Hodowla

Stanowisko Zarządu Głównego PZHK z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie programów ochrony koni rasy małopolskiej i wielkopolskiej

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Koni, w świe­tle zmian wpro­wa­dzo­nych od 2010 roku w pro­gra­mach ochro­ny koni rasy mało­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej, bio­rąc pod uwa­gę opi­nie wyra­żo­ne przez Komisje Ksiąg Stadnych koni rasy wiel­ko­pol­skiej i mało­pol­skiej, nie może reko­men­do­wać hodow­com uczest­nic­twa w nowych pro­gra­mach dla tych ras koni.

Według Komisji Ksiąg Stadnych, zmia­ny w warun­kach rodo­wo­do­wych koni, któ­re mogą być obję­te nowy­mi pro­gra­ma­mi ochro­ny, spo­wo­du­ją ogra­ni­cze­nie licz­by kla­czy chro­nio­nych i licz­by ogie­rów, któ­re mogą być uży­te w pro­gra­mach ochro­ny, a tym samym znacz­ne zawę­że­nie bazy gene­tycz­nej. Zgodnie z zało­że­nia­mi pro­gra­mów wiel­kość popu­la­cji chro­nio­nej powin­na wzra­stać do roz­mia­rów pla­no­wa­nych w 2013 roku. Zmiana wzor­ca rodo­wo­do­we­go sta­wia pod zna­kiem zapy­ta­nia osią­gnię­cie tych ilo­ści w 2013 roku.

W poprzed­nim pro­gra­mie ochro­ny koni rasy mało­pol­skiej zakła­da­no, że jego powo­dze­nie powin­no opie­rać się m.in. na zapla­no­wa­niu co naj­mniej 10-letniego okre­su pro­wa­dze­nia, zgod­nie z zasa­da­mi jakie zosta­ły opra­co­wa­ne w 2004 roku. Hodowcy przy­stę­pu­jąc do reali­za­cji pro­gra­mu, spo­rzą­dzi­li swo­je pla­ny hodow­la­ne i finan­so­we, mając na uwa­dze m.in. ten zapis. Obecna zasad­ni­cza zmia­na, unie­moż­li­wia­ją­ca uczest­nic­two czę­ści kla­czy wyho­do­wa­nych w wyni­ku dzia­ła­nia poprzed­nie­go pro­gra­mu, w jed­no­znacz­ny spo­sób wie­lu hodow­ców z nie­go wyklu­czy­ła. Tym samym zosta­ło pod­wa­żo­ne zaufa­nie hodow­ców do insty­tu­cji kie­ru­ją­cych pro­gra­ma­mi ochro­ny.

Wątpliwości Zarządu wywo­łu­je rów­nież pla­no­wa­na zmia­na doty­czą­ca zasad kon­tro­li użyt­ko­wo­ści koni uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach ochro­ny. Programy ochro­ny, wzo­ro­wa­ne na pro­gra­mach dosko­na­le­nia reali­zo­wa­nych przez Polski Związek Hodowców Koni, do tej pory prze­wi­du­ją takie same wyma­ga­nia odno­śnie prób dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów wpi­sy­wa­nych do ksiąg. Ostrość selek­cji zało­żo­na w pro­gra­mach dosko­na­le­nia jest na pozio­mie pozwa­la­ją­cym zdro­we­mu ogie­ro­wi i kla­czy, o popraw­nej budo­wie i pożą­da­nym tem­pe­ra­men­cie, uzy­skać wpis do księ­gi. Jakiekolwiek obni­że­nie pro­gu tego pod­sta­wo­we­go stop­nia selek­cji będzie groź­ne dla koni, któ­rych prze­zna­cze­niem jest użyt­ko­wa­nie wierz­cho­we lub zaprzę­go­we.

Zarząd PZHK pra­gnie zwró­cić uwa­gę, że nie da się pogo­dzić obo­wią­zu­ją­cych obec­nie pro­gra­mów ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych dla koni rasy mało­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej z pro­gra­ma­mi dosko­na­le­nia. W związ­ku z powyż­szym odra­dza uczest­nic­two w nowych pro­gra­mach ochro­ny tym hodow­com, któ­rzy chcą dosko­na­lić swo­je konie i popra­wiać ich war­tość użyt­ko­wą zgod­nie z pro­gra­ma­mi dosko­na­le­nia ras. Decyzję o udzia­le w pro­gra­mie ochro­ny podej­mu­je wyłącz­nie hodow­ca, któ­ry akcep­tu­je warun­ki uczest­nic­twa w nim i kon­se­kwen­cje z tego wyni­ka­ją­ce.

W przy­pad­ku pod­ję­cia przez hodow­ców decy­zji o udzia­le w pro­gra­mach ochro­ny koni rasy mało­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej, Polski Związek Hodowców Koni, tak jak dotych­czas, będzie słu­żył im pomo­cą w pro­wa­dze­niu hodow­li.

Hodowca i Jeździec