Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Rejestr ogierów 2019

8 marca 2019 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2019.

Katalog STANÓWKA 2019

24 stycznia 2019 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo · Rasa: , , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2019. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2018

1 marca 2018 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2018.

Katalog STANÓWKA 2018

19 stycznia 2018 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo · Rasa: , , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2018. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2017

16 lutego 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2017.

Katalog STANÓWKA 2017

24 stycznia 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo · Rasa: , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2017. Czytaj dalej »

Międzynarodowy Czempion Ardeński dostępny w Polsce!

17 stycznia 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Miło nam poin­for­mo­wać, że wspa­nia­ły arden szwedz­ki MASSIV (Elegant – Brokita po Vebent) został kupio­ny do Polski. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Rejestr ogierów 2015

2 marca 2015 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2015.

LORD UDO uznany przez Komisję Księgi Stadnej koni rasy śląskiej

22 grudnia 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, iż Komisja Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej dopu­ści­ła do uży­cia w rasie ślą­skiej ogie­ra rasy schwe­res warm­blut LORD UDO (Lord Brown I – Ulrike / Esprit). Ten 10-letni, spraw­dzo­ny w hodow­li ogier, cha­rak­te­ry­zu­je się wybit­nym ruchem w trzech cho­dach oraz pięk­nym typem zaprzę­go­wym. Reprezentuje ród męski na lite­rę L, któ­re­go w hodow­li koni ślą­skich jak dotąd nie mie­li­śmy. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2014

21 lutego 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2014.

Wyniki kategoryzacji ogierów

27 stycznia 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , ,

W zakład­ce Kategorie ogie­rów opu­bli­ko­wa­li­śmy peł­ną listę ogie­rów, któ­re zosta­ły pod­da­ne kate­go­ry­za­cji na koniec 2013 roku. Kategoryzację prze­pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie licz­by zgro­ma­dzo­nych punk­tów hodow­la­nych za potom­stwo zare­je­stro­wa­ne w Centralnym Rejestrze Koniowatych (dane z 5 grud­nia 2013 r.), wyni­ków Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz Zakładów Treningowych. Czytaj dalej »

Listy ogierów ardeńskich

28 czerwca 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z lista­mi ogie­rów ardeń­skich dopusz­czo­nych do kry­cia w nowo powsta­łej księ­dze stad­nej arde­na pol­skie­go.

Rejestr ogierów 2013

8 lutego 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2013.

Wyniki kategoryzacji ogierów – rezerwa hodowlana

24 stycznia 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa: , ,

Informujemy, że Komisje Ksiąg Stadnych koni rasy mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i szla­chet­ny koń pół­krwi, pozy­tyw­nie roz­pa­trzy­ły wnio­sek PZHK o wpro­wa­dze­nie do rezer­wy hodow­la­nej ogie­rów z wcze­śniej przez nas opu­bli­ko­wa­nej listy – tzw. pro­po­zy­cji rezer­wy. Ogiery te zosta­ły prze­nie­sio­ne na naj­bliż­sze czte­ry lata do rezer­wy hodow­la­nej i żeby otrzy­mać kate­go­rię B, muszą uzy­skać w tym cza­sie mini­mum 50 pkt. hodow­la­nych (łącz­nie z dotych­czas uzy­ska­ny­mi punk­ta­mi).
Informacje o kate­go­riach poszcze­gól­nych ogie­rów znaj­du­ją się w zak­tu­ali­zo­wa­nym pli­ku na naszej stro­nie.

Wyniki kategoryzacji ogierów

16 stycznia 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , ,

W zakład­ce Kategorie ogie­rów opu­bli­ko­wa­li­śmy peł­ną listę ogie­rów, któ­re zosta­ły pod­da­ne kate­go­ry­za­cji na koniec 2012 roku. Kategoryzację prze­pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie licz­by zgro­ma­dzo­nych punk­tów hodow­la­nych za potom­stwo zare­je­stro­wa­ne w Centralnym Rejestrze Koniowatych (dane z 1 grud­nia 2012 r.), wyni­ków Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz Zakładów Treningowych. Czytaj dalej »

Ogiery rasy kuc szetlandzki mogą zostać dopuszczone do krycia w Rejestrze/Księdze kuców

2 marca 2012 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, infor­mu­je, że ogie­ry rasy kuc sze­tlandz­ki zare­je­stro­wa­ne w Polskiej Księdze Stadnej Kuców Szetlandzkich w Imnie, mogą zostać dopusz­czo­ne do kry­cia w Rejestrze/Księdze kuców pro­wa­dzo­nych przez PZHK, po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu ogie­rów do wła­ści­we­go OZHK/WZHK. Świadectwa pokrycia/inseminacji zgło­szo­nych wcze­śniej ogie­rów, wysta­wio­ne przez PKSKS będą uzna­wa­ne przez PZHK. Właściciel zgło­szo­ne­go ogie­ra otrzy­ma od OZHK/WZHK pisem­ne zezwo­le­nie na kry­cie w Rejestrze/Księdze kuców.

Rejestr ogierów 2012

7 lutego 2012 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2012.

Lista ogierów wycofanych z rozrodu

11 stycznia 2012 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa: , , , ,

Przedstawiamy listę ogie­rów wpi­sa­nych do ksiąg stad­nych ras: wiel­ko­pol­skiej, mało­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­nych pół­krwi, któ­re z dniem 1 stycz­nia 2012 r. zosta­ły wyco­fa­ne z roz­ro­du. Konie te, zgod­nie z zasa­da­mi kate­go­ry­za­cji ogie­rów zawar­tej w „Programach hodow­li”, w wyma­ga­nym okre­sie nie zgro­ma­dzi­ły wystar­cza­ją­cej licz­by punk­tów hodow­la­nych za potom­stwo.

Kategoryzacja ogierów

11 października 2011 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa: , ,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, że zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, wła­ści­cie­le ogie­rów użyt­ko­wa­nych spor­to­wo zobo­wią­za­ni są do prze­sła­nia do biu­ra PZHK w ter­mi­nie do 31 paź­dzier­ni­ka 2011 r. infor­ma­cji o star­tach ogie­ra w zawo­dach ogól­no­pol­skich lub wyż­szej ran­gi, jeśli są one pod­sta­wą do nada­nia ogie­ro­wi wyż­szej kate­go­rii bądź mogą zapo­biec wyco­fa­niu ogie­ra z roz­ro­du. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec