­sto kon­se­kwen­cje w pro­ble­mach zdro­wot­nych już w pierw­szym mie­sią­cu życia nasze­go źre­bię­cia. Czytaj dalej »

Władysław Byszewski nie żyje

18 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Zmarł Władysław Byszewski – jeden z ostat­nich praw­dzi­wych pol­skich „hor­sme­nów”. Nie tyl­ko znaw­ca koni spor­to­wych, ale tak­że wyso­kiej kul­tu­ry oby­wa­tel świa­ta.
Pogrzeb odbę­dzie się 25.04. o godz. 12:00, Kościół św. Marii Magdaleny, ul. Wólczyńska 64 w Warszawie, cmen­tarz Wawrzyszewski (dziel­ni­ca Bielany). Rodzinie i Bliskim Polski Związek Hodowców Koni skła­da wyra­zy współ­czu­cia. Czytaj dalej »

Regulaminy MPMK 2019 – ujeżdżenie

16 kwietnia 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu.

Kwalifikacja młodych ogierów huculskich

15 kwietnia 2019 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi wio­sen­nej kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej, któ­ra odby­ła się w Klikowej w dniu 11 kwiet­nia 2019 r.

Płody rolne w żywieniu koni – część II

12 kwietnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Dzisiaj chce­my dokoń­czyć temat wyko­rzy­sta­nia nie­któ­rych z upra­wia­nych zbóż i roślin w żywie­niu koni oraz zwró­cić uwa­gę na ewen­tu­al­ne zagro­że­nia zwią­za­ne z ich sto­so­wa­niem. O zbo­żach pisa­li­śmy w ostat­ni pią­tek, dzi­siaj o pozo­sta­łych rośli­nach, gdyż tak jak wspo­mi­na­li­śmy, dys­ku­sje, któ­re wywią­za­ły się na prze­pro­wa­dza­nych przez nas szko­le­niach, sta­wia­ły otwar­te pyta­nia o moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia kon­kret­nych pło­dów rol­nych w żywie­niu koni. Czytaj dalej »

PZHK wybrało współorganizatora MPMK w powożeniu w 2019 r.

11 kwietnia 2019 · Kategoria: MPMK, Powożenie

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w wyni­ku ogło­szo­ne­go prze­tar­gu wybra­no ofer­tę Sudeckiego Ludowego Klubu Sportowego „Książ” na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi.
Mistrzostwa te odbę­dą się w Stadzie Ogierów Książ w dniach 04 – 06.10.2019 r.

Próba dzielności klaczy

10 kwietnia 2019 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60‐​dniowy tre­ning zaprzę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 12 kwiet­nia 2019 r. (pią­tek) o godz. 10:00. 
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Henryk Geringer de Oedenberg nie żyje

10 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Z głę­bo­kim smut­kiem i żalem infor­mu­je­my, że w dniu 7 kwiet­nia 2019 roku zmarł prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg, wie­lo­let­ni nauczy­ciel aka­de­mic­ki, kie­row­nik Zakładu Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Odszedł z nasze­go śro­do­wi­ska dosko­na­ły nauko­wiec i wykła­dow­ca, a przede wszyst­kim życz­li­wy i ser­decz­ny czło­wiek, wspa­nia­ły gawę­dziarz, od począt­ku swo­jej karie­ry zawo­do­wej zwią­za­ny z hodow­lą i spor­tem jeź­dziec­kim. Był wycho­waw­cą wie­lu konia­rzy, któ­rzy zawo­do­wo speł­nia­ją się w nauce, bądź w bez­po­śred­niej hodow­li i użyt­ko­wa­niu koni, nie wyłą­cza­jąc struk­tur nasze­go Związku. Czytaj dalej »

Katalog ogierów huculskich

9 kwietnia 2019 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy hucul­skiej, zgło­szo­nych na wio­sen­ną kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi stad­nej. Kwalifikacja odbę­dzie się w dniu 11 kwiet­nia 2019 r. (czwar­tek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów zapla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Regulaminy MPMK 2019 – powożenie

8 kwietnia 2019 · Kategoria: MPMK, Powożenie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi.

I Żelechowska Wystawa Koni Hodowlanych

8 kwietnia 2019 · Kategoria: Wystawy i pokazy

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi I Żelechowskiej Wystawy Koni Hodowlanych, któ­ra zapla­no­wa­na jest na 26 maja b.r. Czytaj dalej »

Bernard Cześnik nie żyje

5 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

W dniu wczo­raj­szym odszedł na wiecz­ny spo­czy­nek Bernard Cześnik – dłu­go­let­ni pra­cow­nik Polskiego Związku Hodowców Koni i Polskiego Związku Jeździeckiego. Uroczystości pogrze­bo­we odbę­dą się dnia 15 kwiet­nia o godzi­nie 12:00 w Kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie.

Rodzinie i bli­skim skła­da­my wyra­zy współ­czu­cia.

Zarząd i Pracownicy
Polskiego Związku Hodowców Koni

Czytaj dalej »

Czempionat Kuców 2019

5 kwietnia 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem VI Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego  Kuców, któ­ry odbę­dzie się 12 maja w Bychawie woj. lubel­skie.

Płody rolne w żywieniu koni – część I

5 kwietnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Do napi­sa­nia kolej­ne­go new­slet­te­ra skło­ni­ły nas licz­ne zapy­ta­nia ze stro­ny nie­któ­rych uczest­ni­ków zakoń­czo­ne­go wła­śnie cyklu szko­leń z obsza­ru żywie­nia koni hodow­la­nych, prze­pro­wa­dza­nych przez nas w Powiatowych Kołach dzia­ła­ją­cych przy Okręgowych Związkach Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej

3 kwietnia 2019 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni hucul­skich zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tego­rocz­nym ter­mi­na­rzem imprez oraz regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Impreza odbę­dzie się na tere­nie SKH Gładyszów w dniach 13 – 15 wrze­śnia 2019 r.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

2 kwietnia 2019 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się w dniu 8 kwiet­nia 2019 r. (ponie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Przedłużony termin zgłoszeń do Pride of Poland

1 kwietnia 2019 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów infor­mu­je­my, iż w związ­ku z licz­ny­mi pyta­nia­mi i dużym zain­te­re­so­wa­niem prze­dłu­żo­ny został ter­min zgła­sza­nia koni do aukcji Pride of Poland do dnia 08.04.2019 roku. Czytaj dalej »

Praktyka żywienia koni – podsumowanie zasad ogólnych

29 marca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Właściwa die­ta pokry­wa­ją­ca aktu­al­ne potrze­by pokar­mo­we, odpo­wied­nio skom­po­no­wa­ne i uroz­ma­ico­ne daw­ki pokar­mo­we, zawsze prze­wa­ga pasz obję­to­ścio­wych nad tre­ści­wy­mi, sta­ły dostęp do świe­żej wody, regu­lar­ne pory kar­mie­nia i jak naj­wyż­sza jakość pasz – to jed­ne z waż­niej­szych zasad w żywie­niu koni, któ­re nie są tyl­ko „wymy­słem” żywie­niow­ców i leka­rzy wete­ry­na­rii, lecz wyni­ka­ją ze spe­cy­ficz­nej budo­wy prze­wo­du pokar­mo­we­go konia. Nic i nikt nie wyzna­cza nam prze­strze­ga­nia tych wszyst­kich zasad i reguł w takim stop­niu, jak wła­śnie skom­pli­ko­wa­na natu­ra konia. Czytaj dalej »

Katalog STANÓWKA 2019

24 stycznia 2019 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo, · Rasa: , , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2019. Czytaj dalej »

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wyku­pił licen­cję od związ­ku KWPN na wyda­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zosta­ła wyda­na pol­ska jej wer­sja pod tytu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wyczy­nu”. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec