Przepisy prawa

Identyfikacja

Hodowla

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012
  Rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt z dnia 8 czerwca 2016 r.
 • USTAWA z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie rejestrów zwierząt gospodarskich innych niż świnie z dnia 28 kwietnia 2008 r.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 • Materiał biologiczny
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.
  Dz.U. 2009 Nr 209 Poz. 1610 z dnia 10 grudnia 2009 r.
 • Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.
  Dz.U. 2004 Nr 156 Poz. 1638 z dnia 8 lipca 2004 r.
 • Maksymalne wysokości opłat pobierane za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru
  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu.
  Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 466
 • Świadectwo zootechniczne
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/602 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/717 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu (tekst mający znaczenie dla EOG)
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1940 z dnia 13 lipca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do treści i formatu świadectw zootechnicznych wydawanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych, umieszczonych w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zwierząt z rodziny koniowatych (tekst mający znaczenie dla EOG)

Weterynaryjne

Handel

Różne

Przewiń do góry