Hodowla

Rejestr ogierów

 

Ogiery, któ­re są dopusz­czo­ne do roz­ro­du, ale nie kry­ją na punk­cie roz­pło­do­wym nie mają udo­stęp­nio­nych danych adre­so­wych.
Wszelkie zmia­ny, doty­czą­ce miejsc sta­cjo­no­wa­nia (lub innych danych) ogie­rów zawar­tych w niniej­szym wyka­zie powin­ny być zgła­sza­ne do odpo­wied­nie­go OZHK/WZHK.

Rejestr ogierów 2019

W przy­pad­ku gdy plik z reje­strem był pobie­ra­ny wcze­śniej, niż data ostat­niej aktu­ali­za­cji, zale­ca się przed ponow­nym jego pobra­niem wyczysz­cze­nie pamię­ci pod­ręcz­nej prze­glą­dar­ki.

 

Ogiery wycofane z rozrodu:

Arden polski:

Rejestry ogierów z ubiegłych lat

Strony: 1 2

Hodowca i Jeździec