Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje

Druki ARiMR do zgłaszania zdarzeń dotyczących koniowatych

FAQ
czyli najczęściej zadawane pytania
dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych

Od 6 stycznia 2023 r. zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r. i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. Komputerową Bazę Danych Koniowatych prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komputerowa baza danych będzie wykorzystywana m.in. do ustalenia miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt.

Obowiązki związane z identyfikacją koniowatych zostały ustawą nałożone na działające do tej pory podmioty, tj: Polski Związek Hodowców Koni i inne uprawnione Związki, jak PKWK, Związek Trakeński, Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków, które dokonają następujących czynności:

 • zastosowanie środka identyfikacji transponder/ lub inne środki identyfikacji (metody alternatywne np. badanie markerów genetycznych)
 • opis słowny i graficzny koniowatego
 • wydanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego do 12-go miesiąca życia
 • przekazywanie danych m.in. o dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

Wybrane dane z bazy PZHK i z baz innych Związków Hodowców Koni będą przekazywane i gromadzone w Komputerowej Bazy Danych ARiMR. Np. takie dane jak: UELN, numer transpondera, nazwa, płeć, data urodzenia, data wydania dokumentu, informacja czy koniowaty jest przeznaczony do uboju, dane z dokumentu identyfikacyjnego koniowatego.

Ustawa dotyczy posiadaczy i właścicieli wszystkich koniowatych, a także posiadaczy bydła, trzody chlewnej, drobiu, kóz, owiec, jeleniowatych i wielbłądowatych, a także rzeźni i zakładów utylizacyjnych.
Ustawa obejmuje także związki i podmioty prowadzące księgi hodowlane koniowatych: PKWK, Związek Trakeński, Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków.

Jest to numer identyfikacyjny (numer producenta) nadawany przez ARiMR w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym, systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który posiadacz / właściciel koniowatego powinien uzyskać w ARiMR. Nadanie numeru i wpis do ewidencji producentów są czynnością łączną, które dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej. Numer identyfikacyjny jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego. Aby możliwe było zarejestrowanie siedziba stada (miejsca, w którym przebywają zwierzęta), niezbędne jest uprzednie uzyskanie numeru identyfikacyjnego. Informacje o sposobie i zasadach wpisu podmiotów do ewidencji producentów dostępne są na stronie www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.

Ewidencja producentów jest największym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zbiorem referencyjnym, który ewidencjonuje dane wszystkich podmiotów, objętych obowiązkiem identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz uczestniczących w niefinansowych, we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Numer ten jest obowiązkowy dla posiadacza zwierząt, a zalecany dla właściciela, którego uzyskanie pozwoli również właścicielowi na wgląd do Komputerowej Bazy Danych ARiMR do przeglądania danych swoich zwierząt.

Zatem każdy producent, będący posiadaczem zwierząt lub zainteresowany uczestnictwem w niefinansowanych, we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jest zobowiązany do uzyskania numeru identyfikacyjnego oraz wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zgodnie z art. 65 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r., posiadacz koniowatego ma 3 miesiące (od wejścia w życie Ustawy, czyli 6.01.2023 r.) na uzyskanie numeru identyfikacyjnego oraz zgłoszenie kierownikowi biura powiatowego ARiMR miejsca, w którym przebywają zwierzęta, w celu zarejestrowania i nadania numeru siedziby stada, w której utrzymuje koniowate. Zaleca się, aby bez zbędnej zwłoki w pierwszej kolejności wystąpić o nadanie numeru identyfikacyjnego (jeżeli posiadacz koniowatego jeszcze go nie posiada), a po nadaniu tego numeru, złożyć wiosek o nadanie numeru siedzibie stada.

 1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 ze zm.), zwana dalej ustawą;
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2679).

Po uzyskaniu wpisu w ewidencji producentów oraz numeru identyfikacyjnego, każdy ww. posiadacz zwierzęcia, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ma obowiązek zarejestrowania miejsca przebywania zwierząt = siedziba stada.
https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow

Wpis do ewidencji producentów oraz z nim związany numer identyfikacyjny, można uzyskać składając wniosek o wpis do ewidencji producentów do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania producenta.
Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem e-PUAP. Wraz z nadaniem przez ARiMR numeru EP przyznany zostaje login i hasło do komputerowej bazy ARiMR. W następnym kroku można elektronicznie poprzez aplikację IRZplus złożyć wniosek o nadanie numeru siedziby stada i zgłosić koniowate przebywające w tej siedzibie.
Lista oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, gdzie można złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów:
https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

Formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz z załącznikami dostępne są:

Lista oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

Przypisanie koniowatego do danego rodzaju działalności (art. 65 Ustawy SIRZ 4.11.2022 r.) nie jest UJAWNIENIEM

Każdy koniowaty, którego posiadacz chce przypisać do działalności musi być zidentyfikowany, posiadać już nadany numer UELN i dokument identyfikacyjny.

Posiadacz koniowatego, w tym posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, posiadający numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy zmienianej w art. 57, składa wniosek o nadanie siedzibie stada numeru, o którym mowa w art. 15 ust. 1, oraz zgłasza do komputerowej bazy danych koniowate utrzymywane w tej siedzibie stada w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Posiadacz koniowatego, w tym posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, nieposiadający numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12 ustawy zmienianej w art. 57, po nadaniu tego numeru składa wniosek o nadanie siedzibie stada numeru, o którym mowa w art. 15 ust. 1, oraz zgłasza do komputerowej bazy danych koniowate utrzymywane w tej siedzibie stada w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Każdego koniowatego, który do tej pory nie został zidentyfikowany, należy zgłosić rejestru. W zależności od wieku koniowatego wybieramy zgłoszenie koniowatego do rejestru – urodzenie (w terminie 3 miesięcy od daty urodzenia) lub jeżeli jest to starszy koń, w wieku powyżej roku, do tej pory niezidentyfikowany, wybieramy zgłoszenie koniowatego do rejestru – UJAWNIENIE.

UJAWNIENIE – dotyczy koniowatych starszych niż 1 rok, do tej pory niezidentyfikowanych, bez nadanego numeru UELN, bez dokumentu identyfikacyjnego, lub koniowatych oznakowanych i z dokumentami identyfikacyjnymi, ale nie zgłoszonych w odpowiednim polskim związku hodowców koni. Takiego koniowatego należy zgłosić do rejestru w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości przez odpowiedni związek.

Posiadacz koniowatego – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która odpowiada za koniowate, w tym w ograniczonym czasie (z wyłączeniem lekarzy weterynarii). Jego obowiązkiem jest uzyskanie w ARiMR numeru identyfikacyjnego/ numeru producenta EP i zgłoszenie siedziby stada, czyli miejsca (adres), w którym przebywają koniowate. Posiadacz jest to np. właściciel stajni, ośrodka jeździeckiego, stadniny. Nie musi być właścicielem koniowatych.

Posiadacz może dokonywać zgłoszeń zdarzeń koniowatych po upoważnieniu go przez właściciela (umowa) zgodnie z art. 3 Rozporządzenia UE 2021/963, które mówi:
Podmiot zajmujący się zwierzęciem koniowatym, który nie jest właścicielem ani jednym z właścicieli tego zwierzęcia, działa zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu w imieniu właściciela lub przedstawiciela właścicieli zwierzęcia koniowatego i w porozumieniu z tym właścicielem lub przedstawicielem (umowa).
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy posiadacz koniowatego dokonuje zgłoszeń zdarzeń dotyczących koniowatego, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionej przez ARiMR aplikacji IRZPlus.

Właściciel koniowatego – oznacza osobę fizyczną lub prawną /lub osoby fizyczne lub prawne posiadające/ posiadającą prawo własności do zwierzęcia koniowatego.
Zalecane jest, aby właściciel (jeżeli nie jest jednocześnie posiadaczem siedziby stada) uzyskał w ARiMR numer identyfikacyjny producenta. Dzięki temu otrzyma dostęp do Komputerowej Bazy Danych ARiMR i wgląd do danych swoich koniowatych.

Działalność to siedziba stada, rzeźnia, zakład przetwórczy, spalarnia.

Jest to jeden z rodzaju działalności, typu chów/hodowla- obejmująca wszelkie pomieszczenia, strukturę lub – w przypadku chowu lub hodowli na wolnym powietrzu – środowisko lub miejsce, w którym – tymczasowo lub stale – utrzymywane są zwierzęta. Posiadacz zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR miejsce, w którym przebywają zwierzęta, w celu zarejestrowania i nadania numeru siedziby stada. Należy pamiętać, że zgłoszenie siedziby stada należy zgłosić nie później niż w dniu wprowadzenia do niej pierwszego zwierzęcia gospodarskiego.

Siedziba stada – miejsce, gdzie prowadzi się:

 • chów i hodowlę
 • wypas zwierząt
 • miejsce gromadzenia zwierząt
 • obrót zwierząt, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt
 • siedzibę stada, w której dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa lub na użytek własny
 • targ
 • wystawę
 • pokaz
 • konkurs zwierząt
 • Cyrk objazdowy
 • grupę tresowanych zwierząt

Siedzibę stada zgłasza posiadacz koniowatego/tych, po uprzednim otrzymaniu numeru EP (jeżeli go jeszcze nie uzyskał) (patrz pyt. 1, 2, 3, 4).

Zgłoszenia można dokonać:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji IRZPlus
 • w formie papierowej:
  • osobiście – zgłosić się do biura powiatowego ARiMR właściwego dla adresu wskazanego w ewidencji producentów,
  • pocztą – przesłać wniosek na adres biura powiatowego ARiMR właściwego dla adresu wskazanego w ewidencji producentów.

Zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w terminie 3 miesięcy od daty urodzenia (90 dni), a wydanie dokumentu identyfikacyjnego nastąpi wtedy do 12 miesiąca życia.

Urodzenie zgłaszamy:

lub

 • do OZHK/ WZHK, a OZHK/ WZHK w imieniu hodowcy zgłasza do ARiMR – w tym przypadku właściciel/posiadacz dołącza kopię oświadczenia o skorzystaniu z pośrednictwa tego związku hodowców do działania w jego imieniu.

Zwierzę zarejestrowane w innym niż polski związek hodowlany:

Zgłoszenia dokonuje się bezpośrednio do Związków Hodowców Koni, których zadaniem jest potwierdzenie tożsamości takiego koniowatego z jego dokumentem identyfikacyjnym i wprowadzenie jego danych do bazy.

 1. zgłoszenie urodzenia źrebięcia jest kierowane do zagranicznego związku, który ma wydać dokument identyfikacyjny;
 2. związek zagraniczny identyfikuje źrebię, wydaje i doręcza dokument identyfikacyjny/ lub gdy koniowaty jest sprowadzony z innego kraju i już ma zagraniczny dokument identyfikacyjnym;
 3. właściciel zgłasza się z tym dokumentem identyfikacyjnym do PZHK w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego dokumentu;
 4. PZHK dokonuje sprawdzenia tożsamości konia (termin nie jest określony);
 5. po sprawdzeniu tożsamości konia PZHK niezwłocznie wprowadza dane dotyczące tego dokumentu do Komputerowej Bazy Danych ARiMR.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o SIRZ w przypadku koniowatego urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzecz-pospolita Polska państwa członkowskiego, właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, w terminie 7 dni od dnia doręczenia unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego przekazuje go związkowi hodowców koniowatych, o którym mowa w art. 6 ust. 1, w celu sprawdzenia tożsamości koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia informacji o unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych informacji.

Zgłoszenie koniowatego z UE:

Właściciel/posiadacz koniowatego zgłasza się z dokumentem identyfikacyjnym koniowatego do właściwego związku, który potwierdza tożsamość koniowatego i rejestruje koniowatego w komputerowej bazie danych.

(w systemie IRZplus: zgłoszenie koniowatego do rejestru, w typie zdarzenia: przemieszczenie z UE)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o SIRZ W przypadku przemieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, przekazuje w terminie 7 dni od dnia przemieszczenia koniowatego związkowi hodowców koniowatych unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny w celu sprawdzenia tożsamości koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia informacji o unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych.

Zgłoszenie koniowatego spoza UE:

Właściciel/posiadacz koniowatego zgłasza się z dokumentem identyfikacyjnym koniowatego do właściwego związku, który potwierdza tożsamość koniowatego i rejestruje koniowatego w komputerowej bazie danych.

(w systemie IRZplus: zgłoszenie koniowatego do rejestru, w typie zdarzenia: przemieszczenie z kraju spoza UE)

Art. 42.2 Do wniosku, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia 2021/963, dołącza się tłumaczenie na język polski dokumentów towarzyszących koniowatemu wydanych w państwie trzecim, dokonane przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia nie dołącza się, jeżeli dokumenty te zostały sporządzone w języku angielskim.
Rozporządzenie 963/2021

Artykuł 37 Wniosek o dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych, które wprowadzono do Unii i dopuszczono do obrotu
1. Podmioty zajmujące się koniowatymi, które wprowadzono do Unii z państwa trzeciego, składają wniosek do właści­wego organu miejsca zwykłego pobytu zwierzęcia koniowatego, lub w stosownych przypadkach do jednostki upoważnio­nej, o wydanie unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego lub zarejestrowanie istniejącego dokumentu iden­tyfikacyjnego, o którym mowa w art. 36 niniejszego rozporządzenia, w komputerowej bazie danych w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury celnej do celów dopuszczenia do obrotu określonej w art. 201 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Jeżeli posiadacz ma numer identyfikacyjny EP i nadany numer siedziby stada to musi zgłosić posiadane konie w tej siedzibie stada (w bazie danych jest to: przypisanie koniowatego do działalności).

Tak, obowiązek ten spoczywa na posiadaczu koniowatego (w tym przypadku właścicielu stajni), który nie musi być jednocześnie właścicielem koni.
Właściciel stajni tzw. posiadacz, zgłasza się do ARiMR po numer EP (patrz pyt. 1, 2, 3 ,4). Po uzyskaniu numeru EP zgłasza elektronicznie siedzibę stada do rejestru i składa w komputerowej bazie danych: Zgłoszenie koniowatego do rejestru, w typie zdarzenia: przypisanie do działalności – czyli zgłasza numery koniowatych, które stacjonują w pensjonacie.
Posiadacz koni niebędący właścicielem ma obowiązek dokonywać wszystkich zgłoszeń za pomocą aplikacji IRZPlus.

Pozostałe zgłoszenia są zależne od umowy pomiędzy właścicielem koniowatego a posiadaczem (właścicielem stajni), mając na uwadze rozporządzenie Art. 3 Rozporządzenia UE 2021/963, które stanowi, że podmiot zajmujący się zwierzęciem koniowatym (posiadacz), który nie jest właścicielem ani jednym z właścicieli tego zwierzęcia, działa zgodnie z przepisami zawartymi w tym rozporządzeniu w imieniu właściciela lub przedstawiciela właścicieli zwierzęcia koniowatego i w porozumieniu z tym właścicielem lub przedstawicielem.

W przypadku dzierżawy stajni o numer siedziby stada powinien wystąpić właściciel tej stajni, natomiast właściciel koni tam wstawionych powinien mieć nadany numer producenta (numer EP). Właściciel stajni (jako posiadacz koni) ma zgłosić konie, które u niego przebywają, podając przy tym dane właścicieli koni oraz przedstawić umowy z właścicielami koniowatych na podstawie, których dokonuje zgłoszeń koni.

Zgłoszenie przemieszczenia koniowatego należy zgłosić, jeśli koniowaty zmienia miejsca stacjonowania koniowatego, na okres więcej niż 30 dni.

Zgodnie z art. 64 lit. c rozporządzenia 2019/2035 w przypadku każdego zwierzęcia koniowatego utrzymywanego w zakładzie przez okres przekraczający 30 dni rejestruje się niepowtarzalny kod; jednak z wyłączeniem poniższych przypadków:

 • (i) w przypadku koniowatych uczestniczących w konkursach, wyścigach, pokazach, treningach i zrywce przez okres nieprzekraczający 90 dni;
 • (ii) w przypadku samców koniowatych do celów hodowli utrzymywanych w sezonie rozpłodowym;
 • (iii) w przypadku samic koniowatych do celów hodowli utrzymywanych przez okres nieprzekraczający 90 dni.

Jeżeli klinika dla koni ma status zakładu leczniczego dla zwierząt, w rozumieniu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, to nie musi się rejestrować w komputerowe bazie danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 Art. 4, pkt. 27 „zakład” oznacza wszelkie pomieszczenia, strukturę lub – w przypadku chowu lub hodowli na wolnym powietrzu – środowisko lub miejsce, w którym – tymczasowo lub stale – utrzymywane są zwierzęta lub przetrzymywany jest materiał biologiczny, z wyjątkiem:

 1. gospodarstw domowych, w których utrzymuje się zwierzęta domowe;
 2. zakładów leczniczych dla zwierząt.

Wymagania dotyczące tego zdarzenia określa art. 41 Ustawy SIRZ z dnia 4 listopada 2022 r. i Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych.

Nowy właściciel koniowatego zgłasza się do związku hodowców koniowatych i przedstawia:

 1. unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny;
 2. umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo
  składa pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, które zawiera: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poprzedniego właściciela koniowatego;
 3. wymaganie jest podanie poprzedniego numeru siedziby stada i nowego numeru siedziby stada (Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych – § 29 pkt 3 i 4).

§ 29. Zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego zawiera:

 1. nazwę i adres związku hodowców koniowatych dokonującego zgłoszenia;
 2. numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), zwany dalej „numerem EP”, nowego właściciela koniowatego;
 3. numer siedziby stada nowego właściciela koniowatego;
 4. numer siedziby stada poprzedniego właściciela koniowatego;
 5. numer siedziby stada, w której przebywa koniowate;
 6. numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;
 7. numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;
 8. gatunek koniowatego;
 9. dołączoną do zgłoszenia kopię umowy lub oświadczenia, o których mowa w art. 41 pkt 2 lit. b ustawy.

Nowy właściciel ma na dokonanie tej czynności 7 dni od dnia zdarzenia = zmiany właściciela koniowatego.

Związek hodowców koni dokonuje w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zmiany wpisu dotyczącego właściciela koniowatego, a następnie zgłasza tę zmianę do Komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR (w ciągu 2 dni od dokonania wpisu tego nowego właściciela w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym).

Gdy dodatkowo wraz z właścicielem zostanie zmieniona siedziba stada = przemieszczenie koniowatego (zmiana miejsca stacjonowania konia powyżej 30 dni) właściciel (lub w jego imieniu posiadacz* – zawarta umowa upoważniająca) musi tę informacje (nową siedzibę stada tego koniowatego) zgłosić bezpośrednio do Komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR (patrz pytanie 20).

* Posiadacz może dokonywać zgłoszeń zdarzeń koniowatych po upoważnieniu go przez właściciela (umowa) zgodnie z art. 3 Rozporządzenia UE 2021/963 – patrz pytanie 9.

Zarówno właściciel, który koniowatego kupuje jak również ten, który koniowatego sprzedaje musi dokonać zgłoszenia do Komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR informacji, o jego przemieszczeniu z/ do siedziby stada.

Właściciel zgłasza do ARiMR – elektronicznie lub na papierowym wniosku – czynność „zgłoszenie przemieszczenia koniowatego”;

Posiadacz zgłasza do ARiMR – wyłącznie elektronicznie – czynność „zgłoszenie przemieszczenia koniowatego”.

Jest możliwość skorzystania przez pośrednictwo Związku Hodowców Koniowatych – należy dołączyć oświadczenia o skorzystaniu z pośrednictwa tego związku hodowców.

Zgłoszenie padnięcia/uboju/zabicia koniowatego w ciągu 7 dni od zdarzenia należy do obowiązku właściciela lub posiadacza koniowatego. Zgłoszenie to kierowane jest bezpośrednio do Komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

Rzeźnia po uboju koniowatego zwraca dokument identyfikacyjny do podmiotu, który wydał ten dokument.

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych w zależności od zgłaszanego zdarzenia do Komputerowej bazy danych ARiMR obowiązują następujące dane:

§ 31. Zgłoszenie padnięcia, zabicia albo uboju koniowatego w siedzibie stada albo rzeźni – w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, zawiera:

 1. numer EP właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963;
 2. numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;
 3. numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;
 4. gatunek koniowatego;
 5. numer siedziby stada, w której przebywało koniowate;
 6. typ zdarzenia spośród zdarzeń, o których mowa w § 8 pkt 4 lit. a–c lub f, albo informację, że śmierć koniowatego nastąpiła w innych okolicznościach;
 7. numer zakładu przetwórczego, spalarni lub rzeźni;
 8. datę zdarzenia wskazanego w pkt 6;
 9. dołączoną do zgłoszenia kopię oświadczenia o skorzystaniu z pośrednictwa związku hodowców koniowatych, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, jeżeli dotyczy.

§ 32. Zgłoszenie uboju koniowatego w rzeźni – w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez rzeźnię, zawiera:

 1. numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;
 2. numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;
 3. gatunek koniowatego;
 4. datę przyjęcia koniowatego do rzeźni;
 5. numer rzeźni;
 6. datę uboju koniowatego;
 7. kategorię koniowatego;
 8. numer siedziby stada, z której koniowate zostało przemieszczone, lub państwo, z którego koniowate zostało prze-mieszczone, jeżeli dotyczy;
 9. typ zdarzenia spośród zdarzeń, o których mowa w § 8 pkt 4 lit. b, c lub f, albo informację, że śmierć koniowatego nastąpiła w innych okolicznościach;
 10. rodzaj środka identyfikacji;
 11. informację, czy koniowate jest czy nie jest przeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi;
 12. numer partii uboju.

§ 33. Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok koniowatego zawiera:

 1. numer zakładu przetwórczego lub spalarni;
 2. numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;
 3. numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;
 4. gatunek koniowatego;
 5. datę przyjęcia zwłok koniowatego do zakładu przetwórczego lub spalarni;
 6. datę unieszkodliwienia zwłok koniowatego;
 7. numer siedziby stada lub rzeźni, z której zostały przemieszczone zwłoki koniowatego, a w przypadku, gdy zwierzę padło podczas przemieszczania – państwo, z którego zostało przemieszczone.

Jeżeli podmiot kupuje konie, przetrzymuje, oferuje lub prezentuje w celu sprzedaży lub w inny sposób wprowadza na rynek, oznacza to, że jest pośrednikiem i prowadzi działalność w zakresie obrotu zwierzętami. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku, gdy w siedzibie stada prowadzi się obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt – tej siedzibie stada nadaje się numer zgodnie z prowadzoną działalnością. Taki podmiot rejestruje miejsce utrzymywania zwierząt i prowadzi dokumentację, która dotyczy posiadanych zwierząt. Unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny jest przekazywany nowemu właścicielowi koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego. Faktura VAT w przypadku firm, tak jak umowa kupna-sprzedaży do użytku osób fizycznych, stanowi formę zawarcia umowy, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego. Jeżeli w fakturze nie ma zawartych szczegółowych informacji na temat koniowatego i poprzedniego właściciela należy dołączyć oświadczenie o nabyciu koniowatego. Obie formy umowy (lub pisemne oświadczenie o nabyciu) są uznanym dokumentem, który nowy właściciel przedstawia związkowi hodowców koniowatych.

Scroll to Top