Statut Polskiego Związku Hodowców Koni

Uchwała Nr 9/2018

Walnego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Hodowców Koni

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni.

Na podstawie § 10 pkt 11 oraz § 24 Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni, Walny Zjazd Delegatów uchwala co następuje:

§ 1.

 1. W Statucie Polskiego Związku Hodowców Koni stanowiącego załącznik do uchwały Nr 13/2014 Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Polskiego Związku Hodowców Koni  § 9 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
  „10. Walny Zjazd obraduje zgodnie z porządkiem dziennym obrad, przyjętym regulaminem obrad, a uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów.”
 2. Tekst jednolity Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni po zmianach wprowadzonych w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały
Nr 9/2018
z dnia 23 maja 2018 r.

Statut Polskiego Związku Hodowców Koni

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Polski Związek Hodowców Koni, zwany dalej PZHK, jest dobrowolną i samorządną społeczno – zawodową organizacją, reprezentującą i broniącą praw i interesów hodowców koni – członków organizacji zrzeszonych w PZHK, na obszarze swego działania.
 2. PZHK działa jako krajowy związek rolniczych zrzeszeń branżowych, na podstawie ustawy z dnia 8.10.1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32 poz.217, z późniejszymi zmianami).
 3. PZHK zrzesza Okręgowe lub Wojewódzkie Związki Hodowców Koni o zasięgu co najmniej wojewódzkim i Związki Rasowe lub Użytkowe o zasięgu większym niż jedno województwo, zwane dalej Związkami, działające na podstawie ustawy z dnia 8.10.1982 r. o społeczno- zawodowych organizacjach rolników oraz jako członków wspierających inne osoby prawne, o zasięgu większym niż jedno województwo, związane z hodowlą lub chowem koni, działające na podstawie innych ustaw. Ponadto PZHK może nadać godność członka honorowego.
 4. PZHK  z siedzibą w Warszawie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, państw Unii Europejskiej oraz  innych państw.
 5. PZHK posiada osobowość prawną.
 6. PZHK używa pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem: Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie. PZHK może używać loga określanego przez Zarząd.
 7. PZHK działa z poszanowaniem statutów zrzeszonych członków.
 8. Uchwały statutowych władz PZHK wiążą członków PZHK.
 9. PZHK może zaskarżać uchwały władz statutowych członków PZHK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Członkowie organizacji zrzeszonych w PZHK mają prawo do noszenia odznaki PZHK.
 11. PZHK może powoływać do realizacji celów statutowych biuro.
 12. PZHK może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych.

Rozdział 2.
Cele i środki działalności PZHK

§ 2.

 1. Celem działania PZHK jest:
  1. reprezentowanie w Polsce, a także poza jej granicami, interesów i ochrona praw hodowców koni – członków organizacji zrzeszonych w PZHK,
  2. pomoc członkom PZHK w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
  3. doskonalenie hodowli i chowu koni,
 2. PZHK realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. nadzór i kontrolę nad sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi członków w zakresie zlecanych im zadań oraz udzielanie im pomocy w tych sprawach,
  2. opracowywanie i realizację programów hodowlanych,
  3. identyfikację koni i wydawanie paszportów zgodnie z przepisami prawa,
  4. wpis koni do ksiąg hodowlanych, ocenę wartości hodowlanej lub użytkowej koni, rejestrację i selekcję źrebiąt, prowadzenie i wydawanie drukiem ksiąg koni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego ds. rolnictwa,
  5. współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami i hodowcami o podobnym lub zbliżonym charakterze działania,
  6. reprezentowanie na arenie międzynarodowej hodowców koni zrzeszonych w Związkach będących członkami PZHK,
  7. inicjowanie badań naukowych i programów ich wdrożeń,
  8. współdziałanie z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się hodowlą i użytkowaniem koni,
  9. współudział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących hodowli i chowu koni,
  10. szkolenie fachowe kadry specjalistów i pomoc na rzecz członków federacji w organizowaniu szkoleń dla hodowców i użytkowników koni,
  11. udzielanie pomocy członkom Związków będących członkami PZHK w nabywaniu i zbywaniu koni,
  12. popieranie nowoczesnych metod hodowli i chowu oraz użytkowania koni,
  13. wprowadzanie, mających na uwadze dobro hodowli koni, zasad organizowania się hodowców koni,
  14. współdziałanie z podmiotami trzecimi, w celu wypracowania metod doskonalenia hodowli i chowu koni,
  15. współpracę z właściwymi władzami w wykonywaniu obowiązujących przepisów prawnych w zakresie hodowli i chowu koni,
  16. inicjowanie i organizowanie pokazów i wystaw koni,
  17. współdziałanie z odpowiednimi podmiotami przy sprzedaży koni,
  18. udzielanie porad i pomocy fachowej,
  19. organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, wyjazdów specjalistycznych itp.,
  20. zakładanie specjalistycznych bibliotek, popularyzowanie prasy fachowej,
  21. organizowanie szkoleń w zakresie hodowli i chowu koni, podkownictwa, zoohigieny i użytkowania koni,
  22. współpracę z organizacjami jeździeckimi,
  23. popularyzację turystyki wypoczynku i terapii leczniczej przy użyciu koni,
  24. wydawanie publikacji fachowych,
  25. współpracę z podmiotami działającymi w obszarze zootechniki,
  26. współdziałanie ze służbą weterynaryjną w celu zapobiegania i zwalczania chorób koni,
  27. pomoc w nawiązywaniu przez członków Związków będących członkami PZHK bezpośrednich kontaktów z hodowcami i użytkownikami koni w kraju i zagranicą,
  28. prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni,
  29. prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej koni oraz identyfikację koni i na tej podstawie wydawanie odpowiednich uprawnień w tym zakresie,
  30. występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych hodowców i działaczy w dziedzinie hodowli koni,
  31. podejmowanie innych działań, niezbędnych dla osiągnięcia celów statutowych PZHK.
 3. PZHK może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie działalności usługowej wspomagającej chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62 Z).
 4. Do prowadzenia działalności gospodarczej PZHK może utworzyć odrębny podmiot w formie spółki prawa handlowego.

Rozdział 3.
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 3.

 1. Członkowie PZHK dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi są Związki posiadające osobowość prawną i zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami we właściwym rejestrze,  które podpisały deklarację członkowską.
 3. Członkami wspierającymi PZHK, po podpisaniu deklaracji, mogą być osoby prawne (związki rasowe, stowarzyszenia lub inne podmioty), o zasięgu większym niż jedno województwo, związane z hodowlą lub chowem koni, działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Złożenie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z przyjęciem treści statutu PZHK i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 5. Członkami honorowymi mogą być osoby prawne, jednostki nie posiadające  osobowości prawnej i osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla PZHK.
 6. Członkowie zwyczajni i wspierający działają w PZHK za pośrednictwem swego przedstawiciela lub przedstawicieli wybranych zgodnie ze statutem danego członka.
 7. Przedstawiciele członków zwyczajnych mają czynne i bierne prawa wyborcze do władz PZHK.
 8. Osoby wybrane do władz statutowych mają obowiązek brać czynny udział w pracach tych organów.
 9. Członkowie PZHK mają obowiązek stosować się do postanowień niniejszego statutu, uchwał, regulaminów i wytycznych władz PZHK, brać czynny udział w pracach PZHK oraz dążyć do realizowania celów i zadań statutowych.
 10. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie.

§ 4.
Uzyskanie członkostwa.

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający są przyjmowani przez Zarząd PZHK, po dokonaniu oceny zgodności ich statutów z zasadami i celami działania PZHK.
 2. Wniosek o przyjęcie na członka jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Uchwała o uwzględnieniu wniosku (o przyjęciu na członka) jest doręczana zainteresowanemu w ciągu 20 dni od daty jej podjęcia.
 3. Uchwała o nieuwzględnieniu wniosku o przyjęcie na członka musi być uzasadniona na piśmie w terminie 20 dni od jej podjęcia.
 4. Od decyzji Zarządu PZHK przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu w terminie 20 dni od otrzymania uzasadnienia uchwały, za pośrednictwem Zarządu.
 5. Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna.

§ 5.
Członkowie wspierający.

 1. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnym Zjeździe z głosem doradczym oraz mają prawo przez swojego przedstawiciela uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wspierać realizację zadań i celów statutowych oraz systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie w wysokości co najmniej minimalnej, określonej uchwałą Walnego Zjazdu.

§ 6.
Utrata członkostwa.

 1. Członek traci prawa członkowskie wskutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej do Zarządu – w takim wypadku członkostwo ustaje po upływie pełnych 3 miesięcy od otrzymania przez Zarząd oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
  2. ustania osoby prawnej – członkostwo ustaje z chwilą zaistnienia tego zdarzenia,
  3. podjęcia uchwały przez Zarząd o skreśleniu z listy członków.
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić wskutek:
  1. działania na szkodę PZHK lub podmiotów zrzeszonych w PZHK,
  2. naruszenia statutu PZHK lub niewykonywania uchwał władz PZHK,
  3. niepłacenia składek co najmniej przez rok. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Zarząd, powiadamia o niej zainteresowanego i udziela mu miesięcznego terminu uiszczenia zaległości. Zapłacenie w terminie całego długu powoduje automatyczne uchylenie uchwały o skreśleniu z listy członków. Po zapłaceniu w terminie co najmniej 3/4 długu Zarząd może podjąć uchwałę o rozłożeniu na raty pozostałej części zaległości.
 3. Od uchwały tej służy zainteresowanemu prawo odwołania do najbliższego Walnego Zjazdu za pośrednictwem Zarządu  w terminie dwudziestu dni od otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.
 4. Członek PZHK traci członkostwo po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia odwołania do Walnego Zjazdu, a w wypadku wniesienia odwołania w dniu podjęcia przez Walny Zjazd uchwały podtrzymującej uchwałę Zarządu o skreśleniu członka.
 5. Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna.
 6. W szczególnych przypadkach Zarząd  może podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach członka na czas do uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu członka.
 7. Podmiot, który utracił członkostwo, ma obowiązek rozliczyć z PZHK wzajemne zobowiązania, w terminie określonym uchwałą Zarządu.
 8. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd i wraz z uzasadnieniem doręcza ją zainteresowanemu w terminie nie późniejszym niż 20 dni od jej podjęcia.
 9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Zarząd może zamiast podjęcia decyzji o skreśleniu z listy członków PZHK,  podjąć decyzję o zawieszeniu w prawach członka PZHK na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Postanowienia ust. 3, 4 i 6 stosuje się odpowiednio

Rozdział 4.
Sekcje PZHK.

§ 7.

 1. PZHK może powoływać sekcje rasowe, użytkowe lub inne o zasięgu krajowym, jako wyodrębnione jednostki, zwane dalej Sekcjami, działające na podstawie statutu PZHK i wewnętrznego regulaminu zatwierdzonego przez Walny Zjazd.
 2. Sekcje działają jako wyodrębnione jednostki PZHK.
 3. Sekcje są powoływane i znoszone uchwałą Walnego Zjazdu.
 4. Przedstawiciele Sekcji, wyłonieni zgodnie z regulaminem, biorą udział w Walnym Zjeździe i pracach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział 5.

Władze PZHK.

§ 8.
Zasady ogólne.

 1. Władzami PZHK są:
  1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem,
  2. Prezes PZHK zwany dalej Prezesem.
  3. Zarząd PZHK, zwany dalej Zarządem oraz Prezydium Zarządu wyłaniane przez Zarząd, wyłaniane przez Zarząd, zwane dalej Prezydium
  4. Komisja Rewizyjna PZHK, zwana dalej Komisją Rewizyjną,
  5. Sąd Koleżeński PZHK, zwany dalej Sądem Koleżeńskim.
 2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata i kończy się chwilą wyboru nowych władz przez Walny Zjazd.
 3. Delegatami na Walny Zjazd są członkowie Związków będących członkami PZHK, wybrani prawomocną uchwałą Związków, które reprezentują.
 4. Regulamin wyboru Delegatów na Walny Zjazd określa Zarząd. Statutowe założenia do tego Regulaminu są następujące:
  1. Związki wchodzące w skład PZHK otrzymują mandaty dla Delegatów proporcjonalnie do liczby swoich członków, za których jest opłacana składka na zasadach określonych przez Zarząd,
  2. Związek, którego liczebność jest zbyt mała do otrzymania mandatu dostaje jeden mandat, bez względu na liczbę członków.
 5. Do władz mogą kandydować tylko delegaci na Walny Zjazd.
 6. Do władz PZHK nie mogą kandydować osoby karane lub przeciwko którym toczy się postępowanie karne. Kandydat składa w tym zakresie pisemne oświadczenie.
 7. Do władz nie mogą kandydować pracownicy PZHK lub Związków.
 8. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne chyba, że co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym.
 9. Głosowanie w pozostałych wypadkach jest jawne chyba, że co najmniej 2/3 uprawnionych opowie się za głosowaniem tajnym.

Walny Zjazd.

§ 9.
Zasady ogólne.

 1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą PZHK.
 2. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zjazdu delegaci muszą być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem.
 4. Zwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd dwa razy w ciągu kadencji.
 5. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub, w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, na pisemny wniosek:
  1. Komisji Rewizyjnej lub,
  2. co najmniej 1/3 delegatów na ostatni Walny Zjazd
 6. W wypadku bezczynności Zarządu, Nadzwyczajny Walny Zjazd może zwołać, po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5, ten kto złożył wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.
 7. Nadzwyczajny Walny Zjazd rozpatruje tylko sprawy, dla których został zwołany.
 8. Czynne i bierne prawa wyborcze mają delegaci.
 9. Członkowie ustępujących władz PZHK, którzy nie zostali wybrani delegatami, członkowie wspierający, przedstawiciele Sekcji oraz zaproszeni goście uczestniczą w zjeździe z głosem doradczym.
 10. Walny Zjazd obraduje zgodnie z porządkiem dziennym obrad, przyjętym regulaminem obrad, a uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów.
 11. Podjęcie uchwały o wyborze prezesa PZHK wymaga uzyskania co najmniej 50% + 1 głos uprawnionych do głosowania, obecnych na Zjeździe.
 12. Walny Zjazd wymaga obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 13. W przypadku braku połowy uprawnionych do głosowania Walny Zjazd odbywa się w II terminie, w tym samym dniu pół godziny później, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. Drugi termin winien być podany w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu.

§ 10.
Kompetencje Walnego Zjazdu.

Do właściwości Walnego Zjazdu należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności oraz wytycznych do opracowania planów pracy i preliminarzy budżetowych PZHK,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących udzielenia Zarządowi absolutorium i podejmowanie uchwał co do dalszych losów Zarządu w razie nie uzyskania przez Zarząd absolutorium,
 4. zatwierdzanie sprawozdań finansowych PZHK, z zastrzeżeniem § 18, pkt 5 niniejszego Statutu,
 5. wybór w osobnym głosowaniu Prezesa,
 6. wybór Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego a także ich odwoływanie w czasie trwania kadencji, oraz odwoływanie członków Zarządu w czasie trwania kadencji,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków,
 8. ustalanie wysokości i sposobu pobierania wpisowego, składek członkowskich, wysokości minimalnej składki od członków wspierających i innych opłat od Związków oraz zasad podziału i wykorzystania przychodów,
 9. powoływanie i rozwiązywanie Sekcji oraz uchwalanie ich regulaminów,
 10. ustalanie sumy, do jakiej PZHK może zaciągać zobowiązania,
 11. uchwalanie zmian statutu,
 12. uchwalanie regulaminu prac Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 13. nadawanie, na wniosek Kapituły Odznaczeń, godności honorowego prezesa, honorowego członka PZHK oraz przyznawanie honorowej statuetki i złotej odznaki PZHK, na zasadach określonych w regulaminie Kapituły Odznaczeń,
 14. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu PZHK i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd.

§ 11.
Zasady ogólne.

 1. W skład Zarządu wchodzi po jednej osobie spośród członków zarządów poszczególnych Związków , zgodnie z ich statutem, a jeżeli nie jest to określone w statucie to zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu Związku.
 2. W skład Zarządu wchodzi również Prezes wybierany na zasadach określonych w Statucie.
 3. W ramach Zarządu działa Prezydium Zarządu. W skład Prezydium Zarządu wchodzą Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i 3 członków wybieranych przez Zarząd.
 4. Pierwsze posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes w terminie najpóźniej 14 dni od zakończenia Walnego Zjazdu Delegatów, w celu ukonstytuowania się w tym wyboru Prezydium.
 5. Nie uzyskanie przez Zarząd absolutorium, jest jednoznaczne z odwołaniem jego członków. W takim wypadku Walny Zjazd dokonuje wyboru nowego Zarządu lub podejmuje uchwałę o dalszym działaniu Zarządu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 6. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji z przyczyn wymienionych w ust. 7 orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
 7. Wniosek o zawieszenie członka Zarządu może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna lub członek PZHK.
 8. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji uchwałą Walnego Zjazdu z powodu naruszenia statutu lub nienależytego wykonywania obowiązków, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego. Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna.

§ 12.
Kompetencje Zarządu.

 1. Do zadań Zarządu należy:
  1. czuwanie nad przestrzeganiem Statutu, uchwał Walnego Zjazdu oraz Zarządu przez członków PZHK,
  2. przedkładanie projektów dokumentów na Walny Zjazd,
  3. ustalanie zasad tworzenia funduszów i gospodarowanie tymi funduszami,
  4. wybór i odwoływanie członków Prezydium Zarządu na wniosek Prezesa,
  5. ustalanie wytycznych dla Prezydium i ocena jego działalności,
  6. podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
  7. przyjmowanie i skreślanie członków PZHK,
  8. tworzenie i likwidacja na wniosek Prezydium biura PZHK, zatrudniającego pracowników etatowych wykonujących zadania statutowe PZHK oraz hodowlane przekazane lub zlecone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz inne przewidziane przez przepisy prawa,
  9. powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezydium dyrektora PZHK, kierującego pracami biura PZHK,
  10. zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów,
  11. przedkładanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań z działalności Zarządu oraz programu działania PZHK,
  12. powoływanie Komisji Ksiąg Stadnych (Rejestrów), Rady Hodowlanej oraz uchwalanie regulaminów ich działania,
  13. powoływanie Kapituły Odznaczeń oraz uchwalanie regulaminu jej działania,
  14. podejmowanie decyzji o przystępowaniu PZHK do innych organizacji,
  15. wybieranie delegatów na zjazdy organizacji, których PZHK jest członkiem zgodnie z zasadami obowiązującymi w tych organizacjach,
  16. występowanie do właściwych organów z wnioskiem o uchylenie uchwał organów członków PZHK,
  17. składanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji,
  18. składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego w sprawach o zawieszenie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej na okres do najbliższego Walnego Zjazdu,
  19. powoływanie komisji problemowych o charakterze doradczym, w skład których wchodzą wybrani członkowie Zarządu Głównego i ewentualnie zaproszeni specjaliści.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo zawiesić prezesa w pełnieniu obowiązków i zwołać w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZHK. Decyzja Zarządu o zwieszeniu prezesa podejmowana jest większością 2/3 głosów członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
 3. Zawieszenie prezesa w czynnościach nie pozbawia go członkostwa w Zarządzie.

§ 13.
Posiedzenia Zarządu.

 1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa lub zastępującego go wiceprezesa co najmniej 2 razy do roku.
 2. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane w ciągu 14 dni od wniosku złożonego w formie pisemnej przez co najmniej 1/3 członków Zarządu lub Komisję Rewizyjną.
 3. Dla ważności uchwał Zarządu  wymagana jest bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwały Zarządu podpisuje prezes lub wiceprezes prowadzący posiedzenie.
 4. W posiedzeniach Zarządu  biorą udział z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających i Sekcji, a mogą brać udział: przewodniczący Komisji Rewizyjnej (lub jego zastępca), pracownicy etatowi PZHK, Związków oraz inni zaproszeni goście. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes.

§ 14.
Prezydium Zarządu.

 1. Prezydium Zarządu zwane dalej Prezydium, składa się z 7 osób: prezesa, I wiceprezesa, II wiceprezesa, sekretarza, i 3 członków.
 2. Do kompetencji Prezydium należą wszystkie sprawy PZHK nie zastrzeżone w Statucie dla innych w władz, w szczególności:
  1. kierowanie działalnością PZHK,
  2. zatwierdzanie planów działalności oraz preliminarzy finansowych zgodnie z wytycznymi Walnego Zjazdu i Zarządu Głównego,
  3. zarządzanie majątkiem PZHK,
  4. realizowanie uchwał Walnych Zjazdów oraz Zarządu,
  5. nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń hodowlanych z pokrewnymi podmiotami w kraju i za granicą,
  6. ustalanie ilości etatów dla biura PZHK,
  7. występowanie z wnioskiem do Zarządu o powoływanie i odwoływanie dyrektora PZHK,
  8. opiniowanie kandydatów na kierowników biur Związków, wykonujących zadania PZHK realizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na wniosek ich Zarządów, a także wnioskowanie do Zarządów Związków członków PZHK o odwołanie kierowników biur tych Związków.
  9. uchwalanie regulaminu organizacyjnego biura PZHK oraz ustalanie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w PZHK i opiniowanie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Związkach – członkach PZHK wykonujących zadania PZHK realizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  10. dokonywanie zmian w preliminarzu finansowym na wniosek dyrektora PZHK,
  11. podpisywanie sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  12. powoływanie komisji egzaminacyjnej do spraw nadawania uprawnień wpisu do ksiąg i określanie regulaminu jej działania.
 3. Do obowiązków Prezydium należy przedkładanie Zarządowi sprawozdań i wniosków dotyczących działalności PZHK.
 4. W celu realizacji zadań statutowych, PZHK może zawierać stosowne umowy ze Związkami. Umowy te są wiążące i stanowią podstawę współpracy dla biura PZHK i biur Związków.

§ 15.
Posiedzenia Prezydium.

 1. Posiedzenie Prezydium zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes co najmniej 4 razy do roku.
 2. Ponadto prezes lub zastępujący go wiceprezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Prezydium na wniosek trzech członków Prezydium lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Prezydium podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 4 członków w tym prezesa lub wiceprezesa prowadzącego posiedzenia Prezydium pod nieobecność prezesa. Uchwały Prezydium podpisuje prezes lub wiceprezes prowadzący obrady.

§ 16.
Prezes PZHK.

 1. Do obowiązków prezesa należy w szczególności:
  1. reprezentowanie PZHK w kraju i na zewnątrz,
  2. przewodniczenie w pracach Zarządu i Prezydium Zarządu,
  3. zawieranie i rozwiązywanie umów z dyrektorem PZHK,
 2. Prezesa zastępuje pierwszy wiceprezes, a w przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków drugi wiceprezes, którzy wybierani są przez Zarząd spośród jego członków na wniosek Prezesa bezwzględną większością głosów wszystkich uprawnionych do głosowania członków Zarządu.
 3. Prezes PZHK składa oświadczenia woli w imieniu PZHK samodzielnie, a wiceprezes razem z innym członkiem Prezydium.
 4. Prezes samodzielnie lub 2 wiceprezesów łącznie może ustanowić pełnomocnika do określonego rodzaju czynności lub do określonej czynności. Pełnomocnik działa na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego.

Komisja Rewizyjna

§ 17.
Zasady ogólne.

 1. Komisja Rewizyjna PZHK wybierana przez Walny Zjazd Delegatów jest wewnętrzną władzą kontrolną PZHK.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.
 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, zwołanym nie później niż 14 dni po zakończeniu Walnego Zjazdu, na którym została wybrana i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty prowadzone przez władze PZHK.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Komisji. Uchwały Komisji podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący prowadzący posiedzenie.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub zastępujący go w przypadku niemożności wykonywania przez niego  funkcji wiceprzewodniczący co najmniej 2 razy do roku.
 7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.
 8. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu  lub Prezydium.
 9. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany w czasie trwania kadencji uchwałą Walnego Zjazdu z powodu naruszenia statutu lub nienależytego wykonywania obowiązków, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu . Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna.
 10. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach z powodów, o których mowa w ust. 9 w czasie trwania kadencji uchwałą Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.

§ 18.
Zadania Komisji Rewizyjnej

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola statutowej działalności PZHK,
 2. składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań i wniosków,
 3. składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,
 4. składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 5. zatwierdzanie sprawozdań finansowych PZHK w przypadku gdy w określonym odrębnymi przepisami terminie nie obraduje Walny Zjazd Delegatów,
 6. dokonywanie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego PZHK, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej,
 7. składanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwołanie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,
 8. składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.

Sąd Koleżeński

§ 19.
Zasady ogólne

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków.
 2. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, zwołanym nie później niż 14 dni po zakończeniu Walnego Zjazdu, na którym został wybrany i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Członek Sądu Koleżeńskiego może być odwołany w czasie trwania kadencji uchwałą Walnego Zjazdu z powodu naruszenia statutu lub nienależytego wykonywania obowiązków, na wniosek Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu. Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna
 4. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.

§ 20.
Zadania Sądu Koleżeńskiego

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii w sprawach pozbawienia członkostwa PZHK,
 2. orzekanie w sprawach zawieszenia w czynnościach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozstrzyganie sporów o prawa i obowiązki członkowskie oraz spraw spornych wynikających z członkostwa w PZHK.

§ 21.
Zasady działania Sądu Koleżeńskiego

 1. Sąd Koleżeński orzeka jako pierwsza instancja. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego jako pierwszej instancji służy stronom odwołanie do Walnego Zjazdu, za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego, w terminie 30 dni od otrzymania uzasadnienia orzeczenia, które musi być doręczone zainteresowanym w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia.   Uchwała Walnego Zjazdu w sprawie rozstrzygnięcia odwołania jest ostateczna.
 2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Sądu. Uchwały Sądu podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący prowadzący posiedzenie.
 3. Sąd Koleżeński podejmuje postępowanie na wniosek członków PZHK, co najmniej 1/3 członków Zarządu, Prezydium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwołuje przewodniczący lub zastępujący go w przypadku niemożności wykonywania przez niego  funkcji wiceprzewodniczący.

Rozdział 6.
Biuro PZHK

§ 22.

 1. Biuro PZHK jest powoływane i rozwiązywane przez Zarząd na wniosek Prezydium.
 2. Prezydium określa ilość etatów dla biura.
 3. Dyrektora PZHK powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek Prezydium.
 4. Prezydium ustala zakres obowiązków i uprawnień dyrektora PZHK w formie uchwały.
 5. Prezydium ustala zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w PZHK.
 6. Prezydium ustala w formie regulaminu zadania biura i sposób ich finansowania.
 7. Dyrektor biura PZHK uczestniczy w pracach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym oraz uczestniczy w pracach Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na ich zaproszenie, z głosem doradczym.
 8. Dyrektor PZHK jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa PZHK

§ 23.

 1. Źródłami finansowania działalności statutowej PZHK są:
 2. PZHK może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub przez wyodrębnione do prowadzenia tej działalności jednostki.
 3. PZHK może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz tworzyć fundusze.
  1. udział PZHK w przychodach członków na zasadach określonych przez Walny Zjazd, w szczególności z wpisowego, składek członkowskich w tym od członków wspierających oraz innych składek,
  2. opłat za czynności zootechniczne, opłat za czynności związane z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich paszportów,
  3. dotacje i darowizny,
  4. inne źródła wynikające z przepisów lub umów,
  5. dochody z działalności gospodarczej,
  6. inne wpływy związane z działalnością PZHK oraz środki uzyskiwane wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 4. Projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia i wysokości podstawowej składki członkowskiej wnosi pod obrady Walnego Zjazdu Zarząd.
 5. Gospodarka finansowa jest jawna dla członków PZHK.
 6. Zarząd  może tworzyć fundusze i gospodarować nimi zgodnie z podjętą przez siebie uchwałą.
 7. Kontrolę nad celowością powołania funduszu i prawidłowością gospodarowania środkami funduszu sprawuje Walny Zjazd poprzez przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu.
 8. Decyzje o zbywaniu i nabywaniu majątku PZHK podejmuje w formie uchwały Zarząd.
 9. Dochód z działalności gospodarczej PZHK może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe PZHK.
 10. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział 8.
Zmiany statutu i rozwiązanie PZHK

§ 24.
Zmiana statutu

Zmiana statutu może być dokonana wyłącznie uchwałą Walnego Zjazdu, większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych.

§ 25.
Rozwiązanie PZHK.

 1. Uchwała o rozwiązaniu PZHK musi zawierać co najmniej następujące postanowienia:
 2. Rozwiązanie PZHK może nastąpić wyłącznie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu, zwołanym wyłącznie w tym celu, podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych.
  1. postawienie PZHK w stan likwidacji,
  2. powołanie spośród delegatów na Walny Zjazd 5 osobowej Komisji Likwidacyjnej, która przejmuje czynności Zarządu na okres do zakończenia likwidacji,
  3. określenie terminu likwidacji – termin ten może być przedłużony uchwałą Komisji Rewizyjnej na wniosek Komisji Likwidacyjnej,
  4. określenie przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji PZHK /majątek ten może być wyłącznie przeznaczony na cele związane z hodowlą koni/.
 3. W okresie likwidacji nie działa Prezydium ani Sąd Koleżeński.
 4. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności likwidacyjnych przedstawia Komisji Rewizyjnej sprawozdanie.
 5. Komisja Rewizyjna po zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Likwidacyjnej, składa do właściwego sądu wniosek o wykreślenie PZHK z rejestru.
Scroll to Top