Hodowla

Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2019 r.

 

Premie dla młodych koni

Fundusz utwo­rzo­ny na szcze­blu PZHK, w wyso­ko­ści 100.000 zł, będzie wyko­rzy­sta­ny na nagra­dza­nie źre­biąt pod mat­ka­mi, rocz­nia­ków i dwu­lat­ków wszyst­kich ras, a tak­że oce­nia­nych w sko­kach luzem dwu- i trzy­let­nich koni ras szla­chet­nych, na zor­ga­ni­zo­wa­nych prze­glą­dach, na któ­rych uda­ło się zgro­ma­dzić min. 10 mło­dych koni danej rasy (m, wlkp i sp liczo­ne razem). Każdy zgło­szo­ny koń musi posia­dać pasz­port PZHK (źre­bię­ta pod mat­ka­mi, któ­re nie mają jesz­cze wysta­wio­ne­go pasz­por­tu mogą otrzy­mać pre­mię, jeśli zosta­ły zgło­szo­ne do opi­su) oraz speł­niać wyma­ga­nia wpi­su do księ­gi głów­nej. Konie z księ­gą wstęp­ną mogą brać udział w pre­mio­wa­niu, jed­nak bez moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia pre­mii z fun­du­szu PZHK (nie są rów­nież bra­ne pod uwa­gę w two­rze­niu puli pre­mii, podob­nie jak wszyst­kie konie z pasz­por­ta­mi nie wyda­ny­mi przez OZHK/WZHK).

Premie mogą być wypła­ca­ne tyl­ko wła­ści­cie­lom, któ­rzy są człon­ka­mi OZHK/WZHK oraz opła­ci­li bie­żą­cą skład­kę człon­kow­ską i inne zobo­wią­za­nia wobec związ­ku.

Organizatorzy są zobo­wią­za­ni do infor­mo­wa­nia we wszel­kich mate­ria­łach (kata­lo­gi, inter­net, pra­sa), jak rów­nież w cza­sie samej wysta­wy, o przy­zna­niu nagród z fun­du­szu hodow­la­ne­go Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o pla­no­wa­nym ter­mi­nie pre­mio­wa­nia, a tak­że wyni­ki pre­mio­wa­nia oraz niniej­sze zasa­dy wypła­ca­nia nagród z fun­du­szu hodow­la­ne­go powin­ny zostać poda­ne do wia­do­mo­ści publicz­nej przy­naj­mniej poprzez publi­ka­cję na stro­nie inter­ne­to­wej związ­ku.
Źrebię może być tyl­ko raz w roku pre­mio­wa­ne ze środ­ków fun­du­szu.

PZHK refun­du­je kosz­ty wypła­co­nych nagród po wpro­wa­dze­niu do bazy danych kom­ple­tu wyni­ków oraz przed­sta­wie­niu uwia­ry­god­nio­nej kopii pro­to­ko­łu oce­ny min. dwóch sędziów i dowo­dów prze­ka­za­nia nagród (wzór pro­to­ko­łu w załą­cze­niu) w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 30 listo­pa­da 2019 r. Wnioski zło­żo­ne po tym ter­mi­nie nie zosta­ną uwzględ­nio­ne.
Do kom­ple­tu doku­men­tów nale­ży dołą­czyć wnio­sek o wypła­tę środ­ków w ramach fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK (wzór wnio­sku w załą­cze­niu). W przy­pad­ku bra­ku oce­ny konia, w pro­to­ko­le nale­ży umie­ścić adno­ta­cję z poda­niem przy­czy­ny (np. „kula­wi­zna” lub „nie doje­chał”). Należy podać przy­czy­nę nie­wy­pła­ce­nia nagro­dy (np. „nie­opła­co­na skład­ka człon­kow­ska” lub „koń z pasz­por­tem zagra­nicz­nym”).

Maksymalna wyso­kość pre­mii dla koni z pasz­por­ta­mi PZHK,
zależ­nie od licz­by wszyst­kich koni z pasz­por­ta­mi PZHK
bio­rą­cych udział w prze­glą­dzie*

licz­ba źre­biąt (szt.) wyso­kość pre­mii
10 – 15 1.100 zł
16 – 25 1.800 zł
26 – 35 3.200 zł
36 – 45 4.600 zł
46 i wię­cej 6.100 zł

* – roz­li­cze­niu pod­le­ga tyl­ko jeden prze­gląd danej rasy prze­pro­wa­dzo­ny w tym samym dniu i miej­scu (sysa­ki, rocz­nia­ki i 2‑latki liczo­ne są razem do okre­śle­nia mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści pre­mii)

Kwota prze­zna­czo­na na każ­dą zor­ga­ni­zo­wa­ną i roz­li­czo­ną według tych reguł impre­zę powin­na zostać wypła­co­na w for­mie nagród dla wła­ści­cie­li co naj­mniej 25% koni, przede wszyst­kim za dobre jako­ścio­wo i dosko­na­le odcho­wa­ne źre­bię­ta pod mat­ka­mi, rocz­nia­ki, dwu­lat­ki oraz dobre użyt­ko­wo dwu- i trzy­lat­ki ras szla­chet­nych. W ten spo­sób pre­miu­je­my m.in. pra­cę w przy­ucze­niu do pre­zen­ta­cji i pie­lę­gna­cję. W przy­pad­ku nagra­dza­nia wię­cej niż 25% koni, min. 50% puli nagród musi tra­fić do wła­ści­cie­li 25% naj­lep­szych koni (licz­ba koni zaokrą­gla­na w górę), przy czym nale­ży sto­so­wać gra­da­cję male­ją­cą (ozna­cza to, iż koń skla­sy­fi­ko­wa­ny niżej nie może uzy­skać wyż­szej nagro­dy niż koń skla­sy­fi­ko­wa­ny wyżej).
Jeśli nagra­dza­ny koń pre­zen­to­wa­ny jest przez dzier­żaw­cę, wystaw­ca może otrzy­mać pre­mię za pisem­ną zgo­dą wła­ści­cie­la.

Ocenie na prze­glą­dach koni rocz­nych i dwu­let­nich ras: wiel­ko­pol­skiej (tyl­ko konie 2‑letnie), pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (tyl­ko konie 2‑letnie), ślą­skiej, hucul­skiej, konik pol­ski oraz kuców powin­no pod­le­gać w 2019 r. pięć cech w ska­li 50-punktowej, tzn.:

 • Typ – do 10 pkt
 • Pokrój – do 10 pkt
 • Stęp – do 10 pkt
 • Kłus – do 10 pkt
 • Kondycja, pie­lę­gna­cja, przy­go­to­wa­nie do wysta­wy – do 10 pkt

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów

Dopuszczalne jest sto­so­wa­nie powyż­szej ska­li rów­nież w przy­pad­ku rocz­nych i dwu­let­nich koni rasy mało­pol­skiej, jeśli są one oce­nia­ne wspól­nie z koń­mi rasy wiel­ko­pol­skiej i/lub pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi.

W przy­pad­ku koni rocz­nych i dwu­let­nich rasy mało­pol­skiej, oce­nia­nych na osob­nych prze­glą­dach, nale­ży sto­so­wać ska­lę obo­wią­zu­ją­cą pod­czas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich:

Dla koni rocznych:

Ocena w ręku:

 • Typ – do 15 pkt
 • Głowa, szy­ja, kło­da – do 10 pkt
 • Nogi i kopy­ta – do 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
 • Stęp w ręku – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów (śred­nia ocen 3 sędziów).

Ocena ruchu luzem w kory­ta­rzu:

 • Galop luzem – do 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
 • Kłus luzem – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów (2x25 pkt – suma ocen 2 sędziów)

Dla koni dwuletnich:

Ocena w ręku:

 • Typ – do 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
 • Głowa, szy­ja, kło­da – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
 • Nogi i kopy­ta – do 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
 • Stęp w ręku – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów (śred­nia ocen 3 sędziów)

Ocena sko­ków luzem w kory­ta­rzu:

 • Galop luzem – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
 • Kłus luzem – 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów (2x25 pkt – suma ocen 2 sędziów)

W przy­pad­ku dwu- i trzy­let­nich koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi moż­na sto­so­wać oce­nę według poniż­szych zasad:

Elementy oce­ny:

 1. Typ – do 10 pkt
 2. Pokrój – do 10 pkt
  Ocena użyt­ko­wo­ści:
 3. Skoki luzem – do 10 pkt
 4. Stęp w ręku – do 10 pkt
 5. Kłus luzem – do 10 pkt
 6. Galop – do 10 pkt

Wynik pró­by:

 • Ocena ogól­na = (A+B+C+D+E+F) / 6
 • Ocena ujeż­dże­nio­wa = (D+E+F) / 3
 • Ocena sko­ko­wa = (2xC+F) / 3

Konie ras: pol­ski koń zim­no­krwi­styarden pol­ski powin­ny być oce­nia­ne według ska­li sto­so­wa­nej pod­czas Czempionatu Ogólnopolskiego:

 • Typ raso­wy i płcio­wy – do 10 pkt
 • Pokrój (gło­wa, szy­ja, kło­da) – do 10 pkt
 • Pokrój (nogi i kopy­ta) – do 10 pkt
 • Stęp – do 10 pkt
 • Kłus – do 10 pkt (UWAGA! Konie rocz­ne mogą być oce­nia­ne zarów­no w ręku jak i luzem)
 • Wrażenie ogól­ne – 0 – 5 pkt – są to punk­ty ujem­ne (odej­mo­wa­ne od oce­ny łącz­nej za typ, pokrój i ruch)

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów

W przy­pad­ku źre­biąt pod mat­ka­mi oce­nie pod­le­ga­ją czte­ry cechy w ska­li 20-punktowej:

 • Typ – do 5 pkt
 • Pokrój – do 5 pkt
 • Ruch – do 5 pkt
 • Zdrowie i roz­wój – do 5 pkt

Ze wzglę­du na róż­ni­cę w sys­te­mach oce­ny w kate­go­riach sysa­ków oraz źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich, pozo­sta­wia się OZHK/WZHK decy­zję o podzia­le puli pre­mii pomię­dzy te dwie kate­go­rie. Wewnątrz kate­go­rii obo­wią­zu­je zasa­da nagra­dza­nia 25% naj­lep­szych koni przy­naj­mniej 50% puli nagród prze­zna­czo­nych dla danej kate­go­rii. Należy sto­so­wać gra­da­cję male­ją­cą. Podział koni rocz­nych i dwu­let­nich na bar­dziej szcze­gó­ło­we kate­go­rie (wie­ko­we lub płcio­we) jest rów­no­znacz­ny ze sto­so­wa­niem powyż­szej zasa­dy w każ­dej z tych grup.

Wysokość pre­mii dla mło­dych koni
pla­no­wa­na dla poszcze­gól­nych OZHK/WZHK na rok 2019
OZHK/
WZHK
Plan 2018 Wykonanie 2018 Średnia
licz­ba źre­biąt
oce­nio­nych
w latach
2017 – 2018
Plan 2019
Pula
pre­mii
Liczba
prze­glą­dów
/ ogól­na
licz­ba koni
Pula
pre­mii (zł)
Liczba koni
dodat­ko­wo
pre­mio­wa­nych
ze środ­ków
wła­snych
OZHK/WZHK
Pula
pre­mii*
(zł)
Suma 140.000 54 / 1.385 szt. 140.000 196 1.427 100.000
Białystok 9.000 3 / 67 szt. 9.000 - 86 6.000
Bydgoszcz 14.000 3 / 140 szt. 14.000 - 148 10.500
Malbork 7.500 8 / 110 szt. 7.500 36 96 7.000
Katowice 11.500 3 / 135 szt. 11.500 - 128 9.000
Kielce + LD 16.500 5 / 144 szt. 16.500 24 76 5.500
Łódź - - - - 69 4.500
Kraków 14.000 4 / 140 szt. 14.000 27 139 9.500
Lublin 16.500 5 / 110 szt. 15.000 - 137 9.500
Poznań 19.000 7 / 221 szt. 19.000 79 205 14.000
Olsztyn 5.500 3 / 51 szt. 5.500 - 55 4.000
Rzeszów 4.000 2 / 29 szt. 4.000 - 39 3.000
Szczecin 0 1 / 19 szt. 1.500 - 10 500
Warszawa 9.500 3 / 74 szt. 9.500 10 86 6.000
Wrocław 7.000 4 / 85 szt. 7.000 - 83 6.000
Z. Góra 6.000 3 / 60 szt. 6.000 20 74 5.000

* – Pula pre­mii utwo­rzo­na na pod­sta­wie śred­niej licz­by koni pre­mio­wa­nych przez zwią­zek w cią­gu dwóch ostat­nich lat prze­mno­żo­nej przez kwo­tę 70,08 zł (śred­nia kwo­ta przy­pa­da­ją­ca na 1 konia).

W przy­pad­ku nie­wy­ko­rzy­sta­nia pie­nię­dzy, zosta­ną one prze­ka­za­ne tym OZHK/WZHK, któ­re prze­kro­czy­ły lub wyko­na­ły plan.

Dofinansowanie Czempionatów Ogólnopolskich i Międzynarodowych

PZHK prze­zna­czy max. 6.000 zł na dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów brut­to orga­ni­za­cji poszcze­gól­nych Czempionatów Ogólnopolskich (kosz­ty sędziów – hono­ra­ria, noc­le­gi, oraz kosz­ty nagło­śnie­nia, obsłu­gi wete­ry­na­ryj­nej, medycz­nej, ubez­pie­cze­nia, przy­go­to­wa­nia miej­sca oce­ny) oraz max. 2.000 zł na dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów nagród rze­czo­wych i finan­so­wych.
Aby OZHK/WZHK orga­ni­zu­ją­cy Czempionat Ogólnopolski otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie z PZHK, speł­nio­ne muszą zostać wszyst­kie poniż­sze warun­ki:

 1. Zatwierdzenie loka­li­za­cji czem­pio­na­tu przez Zarząd PZHK,
 2. Zamieszczenie infor­ma­cji o czem­pio­na­cie w co naj­mniej kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec”,
 3. Zawarcie we wszyst­kich mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych: logo akcji Teraz Polskie Konie, ozna­cze­nia PZHK jako współ­or­ga­ni­za­to­ra, ozna­cze­nia kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” jako patro­na medial­ne­go (nie wyklu­cza się innych patro­nów),
 4. Ekspozycja bane­rów i innych dostar­czo­nych mate­ria­łów rekla­mo­wych PZHK.
 5. Wprowadzenie kom­ple­tu wyni­ków do bazy, a tak­że prze­sła­nie do PZHK ory­gi­na­łu pro­to­ko­łów oraz ich wer­sji elek­tro­nicz­nej w celu zamiesz­cze­nia na stro­nie inter­ne­to­wej.

PZHK prze­wi­du­je rów­nież dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów orga­ni­za­cji oraz nagród rze­czo­wych i finan­so­wych pod­czas czem­pio­na­tów koni sokól­skich (Szepietowo) i sztum­skich (Stare Pole) – po 1.500 zł, ogie­rów star­szych ras zim­no­krwi­stych (Kętrzyn) – 1.500 zł., kla­czy star­szych ras zim­no­krwi­stych (Józefin) – 1.500 zł, a tak­że mło­dzie­żo­we­go czem­pio­na­tu koni hucul­skich (Klikowa) – 1.500 zł.

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności

Pulę pre­mii dzie­li­my na wszyst­kie pre­mio­wa­ne przez OZHK konie wg sta­nu na 31 paź­dzier­ni­ka br.

W związ­ku z dofi­nan­so­wa­niem z fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK wystaw źre­biąt, OZHK/WZHK w 2019 r. pre­miu­ją w ramach wła­snych fun­du­szy naj­lep­sze konie w nastę­pu­ją­cych pró­bach użyt­ko­wo­ści:

 1. Klacze ras m, wlkp, sp – polo­wa pró­ba wierz­cho­wa i zaprzę­go­wa
 2. Klacze rasy ślą­skiej – polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa
 3. Klacze i ogie­ry rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa (ogie­ry – tyl­ko zasad­ni­cza)
 4. Klacze i ogie­ry rasy hucul­skiej – zasad­ni­cza polo­wa pró­ba wierz­cho­wa i zaprzę­go­wa
 5. Klacze i ogie­ry rasy konik pol­ski – zasad­ni­cza polo­wa pró­ba wierz­cho­wa i zaprzę­go­wa
 6. Klacze i ogie­ry rasy kuc – zasad­ni­cza polo­wa pró­ba wierz­cho­wa i zaprzę­go­wa

Minimalna licz­ba kla­czy lub ogie­rów w pró­bie to 5 szt., z wyjąt­kiem koni hucul­skich, koni­ków pol­skich i kuców, gdzie licz­ba ta doty­czy ogie­rów i kla­czy razem.
Wysokość puli pre­mio­wej two­rzy się według zasa­dy: licz­ba koni star­tu­ją­cych w pró­bie x 200 zł (np. przy 5 koniach bio­rą­cych udział w pró­bie pula wyno­si 1.000 zł). Z tej puli musi być nagro­dzo­nych min. 25% koni bio­rą­cych udział w pró­bie (licz­ba koni zaokrą­gla­na w górę). W przy­pad­ku nagra­dza­nia wię­cej niż 25% koni, min. 50% puli pre­mio­wej musi tra­fić do wła­ści­cie­li 25% naj­lep­szych koni. Należy sto­so­wać gra­da­cję male­ją­cą. Premie mogą być wypła­ca­ne wyłącz­nie za kla­cze i ogie­ry, któ­re ukoń­czy­ły pró­bę z wyni­kiem pozy­tyw­nym oraz posia­da­ją pasz­por­ty PZHK i tyl­ko człon­kom OZHK/WZHK, któ­rzy opła­ci­li bie­żą­cą skład­kę człon­kow­ską i inne zobo­wią­za­nia wobec związ­ku. Konie, któ­re zda­ły sta­cjo­nar­ną pró­bę dziel­no­ści, są wyklu­czo­ne z moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia pre­mii za zda­ną polo­wą pró­bę dziel­no­ści. Konie, któ­re nie są wła­sno­ścią człon­ków OZHK/WZHK są uwzględ­nia­ne przy nali­cza­niu wyso­ko­ści puli nagród, nato­miast nie są uwzględ­nia­ne w jej podzia­le.
W przy­pad­ku wypła­ce­nia pre­mii wg ww. zasad, OZHK/WZHK otrzy­ma z PZHK dodat­ko­we wspar­cie na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej wg nastę­pu­ją­ce­go klu­cza: 1 zł wyda­ny z fun­du­szu OZHK/WZHK to dodat­ko­we 2 zł z PZHK na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej.

Pula pre­mii OZHK
i dodat­ko­wa pula PZHK na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej
wyko­rzy­sta­na w 2018 r.
Okręg Liczba koni
w pró­bach
Kwota
wypła­co­nych
pre­mii
Dodatkowa
pula
PZHK
Suma 395 72.600 145.200
Białystok 0 0 0
Bydgoszcz 18 3.600 7.200
Malbork 18 3.600 7.200
Katowice 9 1.800 3.600
Kielce + Łódź 38 7.600 15.200
Kraków 78 15.600 31.200
Lublin 37 7.400 14.800
Olsztyn 45 9.000 18.000
Poznań 63 12.600 25.200
Rzeszów 62 12.400 24.800
Szczecin 9 1.800 3.600
Warszawa 0 0 0
Wrocław 0 0 0
Z. Góra 18 3.600 7.200

PZHK prze­ka­zu­je OZHK/WZHK dodat­ko­we dofi­nan­so­wa­nie na pokry­cie udo­ku­men­to­wa­nych kosz­tów oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej (na pod­sta­wie fak­tu­ry), po przed­sta­wie­niu i zatwier­dze­niu uwia­ry­god­nio­nej kopii pro­to­ko­łu oce­ny i dowo­dów prze­ka­za­nia nagród oraz wpro­wa­dze­niu wyni­ków prób do bazy danych, w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 30 listo­pa­da 2019 r. Wnioski zło­żo­ne po tym ter­mi­nie nie zosta­ną uwzględ­nio­ne.

ARCHIWUM

2018 | 2017 | 2016

Hodowca i Jeździec