Hodowla

Zasady dopuszczania ogierów lub nasienia ogierów zagranicznych do ksiąg sp, wlkp, m i śl według zasad programów hodowli

 

(obo­wią­zu­je od 01.04.2019 r.)

 1. Przed dopusz­cze­niem ogiera/nasienia do roz­ro­du w księ­gach sp/wlkp/m/śl nale­ży spraw­dzić czy nasie­nie tego ogie­ra nie zosta­ło już wcze­śniej dopusz­czo­ne do roz­ro­du na wnio­sek inne­go hodow­cy. Powyższa infor­ma­cja znaj­du­je się na stro­nie www.pzhk.pl w zakład­ce https://www.pzhk.pl/hodowla/rejestr-ogierow/ogiery-uznane/
 2. Zaleca się, aby ogiery/nasienie ogie­rów wpi­sa­nych do zagra­nicz­nych ksiąg stad­nych lub po alter­na­tyw­nych pró­bach użyt­ko­wo­ści zosta­ło dopusz­czo­ne do uży­cia w pol­skich rasach pół­krwi – sp/wlkp/m/śl przed pokryciem/zabiegiem inse­mi­na­cji kla­czy. Zgłoszenie po pokry­ciu lub zabie­gu inse­mi­na­cji spo­wo­du­je koniecz­ność wyko­na­nia badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA potwier­dza­ją­cych pocho­dze­nie uro­dzo­ne­go źre­bię­cia oraz uisz­cze­nia przez wła­ści­cie­la źre­bię­cia dodat­ko­wej opła­ty w wyso­ko­ści 300 zł na rzecz OZHK/WZHK.
 3. W przy­pad­ku, gdy ogier/nasienie nie zosta­ło jesz­cze dopusz­czo­ne do roz­ro­du w powyż­szych księ­gach nale­ży na adres hodowla@pzhk.pl wysłać wnio­sek o wpis do księ­gi ogie­ra / wnio­sek o dopusz­cze­nie nasie­nia do roz­ro­du wraz z potwier­dze­niem wpła­ty na kon­to PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 z dopi­skiem „uzna­nie ogie­ra – NAZWA” lub „uzna­nie nasie­nie ogie­ra – NAZWA”:
  • 200 zł za roz­pa­trze­nie wnio­sku przez KKS i zare­je­stro­wa­nie nasie­nia ogie­ra
  • 400 zł za roz­pa­trze­nie wnio­sku przez KKS, zare­je­stro­wa­nie i oce­nę ogie­ra
  • mar­ke­ry gene­tycz­ne DNA – w imie­niu hodow­cy PZHK może wystą­pić do labo­ra­to­rium z proś­bą o uzy­ska­nie z labo­ra­to­rium zagra­nicz­ne­go wyni­ków badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA ogiera/nasienia (koszt jed­ne­go cer­ty­fi­ka­tu DNA wyno­si 65 zł). W przy­pad­ku, gdy ogier lub para rodzi­ciel­ska nie zosta­li prze­ba­da­ni, PZHK nie gwa­ran­tu­je uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA od zagra­nicz­ne­go labo­ra­to­rium lub związ­ku.
  • w przy­pad­ku ogie­rów xx oraz oo – w imie­niu hodow­cy PZHK może pomóc w uzy­ska­niu doku­men­tów z PKWK:
   • rodo­wód do 3 poko­le­nia (65 zł),
   • karie­rę ogie­ra z han­di­ca­pem (karie­ra w Polsce koszt 65 zł, w przy­pad­ku ogie­ra, któ­ry bie­gał za gra­ni­cą kosz­ty w zależ­no­ści od sta­wek w kra­ju, w któ­rym bie­gał).

  UWAGA!
  Wniosek nie­kom­plet­ny lub nie­opła­co­ny będzie odsy­ła­ny do wnio­sku­ją­ce­go, a jego reali­za­cja zosta­nie wzno­wio­na po uzy­ska­niu potwier­dze­nia wpła­ty wysła­ne­go do PZHK przez wnio­sku­ją­ce­go. Kwota na dowo­dzie wpła­ty musi być zgod­na z kwo­tą wyni­ka­ją­cą ze zło­żo­ne­go wnio­sku.

 1. Warunki jakie musi spełnić ogier, którego nasienie ma zostać dopuszczone do użycia w księgach sp/wlkp/m/śl:

  1. Ogier – daw­ca nasie­nia musi być zare­je­stro­wa­ny /wpisany/ uzna­ny w zagra­nicz­nej księ­dze stad­nej.
  2. Nasienie ogie­rów zagra­nicz­nych ras pół­krwi uzna­nych cza­so­wo lub doży­wot­nio przez księ­gi stad­ne wymie­nio­ne w Zał. Nr 1 Lista A pro­gra­mu hodow­li koni rasy wlkp i sp, może być dopusz­czo­ne do uży­cia na taki sam okres w księ­dze pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi lub wiel­ko­pol­skiej (infor­ma­cje doty­czą­ce uzna­nia w jed­nym z poniż­szych związ­ków hodow­la­nych muszą zostać potwier­dzo­ne przez PZHK).
  3. Hodowca ubie­ga­ją­cy się o dopusz­cze­nie do roz­ro­du w księ­gach sp/wlkp/m/śl nasie­nia zagra­nicz­ne­go ogie­ra musi przed­sta­wić wynik bada­nia mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA ogie­ra (nie mylić z nume­rem bada­nia). W jego imie­niu cer­ty­fi­kat z zagra­nicz­ne­go labo­ra­to­rium lub związ­ku może uzy­skać PZHK lub jed­no z dwóch labo­ra­to­riów, z któ­ry­mi PZHK współ­pra­cu­je (Poznań lub Kraków, adre­sy: https://www.pzhk.pl/hodowla/genetyczna-kontrola-pochodzenia-koni/). Hodowca może tak­że zro­bić to we wła­snym zakre­sie, ale PZHK musi uzy­skać potwier­dze­nie z pol­skie­go labo­ra­to­rium, że jest to wynik bada­nia DNA, a nie numer bada­nia.
  4. Wnioskujący o dopusz­cze­nie nasie­nia dane­go ogie­ra do roz­ro­du w księ­gach sp/wlkp/m/śl, po otrzy­ma­niu zgo­dy z PZHK, musi przed­sta­wić w odpo­wied­nim OZHK/WZHK świa­dec­two zoo­tech­nicz­ne oraz świa­dec­two zdro­wia, któ­re zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi UE muszą być dołą­czo­ne do par­tii nasie­nia.
 2. Warunki jakie musi spełnić ogier, który ma zostać wpisany/dopuszczony do rozrodu w księgach sp/wlkp/m/śl

  1. Ogier z zagra­nicz­nym pasz­por­tem musi zostać zare­je­stro­wa­ny w bazie konio­wa­tych PZHK tzn. ziden­ty­fi­ko­wa­ny przez odpo­wied­ni OZHK/WZHK, dla­te­go do wnio­sku o dopusz­cze­nie do hodow­li w rasach sp/wlkp/m/śl prze­sła­ne­go do PZHK, nale­ży załą­czyć skan pasz­por­tu (bez stron wete­ry­na­ryj­nych),
  2. Właściciel ogie­ra jest zobo­wią­za­ny do wypeł­nie­nia oświad­cze­nia MŚP/DP we wła­ści­wym OZHK/WZHK,
  3. Ogier, któ­ry został dopusz­czo­ny do hodow­li w księ­gach z Zał. Nr 1 Listy A (cza­so­wo lub doży­wot­nio) musi zostać oce­nio­ny (zbo­ni­to­wa­ny oraz opi­sa­ny linio­wo) przez kie­row­ni­ka OZHK/WZHK, któ­ry prze­sy­ła wyni­ki oce­ny do PZHK na adres: cuber@pzhk.pl,
  4. Ogiery (w tym ogie­ry xx i oo), któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia okre­ślo­ne w odpo­wied­nich pro­gra­mach hodow­li, w tym wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób użyt­ko­wo­ści, muszą zostać pod­da­ne oce­nie przez Komisję w cza­sie kwa­li­fi­ka­cji lub pró­by dziel­no­ści ogierów/klaczy wierz­cho­wych lub bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu Mistrzostw Polski Młodych Koni (jeże­li taka oce­na będzie orga­ni­zo­wa­na). Dotyczy to rów­nież ogie­rów z Zał. Nr 1 Lista B i C Programu hodow­li koni rasy wlkp i sp,
  5. Po pozy­tyw­nej oce­nie Komisji lub kie­row­ni­ka OZHK/WZHK wła­ści­ciel ogie­ra musi dostar­czyć do PZHK:
   1. zaświad­cze­nie, że ogier jest wol­ny od pora­że­nia krta­ni, wysta­wio­ne przez upraw­nio­ne­go przez PZHK leka­rza wete­ry­na­rii
   2. zdję­cia RTG/OCD (nie doty­czy ogie­rów ubie­ga­ją­cych się o wpis do księ­gi koni rasy ślą­skiej): mailem na adres cuber@pzhk.pl (instruk­cja wyko­ny­wa­nia zdjęć). Koszt oce­ny zdjęć przez leka­rza PZHK wyno­si 200 zł +VAT (246 zł). W przy­pad­ku koniecz­no­ści powtór­nej oce­ny zdjęć (np. nie­pra­wi­dło­we­go ich wyko­na­nia) każ­do­ra­zo­wo koszt oce­ny wyno­si 200 zł +VAT (246 zł). Zgodnie z pro­gra­ma­mi hodow­li ogier z 3 stop­niem OCD ma pra­wo być użyt­ko­wa­ny w roz­ro­dzie, ta infor­ma­cja jest poda­wa­na w reje­strze ogie­rów na stro­nie inter­ne­to­wej www.pzhk.pl.
   3. potwier­dze­nie pocho­dze­nia po wybra­nej parze rodzi­ciel­skiej przez jed­no z labo­ra­to­riów (Poznań lub Kraków). Oznacza to, że mate­riał gene­tycz­ny ogie­ra (włosy/ krew – w przy­pad­ku ogie­rów star­szych) musi zostać dostar­czo­ne do ww. labo­ra­to­riów, a wynik bada­nia dane­go ogie­ra musi zostać porów­na­ny z cer­ty­fi­ka­ta­mi mat­ki i ojca tego ogie­ra. Wynik ten musi zostać wpro­wa­dzo­ny do bazy PZHK przez labo­ra­to­rium.
  6. Po otrzy­ma­niu doku­men­tu z PZHK o wpi­sie do księgi/dopuszczeniu do roz­ro­du w odpo­wied­niej księdze/księgach dane­go ogie­ra nale­ży zwró­cić się do odpo­wied­nie­go OZHK/WZHK, w celu zała­twie­nia for­mal­no­ści zwią­za­nych z wyda­niem zaświad­cze­nia o wpi­sie ogie­ra do księ­gi, dru­ków inseminacji/świadectw pokryć kla­czy.

 

Zasady uznawania ogierów hodowli krajowej zawarte są w programach hodowli poszczególnych ras.

Hodowca i Jeździec