Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni

 

Historia roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni się­ga począt­ku lat 90-tych, kie­dy obo­wią­zu­ją­cą nazwą były jesz­cze Czempionaty Młodych Koni.

MPMK są jed­ną z naj­waż­niej­szych prób hodowlano-selekcyjnych dla koni w Polsce, dzię­ki któ­rej, obok prób dziel­no­ści, wyni­ków spor­to­wych i wyści­gów kon­nych, konie mogą uzy­skać wpis do Księgi Stadnej. Są naj­bar­dziej wia­ry­god­ną meto­dą oce­ny war­to­ści hodow­la­nej repro­duk­to­rów, spo­rzą­dza­ną na pod­sta­wie wyni­ków spor­to­wych potom­stwa.

Obecnie jest to corocz­ny prze­gląd naj­lep­szych koni 4‑, 5- i 6‑letnich, hodow­li pol­skiej (kla­cze, ogie­ry i wała­chy) oraz zagra­nicz­nej (kla­cze i ogie­ry), orga­ni­zo­wa­ny wspól­nie przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki, przy współ­udzia­le Agencji Nieruchomości Rolnych.

MPMK obej­mu­ją współ­za­wod­nic­two w 5 dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, a są to: sko­ki przez prze­szko­dy, ujeż­dże­nie, WKKW, powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi oraz „naj­młod­sze” spor­to­we (daw­niej dłu­go­dy­stan­so­we) raj­dy kon­ne. W dys­cy­pli­nie sko­ków MPMK obej­mu­ją dodat­ko­wo rocz­nik koni 7‑letnich.

Ważne informacje

Lista lekarzy weterynarii

Lista leka­rzy PZHK upraw­nio­nych do bada­nia pora­że­nia krta­ni u ogie­rów sta­ra­ją­cych się o wpis do księ­gi oraz bada­nia pod kątem cho­rób i wad unie­moż­li­wia­ją­cych wpis do ksiąg stad­nych

Bonitacja ogierów po alternatywnych próbach dzielności

PZHK infor­mu­je, że od roku 2010 ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia użyt­ko­we w Mistrzostwach Polski Młodych Koni, mogą zostać zbo­ni­to­wa­ne przez Komisję Kwalifikacyjną oko­ło pół godzi­ny po zakoń­cze­niu MPMK. Aby ogie­ry te zosta­ły dopusz­czo­ne do roz­ro­du, muszą być rów­nież pod­da­ne bada­niu na pora­że­nie krta­ni przez jed­ne­go z wybra­nych leka­rzy wete­ry­na­rii oraz mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po rodzi­cach. Opłata za tę oce­nę wyno­si 200 zł.

  • Wymagania sta­wia­ne ogie­rom do wpi­su do księ­gi stad­nej na pod­sta­wie wyni­ków MPMK

Rejestracja koni zagranicznych w MPMK

Zainteresowanym hodow­com i wła­ści­cie­lom koni przy­po­mi­na­my, że wszyst­kie kla­cze i ogie­ry hodow­li zagra­nicz­nej, zgła­sza­ne do eli­mi­na­cji Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz zakwa­li­fi­ko­wa­ne do MPMK, muszą zostać wcze­śniej ziden­ty­fi­ko­wa­ne przez odpo­wied­ni OZHK/WZHK oraz muszą być wpi­sa­ne do Centralnej Bazy Koniowatych PZHK.
Konie nie wpi­sa­ne do bazy PZHK nie zosta­ną dopusz­czo­ne do udzia­łu w MPMK.

Hodowca i Jeździec