Sprawy związkowe

Wydawnictwa

 

Wszystkie wymie­nio­ne wydaw­nic­twa Polskiego Związku Hodowców Koni są do naby­cia w biu­rze PZHK, a przed­sta­wio­ne ceny zawie­ra­ją 5% podat­ku VAT.

Kwartalnik „Hodowca i Jeździec”

Zapraszamy do lek­tu­ry pisma Polskiego Związku Hodowców Koni – „Hodowca i Jeździec”, któ­re­go pierw­szy numer uka­zał się jesie­nią 2003.

Pismo dostęp­ne jest rów­nież w OZHK/ WZHK, za pośred­nic­twem sie­ci salo­nów pra­so­wych fir­my EMPIK, pre­nu­me­ra­ty, w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich oraz w wer­sji elek­tro­nicz­nej w skle­pie inter­ne­to­wym dostęp­nym na stro­nie kwar­tal­ni­ka.

baner_HiJ

Publikacje wydane przez PZHK:

Książka "Trening młodych koni"

„Trening młodych koni. Ujeżdżenie, Skoki, WKKW, Zaprzęgi jednokonne”

autor­stwa Wiesława Adama JończykaŁukasza Jończyka

  • Cena 1 egz. 30,- PLN
  • Dla człon­ków OZHK/WZHK i Związków Rasowych z ure­gu­lo­wa­ną, bie­żą­cą skład­ką człon­kow­ską 23,- PLN

„Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

Polski Związek Hodowców Koni wyku­pił licen­cję od związ­ku KWPN na wyda­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wydał jej pol­ską wer­sję.

  • Cena 1 egz. 75,- PLN
  • Dla człon­ków OZHK/WZHK i Związków Rasowych z ure­gu­lo­wa­ną, bie­żą­cą skład­ką człon­kow­ską 55,- PLN

Książka "O potrzebie pielęgnacji kopyt koni"

„O potrzebie pielęgnacji kopyt koni”

autor­stwa Ryszarda Kolstrunga

  • Cena 1 egz. 10,- PLN

Książka "Rejestr polskich koni sportowych"

„Rejestr Polskich Koni Sportowych (1981 – 1992)”

autor­stwa dr inż. Jacka Łojka

  • Cena 1 egz. 60,- PLN

Księgi Stadne

Oferujemy Księgi Stadne koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, ślą­skiej, zim­no­krwi­stej, hucul­skiej oraz konik pol­ski, a tak­że rejestr koni małych kuców. Publikacje dostęp­ne w Redakcji Ksiąg Stadnych.

Tytuł księ­gi Tom Cena 1 egz.
Księga Stada
Koni Rasy Małopolskiej (Km)
II, V, VI80,- (druk)
VII/150,- (druk)
bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na
VII/270,- (druk)
bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na
VII/360,- (druk)
bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na
I, III, IVnakład wyczer­pa­ny
Księga Stadna
Koni Rasy Wielkopolskiej (Kwlkp)
II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2,
V/1, V/2, VI/1
80,- (druk)
VI/2 100,- (druk)
VII/1 60,- (druk)
bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na
I/1, I/2nakład wyczer­pa­ny
Księga Stadna
Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi (Ksp)
I60,- (druk)
II 100,- (druk)
Księga Stadna
Koni Rasy Śląskiej (Ksl)
VII80,- (druk)
VIII/1bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na
I, II, III, IV, V, VI, VIII/1 nakład wyczer­pa­ny
Księga Stadna
Koni Zimnokrwistych (Kz)
II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2,
V/1, V/2, VI/1
60,- (druk)
nakład wyczer­pa­ny
Księgi Stadne
Koni Huculskich (Khc)
Koników Polskich (Kkn)
V, VI, VII60,- (druk)
Kkn VIII 40,- (druk)
Khc VIII 65,- (druk)
Kkn IX80,- (druk)
bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na
I, II, III, IV nakład wyczer­pa­ny
Krajowy Rejestr
Koni Małych
(KRKM)
I60,- (druk)
Rejestr
Kuców i Koni Małych
(Rkkm)
II50,- (druk)

Monografie Stad i Stadnin

„Stadnina Koni Janów Podlaski”

autor­stwa Izabeli Rajcy-Pisz

nakład wyczer­pa­ny


W latach 2000 – 2003 były również wydawane Biuletyny PZHK.

Hodowca i Jeździec