Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Kwalifikacja ogierów do treningu w ZT Książ

13 sierpnia 2019 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa:

Informujemy, iż Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, w związ­ku z wyga­sze­niem ognisk zacho­ro­wań na wiru­so­we zapa­le­nie tęt­nic u koni (EVA), pod­jął decy­zję o prze­pro­wa­dze­niu kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej w dniach 11 – 12 wrze­śnia 2019 r. oraz 60-dniowego tre­nin­gu sta­cjo­nar­ne­go. Szczegółowy pro­gram kwa­li­fi­ka­cji zosta­nie poda­ny w oddziel­nym komu­ni­ka­cie. Czytaj dalej »

UWAGA – skradziono konie! Wysoka nagroda dla znalazcy

21 sierpnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Uwaga! W nocy z dnia 16 na 17 sierp­nia 2019 r. z pastwi­ska na tere­nie pow. nowo­są­dec­kie­go gm. Chełmiec skra­dzio­no 5 kla­czy rasy ślą­skiej oraz klacz zim­no­krwi­stą maści kasz­ta­no­wa­tej wraz ze źre­ba­kiem. Wszystkie oso­by mogą­ce pomóc w odna­le­zie­niu koni pro­szo­ne są o kon­takt z biu­rem Małopolskiego Związku Hodowców Koni pod nume­rem 12 657 – 02-25 oraz 666 – 055-055.
Za wska­za­nie miej­sca prze­by­wa­nia koni prze­wi­dzia­na jest nagro­da w wyso­ko­ści 10.000 zł.

Jesienna kwalifikacja młodych ogierów huculskich w sezonie 2019

19 sierpnia 2019 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców oraz wła­ści­cie­li koni rasy hucul­skiej, iż zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, jesien­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej odbę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­ni­ka 2019 r. (czwar­tek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Racocie) – kwalifikacje do MPKRH 2019

19 sierpnia 2019 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po pią­tym (Racot, 17 sierp­nia) z serii 6 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 13 – 15 wrze­śnia 2019 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 60 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Program kwalifikacji ogierów do treningu w ZT Książ 2019

19 sierpnia 2019 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem tego­rocz­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej do 60-dniowego tre­nin­gu sta­cjo­nar­ne­go w ZT Książ. Czytaj dalej »

Mięśniochwat

16 sierpnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Przekarmienie, zabu­rze­nia meta­bo­licz­ne, ochwat – to tema­ty­ka naszych ostat­nich new­slet­te­rów. Zwieńczeniem tego obsza­ru „zdrowotno-żywieniowego” będzie dzi­siaj mię­śnio­chwat – sto­sun­ko­wo czę­sto wystę­pu­ją­ca cho­ro­ba mię­śni, powsta­ją­cą na tle zabu­rzeń prze­mia­ny mate­rii. Schorzenie to poja­wia się nie zawsze jako kon­se­kwen­cja naszej nie­dba­ło­ści o konia, nie rzad­ko jest wyni­kiem nie­świa­do­mo­ści jego moż­li­wych przy­czyn. W odróż­nie­niu od wie­dzy na temat ochwa­tu, w któ­rej nauka w ostat­nich latach nie doko­na­ła żad­nych istot­nych prze­ło­mów, wie­dza o cho­ro­bach mię­śni u koni w ostat­niej deka­dzie to zupeł­nie nowe odkry­cia nauko­we. Czytaj dalej »

Kwalifikacje ujeżdżeniowe do MPMK 2019

13 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Poniżej przed­sta­wia­my kla­sy­fi­ka­cję koni do tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK, któ­re mają się odbyć w Strzegomiu 19 – 22.09. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Kołaczycach) – kwalifikacje do MPKRH 2019

13 sierpnia 2019 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po czwar­tym (Kołaczyce, 10 – 11 sierp­nia) z serii 6 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 13 – 15 wrze­śnia 2019 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 60 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Ochwat

9 sierpnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Ochwat to w zasa­dzie cho­ro­ba sys­te­mo­wa całe­go orga­ni­zmu, choć obja­wia się poprzez miej­sco­wą reak­cję w kopy­tach, powo­du­ją­cą zmia­nę kształ­tu pusz­ki kopy­to­wej i kula­wi­znę. Dlaczego jest to nie­bez­piecz­ne scho­rze­nie? Dlaczego wspo­mi­na­my o nim w naszym cyklu żywie­nio­wym? Odpowiedzi na te pyta­nia posta­ra­my się dzi­siaj pokrót­ce przy­bli­żyć, mię­dzy inny­mi na pod­sta­wie publi­ka­cji leka­rza wete­ry­na­rii pana Pawła Golonki (Koń Polski, 5/2002). Pomimo upły­wu cza­su, mecha­ni­zmy w niej wska­za­ne oraz zale­ce­nia pre­wen­cyj­ne nadal pozo­sta­ją jak naj­bar­dziej aktu­al­ne, a wie­dza spe­cja­li­stycz­na w powyż­szym zakre­sie nie ule­gła istot­nej zmia­nie. Nie nastą­pił tak­że żaden prze­łom nauko­wy w pre­wen­cji i lecze­niu tego scho­rze­nia. Czytaj dalej »

MŚMK w powożeniu, Mezöhegyes 2019 – propozycje

6 sierpnia 2019 · Kategoria: MŚMK, Powożenie

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi odbę­dą się w węgier­skim Mezöhegyes w dniach 4 – 8.09.2019. W zawo­dach tych roz­gry­wa­ne będą nastę­pu­ją­ce kate­go­rie wie­ko­we: 5‑, 6- i 7‑latków. Nasz kraj, podob­nie jak w latach ubie­głych, będą repre­zen­to­wa­li WeronikaBartek Kwiatek. Czytaj dalej »

Kwalifikacje skokowe do MPMK 2019

6 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody

Jak w roku ubie­głym Mistrzostwa Polski Młodych Koni w trzech olim­pij­skich dys­cy­pli­nach odbę­dą się na tere­nie ośrod­ka Stragona Strzegom we wrze­śniu (19 – 22.09.). Dzięki MPMK możesz obej­rzeć w jed­nym miej­scu i cza­sie naj­lep­sze mło­de konie sko­ko­we, ujeż­dże­nio­we i WKKW w Polsce. Podobnie jak w roku ubie­głym odbę­dzie się wie­czór hodow­ców, a miła atmos­fe­ra będzie towa­rzy­szyć we wszyst­kich dniach trwa­nia zawo­dów. Czytaj dalej »

Tarpaniada 2019 – regulamin

6 sierpnia 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem XX Krajowego Czempionatu Koni Rasy Konik Polski – TARPANIADA 2019, któ­ry odbę­dzie się w dniach 23 – 25 sierp­nia 2019 roku w Sierakowie.

Znamy nazwisko zagranicznego sędziego ujeżdżeniowego podczas MPMK – Strzegom 2019

6 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

W tym roku do gro­na sędziów oce­nia­ją­cych konie w kon­kur­sach ujeż­dże­nio­wych w MPMK 2019 dołą­cza dr Carsten Munk. Czytaj dalej »

Kwalifikacja ogierów ardeńskich

5 sierpnia 2019 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że jesien­na mię­dzy­na­ro­do­wa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ardeń­skich do wpi­su do księ­gi odbę­dzie się w dniach 3 – 4 paź­dzier­ni­ka 2019 r. Czytaj dalej »

100-dniowy stacjonarny trening ogierów niemieckich w ZT Bielice

5 sierpnia 2019 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że na proś­bę Zuchtverband für deut­sche Pferde 30 lip­ca br. roz­po­czął się w ZT Bielice 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning nie­miec­kich ogie­rów, któ­ry zakoń­czy się pró­bą dziel­no­ści w dniach 5 – 6 listo­pa­da br.
Program tre­nin­gu i pró­by jest zgod­ny z zapi­sa­mi pro­gra­mu hodow­li dla koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi. Koszty pró­by finan­su­ją wła­ści­cie­le ogie­rów.

Święto Konia Małopolskiego 2019 – relacja filmowa

5 sierpnia 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z XIII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Małopolskiej pn. „Święto Konia Małopolskiego”, któ­ry odbył się w dniach 22 – 23 czerw­ca 2019 r. w Tarnowie Klikowej. Czytaj dalej »

Prawidłowa masa ciała

2 sierpnia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Zdrowy, zadba­ny i wła­ści­wie pro­wa­dzo­ny koń to tak­że jego pra­wi­dło­wa waga, któ­ra nie odsta­je od nor­my i kore­spon­du­je z jego wie­kiem i tęży­zną fizycz­ną. Choć wzor­ce poszcze­gól­nych ras koni są bar­dzo róż­ne, pra­wi­dło­wa i zgod­na z nimi budo­wa cia­ła naj­czę­ściej wyma­ga syme­trii, rów­no­wa­gi i okre­ślo­nych pro­por­cji. Nie jeste­śmy w sta­nie ich zapew­nić nie utrzy­mu­jąc konia na odpo­wied­niej die­cie, któ­ra zapew­ni mu okre­ślo­ną ilość skład­ni­ków odżyw­czych i ener­gii, zarów­no dla reali­za­cji wszyst­kich funk­cji życio­wych jak i podo­ła­nia sta­wia­nym mu przez użyt­kow­ni­ka obcią­że­niom. Prawidłowo pro­wa­dzo­ny koń to tak­że ruch, o czym pisa­li­śmy już wie­lo­krot­nie, oraz odpo­wied­ni tre­ning – dosto­so­wa­ny do kon­dy­cji, wie­ku i stop­nia roz­wo­ju. Czytaj dalej »

Zmiana zasad kwalifikacji do skokowych i ujeżdżeniowych MPMK 2019!

1 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

W związ­ku z coraz częst­szy­mi wypad­ka­mi odwo­ły­wa­nia zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do sko­ko­wych i ujeż­dże­nio­wych MPMK 2019 z powo­du arte­ri­tis, Komisja Koordynacyjna PZJ/PZHK zade­cy­do­wa­ła o zmniej­sze­niu wyma­gań kwa­li­fi­ka­cyj­nych dla koni sta­ra­ją­cych się o start w tego­rocz­nych sko­ko­wych oraz ujeż­dże­nio­wych MPMK. Czytaj dalej »

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2019 – zgłoszenia

29 lipca 2019 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody

Od kil­ku­na­stu lat, nie­zmien­nie w Lanaken roz­gry­wa­ne są Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. W tym roku zawo­dy te odbę­dą się w ter­mi­nie 19 – 22. wrze­śnia. Konie 5‑, 6- i 7‑letnie wal­czą o zaszczyt­ny tytuł Mistrza Świata w danej kate­go­rii wie­ko­wej. W tym cza­sie w Lanaken odby­wa­ją się tak­że Mistrzostwa Belgii Seniorów w sko­kach, kon­kur­sy dla ogie­rów uzna­nych „Sires of the World” oraz uzna­wa­nie ogie­rów, któ­re mają być wpi­sa­ne do księ­gi Zangersheide. Czytaj dalej »

Końskie odchody czyli konsekwencje procesu trawiennego

26 lipca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

O wraż­li­wo­ści koń­skie­go ukła­du tra­wien­ne­go miał oka­zję prze­ko­nać się chy­ba każ­dy, kto obcu­je z koń­mi na co dzień. W naszych new­slet­te­rach czę­sto nawią­zu­je­my do tej tema­ty­ki, gdyż spe­cy­fi­ka ana­to­mii i fizjo­lo­gii koń­skie­go prze­wo­du pokar­mo­we­go jest przy­czy­ną wie­lu scho­rzeń i pro­ble­mów zdro­wot­nych. A ponie­waż wie­le nie­pra­wi­dło­wo­ści doty­czą­cych pra­cy ukła­dy pokar­mo­we­go, prze­ja­wia­ją­cych się zabu­rze­nia­mi pro­ce­sów tra­wien­nych, ma czę­sto odzwier­cie­dle­nie w koń­skim kale, dzi­siaj słów kil­ka o koń­skich odcho­dach. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec