Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2011

 

Regulamin rozgrywania MPMK w 2011 r.

Terminy

Ujeżdżenie 25 – 27 sierp­nia 2011 Wrocław – Partynice
Skoki przez prze­szko­dy 26 – 28 sierp­nia 2011 Wrocław – Partynice
Sportowe raj­dy kon­ne 16 – 18 wrze­śnia 2011 SK Gieniusze
WKKW 23 – 25 wrze­śnia 2011 Strzegom
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi 14 – 16 paź­dzier­ni­ka 2011 Myślęcinek – Bydgoszcz

 Propozycje

Druki

Kwalifikacje

Wyniki

Filmy

Zapraszamy do oglą­da­nia prze­jaz­dów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu i sko­kach przez prze­szko­dy. Udostępniamy fil­my pre­zen­tu­ją­ce pierw­sze 3 miej­sca w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej dla koni hodow­li pol­skiej i zagra­nicz­nej.

Galeria zdjęć

Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2011

Polski Związek Hodowców Koni nagro­dzi kwo­tą 3.000 zł wła­ści­cie­li koni pol­skiej hodow­li (wpi­sa­nych do ksiąg: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi), któ­re wystar­tu­ją w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w 2011 i osią­gną nastę­pu­ją­ce wyni­ki:

  • Ujeżdżenie i sko­ki przez prze­szko­dy – start w fina­le danej kate­go­rii wie­ko­wej
  • WKKW – wynik koń­co­wy nie wyż­szy niż 65 punk­tów kar­nych

Terminy

Ujeżdżenie 03 – 07 sierp­nia 2011 Verden (Niemcy)
Długodystansowe raj­dy kon­ne 18 – 19 sierp­nia 2011 Compiégne (Francja)
Skoki przez prze­szko­dy 22 – 25 wrze­śnia 2011 Lanaken (Belgia)
WKKW 20 – 23 paź­dzier­ni­ka 2011 Le Lion d’Angers (Francja)

Propozycje

Hodowca i Jeździec