Hodowla

Zasady uznawania ogierów ras szlachetnych

 

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uzna­nia

Zasady wpi­sy­wa­nia ogie­rów ras zagra­nicz­nych, pol­skiej pół­krwi oraz czy­stych do ksiąg sp i wlkp

Kryteria dopusz­cze­nia ogie­rów peł­nej krwi angiel­skiej i czy­stej krwi arab­skiej do dosko­na­le­nia koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi.

Zasady dopusz­cza­nia ogie­rów lub ich nasie­nia, spro­wa­dzo­nych z zagra­ni­cy, do dosko­na­le­nia rasy mało­pol­skiej.

Zasady dopusz­cza­nia ogie­rów lub ich nasie­nia, spro­wa­dzo­nych z zagra­ni­cy, do dosko­na­le­nia pol­skich ras pół­krwi – wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi.

Wymagana doku­men­ta­cja do uży­cia nasie­nia – doty­czy zarów­no ogie­rów zagra­nicz­nych, jak i hodow­li kra­jo­wej.

Lista leka­rzy wete­ry­na­rii upraw­nio­nych do bada­nia pora­że­nia krta­ni u ogie­rów sta­ra­ją­cych się o wpis do księ­gi na pod­sta­wie alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści.

Zasady uznawania ogierów hodowli krajowej zawarte są w programach hodowlanych poszczególnych ras.

Hodowca i Jeździec