Procedury wydawania Świadectw zootechnicznych

Polski Związek Hodowców Koni przedstawia procedurę wydawania „Świadectw zootechnicznych” na materiał biologiczny wprowadzany do obrotu i druków „Zaświadczeń o dokonaniu inseminacji”.

Podstawa prawna

Procedura została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 Rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt z dnia 8 czerwca 2016 r.;
 2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu (tekst mający znaczenie dla EOG);
 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/602 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/717 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu;
 4. USTAWA z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Dz.U. 2021 Poz. 36;
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasieniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach. Poz. 2361

PROCEDURA
wydawania „Świadectw zootechnicznych”
dla stacji pobierania i przechowywania nasienia oraz stacji przechowywania nasienia ogierów (zwanych dalej stacjami nasienia), upoważnionych przez PZHK

 1. Świadectwa zootechniczne wydawane są przez OZHK/WZHK dla upoważnionej przez PZHK (wymienionej w załączniku do programu hodowli) stacji nasienia dla ogierów wpisanych/uznanych do naszych ksiąg.
 2. Stacja nasienia składa do właściwego OZHK/WZHK pisemny wniosek o wydanie „Świadectw zootechnicznych” (zał. 1) przedkładając listę ogierów, których nasienie zdeponowano w stacji. Stacja nasienia bez zbędnej zwłoki informuje OZHK/WZHK o wszelkich zmianach na liście ogierów (nasienie od nowych ogierów, brak nasienia ogiera w ofercie stacji).
 3. Rodowody ogierów, których nasienie znajduje się w stacji nasienia muszą być zarejestrowane w PZHK i znajdować się w bazie danych PZHK.
 4. OZHK/WZHK sprawdza dostarczoną listę ogierów w bazie PZHK i na liście zamieszczonej na stronie www.pzhk.pl.
 5. OZHK/WZHK drukuje z bazy „Świadectwa zootechniczne dla materiału biologicznego/nasienia ogierów uznanych/dopuszczonych do ksiąg prowadzonych przez PZHK”.
 6. Stacja nasienia wnosi jednorazową opłatę w kwocie 50 zł za jedno „Świadectwo zootechniczne”.
 7. Stacja nasienia wydaje do każdej porcji nasienia kopię wydanego z OZHK/WZHK „Świadectwa zootechnicznego” uzupełniając o dane dotyczące nasienia oraz stempluje pieczęcią stacji i podpisuje.

PROCEDURA
wydawania „Świadectw zootechnicznych” przez OZHK/WZHK
dla stacji nasienia ogierów nieupoważnionych przez PZHK

 1. Świadectwa zootechniczne wydawane są przez OZHK/WZHK dla stacji nasienia, dla ogierów wpisanych/uznanych do naszych ksiąg. Wnioskująca stacja powinna być zarejestrowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (wymagane przedłożenie decyzji PIW). Informacja o prowadzeniu działalności znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.
 2. Podmiot musi posiadać zgodę MRiRW na prowadzenie działalności.
 3. Stacja nasienia składa do właściwego OZHK/WZHK pisemny wniosek o wydanie „Świadectwa zootechnicznego” dla każdej partii nasienia ogiera.
 4. Rodowód ogiera, którego nasienie znajduje się w stacji nasienia musi być zarejestrowane w PZHK i znajdować się w bazie danych PZHK.
 5. OZHK/WZHK sprawdza dane ogiera w bazie PZHK i na liście zamieszczonej na stronie www.pzhk.pl.
 6. OZHK/WZHK drukuje z bazy „Świadectwo zootechniczne” dla materiału biologicznego/nasienia ogierów uznanych/dopuszczonych do ksiąg prowadzonych przez PZHK, uzupełniając o dane dotyczące nasienia ogiera oraz stempluje pieczęcią OZHK/WZHK i podpisuje.
 7. Stacja nasienia wnosi każdorazowo opłatę w kwocie 50 zł za jedno „Świadectwo zootechniczne”.
 8. Stacja nasienia wydaje do każdej porcji nasienia „Świadectwo zootechniczne” wydane przez OZHK/WZHK.

PROCEDURA
wydawania druków „Zaświadczeń o dokonaniu inseminacji”
dla stacji nasienia ogierów

 1. Druki „Zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy” wydawane są przez OZHK/WZHK dla stacji nasienia, dla ogierów wpisanych/uznanych do naszych ksiąg.
 2. Druki są wydawane na podstawie złożonego wniosku (zał. 1), przed dokonaniem inseminacji.
 3. O wydanie druków „Zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy” może wystąpić lekarz inseminujący klacz, jeżeli posiada pisemne upoważnienie właściciela nasienia i dokumenty na powierzone do inseminacji nasienie, czyli „Świadectwo zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym” oraz „Świadectwo zootechniczne”.
 4. Druki „Zaświadczeń sztucznego unasienniania klaczy” stacja nasienia dołącza do sprzedawanego nasienia w ilości zgodnej z ilością sprzedawanego nasienia oraz dołącza „Świadectwo zootechniczne”.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasieniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach. Poz. 2361 i programami hodowlanymi koni: „Jedną część oryginału zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy wystawianego bezpośrednio po zabiegu przez podmiot wykonujący usługi w zakresie sztucznego unasienniania, otrzymuje właściciel klaczy, a druga część oryginału jest przekazywana podmiotowi prowadzącemu księgę hodowlaną lub rejestr, do których jest wpisany ogier – dawca nasienia.”
 5. Osoba uprawniona do dokonania inseminacji wypełnia druk po dokonaniu inseminacji.

PROCEDURA
wydawania druków „Zaświadczeń o dokonaniu inseminacji”
dla osoby fizycznej, która zakupiła nasienie poza granicą kraju

 1. O wydanie druków „Zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy” może wystąpić osoba fizyczna, która zakupiła nasienie poza granicą kraju, przedstawiając dokumenty „Świadectwo zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym” oraz „Świadectwo zootechniczne”.
 2. Druki „Zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy” wydawane są przez OZHK/WZHK dla ogierów wpisanych/uznanych do naszych ksiąg.
 3. Druki są wydawane na podstawie złożonego wniosku (zał. 1), przed dokonaniem inseminacji.
 4. O wydanie druków „Zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy” może wystąpić lekarz inseminujący klacz, jeżeli posiada pisemne upoważnienie właściciela nasienia i dokumenty na powierzone do inseminacji nasienie, czyli „Świadectwo zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym” oraz „Świadectwo zootechniczne”.

Podmioty upoważnione przez PZHK do wydawania świadectw zootechnicznych:

Centra pozyskiwania nasienia

 1. Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Stadnina Koni „Białka”
  Białka 6, 22-300 Krasnystaw
 2. Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.
  ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
 3. Anawet Sp. z o.o.
  ul. Spółdzielcza 3, 62-800 Kalisz
 4. INVIVET Sp. z o.o.
  ul. A. Martyniaka 16, 10-763 Olsztyn
 5. Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
  Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski
 6. Bank Przechowywania Nasienia Mrożonego Koni przy Stadninie Koni Michałów Sp. z o.o.
  SK Michałów, 28-411 Michałów
 7. Centrum Rozrodu Koni – Stacja Produkcji Nasienia, Stado Ogierów w Łącku Sp. z o. o.
  ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
 8. MM Brothers Sp. z o.o.
  ul. Anieli Krzywoń 1, 41-922 Radzionków
 9. Stacja Ogierów Verso La Natura, NC HORSES Natalia Czernik
  Warnik 29, 72-001 Kołbaskowo
 10. Megavet Horse Łukasz Oktawiec
  Grzegorzów 10a, 59-407 Mściwojów

Centra przechowywania nasienia

 1. Kim-Konsult Izabela Mizera
  ul. Kasztanowa 10, 58-521 Jeżów Sudecki
 2. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
  ul. Krakowska 1, działka 427/37, 31-083 Balice k/Krakowa
 3. Centrum Rozrodu Koni- Stacja Produkcji Nasienia, Stado Ogierów w Łącku Sp. z o. o.
  ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
 4. Bank Przechowywania Nasienia Mrożonego Koni przy Stadninie Koni Michałów Sp. z o.o.
  SK Michałów, 28-411 Michałów
 5. Anawet Sp. z o.o.
  ul. Spółdzielcza 3, 62-800 Kalisz
 6. Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.
  ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
 7. Megavet Horse Łukasz Oktawiec
  Grzegorzów 10a, 59-407 Mściwojów
 8. INVIVET Sp. z o.o.
  ul. Martyniaka 16, 10-673 Olsztyn

Uwagi

 1. Każde nasienie nowo zakupione powinno być zaopatrzone w „Świadectwo zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym” oraz „Świadectwo zootechniczne”.
 2. W każdym wątpliwym przypadku możemy zlecić badanie DNA na koszt właściciela. Zdarzają się przypadki zamiany nasienia.
 3. Zgłaszający źrebię do identyfikacji powinien przedłożyć w przypadku koni hodowlanych obowiązujące „Świadectwo pokrycia klaczy” / „Zaświadczenie sztucznego unasienniania klaczy”. Jeżeli takich nie posiada to pochodzenie potwierdza badaniem DNA (dotyczy koni hodowlanych).

Pliki

Scroll to Top