Formalności

Paszport koniowatego

 

Do kogo wła­ści­ciel konia (lub inne­go konio­wa­te­go) powi­nien się zgło­sić, aby uzy­skać pasz­port dla swo­je­go konia? Jaka jest pro­ce­du­ra wysta­wia­nia pasz­por­tu i jakie dane on zawie­ra? Osoby zain­te­re­so­wa­ne tymi infor­ma­cja­mi zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia ulot­ki infor­ma­cyj­nej „Paszport dla konia”.

Zamieszczamy rów­nież for­mu­la­rze „Zgłoszenia konio­wa­te­go do reje­stru” w wer­sjach dla: koni oraz osłów, któ­re­go wypeł­nie­nie jest nie­zbęd­ne w celu otrzy­ma­nia pasz­por­tu, for­mu­larz zmia­ny wła­ści­cie­la (wg prze­pi­sów zmia­na musi być doko­na­na w cią­gu 7 dni), a tak­że wnio­sek o zare­je­stro­wa­nie konio­wa­te­go z zagra­nicz­nym doku­men­tem iden­ty­fi­ka­cyj­nym.

Aby Okręgowy Związek Hodowców Koni mógł wysta­wić konio­wi pasz­port, koniecz­ne jest spo­rzą­dze­nie opi­su gra­ficz­ne­go i słow­ne­go zwie­rzę­cia oraz wsz­cze­pie­nie trans­pon­de­ra. Osobami upraw­nio­ny­mi iden­ty­fi­ka­cji są pra­cow­ni­cy okrę­go­wych związ­ków oraz oso­by prze­szko­lo­ne na kur­sach orga­ni­zo­wa­nych przez PZHK, z któ­ry­mi poszcze­gól­ne OZHK/WZHK zawar­ły umo­wę.

Lista osób upraw­nio­nych do doko­ny­wa­nia iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych

Instrukcja opi­su koni

Hodowca i Jeździec