Sprawy związkowe

Wydawnictwa

 

Wszystkie wymie­nio­ne wydaw­nic­twa Polskiego Związku Hodowców Koni są do naby­cia w Dziale Ksiąg Stadnych i Identyfikacji, a przed­sta­wio­ne ceny są obo­wią­zu­ją­ce dla człon­ków związ­ku i zawie­ra­ją 5% podat­ku VAT.

Kwartalnik „Hodowca i Jeździec”

Zapraszamy do lek­tu­ry pisma Polskiego Związku Hodowców Koni – „Hodowca i Jeździec”, któ­re­go pierw­szy numer uka­zał się jesie­nią 2003.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem sie­ci salo­nów pra­so­wych fir­my EMPIK, pre­nu­me­ra­ty, w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich oraz w skle­pie inter­ne­to­wym dostęp­nym na stro­nie kwar­tal­ni­ka.

baner_HiJ


* * *

Księgi Stadne

Oferujemy Księgi Stadne koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, ślą­skiej, zim­no­krwi­stej, hucul­skiej oraz konik pol­ski, a tak­że rejestr koni małych kuców. Publikacje dostęp­ne w Redakcji Ksiąg Stadnych.

Tytuł księ­gi Dostępne tomy Cena 1 egz.
(wer­sja papie­ro­wa)
Nakład wyczer­pa­ny
Księga Stada
Koni Rasy Małopolskiej (Km)
II, V, VI 80,- tomy
I, III i IV
VII/1
bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na
50,-
VII/2
bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na
70-
VII/3
bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na
60,-
Księga Stadna
Koni Rasy Wielkopolskiej (Kwlkp)
II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2,
V/1, V/2, VI/1
80,- tomy
I/1, I/2
VI/2 100,-
VII/1
bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na
60,-
Księga Stadna
Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi (Ksp)
I 60,-  
II 100,-
Księga Stadna
Koni Rasy Śląskiej (Ksl)
VII 80,- tomy
I, II, III, IV, V, VI
VIII/1
bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na
brak
Księga Stadna
Koni Zimnokrwistych (Kz)
II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2,
V/1, V/2, VI/1
60,- tom I
Księgi Stadne
Koni Huculskich (Khc)
Koników Polskich (Kkn)
V, VI, VII 60,- tomy
I, II, III, IV
Kkn VIII 40,-
Khc VIII 65,-
Kkn IX
bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na
80,-
Krajowy Rejestr
Koni Małych
(KRKM)
I 60,-  
Rejestr
Kuców i Koni Małych
(Rkkm)
II 50,-  

* * *

Publikacje wydane przez PZHK:

„Rejestr Polskich Koni Sportowych (1981 – 1992)”

któ­re­go auto­rem jest dr inż. Jacek Łojek – cena 1 egz. 60,- PLN

„O potrzebie pielęgnacji kopyt koni”

autor­stwa Ryszarda Kolstrunga – cena 1 egz. 10,- PLN

O potrzebie pielęgnacji kopyt koni

„Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

Polski Związek Hodowców Koni wyku­pił licen­cję od związ­ku KWPN na wyda­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wydał jej pol­ską wer­sję.

KWPN_okladka


* * *

Monografie Stad i Stadnin

„Stadnina Koni Janów Podlaski”

autor­stwa Izabeli Rajcy-Pisz – cena 1 egz. 26,- PLN
nakład wyczer­pa­ny

Monografia-SK_Janow_Podlaski


* * *

W latach 2000 – 2003 były rów­nież wyda­wa­ne Biuletyny PZHK.

Hodowca i Jeździec