Hodowla

Programy ochrony

 

Informacje o programach ochrony koni ras rodzimych

W dniu 5 stycz­nia 2010 roku na stro­nach inter­ne­to­wych Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie zamiesz­czo­no zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my ochro­ny koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, ślą­skiej, konik pol­ski, hucul­skiej, oraz koni w typie sokól­skim i sztum­skim.

  • Listy ogie­rów ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, ślą­skiej, hucul­skiej, konik pol­ski oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty w typach: sztum­ski i sokól­ski, wyty­po­wa­nych do kry­cia kla­czy obję­tych pro­gra­mem ochro­ny udo­stęp­nia­my – TUTAJ.
  • Ochrona zaso­bów gene­tycz­nych zwie­rząt gospo­dar­skich – arty­kuł Iwony Tomczyk-Wrony z Działu Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich Instytutu Zootechniki w Krakowie.
  • Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 22 mar­ca 2010 r. w spra­wie pro­gra­mów ochro­ny koni rasy mało­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej.
Hodowca i Jeździec