Selekcja

ZAKŁADY TRENINGOWE OGIERÓW 2017

 

UWAGA! Obligatoryjne ubez­pie­cze­nia koni w Zakładach Treningowych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z komu­ni­ka­tem doty­czą­cym zakła­dów tre­nin­go­wych dla ogie­rów w 2017 r.

Postanowienia szcze­gó­ło­we:

Program wierz­cho­wej polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów.

Przedstawiamy terminy i wyniki prób dzielności, którym zostały poddane ogiery ras szlachetnych w Zakładach Treningowych:

2017
Ogiery Kwalifikacje Próba koń­co­wa
miej­sce ter­min kata­log wyni­ki ter­min kata­log wyni­ki
szla­chet­ne - m, wlkp,
sp i import.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Leszno 23-24
maja
pobierz pobierz

Łąck
18-19
paź­dzier­ni­ka

kata­log

film

szla­chet­ne

Białka 30-31
maja
pobierz
ślą­skie oraz m, wlkp,
sp i import.
(tre­ning zaprzę­go­wy)
Leszno 23-24
maja
pobierz 6-7
paź­dzier­ni­ka
szla­chet­ne
Białka 30-31
maja
Książ 7-8
sierp­nia
pobierz pobierz ślą­skie
fil­my

Zakłady treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Starsze roczniki można znaleźć na starej wersji naszej strony.

Print Friendly, PDF & Email