Formalności

Przepisy prawa

 

Identyfikacja

Hodowla

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012
  Rozporządzenie w spra­wie hodow­li zwie­rząt z dnia 8 czerw­ca 2016 r.
 • USTAWA z dnia 29 czerw­ca 2007 r. o orga­ni­za­cji hodow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich
  Jednolity tekst usta­wy, wraz ze zmia­na­mi z dnia 5 listo­pa­da 2009 r.
  Dz.U. 2007 Nr 133 Poz. 92
 • Rozporządzenie mini­stra rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi w spra­wie dodat­ko­wych wyma­gań, jakie powin­ny speł­niać związ­ki hodow­ców lub inne pod­mio­ty ubie­ga­ją­ce się o pro­wa­dze­nie reje­strów zwie­rząt gospo­dar­skich innych niż świ­nie z dnia 28 kwiet­nia 2008 r.
 • Rozporządzenie mini­stra rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków i try­bu przy­zna­wa­nia pomo­cy finan­so­wej w ramach dzia­ła­nia „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” obję­te­go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 • Materiał bio­lo­gicz­ny
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 26 listo­pa­da 2009 r. w spra­wie mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go wyko­rzy­sty­wa­ne­go w roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich.
  Dz.U. 2009 Nr 209 Poz. 1610 z dnia 10 grud­nia 2009 r.
 • Wymagania wete­ry­na­ryj­ne dla pro­wa­dze­nia punk­tu kopu­la­cyj­ne­go
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 czerw­ca 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wyma­gań wete­ry­na­ryj­nych dla pro­wa­dze­nia punk­tu kopu­la­cyj­ne­go.
  Dz.U. 2004 Nr 156 Poz. 1638 z dnia 8 lip­ca 2004 r.
 • Maksymalne wyso­ko­ści opłat pobie­ra­ne za doko­na­nie wpi­su do księ­gi hodow­la­nej i reje­stru
  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 mar­ca 2016 r. w spra­wie ogło­sze­nia jed­no­li­te­go tek­stu roz­po­rzą­dze­nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści opłat pobie­ra­nych za doko­na­nie wpi­su do księ­gi hodow­la­nej i reje­stru, wyda­nie zaświad­cze­nia potwier­dza­ją­ce­go doko­na­nie wpi­su do księ­gi hodow­la­nej lub reje­stru oraz wyda­nie świa­dec­twa potwier­dza­ją­ce­go pocho­dze­nie zwie­rząt hodow­la­nych i mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go będą­ce­go przed­mio­tem han­dlu.
  Warszawa, dnia 7 kwiet­nia 2016 r. Poz. 466
 • Świadectwo zoo­tech­nicz­ne
  • Rozporządzenie wyko­naw­cze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwiet­nia 2017 r. usta­na­wia­ją­ce zasa­dy sto­so­wa­nia roz­po­rzą­dze­nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odnie­sie­niu do wzo­rów for­mu­la­rzy świa­dectw zoo­tech­nicz­nych doty­czą­cych zwie­rząt hodow­la­nych i ich mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go wyko­rzy­sty­wa­ne­go do roz­ro­du (tekst mają­cy zna­cze­nie dla EOG)
  • Rozporządzenie dele­go­wa­ne Komisji (UE) 2017/1940 z dnia 13 lip­ca 2017 r. uzu­peł­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odnie­sie­niu do tre­ści i for­ma­tu świa­dectw zoo­tech­nicz­nych wyda­wa­nych dla zwie­rząt hodow­la­nych czy­sto­ra­so­wych z rodzi­ny konio­wa­tych, umiesz­czo­nych w uni­kal­nym doży­wot­nim doku­men­cie iden­ty­fi­ka­cyj­nym zwie­rząt z rodzi­ny konio­wa­tych (tekst mają­cy zna­cze­nie dla EOG)

Handel

Warunki weterynaryjne

Różne

Dobrostan (ochrona zwierząt, transport)

Pozostałe prze­pi­sy (doty­czą­ce dobro­sta­nu, t.j. ochro­na zwie­rząt i trans­port) moż­na zna­leźć na tej stro­nie.

Hodowca i Jeździec