Formalności

Paszport dla konia

 

Aby, zgod­nie z pra­wem, wpro­wa­dzić konia do obro­tu lub wyje­chać nim poza gospo­dar­stwo, nale­ży zaopa­trzyć go w pasz­port.

Ten wymóg jest podyk­to­wa­ny tro­ską o zdro­wie ludzi i zwie­rząt, a regu­lu­je go Ustawa z dn. 14 lute­go 2003 r. o zmia­nie usta­wy o zwal­cza­niu cho­rób zakaź­nych zwie­rząt, bada­niu zwie­rząt rzeź­nych i mię­sa, Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 52/2003, poz. 450) oraz na pod­sta­wie Ustawy z dnia 2 kwiet­nia 2004 r. o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi.
W pozo­sta­łych gatun­kach zwie­rząt gospo­dar­skich zada­nie ozna­ko­wa­nia zwie­rząt powie­rzo­no Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przy­pad­ku koni, zada­nie to powie­rzo­no pod­mio­tom pro­wa­dzą­cym księ­gi hodow­la­ne. Od 01 lip­ca 2003 r. Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) iden­ty­fi­ku­je i wyda­je pasz­por­ty koniom rasy: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, ślą­skiej, pol­ski koń zim­no­krwi­sty, arden pol­ski, hucul­skiej, konik pol­ski i koniom wpi­sa­nym do księ­gi kuców i reje­stru kuców i koni małych. Konie bez pocho­dze­nia (źre­bię­ta i doro­słe osob­ni­ki) są iden­ty­fi­ko­wa­ne i zaopa­try­wa­ne w pasz­por­ty rów­nież przez PZHK.

PZHK, dla uła­twie­nia Państwu uzy­ska­nia pasz­por­tu, dzia­ła poprzez 14 Wojewódzkich / Okręgowych Związków Hodowców Koni (OZHK/WZHK) bliż­szych miej­scu zamiesz­ka­nia osób wnio­sku­ją­cych o pasz­port. Do wła­ści­we­go Związku nale­ży się zwró­cić, aby uzy­skać pasz­port lub doko­nać zmia­ny wła­ści­cie­la.

Co zrobić, aby uzyskać paszport ?

Należy wypeł­nić druk „Zgłoszenie konia do reje­stru” lub „Zgłoszenie osła do reje­stru” i prze­słać na adres OZHK/WZHK, na tere­nie któ­re­go sta­cjo­nu­je koń.

Po wpły­nię­ciu zgło­sze­nia do OZHK/WZHK wła­ści­we­go dla miej­sca sta­cjo­no­wa­nia konia, upraw­nio­ny pra­cow­nik lub oso­ba dzia­ła­ją­ca z upo­waż­nie­nia OZHK/WZHK, legi­ty­mu­ją­ca się spe­cjal­nym peł­no­moc­nic­twem, któ­re oka­zu­je po przy­by­ciu do staj­ni, doko­na opi­su i elek­tro­nicz­nej iden­ty­fi­ka­cji (zaczi­po­wa­nia) konia, a tak­że pobie­rze za te czyn­no­ści oraz za zare­je­stro­wa­nie i wysta­wie­nie pasz­por­tu opła­tę, któ­ra okre­ślo­na jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potwierdzeniem pobra­nej kwo­ty jest wysta­wio­ny kwit „Kasa przyj­mie”, opa­trzo­ny pie­czę­cią OZHK/WZHK i pod­pi­sem oso­by przyj­mu­ją­cej kwo­tę lub wydru­kiem z kasy fiskal­nej. Osoby, któ­re zażą­da­ją fak­tu­ry, otrzy­ma­ją ją na pod­sta­wie tego kwi­tu.

Właściciel konia może sam ode­brać pasz­port w sie­dzi­bie OZHK/WZHK lub pro­sić o wysła­nie go listem pole­co­nym. W tym przy­pad­ku kosz­ty pocz­to­we pono­si wła­ści­ciel. Kwotę wła­ści­wą dla opła­ce­nia prze­sył­ki pole­co­nej pobie­ra upraw­nio­ny pra­cow­nik lub oso­ba upo­waż­nio­na. Po umiesz­cze­niu konia w reje­strze, przy­go­to­wy­wa­ny jest pasz­port dla konia i dostar­cza­ny jest w spo­sób uzgod­nio­ny wcze­śniej z wła­ści­cie­lem. Każdy koń powi­nien zostać zaopa­trzo­ny w pasz­port do ukoń­cze­nia 12 mie­się­cy życia.

Paszport konia

Paszport konia to ksią­żecz­ka zawie­ra­ją­ca infor­ma­cję o kolej­nych wła­ści­cie­lach konia, nazwie i nume­rze przy­ży­cio­wym (iden­ty­fi­ka­cyj­nym) konia, jego pocho­dze­niu – jeże­li jest ono udo­ku­men­to­wa­ne co naj­mniej świa­dec­twem pokry­cia kla­czy.

Dalsza część pasz­por­tu to infor­ma­cje doty­czą­ce zdro­wia konia, szcze­pień i badań labo­ra­to­ryj­nych oraz bar­dzo waż­na II sek­cja pasz­por­tu, w któ­rej wła­ści­ciel konia decy­du­je, czy chce aże­by jego zwie­rzę po ubi­ciu mogło być kie­dy­kol­wiek, nawet w dale­kiej przy­szło­ści, prze­zna­czo­ne do spo­ży­cia przez ludzi lub, że tego nie chce.
Ale uwa­ga! Decyzja, że zwie­rzę nie jest prze­zna­czo­ne do spo­ży­cia przez ludzi jest nie­od­wra­cal­na, bowiem lekarz wete­ry­na­rii w takim przy­pad­ku może zasto­so­wać w lecze­niu konia lekar­stwa, któ­rych pozo­sta­ło­ści w mię­sie są szko­dli­we i taki koń już nigdy nie będzie mógł być prze­zna­czo­ny do spo­ży­cia przez ludzi. Natomiast decy­zja, że koń może być ubi­ty z prze­zna­cze­niem na mię­so jest odwra­cal­na i na każ­dym eta­pie życia konia jego wła­ści­ciel może zmie­nić decy­zję i wska­zać, że mogą być sto­so­wa­ne spe­cy­fi­ki, któ­re zdys­kwa­li­fi­ku­ją war­tość mię­sa. Tak więc tę decy­zję nale­ży podej­mo­wać z naj­więk­szą roz­wa­gą i lepiej zade­cy­do­wać, że koń jest prze­zna­czo­ny do spo­ży­cia.

Zdarzenia z życia konia, które będą odnotowywane w paszporcie:

Urodzenie – dla koni hodow­la­nych, wpis w rubry­kach rodo­wo­do­wych w pasz­por­cie, wyda­ny na pod­sta­wie świa­dec­twa pokry­cia kla­czy. Zgodnie z Ustawą zgło­sze­nie źre­bię­cia do reje­stru musi nastą­pić przed odsa­dze­niem źre­bię­cia od mat­ki, naj­póź­niej do 90 dnia życia.

Zmiana wła­ści­cie­la – pasz­port jest wypo­sa­żo­ny na koń­cu w dwie per­fo­ro­wa­ne kart­ki, któ­re słu­żą do infor­mo­wa­nia o zmia­nie wła­ści­cie­la konia – druk „Zgłoszenie zmia­ny wła­ści­cie­la”. Informacje tam wpi­sa­ne pod­pi­su­je sprze­da­ją­cy i kupu­ją­cy. Poprzedni i nowy wła­ści­ciel są zobo­wią­za­ni do zgło­sze­nia zmia­ny w tym OZHK/WZHK, na tere­nie któ­re­go sta­cjo­no­wał i będzie sta­cjo­no­wał koń. Zmiana musi być doko­na­na w cią­gu 7 dni.

Fakt pad­nię­cia, zgła­dze­nia lub ubo­ju konia powi­nien być zgło­szo­ny do pro­wa­dzą­ce­go rejestr OZHK/WZHK w cią­gu 7 dni, a pasz­port zwró­co­ny do wystaw­cy. W przy­pad­ku ubo­ju konia w rzeź­ni, obo­wią­zek poin­for­mo­wa­nia o tym fak­cie OZHK/WZHK i zwró­ce­nia pasz­por­tu spo­czy­wa na rzeź­ni. Ta sama sytu­acja doty­czy zakła­du uty­li­za­cyj­ne­go.

Koń, któ­ry został sprze­da­ny za gra­ni­cę, musi być prze­ka­za­ny nabyw­cy wraz z pasz­por­tem. Obowiązek zawia­do­mie­nia o tym fak­cie wła­ści­we­go OZHK/WZHK spo­czy­wa na ostat­nim pol­skim wła­ści­cie­lu konia (w przy­pad­ku obco­kra­jow­ca, któ­ry jest wła­ści­cie­lem konia z pol­skim pasz­por­tem, obo­wią­zek spo­czy­wa rów­nież na tej oso­bie).

Konie spro­wa­dzo­ne z zagra­ni­cy, o ile posia­da­ją pasz­por­ty zgod­ne z wyma­ga­nia­mi Ustawy, zacho­wu­ją te pasz­por­ty jako obo­wią­zu­ją­ce. Fakt spro­wa­dze­nia takich koni nale­ży zgło­sić wła­ści­we­mu OZHK/WZHK w ter­mi­nie 30 dni od prze­pro­wa­dze­nia gra­nicz­nej kon­tro­li wete­ry­na­ryj­nej. Adnotacja w pasz­por­cie o wła­ści­cie­lu, któ­ry spro­wa­dził konia do Polski musi być doko­na­na przez pod­miot, któ­ry wysta­wił ten pasz­port za gra­ni­cą lub przez pro­wa­dzą­ce­go rejestr w Polsce.

Uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2015/262 z dnia 17 lute­go 2015 r. i Ustawą z dnia 11 mar­ca 2016 r. o zmia­nie usta­wy o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt, wszyst­kie iden­ty­fi­ko­wa­ne konio­wa­te muszą mieć wsz­cze­pio­ny trans­pon­der (czip).

Informacje: Dział Ksiąg i Identyfikacji Koni.

Hodowca i Jeździec