Aktualności

LORD UDO uznany przez Komisję Księgi Stadnej koni rasy śląskiej

22 grudnia 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów, · Rasa:

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, iż Komisja Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej dopu­ści­ła do uży­cia w rasie ślą­skiej ogie­ra rasy schwe­res warm­blut LORD UDO (Lord Brown I – Ulrike / Esprit). Ten 10-letni, spraw­dzo­ny w hodow­li ogier, cha­rak­te­ry­zu­je się wybit­nym ruchem w trzech cho­dach oraz pięk­nym typem zaprzę­go­wym. Reprezentuje ród męski na lite­rę L, któ­re­go w hodow­li koni ślą­skich jak dotąd nie mie­li­śmy.
Jego syn LINUS z dużą prze­wa­gą wygrał tego­rocz­ną pró­bę dziel­no­ści w Zakładzie Treningowym w Moritzburgu i, tak jak ojca, cechu­je go bar­dzo dobry typ oraz ruch. Wydzierżawiony z Moritzburga LORD UDO sta­cjo­nu­je obec­nie w staj­ni Państwa Szymańskich w Olszowej w woj. opol­skim. Cena sta­nów­ki to 800 zł.

Sprowadzenie ogie­ra do Polski było moż­li­we dzię­ki ogrom­ne­mu zaan­ga­żo­wa­niu Pana Janusza Lawina, za co ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Zapraszamy do obej­rze­nia mate­ria­łu fil­mo­we­go i gale­rii zdjęć z uzna­wa­nia LORDA UDO w Polsce.

fot. Paulina Peckiel

LORD UDO Źródło:  Stado Moritzburg

LORD UDO
Źródło: Stado Moritzburg

Ogier LINUS  - syn ogiera LORD UDO Źródło:  Stado Moritzburg

Ogier LINUS – syn ogie­ra LORD UDO
Źródło: Stado Moritzburg

Hodowca i Jeździec