Selekcja

ZAKŁADY TRENINGOWE OGIERÓW 2018

 

UWAGA! Obligatoryjne ubez­pie­cze­nia koni w Zakładach Treningowych

Program wierz­cho­wej polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów.

Terminy kwalifikacji i próby dzielności ogierów w 2018 r.:

Ogiery Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min i miej­sce wyni­ki ter­min i miej­sce wyni­ki
szla­chet­ne - m, wlkp, sp i import
(tre­ning wierz­cho­wy
lub zaprzę­go­wy)

15-16. maja
Leszno

29-30. maja
SO Białka

  23-24.
paź­dzier­ni­ka*
(pró­ba wierz­cho­wa)
 
12-13. paź­dzier­ni­ka
ZT Książ
(pró­ba zaprzę­go­wa)
 
ślą­skie
(tre­ning zaprzę­go­wy)
16-17. sierp­nia
ZT Książ
   

*m-ce pró­by dziel­no­ści zosta­nie poda­ne po roz­po­czę­ciu tre­nin­gu

Zakłady treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Starsze roczniki można znaleźć na starej wersji naszej strony.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec