Kategoria: Sprawy hodowlane

Kategoria: Rasa: Okres:

PROBLEMY Z PŁODNOŚCIĄ - szansa na nieodpłatne badania

13 marca 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

Wśród czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na roz­ród duże zna­cze­nie mają nie­pra­wi­dło­wo­ści licz­by lub struk­tu­ry chro­mo­so­mów, któ­re są głów­ny­mi nie­in­fek­cyj­ny­mi przy­czy­na­mi obni­że­nia płod­no­ści u koni. Zaburzenia te mogą tak­że pro­wa­dzić do śmier­ci zarod­ko­wej lub oko­ło­po­ro­do­wej. U koni naj­czę­ściej stwier­dza się zabu­rze­nia zwią­za­ne z licz­bą chro­mo­so­mów płcio­wych. Czytaj dalej »

Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

7 marca 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

PZHK zapra­sza wszyst­kich orga­ni­za­to­rów tego­rocz­nych ście­żek hucul­skich oraz przed­sta­wi­cie­li OZHK/WZHK zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję imprez dla tej rasy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej. Spotkanie odbę­dzie się 23 mar­ca 2018 r. (pią­tek) o godz. 14:00, w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów”, w przed­dzień Walnego Zjazdu Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2018

1 marca 2018 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2018.

Zjazd ZHKRZ

5 lutego 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

Informujemy, że Zjazd Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych odbę­dzie się dnia 20 lute­go br. o godz. 11:30 w SK Nowe Jankowice. Czytaj dalej »

Spotkania z Wiceministrami Rolnictwa i Rozwoju Wsi

31 stycznia 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

W dniu 24 stycz­nia 2018 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni - Prezes Paweł Mazurek, Przewodniczący Rady Hodowlanej prof. Zbigniew Jaworski i Dyrektor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewem Babalskim oraz Podsekretarzem Stanu Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Oferta stanówki 2018

19 stycznia 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą sta­nów­ki 2018 ogie­rów licen­cjo­no­wa­nych przez Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Obligatoryjne próby dzielności dla klaczy huculskich

21 grudnia 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Przypominamy, iż zgod­nie z „Programem hodow­li koni rasy hucul­skiej”, kla­cze po zali­cze­niu wstęp­nej pró­by polo­wej są wpi­sy­wa­ne do księ­gi stad­nej, ale muszą obli­ga­to­ryj­nie do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym koń­czą 7 lat zali­czyć pró­bę zasad­ni­czą - wierz­cho­wą lub zaprzę­go­wą (prze­pis ten obo­wią­zu­je wszyst­kie kla­cze wpi­sy­wa­ne do księ­gi od 1 stycz­nia 2014 r.). Czytaj dalej »

Dziś mija 200 lat, kiedy konie przyszły do Janowa!

18 grudnia 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

Dnia 18 grud­nia 1817 r. konie pie­szym mar­szem dotar­ły do Janowa Podlaskiego (zwa­ne­go wów­czas Janowem Biskupim). W staw­ce tej znaj­do­wa­ło się 54 ogie­ry, 100 kla­czy (w tym 63 duń­skie, 30 angiel­skich, 3 meklem­bur­skie, 2 arab­skie, 1 turec­ka i 1 neapo­li­tań­ska) i 33 sztu­ki mło­dzie­ży trzy­let­niej, a z pośród ogie­rów 25 rasy angiel­skiej, 9 arab­skich, 6 per­skich, 5 turec­kich, 4 duń­skie, 2 meklem­bur­skie, 2 gór­skie kau­ka­skie i 1 neapo­li­tań­ski. Ogiery ulo­ko­wa­no w mia­stecz­ku przy zam­ku bisku­pim, nato­miast kla­cze i mło­dzież w fol­war­ku Wygoda, gdzie mie­ści się obec­nie stad­ni­na.

W. Pruski Czytaj dalej »

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 listopada 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

W dniu 23 paź­dzier­ni­ka 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Prezes Paweł Mazurek i dyrek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewem Babalskim. Czytaj dalej »

Terminarz kwalifikacji klaczy sokólskich i sztumskich

18 września 2017 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia TERMINARZ tego­rocz­nych kwa­li­fi­ka­cji kla­czy sokól­skich i sztum­skich do pro­gra­mów ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych. Prosimy o zgła­sza­nie kla­czy do swo­ich OZHK/WZHK. Czytaj dalej »

Kwalifikacja Ardenów do księgi

15 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniach 25,26,27 wrze­śnia 2017 roku odbę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ardeń­skich do wpi­su do księ­gi stad­nej rasy arden pol­ski. Czytaj dalej »

Uznawanie ogierów po MPMK 2017

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sprawy hodowlane ·

Informujemy, że uzna­wa­nie ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści (ukoń­czy­ły MPMK w WKKW, ujeż­dże­niu, powo­że­niu lub spor­to­wych raj­dach kon­nych z odpo­wied­nią licz­bą punk­tów) odbę­dzie się dnia 19 paź­dzier­ni­ka (dru­gi dzień polo­wej pró­by dziel­no­ści, czwar­tek) na tere­nie SO Łąck. Czytaj dalej »

Opłaty w sprawach rozpatrywanych przez KKS

4 września 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

UWAGA: Przypominamy, że opła­ta za roz­pa­trze­nie wnio­sków przez Komisje Ksiąg Stadnych PZHK oraz uzna­wa­nie nasie­nia ogie­rów wpi­sa­nych do innych ksiąg stad­nych wyno­si 200 zło­tych.

KOMUNIKAT dla hodowców z terenu OZHK w Łodzi

23 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, Wyszczególnione ·

Szanowni Hodowcy,
Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi stra­cił pra­wo do wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w zakre­sie hodow­li koni na tere­nie woj. łódz­kie­go.

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że nie otrzy­mał dotych­czas z OZHK w Łodzi żad­nych doku­men­tów hodow­la­nych, w tym m.in. nie­zre­ali­zo­wa­nych „Zgłoszeń koni do reje­stru”. Czytaj dalej »

Zawiadomienie dotyczące OZHK Łódź

9 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Szanowni Hodowcy,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi tra­ci pra­wo do wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w zakre­sie hodow­li koni na tere­nie woj. łódz­kie­go. Czytaj dalej »

Zmiany w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej

21 kwietnia 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z 2 nowy­mi zmia­na­mi w pro­gra­mie hodow­li koni rasy wiel­ko­pol­skiej, któ­re po akcep­ta­cji MRiRW zaczną obo­wią­zy­wać od 1 maja b.r.: Czytaj dalej »

Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

10 kwietnia 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

PZHK zapra­sza wszyst­kich orga­ni­za­to­rów tego­rocz­nych ście­żek hucul­skich oraz przed­sta­wi­cie­li OZHK/WZHK zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję imprez dla tej rasy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej. Czytaj dalej »

Zmiany w programach hodowlanych ras m, sp i wlkp

27 marca 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z nową wer­sją pro­gra­mów hodow­la­nych koni ras mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, któ­re zgod­nie z decy­zją MRiRW zaczną obo­wią­zy­wać od 15 kwiet­nia b.r. Czytaj dalej »

Ogiery – ocena bonitacyjna / ZT Bielice

23 lutego 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ZT Ogiery · Rasa: ,,,

Ogiery szla­chet­ne, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób użyt­ko­wo­ści mogą zostać pod­da­ne oce­nie boni­ta­cyj­nej pod­czas kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT Bielicach dnia 20.03. (ponie­dzia­łek) oko­ło godzi­ny 13:30. W przy­pad­ku koniecz­no­ści rezer­wa­cji bok­su pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – Krzysztofem Kierzkiem 501 192 979. Adres: Bielice 1, 88-330 Gębice. Czytaj dalej »

Zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski

17 lutego 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zmia­ny do pro­gra­mów hodow­li koni zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z aktu­al­ny­mi doku­men­ta­mi (od 1 stycz­nia 2017 r.). Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec