Hodowla

Pogłowie koni w Polsce

 

Pogłowie koni w Polsce wg GUS oraz PZHK

  2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GUS* 329.533 320.952 312.139 306.992 329.164 325.304 297.942 264.143 254.439 222.210 207.065 207.065 207.065 185.494 185.494
PZHK             362.800 344.188 314.313 302.007 290.270 287.739 281.204 273.510 270.615
PKWK i ZTwP**                       12.905 11.751 12.784 12.263

* Pogłowie koni w gospo­dar­stwach rol­nych stan w czerw­cu dane­go roku (od 2013 roku dane doty­czą­ce pogło­wia koni zbie­ra­ne są co trzy lata – dane pre­zen­to­wa­ne w roku 2014 i 2015 pocho­dzą z czerw­ca 2013 roku, nato­miast dane pre­zen­to­wa­ne w roku 2017 pocho­dzą z czerw­ca 2016 roku).
** Dane z Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz Związku Trakeńskiego w Polsce pocho­dzą z Centralnej Bazy Danych Koniowatych


Ilościowa struktura pogłowia wg PZHK w zależności od typu użytkowego

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zimnokrwiste 223.349 202.459 177.240 165.150 154.671 151.885 144.786 137.003 134.019
Szlachetne 105.371 105.156 99.946 98.025 95.778 95.046 94.261 93.769 93.252
Kuce 34.080 36.573 37.127 38.832 39.821 40.808 42.157 42.711 43.344


Klacze 3 – 15 letnie

Ogółem 189.995 178.382 162.933 150.975 140.145 135.466 129.496 122.956 118.490
kla­cze ogó­łem w pogło­wiu
52,3% 51,8% 51,8% 49,9% 48,3% 47,1% 46,1% 45,0% 43,8%
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zimnokrwiste 123.892 112.188 98.204 88.376 79.577 76.015 71.485 66.418 63.376
Szlachetne 51.020 49.955 47.669 44.794 42.468 41.005 39.301 37.815 36.407
Kuce 15.083 16.239 17.060 17.805 18.100 18.446 18.710 18.723 18.707

Hodowca i Jeździec