Formalności

PRZEPISY PRAWA

 

Identyfikacja

Ustawa o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt
Jednolity tekst usta­wy wraz ze zmia­na­mi z dnia 11 mar­ca 2016 r.
Dz.U. 2004 Nr 91 Poz. 872

Metody iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych – Rozporządzenie obo­wią­zu­ją­ce od 1 stycz­nia 2016
Rozporządzenie wyko­naw­cze Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lute­go 2015 r. doty­czą­ce metod iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych.

Opłaty za czyn­no­ści zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją i reje­stra­cją konio­wa­te­go
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2016 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie opłat za czyn­no­ści zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją i reje­stra­cją konio­wa­te­go, wyda­niem i dorę­cze­niem pasz­por­tu konio­wa­te­go lub jego dupli­ka­tu oraz z wyda­wa­niem i dorę­cza­niem pasz­por­tów bydła lub ich dupli­ka­tów.

Rozporządzenie w spra­wie wyso­ko­ści i spo­so­bu pobie­ra­nia opła­ty za prze­ka­za­nie i wpro­wa­dze­nie infor­ma­cji do cen­tral­nej bazy danych oraz ich prze­cho­wy­wa­nie
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierp­nia 2016 r. doty­czą­ce wyso­ko­ści i spo­so­bu pobie­ra­nia opła­ty za prze­ka­za­nie i wpro­wa­dze­nie infor­ma­cji do cen­tral­nej bazy danych oraz ich prze­cho­wy­wa­nie.

Rozporządzenie w spra­wie wyko­ny­wa­nia nad­zo­ru w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grud­nia 2016 r. w spra­wie wyko­ny­wa­nia nad­zo­ru w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt, współ­pra­cy orga­nów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pod­mio­tów pro­wa­dzą­cych reje­stry konio­wa­tych, a tak­że doko­ny­wa­nia zmian w reje­strze zwie­rząt gospo­dar­skich ozna­ko­wa­nych, reje­strach konio­wa­tych i cen­tral­nej bazie danych na pod­sta­wie art. 32 ust. 3 usta­wy z dnia 2 kwiet­nia 2004 r. o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588 i 1605

Hodowla

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012
Rozporządzenie w spra­wie hodow­li zwie­rząt z dnia 8 czerw­ca 2016 r.

USTAWA z dnia 29 czerw­ca 2007 r. o orga­ni­za­cji hodow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich
Jednolity tekst usta­wy, wraz ze zmia­na­mi z dnia 5 listo­pa­da 2009 r.
Dz.U. 2007 Nr 133 Poz. 92

Rozporządzenie mini­stra rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi w spra­wie dodat­ko­wych wyma­gań, jakie powin­ny speł­niać związ­ki hodow­ców lub inne pod­mio­ty ubie­ga­ją­ce się o pro­wa­dze­nie reje­strów zwie­rząt gospo­dar­skich innych niż świ­nie z dnia 28 kwiet­nia 2008 r.

Rozporządzenie mini­stra rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków i try­bu przy­zna­wa­nia pomo­cy finan­so­wej w ramach dzia­ła­nia „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” obję­te­go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Materiał bio­lo­gicz­ny
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 26 listo­pa­da 2009 r. w spra­wie mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go wyko­rzy­sty­wa­ne­go w roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich.
Dz.U. 2009 Nr 209 Poz. 1610 z dnia 10 grud­nia 2009 r.

Wymagania wete­ry­na­ryj­ne dla pro­wa­dze­nia punk­tu kopu­la­cyj­ne­go
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 czerw­ca 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wyma­gań wete­ry­na­ryj­nych dla pro­wa­dze­nia punk­tu kopu­la­cyj­ne­go.
Dz.U. 2004 Nr 156 Poz. 1638 z dnia 8 lip­ca 2004 r.

Maksymalne wyso­ko­ści opłat pobie­ra­ne za doko­na­nie wpi­su do księ­gi hodow­la­nej i reje­stru
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 mar­ca 2016 r. w spra­wie ogło­sze­nia jed­no­li­te­go tek­stu roz­po­rzą­dze­nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści opłat pobie­ra­nych za doko­na­nie wpi­su do księ­gi hodow­la­nej i reje­stru, wyda­nie zaświad­cze­nia potwier­dza­ją­ce­go doko­na­nie wpi­su do księ­gi hodow­la­nej lub reje­stru oraz wyda­nie świa­dec­twa potwier­dza­ją­ce­go pocho­dze­nie zwie­rząt hodow­la­nych i mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go będą­ce­go przed­mio­tem han­dlu.
Warszawa, dnia 7 kwiet­nia 2016 r. Poz. 466

Handel

Fragment Kodeksu Cywilnego doty­czą­cy prze­pi­sów regu­lu­ją­cych Sprzedaż, obo­wią­zu­ją­ce od 24 grud­nia 2014 r.

Obrót i han­del koń­mi w świe­tle nowych prze­pi­sów
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pocią­gnę­ło za sobą koniecz­ność dosto­so­wa­nia wie­lu prze­pi­sów…

Warunki weterynaryjne

Rozporządzenie w spra­wie szcze­gó­ło­wych wyma­gań wete­ry­na­ryj­nych przy przy­wo­zie i prze­miesz­cza­niu konio­wa­tych
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wyma­gań wete­ry­na­ryj­nych przy przy­wo­zie i prze­miesz­cza­niu konio­wa­tych.
Dz.U. 2004 Nr 100 Poz. 1020 z dnia 28 kwiet­nia 2004 r.

Rozporządzenie w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków wete­ry­na­ryj­nych, jakie muszą speł­niać gospo­dar­stwa (…)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 wrze­śnia 2003 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków wete­ry­na­ryj­nych, jakie muszą speł­niać gospo­dar­stwa w przy­pad­ku, gdy zwie­rzę­ta lub środ­ki spo­żyw­cze pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go pocho­dzą­ce z tych gospo­darstw są wpro­wa­dza­ne na rynek.
Dz.U. 2003 Nr 168 Poz. 1643 z dnia 18 wrze­śnia 2003 r.

Różne

Kwalifikacje kie­row­ców trans­por­tu­ją­cych zwie­rzę­ta oraz Zmiana do roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie kwa­li­fi­ka­cji kie­row­ców i kon­wo­jen­tów zatrud­nio­nych przy trans­por­cie zwie­rząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierp­nia 2004 r. w spra­wie warun­ków i try­bu potwier­dza­nia kwa­li­fi­ka­cji kie­row­ców i kon­wo­jen­tów zatrud­nio­nych przy trans­por­cie zwie­rząt.

Praktyczne wska­zów­ki dla rol­ni­ków w przy­pad­ku koniecz­no­ści ubo­ju zwie­rząt gospo­dar­skich kopyt­nych poza rzeź­nią

Dobrostan (ochrona zwierząt, transport)

Pozostałe prze­pi­sy (doty­czą­ce dobro­sta­nu, t.j. ochro­na zwie­rząt i trans­port) moż­na zna­leźć na tej stro­nie.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec