Kategoria: Rejestr ogierów

Kategoria: Rasa: Okres:

Rejestr ogierów 2018

1 marca 2018 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2018.

Rejestr ogierów 2017

16 lutego 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2017.

Katalog STANÓWKA 2017

24 stycznia 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2017. Czytaj dalej »

Międzynarodowy Czempion Ardeński dostępny w Polsce!

17 stycznia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Rejestr ogierów · Rasa:

Miło nam poin­for­mo­wać, że wspa­nia­ły arden szwedz­ki MASSIV (Elegant – Brokita po Vebent) został kupio­ny do Polski. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów ardeńskich

10 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia wyni­ki kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ardeń­skich do księ­gi, któ­ra odby­ła się w Józefinie dnia 6 paź­dzier­ni­ka oraz w Kętrzynie dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2016 roku. Czytaj dalej »

Katalog ogierów huculskich

6 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy hucul­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi stad­nej. Kwalifikacja odbę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (śro­da) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Kwalifikacje ogierów do księgi stadnej koni rasy arden polski

26 września 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów do księ­gi stad­nej koni rasy arden pol­ski odbę­dą się w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach: Czytaj dalej »

Spotkanie zespołu roboczego ds. koni zimnokrwistych

25 lipca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

W dniu 18 lip­ca br. odby­ło się w Warszawie spo­tka­nie zespo­łu robo­cze­go powo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w celu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK doty­czą­cych koni zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Rejestr ogierów 2015

2 marca 2015 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2015.

Ocena ogierów spełniających wymagania po alternatywnych próbach dzielności

22 stycznia 2015 · Kategoria: Rejestr ogierów ·

Informujemy, że przy nabo­rze kla­czy ras szla­chet­nych do tre­nin­gu wierz­cho­we­go w ZT Bielice (27 lute­go 2015 r., pią­tek) odbę­dzie się oce­na komi­syj­na ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści. Prosimy o zgła­sza­nie ogie­rów na adres cuber@pzhk.plnie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 20 lute­go 2015 r.

LORD UDO uznany przez Komisję Księgi Stadnej koni rasy śląskiej

22 grudnia 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa:

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, iż Komisja Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej dopu­ści­ła do uży­cia w rasie ślą­skiej ogie­ra rasy schwe­res warm­blut LORD UDO (Lord Brown I – Ulrike / Esprit). Ten 10‐letni, spraw­dzo­ny w hodow­li ogier, cha­rak­te­ry­zu­je się wybit­nym ruchem w trzech cho­dach oraz pięk­nym typem zaprzę­go­wym. Reprezentuje ród męski na lite­rę L, któ­re­go w hodow­li koni ślą­skich jak dotąd nie mie­li­śmy. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2014

21 lutego 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2014.

Wyniki kategoryzacji ogierów

27 stycznia 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,

W zakład­ce Kategorie ogie­rów opu­bli­ko­wa­li­śmy peł­ną listę ogie­rów, któ­re zosta­ły pod­da­ne kate­go­ry­za­cji na koniec 2013 roku. Kategoryzację prze­pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie licz­by zgro­ma­dzo­nych punk­tów hodow­la­nych za potom­stwo zare­je­stro­wa­ne w Centralnym Rejestrze Koniowatych (dane z 5 grud­nia 2013 r.), wyni­ków Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz Zakładów Treningowych. Czytaj dalej »

Listy ogierów ardeńskich

28 czerwca 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z lista­mi ogie­rów ardeń­skich dopusz­czo­nych do kry­cia w nowo powsta­łej księ­dze stad­nej arde­na pol­skie­go.

Rejestr ogierów 2013

8 lutego 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2013.

Wyniki kategoryzacji ogierów – rezerwa hodowlana

24 stycznia 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa: ,,

Informujemy, że Komisje Ksiąg Stadnych koni rasy mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i szla­chet­ny koń pół­krwi, pozy­tyw­nie roz­pa­trzy­ły wnio­sek PZHK o wpro­wa­dze­nie do rezer­wy hodow­la­nej ogie­rów z wcze­śniej przez nas opu­bli­ko­wa­nej listy – tzw. pro­po­zy­cji rezer­wy. Ogiery te zosta­ły prze­nie­sio­ne na naj­bliż­sze czte­ry lata do rezer­wy hodow­la­nej i żeby otrzy­mać kate­go­rię B, muszą uzy­skać w tym cza­sie mini­mum 50 pkt. hodow­la­nych (łącz­nie z dotych­czas uzy­ska­ny­mi punk­ta­mi).
Informacje o kate­go­riach poszcze­gól­nych ogie­rów znaj­du­ją się w zak­tu­ali­zo­wa­nym pli­ku na naszej stro­nie.

Wyniki kategoryzacji ogierów

16 stycznia 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,

W zakład­ce Kategorie ogie­rów opu­bli­ko­wa­li­śmy peł­ną listę ogie­rów, któ­re zosta­ły pod­da­ne kate­go­ry­za­cji na koniec 2012 roku. Kategoryzację prze­pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie licz­by zgro­ma­dzo­nych punk­tów hodow­la­nych za potom­stwo zare­je­stro­wa­ne w Centralnym Rejestrze Koniowatych (dane z 1 grud­nia 2012 r.), wyni­ków Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz Zakładów Treningowych. Czytaj dalej »

Ogiery rasy kuc szetlandzki mogą zostać dopuszczone do krycia w Rejestrze/Księdze kuców

2 marca 2012 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, infor­mu­je, że ogie­ry rasy kuc sze­tlandz­ki zare­je­stro­wa­ne w Polskiej Księdze Stadnej Kuców Szetlandzkich w Imnie, mogą zostać dopusz­czo­ne do kry­cia w Rejestrze/Księdze kuców pro­wa­dzo­nych przez PZHK, po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu ogie­rów do wła­ści­we­go OZHK/WZHK. Świadectwa pokrycia/inseminacji zgło­szo­nych wcze­śniej ogie­rów, wysta­wio­ne przez PKSKS będą uzna­wa­ne przez PZHK. Właściciel zgło­szo­ne­go ogie­ra otrzy­ma od OZHK/WZHK pisem­ne zezwo­le­nie na kry­cie w Rejestrze/Księdze kuców.

Rejestr ogierów 2012

7 lutego 2012 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2012.


Hodowca i Jeździec