Zasady dopuszczania ogierów lub nasienia ogierów zagranicznych do ksiąg sp, wlkp, m i śl według zasad programów hodowli

(obowiązuje od 1.04.2019 r. wraz z poprawkami obowiązującymi od 1.04.2020 r.)

 1. Przed dopuszczeniem ogiera/nasienia do rozrodu w księgach sp/wlkp/m/śl należy sprawdzić czy nasienie tego ogiera nie zostało już wcześniej dopuszczone do rozrodu na wniosek innego hodowcy. Powyższa informacja znajduje się na stronie https://rejestry.pzhk.pl
 2. Zaleca się, aby ogiery/nasienie ogierów wpisanych do zagranicznych ksiąg stadnych lub po alternatywnych próbach użytkowości zostało dopuszczone do użycia w polskich rasach półkrwi – sp/wlkp/m/śl przed pokryciem/zabiegiem inseminacji klaczy. Zgłoszenie po pokryciu lub zabiegu inseminacji spowoduje konieczność wykonania badań markerów genetycznych DNA potwierdzających pochodzenie urodzonego źrebięcia oraz uiszczenia przez właściciela źrebięcia dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł na rzecz OZHK/WZHK.
 3. W przypadku, gdy ogier/nasienie nie zostało jeszcze dopuszczone do rozrodu w powyższych księgach należy wypełnić on-line wniosek o wpis do księgi ogiera / wniosek o dopuszczenie nasienia do rozrodu wraz z załączeniem potwierdzenia wpłaty na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 z dopiskiem uznanie ogiera – NAZWA lub uznanie nasienia ogiera – NAZWA:
  • 200 zł za rozpatrzenie wniosku przez KKS i zarejestrowanie nasienia ogiera
  • 400 zł za rozpatrzenie wniosku przez KKS, zarejestrowanie i ocenę ogiera
  • markery genetyczne DNA – w imieniu hodowcy PZHK może wystąpić do laboratorium z prośbą o uzyskanie z laboratorium zagranicznego wyników badań markerów genetycznych DNA ogiera/nasienia (koszt jednego certyfikatu DNA wynosi 65 zł). W przypadku, gdy ogier lub para rodzicielska nie zostali przebadani, PZHK nie gwarantuje uzyskania certyfikatu badań markerów genetycznych DNA od zagranicznego laboratorium lub związku.
  • w przypadku ogierów xx oraz oo – w imieniu hodowcy PZHK może pomóc w uzyskaniu dokumentów z PKWK:
   • rodowód do 3 pokolenia (65 zł),
   • karierę ogiera z handicapem (koszt 65 zł w przypadku kariery w Polsce, w przypadku ogiera, który biegał zagranicą koszty w zależności od stawek w kraju, w którym biegał).

UWAGA!
Kwota na dowodzie wpłaty musi być zgodna z kwotą wynikającą ze złożonego wniosku.

I. Warunki jakie musi spełnić ogier, który ma zostać dopuszczony do rozrodu w księgach sp/wlkp/m/śl:

 1. Ogier z zagranicznym paszportem musi zostać zarejestrowany w bazie koniowatych PZHK tzn. zidentyfikowany przez odpowiedni OZHK/WZHK, dlatego do wniosku o dopuszczenie do hodowli w rasach sp/wlkp/m/śl przesłanego do PZHK, należy załączyć skan paszportu wraz z sekcją V.
 2. Właściciel ogiera jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia MŚP/DP we właściwym OZHK/WZHK, jeśli stosowne oświadczenie nie było wcześniej składane.
 3. Ogier, który został dopuszczony do hodowli w księgach z Zał. nr 1. Lista A programu hodowli koni rasy wlkp i sp (czasowo lub dożywotnio) musi zostać oceniony (zbonitowany oraz opisany liniowo) przez kierownika OZHK/WZHK, który przesyła wyniki oceny do PZHK na adres: cuber@pzhk.pl.
 4. Ogiery (w tym ogiery xx i oo), które spełniły wymagania określone w odpowiednich programach hodowli, w tym wymagania alternatywnych prób użytkowości, muszą zostać poddane ocenie przez Komisję w czasie kwalifikacji lub próby dzielności ogierów/klaczy wierzchowych lub bezpośrednio po zakończeniu Mistrzostw Polski Młodych Koni (jeżeli taka ocena będzie organizowana). Dotyczy to również ogierów z Zał. nr 1. Lista B i C programu hodowli koni rasy wlkp i sp.
 5. Wynik uzyskany w MPMK kwalifikuje ogiera do wpisu do księgi stadnej lub do doskonalenia rasy polski koń sportowy/ wielkopolskiej w okresie do końca następnego roku kalendarzowego od jego uzyskania. Po upływie tego okresu, ogier musi spełnić wymagania starszej kategorii wiekowej.
 6. Po pozytywnej ocenie Komisji lub kierownika OZHK/WZHK właściciel ogiera wpisanego do księgi zagranicznej z Zał. Nr 1. Lista A (bez AES) musi dołączyć do wniosku dowód wpłaty 400 zł za uznanie ogiera, a także dostarczyć wynik badania DNA ogiera (bez konieczności potwierdzenia pochodzenia po ojcu i po matce). Powyższa procedura dotyczy także ogierów uznanych w AES o statusie elite.
  Po pozytywnej ocenie Komisji lub kierownika OZHK/WZHK właściciel ogiera uznanego w AES (status licensed, approved) lub ogiera starającego się o wpis do księgi śląskiej musi dostarczyć do PZHK:
  1. Zaświadczenie, że ogier jest wolny od porażenia krtani, wystawione przez uprawnionego przez PZHK lekarza weterynarii
  2. Zdjęcia RTG/OCD*: mailem na adres cuber@pzhk.pl (instrukcja wykonywania zdjęć). Koszt oceny zdjęć przez lekarza PZHK wynosi 200 zł +VAT (246 zł). W przypadku konieczności powtórnej oceny zdjęć (np. nieprawidłowego ich wykonania) każdorazowo koszt oceny wynosi 246 zł. Zgodnie z programami hodowli ogier z 3 stopniem OCD ma prawo być użytkowany w rozrodzie, ta informacja jest podawana w rejestrze ogierów na stronie internetowej www.pzhk.pl.
   * nie dotyczy ogierów ubiegających się o wpis do księgi koni rasy śląskiej
  3. Potwierdzenie pochodzenia po wybranej parze rodzicielskiej przez jedno z laboratoriów (Poznań lub Kraków). Oznacza to, że materiał genetyczny ogiera (włosy / krew – w przypadku ogierów starszych) musi zostać dostarczone do ww. laboratoriów, a wynik badania danego ogiera musi zostać porównany z certyfikatami matki i ojca tego ogiera. Wynik ten musi zostać wprowadzony do bazy PZHK przez laboratorium.
  4. Ogier uznany w AES (status licensed, approved) otrzymuje zgodę na użytkowanie w rozrodzie na dany rok kalendarzowy w którym ubiega się o licencję. Kolejne przedłużenie dopuszczenia do rozrodu w księgach sp/wlkp zostanie dokonane przez pracownika PZHK na wniosek OZHK/WZHK pod warunkiem posiadania aktualnej licencji o statusie minimum licensed/approved w AES.
 7. Po otrzymaniu dokumentu z PZHK o wpisie do księgi / dopuszczeniu do rozrodu w odpowiedniej księdze/księgach danego ogiera należy zwrócić się do odpowiedniego OZHK/WZHK, w celu załatwienia formalności związanych z wydaniem zaświadczenia o wpisie ogiera do księgi, druków inseminacji / świadectw pokryć klaczy.

II. Warunki jakie musi spełnić ogier, którego nasienie ma zostać dopuszczone do użycia w księgach sp/wlkp/m/śl:

 1. Ogier – dawca nasienia musi być zarejestrowany / wpisany / uznany w zagranicznej księdze stadnej.
 2. Nasienie ogierów zagranicznych ras półkrwi uznanych czasowo lub dożywotnio przez księgi stadne wymienione w Zał. Nr 1. Lista A programu hodowli koni rasy wlkp i sp, może być dopuszczone do użycia na taki sam okres w księdze polskiego konia sportowego lub wielkopolskiej (informacje dotyczące uznania w jednym z poniższych związków hodowlanych muszą zostać potwierdzone przez PZHK).
 3. Hodowca ubiegający się o dopuszczenie do rozrodu w księgach sp/wlkp/m/śl nasienia zagranicznego ogiera musi przedstawić wynik badania markerów genetycznych DNA ogiera (nie mylić z numerem badania). W jego imieniu certyfikat z zagranicznego laboratorium lub związku może uzyskać PZHK lub jedno z dwóch laboratoriów, z którymi PZHK współpracuje (Poznań lub Kraków, adresy: https://www.pzhk.pl/hodowla/genetyczna-kontrola-pochodzenia-koni/). Hodowca może także zrobić to we własnym zakresie, ale PZHK musi uzyskać potwierdzenie z polskiego laboratorium, że jest to wynik badania DNA, a nie numer badania.
 4. Wnioskujący o dopuszczenie nasienia danego ogiera do rozrodu w księgach sp/wlkp/m/śl, po otrzymaniu zgody z PZHK, musi przedstawić w odpowiednim OZHK/WZHK świadectwo zootechniczne oraz świadectwo zdrowia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami UE muszą być dołączone do partii nasienia.
 5. W przypadku, gdy już urodziły się z inseminacji źrebięta po danym ogierze, po otrzymaniu zgody z PZHK na dopuszczenie nasienia danego ogiera do rozrodu, właściciel źrebięcia powinien dopełnić formalności w odpowiednim OZHK/WZHK i przedstawić świadectwo zootechniczne oraz świadectwo zdrowia.

III. Uznawanie ogierów w PZHK (księgi sp/wlkp) na podstawie uznania w AES:

Ogier uznany w AES (licensed, approved), wpisany do bazy koniowatych PZHK musi spełnić poniższe warunki, aby mieć uznanie w PZHK (do księg sp/wlkp):

 1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek o uznanie ogiera.
 2. Ogier musi zostać oceniony przez Komisję Wet. PZHK pod kątem OCD (na adres cuber@pzhk.pl należy przesłać zestaw 12 zdjęć OCD – nie jest to TUV, instrukcja wykonywania zdjęć).
 3. Posiadać potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach dokonane przez jedno z dwóch uprawnionych laboratoriów. Wynik tego badania musi widnieć w bazie koniowatych PZHK.
 4. Posiadać dokument wydany przez lekarza z listy lek. wet. PZHK, że ogier jest wolny od porażenia krtani (skan dokumentu można załączyć w formularzu lub wysłać drogą pocztową oryginał).
 5. Spełniać warunki rodowodowe wpisu do polskich ksiąg.
 6. Posiadać odpowiedni status w AES (status licensed, approved – uznanie czasowe/roczne, elite – dożywotnie).
 7. Uzyskać odpowiednią bonitację oraz ocenę liniową kierownika OZHK/WZHK.
 8. Należy do wniosku załączyć potwierdzenie dowodu wpłaty 400 zł za ocenę ogiera oraz 246 zł za każdorazowe wykonanie oceny OCD.
 9. Po otrzymaniu pisma z PZHK właściciel proszony jest o kontakt z OZHK w celu wyrobienia licencji czasowej ogierowi.

W przypadku, gdy ogier ma kolejny rok uznania w AES, a uzyskał już w poprzednim sezonie dopuszczenie do rozrodu w PZHK, należy zwrócić się do odpowiedniego OZHK/WZHK o przedłużenie licencji czasowej (status licensed, approved) na kolejny sezon.

Zasady uznawania ogierów hodowli krajowej zawarte są
w programach hodowli poszczególnych ras.

Scroll to Top