Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Rejestr ogierów 2011

21 lutego 2011 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2011.

Lista ogierów wycofanych z rozrodu

2 lutego 2011 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa: , , , ,

Przedstawiamy listę ogie­rów wpi­sa­nych do ksiąg stad­nych ras: wiel­ko­pol­skiej, mało­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­nych pół­krwi, któ­re z dniem 1 stycz­nia 2011 r. zosta­ły wyco­fa­ne z roz­ro­du. Konie te, zgod­nie z zasa­da­mi kate­go­ry­za­cji ogie­rów zawar­tej w „Programach hodow­li”, w wyma­ga­nym okre­sie nie zgro­ma­dzi­ły wystar­cza­ją­cej licz­by punk­tów hodow­la­nych za potom­stwo.

Rejestr ogierów 2010

22 lutego 2010 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , ,

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z reje­stra­mi ogie­rów poszcze­gól­nych ras, kry­ją­cych w sezo­nie 2010.

Rejestr ogierów 2009

4 marca 2009 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , ,

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z reje­stra­mi ogie­rów poszcze­gól­nych ras, kry­ją­cych w sezo­nie 2009.


Hodowca i Jeździec