Hodowla

Statystyka hodowlana

 

Dane sta­ty­stycz­ne.

Legenda:

 • kl.G – licz­ba kla­czy star­szych wpi­sa­nych w poprzed­nich latach do księ­gi głów­nej danej rasy, pod­da­nych prze­glą­dom w danym roku (źreb­ne, wyźre­bio­ne, jało­we)
 • mł.kl.G – licz­ba kla­czy wpi­sa­nych w danym roku do czę­ści głów­nej księ­gi stad­nej danej rasy (źreb­ne lub wyźre­bio­ne)
 • kl.W – licz­ba kla­czy star­szych wpi­sa­nych w poprzed­nich latach do księ­gi wstęp­nej danej rasy, pod­da­nych prze­glą­dom w danym roku (źreb­ne, wyźre­bio­ne, jało­we)
 • mł.kl.W – licz­ba kla­czy wpi­sa­nych w danym roku do czę­ści wstęp­nej księ­gi stad­nej danej rasy (źreb­ne lub wyźre­bio­ne)
 • og.G – licz­ba ogie­rów star­szych wpi­sa­nych w poprzed­nich latach do księ­gi głów­nej danej rasy, pod­da­nych prze­glą­dom w danym roku
 • mł.og.G – licz­ba ogie­rów wpi­sa­nych w danym roku do czę­ści głów­nej księ­gi stad­nej danej rasy
 • źreb.hod. – licz­ba źre­biąt speł­nia­ją­cych warun­ki wpi­su do czę­ści głów­nej lub wstęp­nej księ­gi stad­nej danej rasy, uro­dzo­nych w danym roku (zawie­ra klacz­ki z jed­no­stron­nym pocho­dze­niem, speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi wstęp­nej)
 • źreb.niehod. – licz­ba źre­biąt nie­speł­nia­ją­cych warun­ków wpi­su do czę­ści głów­nej lub wstęp­nej księ­gi stad­nej danej rasy, uro­dzo­nych w danym roku
 • og.kryjące – licz­ba ogie­rów danej rasy, któ­re w danym roku pokry­ły co naj­mniej 1 klacz
 • śr.krycie – śred­nia licz­ba pokry­tych kla­czy przy­pa­da­ją­ca na 1 ogie­ra danej rasy użyt­ko­wa­ne­go roz­pło­do­wo
 • * księ­gi stad­ne zamknię­te dla kla­czek uro­dzo­nych od matek NN od 2014 r.

Fot. Paulina PeckielMarzena Woźbińska

Rasa małopolska

Konie rasy mało­pol­skiej powsta­ły głów­nie na pod­ło­żu austro-węgierskich ras pół­krwi arab­skiej i angiel­skiej. Są to konie pół­krwi anglo­arab­skiej typu wszech­stron­nie użyt­ko­we­go. Używane są jako konie wierz­cho­we i rekre­acyj­ne, cho­ciaż część nada­je się do spor­tu wyczy­no­we­go. Wykorzystywane są do lek­kich zaprzę­gów. Zachowały one czę­ścio­wo uro­dę koni arab­skich i ich łagod­ne uspo­so­bie­nie, są wytrzy­ma­łe i dobrze wyko­rzy­stu­ją paszę.
W gospo­dar­stwach pry­wat­nych hodu­je się je w woje­wódz­twach południowo-wschodnich.

 20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
kl.G8337368909519361.0331.2391.3301.4021.6511.4231.3701.5551.5881.6521.7251.854
mł.kl.G169148150169195174120190204282211223287244241219241
kl.W344456736685207134183255251290334349498589549
mł.kl.W4312614131417202542324749376988
og.G9475101105105102118123146162247277315317300295349
mł.og.G553614131411181719212478
źreb.hod.*5144444705294835956638017681.1549761.132886680776843923
źreb.niehod.*1041041051051137394106115209190b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.
og.kryjące9796104107117109 172194231201228288279266238 
śr.krycie9,2610,149,739,68,508,72 9,978,3111,3311,5611,2313,1414,7714,0112,14 

Rasa wielkopolska

Konie rasy wiel­ko­pol­skiej pocho­dzą od koni poznań­skich, tra­keń­skich i wschod­nio­pru­skich, czę­sto z dole­wem peł­nej krwi angiel­skiej, rza­dziej hano­wer­skiej. Jako konie pół­krwi angiel­skiej są typu wszech­stron­nie użyt­ko­we­go, głów­nie nada­ją się do użyt­ko­wa­nia wierz­cho­we­go i spor­to­we­go. Część z nich uży­wa­na jest do rekre­acji i zaprzę­gów.
W gospo­dar­stwach pry­wat­nych hodu­je się je głów­nie w woje­wódz­twach zachod­nich.

 20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
kl.G5465927188208139691.2181.5391.7001.8441.8872.1612.3102.9873.2893.2983.461
mł.kl.G156126160136222168219186177222296239328335285402556
kl.W585792991091711603123975096147137989941.0761.0871.057
mł.kl.W242013202115242130333439558780161189
og.G40494754405364757787180260283272307323425
mł.og.G51425113377111369617
źreb.hod.*5185134884714205547187838941.1061.2891.3231.4451.2531.3061.7761.867
źreb.niehod.*233104194221223126153170218323325b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.
og.kryjące455865647076 120145157158225241255269290 
śr.krycie13,5314,1013,2013,169,9710,08 10,1010,9010,7912,7010,5512,518,4211,6012,60 

Rasa polski koń szlachetny półkrwi

Konie rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi powsta­ły z krzy­żo­wa­nia koni róż­nych ras szla­chet­nych, głów­nie wiel­ko­pol­skich i mało­pol­skich z koń­mi zagra­nicz­nych ras pół­krwi. Konie sp są w typie wierz­cho­wym, rza­dziej zaprzę­go­wym. Użytkuje się je w spo­rcie i rekre­acji.
Występują na tere­nie całe­go kra­ju.

 20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
kl.G8868951.0331.1061.1201.2691.6991.9702.1742.1812.3032.3952.4312.5992.8632.7042.609
mł.kl.G353309346310316325199316307414407411554547460638522
kl.W6763868993136325238279320428526509552581602608
mł.kl.W2921282527121624234560508578117162115
og.G185203205222207229267296268263477605602628642668736
mł.og.G1422252514191822374127454863476677
źreb.hod.*9248638638978251.0981.4061.4681.6752.0652.4962.4982.5422.1992.2662.7932.579
źreb.niehod.*646644590676636340382433451677697b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.
og.kryjące161183182192195189 316362388406480510608550592 
śr.krycie10,209,5511,219,148,497,86 8,228,529,029,4611,2710,248,5011,4810,41 

Rasa śląska

Konie rasy ślą­skiej są naj­ma­syw­niej­szym w Polsce typem konia pół­krwi angiel­skiej. Powstały one głów­nie przy udzia­le rasy olden­bur­skiej i czę­ścio­wo wschodnio-fryzyjskiej. Zasadniczo jest to typ konia zaprzę­go­we­go, jed­nak­że w zależ­no­ści od stop­nia dole­wu peł­nej krwi angiel­skiej, jest on z powo­dze­niem użyt­ko­wa­ny wierz­cho­wo i spor­to­wo.
W gospo­dar­stwach pry­wat­nych hodu­je się je w woje­wódz­twach południowo-zachodnich.

 20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
kl.G1.4211.3411.2871.2431.1321.1901.1921.2071.1931.136981900867861918944961
mł.kl.G32130328825227425215119116323518816417114812386124
kl.W4952548078122184188194261291290414429470483529
mł.kl.W1213111414111713163137323235615549
og.G188205195190162184186204181183267283242240249245301
mł.og.G2318212313152120192932343428211533
źreb.hod.*1.2151.1081.0109698449468899739821.0901.1291.040885626562533583
źreb.niehod.*284268266291251164172214232354443b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.
og.kryjące208204212208211206 247251266239233213202245199289
śr.krycie14,1913,9014,4813,5617,7611,79 12,6412,3714,0015,8717,8818,1419,6219,4417,4419,11

Rasa polski koń zimnokrwisty

Konie rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty powsta­ły przy domi­nu­ją­cym udzia­le ogie­rów ardeń­skich i bel­gij­skich. Są to konie o dużej i śred­niej masie cia­ła, typu pocią­go­we­go. Ze wzglę­du na swo­ją masę i dobre umię­śnie­nie – oprócz użyt­ko­wa­nia pocią­go­we­go są dosko­na­łym mate­ria­łem rzeź­nym, głów­nie na rynek wło­ski.
Konie zim­no­krwi­ste wystę­pu­ją z dużym nasi­le­niem w woje­wódz­twach pół­noc­nych, pólnocno-wschodnich i cen­tral­nych.

 20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
kl.G5.6195.5615.8105.8955.5905.5845.6215.4245.0965.2414.5954.2074.4003.9374.2844.3754.404
mł.kl.G1.2631.1891.3131.2951.3371.4001.4131.1711.1501.3581.3291.0541.025967774762775
kl.W7398491.0401.1601.2091.3831.3091.4661.9151.8762.1062.0351.9171.9642.3562.2662.266
mł.kl.W2352442852112422833093092.84438425417470423432466455
og.G1.4841.5441.7931.8551.7911.8731.9413.1472.2152.2452.6592.5962.1252.0081.8051.6581.525
mł.og.G338283272218348294275234341337406564594429389444417
źreb.hod.13.91213.56614.07815.44215.18616.34117.33418.08917.81123.62720.01916.41512.1218.2524.7515.1705.362
źreb.niehod.7.3737.2887.8758.8838.86110.04010.71411.86411.33217.74015.036b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.
og.kryjące1.6961.8281.9521.9491.8501.930 2.4342.7192.6672.4352.4922.2241.9021.7521.5721.495
śr.krycie16,1715,9617,0716,4017,0417,15 19,2319,3424,1625,0427,5431,2232,0529,1530,0431,42

Rasa arden polski

Konie rasy arden pol­ski powsta­ły z koja­rze­nia zagra­nicz­nych arde­nów na tery­to­rium Polski. Największy wpływ mia­ły i nadal mają: arde­ny szwedz­kie, fran­cu­skie i bel­gij­skie. Dopuszcza się 1 przod­ka zim­no­krwi­ste­go w 3 poko­le­niu po stro­nie matecz­nej. Polskie arde­ny to typ konia cięż­kie­go, masyw­ne­go, jed­nak cha­rak­te­ry­stycz­ną ich cechą jest jakość cho­du. Mają dłu­gi wykrok w stę­pie i dyna­micz­ny, ela­stycz­ny ruch w kłu­sie dzię­ki cze­mu świet­nie nada­ją się do użyt­ko­wa­nia zaprzę­go­we­go, głów­nie w agro­tu­ry­sty­ce.
Rasa ta jest naj­młod­szą rasą koni w Polsce i w związ­ku z tym typ pol­skie­go arde­na nie jest jesz­cze jed­no­li­ty.

 2018201720162015
kl.G15511810568
mł.kl.G53583455
og.G64625229
mł.og.G29262528
źreb.hod.215165147140
źreb.niehod.7620
og.kryjące79715117
śr.krycie16,5616,0618,59 15,76

Rasa huculska

Konie rasy hucul­skiej są pry­mi­tyw­ną rasą gór­ską, powsta­łą we wschod­nich Karpatach. Są wytrzy­ma­łe, żywot­ne i dziel­ne. Hucuły wyko­rzy­stu­je się jako konie wierz­cho­we i jucz­ne, cho­ciaż nada­ją się rów­nież do lek­kich zaprzę­gów. Użytkowane są rów­nież w hipo­te­ra­pii i agro­tu­ry­sty­ce.
Hucuły, ze wzglę­du na uni­kal­ne cechy, sta­no­wią bez­cen­ną rezer­wę gene­tycz­ną.

 20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
kl.G1.3361.2831.4071.3611.2681.2801.2411.2111.1721.172925840734644426500435
mł.kl.G1701302032002231872052051912091951751621461487980
og.G147161166178168169169174163149190146122114967779
mł.og.G10012886812171924213323242820
źreb.hod.800779739795651662603678654748668620445358336328285
źreb.niehod.33192639324045505365b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.
og.kryjące154152169164142156 1791821821741551471291148293
śr.krycie8,208,097,837,277,887,19 5,115,816,487,147,637,277,277,637,187,48

Rasa konik polski

Konie rasy konik pol­ski są pry­mi­tyw­ną, rodzi­mą rasą koni powsta­łą na pod­ło­żu dzi­kie­go konia – tar­pa­na. Jak wszyst­kie rasy wytwo­rzo­ne pod sil­nym wpły­wem warun­ków natu­ral­nych, są wytrzy­ma­łe, dłu­go­wiecz­ne, dosko­na­le wyko­rzy­stu­ją paszę oraz są odpor­ne na nie­sprzy­ja­ją­ce warun­ki byto­wa­nia. Ich maść mysza­ta ma cha­rak­te­ry­stycz­ną prę­gę grzbie­to­wą. Używane są do lek­kich zaprzę­gów oraz pod sio­dłem, szcze­gól­nie dla mło­dzie­ży.
Podobnie jak hucu­ły koni­ki pol­skie, ze wzglę­du na uni­kal­ne cechy, sta­no­wią bez­cen­ną rezer­wę gene­tycz­ną.

 20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
kl.G1.2981.2091.2291.100974819861814748612561505458358404368404
mł.kl.G14918824020122221516515916317213310992100916044
og.G14614515115513914714214212711817314210797887489
mł.og.G12149511111714162620213627211914
źreb.hod.1108998958864751604628602548513467441280218198181218
źreb.niehod.41153036353035443943b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.
og.kryjące159163168162158152 165177166159134135113978992
śr.krycie10,179,379,427,977,777,70 7,525,575,575,725,855,134,954,544,515,01

Kuce i konie małe

Kuce i konie małe są to konie róż­nych ras do 148 cm wzro­stu – kuce i do 156 cm konie małe. Polski Związek Hodowców Koni od 2000 roku pro­wa­dzi „Rejestr kuców i koni małych” do któ­re­go wpi­sy­wa­ne są kuce i konie małe ras kra­jo­wych (np. kuc feliń­ski) i zagra­nicz­nych (np. kuc walij­ski, haflin­ger, kuc sze­tlandz­ki, con­ne­ma­ra itd.). Od 2011 roku pro­wa­dzo­na jest „Polska księ­ga stad­na kuców”.

 • od roku 2011: Księga stad­na kuców
 • Lata 2002 – 2010: Rejestr kuców (do 148 cm) i koni małych (149 – 156 cm)
 2018201720162015201420132011201020092008200720062005200420032002
kl.G80748092699154600 695771697747787745699
mł.kl.G202617322336897188130129186152124207169
og.G65575558404525397 402350284289237245243
mł.og.G151411187935584774717975476069
źreb.hod.253244236251219287211339 1.504962789648576788755
źreb.niehod.719707695741659856781753 b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.b.d.
og.kryjące545345464231358418379340331288288241254287
śr.krycie4,264,773,804,463,503,394,373,905,265,464,384,914,534,114,133,60
Hodowca i Jeździec