Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu hodowlanego PZHK w 2024 r.

Premie dla młodych koni

Fundusz utworzony na szczeblu PZHK, w wysokości 280.000 zł, będzie wykorzystany na nagradzanie źrebiąt pod matkami, roczniaków i dwulatków wszystkich ras, a także ocenianych w skokach luzem dwu- i trzyletnich koni ras szlachetnych, na zorganizowanych przeglądach (wystawy regionalne), na których udało się zgromadzić min. 10 młodych koni danej rasy (m, wlkp i sp liczone razem, pkz i ard.pol. liczone razem). Każdy zgłoszony koń musi posiadać paszport PZHK (źrebięta pod matkami, które nie mają jeszcze wystawionego paszportu mogą otrzymać premię, jeśli zostały zgłoszone do opisu) oraz spełniać wymagania wpisu do księgi głównej. Konie z księgą wstępną mogą brać udział w premiowaniu, jednak bez możliwości otrzymania premii z funduszu PZHK i nie są również brane pod uwagę w tworzeniu puli premii. Źrebię może być premiowane ze środków funduszu kilkakrotnie w ciągu roku.

UWAGA! Konie z paszportami nie wydanymi przez OZHK/WZHK mogą brać udział w premiowaniu, ale nie są brane pod uwagę w tworzeniu puli premii.

Premie mogą być wypłacane tylko właścicielom, którzy są członkami OZHK/WZHK oraz opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku.

Organizatorzy są zobowiązani do informowania we wszelkich materiałach (katalogi, internet, prasa), jak również w czasie samej wystawy, o przyznaniu nagród z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o planowanym terminie premiowania, a także wyniki premiowania oraz niniejsze zasady wypłacania nagród z funduszu hodowlanego powinny zostać podane do wiadomości publicznej przynajmniej poprzez publikację na stronie internetowej związku.

PZHK refunduje koszty wypłaconych nagród po wprowadzeniu do bazy danych kompletu wyników w zakładce „Wystawy” oraz przedstawieniu uwiarygodnionej kopii protokołu oceny min. dwóch sędziów i dowodów przekazania nagród (wzór protokołu w załączeniu) w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy (w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2024 r.). Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Do kompletu dokumentów należy dołączyć wniosek o wypłatę środków w ramach funduszu hodowlanego PZHK (wzór wniosku w załączeniu). W przypadku braku oceny konia, w protokole należy umieścić adnotację z podaniem przyczyny (np. „kulawizna” lub „nie dojechał”). Należy podać przyczynę niewypłacenia nagrody (np. „nieopłacona składka członkowska”).

Maksymalna wysokość premii dla koni z paszportami PZHK, zależnie od liczby wszystkich koni z paszportami PZHK biorących udział w przeglądzie *
Liczba koni (szt.)wysokość premii
10-152.500 zł
16-254.000 zł
26-356.000 zł
36-458.500 zł
46 i więcej11.500 zł
* rozliczeniu podlega tylko jeden przegląd danej rasy przeprowadzony w tym samym dniu i miejscu (sysaki, roczniaki i 2-latki liczone są razem do określenia maksymalnej wysokości premii)

Kwota przeznaczona na każdą zorganizowaną i rozliczoną według tych reguł imprezę powinna zostać wypłacona w formie nagród dla właścicieli co najmniej 25% koni, przede wszystkim za dobre jakościowo i doskonale odchowane źrebięta pod matkami, roczniaki, dwulatki oraz dobre użytkowo dwu- i trzylatki ras szlachetnych. W ten sposób premiujemy m.in. pracę w przyuczeniu do prezentacji i pielęgnację. W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli nagród musi trafić do właścicieli 25% najlepszych koni (liczba koni zaokrąglana w górę), przy czym należy stosować gradację malejącą (oznacza to, iż koń sklasyfikowany niżej nie może uzyskać wyższej nagrody niż koń sklasyfikowany wyżej).

Jeśli nagradzany koń prezentowany jest przez dzierżawcę, wystawca może otrzymać premię za pisemną zgodą właściciela.

Ocenie na przeglądach źrebiąt pod matkami ras: wielkopolskiej, polski koń sportowy, małopolskiej, śląskiej, huculskiej, konik polski, polski koń zimnokrwisty i arden polski powinny podlegać 4 cechy w skali 10-punktowej:

Typ– do 10 pkt
Budowa– do 10 pkt
Zdrowie i rozwój– do 10 pkt
Ruch– do 10 pkt
Ocena indywidualna jest średnią ocen cząstkowych za poszczególne cechy
i wynosi maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.).

Ocenie na przeglądach źrebiąt pod matkami rasy kuc powinny podlegać 4 cechy w skali 10-punktowej:

Typ– do 10 pkt
Budowa– do 10 pkt
Zdrowie i rozwój– do 10 pkt
Ruch– do 10 pkt
Ocena indywidualna jest średnią ocen cząstkowych za poszczególne cechy
i wynosi maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.).

Ocenie na przeglądach koni rocznych i dwuletnich ras: wielkopolskiej (tylko konie 2-letnie), polski koń sportowy (tylko konie 2-letnie), śląskiej, huculskiej, konik polski powinno podlegać pięć cech w skali 10-punktowej, tzn.:

Typ– do 10 pkt
Pokrój– do 10 pkt
Stęp– do 10 pkt
Kłus– do 10 pkt
Kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do wystawy– do 10 pkt
Ocena indywidualna jest średnią ocen cząstkowych za poszczególne cechy
i wynosi maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.).

Dopuszczalne jest stosowanie powyższej skali również w przypadku rocznych i dwuletnich koni rasy małopolskiej, jeśli są one oceniane wspólnie z końmi rasy wielkopolskiej i/lub polski koń sportowy.

Ocenie na przeglądach koni rocznych i dwuletnich rasy kuc powinno podlegać sześć cech, tzn.:

Typ– do 10 pkt
Pokrój– do 10 pkt
Stęp– do 10 pkt
Kłus– do 10 pkt
Galop– do 10 pkt
Prezentacja i przygotowanie do wystawy– do 10 pkt
Ocena indywidualna jest średnią ocen cząstkowych za poszczególne cechy
i wynosi maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.).

W przypadku koni rocznych, dwuletnich oraz trzyletnich rasy małopolskiej, ocenianych na osobnych przeglądach, należy stosować skalę obowiązującą podczas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich. Regulamin jest ustalany corocznie przez Komisję Księgi Stadnej koni rasy małopolskiej.

W przypadku dwu- i trzyletnich koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń sportowy należy stosować ocenę według poniższych zasad:

Elementy oceny:

A – Typ– do 10 pkt
B – Pokrój– do 10 pkt
Ocena użytkowości
C – Skoki luzem– do 10 pkt
D – Stęp w ręku– do 10 pkt
E – Kłus luzem– do 10 pkt
F – Galop– do 10 pkt

Wyniki próby:

\[Ocena \ ogólna = {(A + B + C + D + E + F) \over 6}\]
\[Ocena \ ujeżdżeniowa = {(A + B + D + E + F) \over 5}\]
\[Ocena \ skokowa = {(A + B + 2*C + F) \over 5}\]

Wyniki próby wyliczane są według powyższych wzorów i podawane z dokładnością do 0,1 pkt.
Wynik próby jest uzależniony od typu użytkowego ocenianych koni. W przypadku premiowania różnych grup użytkowych podczas tej samej imprezy, należy zastosować system liczenia dla ocenianej grupy (np. konie skokowe otrzymują ocenę skokową, a ujeżdżeniowe – ujeżdżeniową).

Konie ras: polski koń zimnokrwisty i arden polski powinny być oceniane według skali stosowanej podczas Czempionatu Ogólnopolskiego:

Typ rasowy i płciowy– do 10 pkt
Pokrój (głowa, szyja, kłoda)– do 10 pkt
Pokrój (nogi i kopyta)– do 10 pkt
Stęp– do 10 pkt
Kłus– do 10 pkt (UWAGA! Konie roczne mogą być oceniane zarówno w ręku jak i luzem)
Wrażenie ogólne– 0-5 pkt – są to punkty ujemne (odejmowane od oceny łącznej za typ, pokrój i ruch)
Razem – maksymalnie 50 punktów

Ze względu na różnicę w systemach oceny w kategoriach sysaków oraz źrebiąt rocznych i dwuletnich, pozostawia się OZHK/WZHK decyzję o podziale puli premii pomiędzy te dwie kategorie. Wewnątrz kategorii obowiązuje zasada nagradzania 25% najlepszych koni przynajmniej 50% puli nagród przeznaczonych dla danej kategorii. Należy stosować gradację malejącą. Podział koni rocznych i dwuletnich na bardziej szczegółowe kategorie (wiekowe lub płciowe) jest równoznaczny ze stosowaniem powyższej zasady w każdej z tych grup.

Wysokość premii dla młodych koni planowana dla poszczególnych OZHK/WZHK na rok 2024
OZHK/
WZHK
Plan 2023Wykonanie 2023Średnia
liczba źrebiąt
ocenionych
w latach
2021-2023
Plan 2024
Pula premiiLiczba przeglądów /
ogólna liczba koni
Pula premii
(zł)
Pula premii *
(zł)
13.5003/7413.2508416.850
BY30.5004/18530.50016533.000
ML29.0009/20029.00017334.500
KT14.0003/8814.0009118.250
KL4.2501/344.000326.450
KR12.2503/9712.2509318.500
LB18.7505/11718.75011322.500
ŁD4.750244.850
OL19.5005/8515.5009919.850
PN32.50010/25532.50021943.850
RZ5.7501/395.750428.450
SZ2.5004/612.500326.450
WS13.2508/14213.25011022.000
6.2501/516.250408.000
ZG13.2503/9013.2508316.500
Suma220.00060/1518210.7501400280.000
* – Pula premii utworzona na podstawie średniej liczby koni premiowanych przez związek w ciągu trzech ostatnich lat przemnożonej przez kwotę 200,00 zł (średnia kwota przypadająca na 1 konia).

W przypadku niewykorzystania pieniędzy, zostaną one przekazane tym OZHK/WZHK, które przekroczyły lub wykonały plan.

Dofinansowanie Czempionatów Ogólnopolskich i Międzynarodowych

PZHK przeznaczy max. 6.000 zł na dofinansowanie kosztów brutto organizacji poszczególnych Czempionatów Ogólnopolskich (jeden czempionat w rasach: m, wlkp, sp, śl, kn, hc, kuc) – honoraria i noclegi sędziów, koszty nagłośnienia, obsługi weterynaryjnej, medycznej, ubezpieczenia, przygotowania miejsca oceny oraz max. 6.000 zł na dofinansowanie kosztów nagród rzeczowych i finansowych.

PZHK przeznaczy max 12.000 zł na dofinansowanie kosztów brutto organizacji Czempionatu Ogólnopolskiego w rasach zimnokrwistych – honoraria i noclegi sędziów, koszty nagłośnienia, obsługi weterynaryjnej, medycznej, ubezpieczenia, przygotowania miejsca oceny oraz max. 12.000 zł na dofinansowanie kosztów nagród rzeczowych i finansowych.

Aby OZHK/WZHK organizujący Czempionat Ogólnopolski otrzymał dofinansowanie z PZHK, spełnione muszą zostać wszystkie poniższe warunki:

 1. Zatwierdzenie lokalizacji czempionatu przez Zarząd PZHK,
 2. Przesłanie regulaminu czempionatu do biura PZHK w celu weryfikacji i akceptacji (najpóźniej miesiąc przed organizacją wydarzenia),
 3. Zamieszczenie informacji o czempionacie w co najmniej kwartalniku „Hodowca i Jeździec”,
 4. Zawarcie we wszystkich materiałach informacyjnych: logo Teraz Polskie Konie, oznaczenia PZHK jako współorganizatora, oznaczenia kwartalnika „Hodowca i Jeździec” jako patrona medialnego (nie wyklucza się innych patronów),
 5. Ekspozycja banerów i innych dostarczonych materiałów reklamowych PZHK.
 6. Wprowadzenie kompletu wyników do bazy, a także przesłanie do PZHK oryginału protokołów lub protokołów potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz ich wersji elektronicznej w celu zamieszczenia na stronie internetowej,
 7. Nagrody finansowe mogą być wypłacane tylko właścicielom, którzy są członkami OZHK/WZHK oraz opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec Związku.

PZHK przewiduje również dofinansowanie kwotą 3.000 zł kosztów organizacji oraz nagród rzeczowych i finansowych podczas młodzieżowego czempionatu koni huculskich oraz po 6.000 zł podczas ogólnopolskich czempionatów koni: sokólskich, sztumskich, ogierów starszych ras zimnokrwistych, klaczy starszych ras zimnokrwistych oraz młodzieżowego koni ardeńskich.

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności

Pulę premii dzielimy wg poniższej tabeli

Pula premii OZHK
i dodatkowa pula PZHK na ocenę wartości użytkowej
wykorzystana w 2023 roku i planowana dla poszczególnych OZHK/WZHK na rok 2024
OZHK/WZHKWykonanie 2023Średnia liczba koni poddanych próbom dzielności w latach 2021-2023Plan 2024
Liczba koni w próbachKwota wypłaconych premiiDodatkowa pula PZHKPula premii*
(zł)
Dodatkowe wsparcie na ocenę wartości użytkowej
Białystok702.5005.000395.35010.700
Bydgoszcz214.2008.400141.9003.800
Malbork271.0002.00091.2002.400
Katowice61.2002.40021.0002.000
Kielce
Kraków14224.70049.40011515.75031.500
Lublin9912.20024.4007710.50021.000
Łódź162.0004.000
Olsztyn618.20016.400517.00014.000
Poznań5110.20014.800729.85019.700
Rzeszów9918.60037.2008211.20022.400
Szczecin316.05012.100101.2002.400
Warszawa131.5003.00091.2002.400
Wrocław91.0002.00081.0002.000
Zielona Góra61.2002.40068501.700
Suma51592.550179.50051070.000140.000
* – Pula premii utworzona na podstawie średniej liczby koni premiowanych przez związek w ciągu trzech ostatnich lat przemnożonej przez kwotę 137,25 zł (średnia kwota przypadająca na 1 konia).

W związku z dofinansowaniem z funduszu hodowlanego PZHK wystaw źrebiąt, OZHK/WZHK premiują w ramach własnych funduszy najlepsze konie w następujących próbach użytkowości:

 1. Klacze ras m, wlkp, sp – polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa (klacze z paszportem wydanym przez inny związek hodowlany mogą brać udział w premiowaniu i są brane pod uwagę w naliczeniu puli premii, ale nie mogą zostać nagrodzone w ramach funduszu hodowlanego)
 2. Klacze rasy śląskiej – polowa próba zaprzęgowa
 3. Klacze i ogiery rasy polski koń zimnokrwisty i arden polski – polowa próba zaprzęgowa (ogiery – tylko zasadnicza)
 4. Klacze i ogiery rasy huculskiej – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa (możliwość łączenia prób)
 5. Klacze i ogiery rasy konik polski – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa (możliwość łączenia prób)
 6. Klacze i ogiery rasy kuc – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

Minimalna liczba klaczy lub ogierów w próbie to 5 szt., z wyjątkiem koni huculskich, koników polskich i kuców, gdzie liczba ta dotyczy ogierów i klaczy razem.

Wysokość puli premiowej tworzy się według zasady: liczba koni startujących w próbie x 200 zł (np. przy 5 koniach biorących udział w próbie pula wynosi 1000 zł). Z tej puli musi być nagrodzonych min. 25% koni biorących udział w próbie (liczba koni zaokrąglana w górę). W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli premiowej musi trafić do właścicieli 25 % najlepszych koni. Należy stosować gradację malejącą. Premie mogą być wypłacane wyłącznie za klacze i ogiery, które ukończyły próbę z wynikiem pozytywnym oraz posiadają paszporty PZHK i tylko członkom OZHK/WZHK, którzy opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku. Konie, które zdały stacjonarną próbę dzielności, są wykluczone z możliwości otrzymania premii za zdaną polową próbę dzielności. Konie, które nie są własnością członków OZHK/WZHK są uwzględniane przy naliczaniu wysokości puli nagród, natomiast nie są uwzględniane w jej podziale.

W przypadku wypłacenia premii wg ww. zasad, OZHK/WZHK otrzyma z PZHK dodatkowe wsparcie na ocenę wartości użytkowej wg następującego klucza: 1 zł wydany z funduszu OZHK/WZHK to dodatkowe 2 zł z PZHK na ocenę wartości użytkowej.

PZHK przekazuje OZHK/WZHK dodatkowe dofinansowanie na pokrycie udokumentowanych kosztów oceny wartości użytkowej (na podstawie faktury), po przedstawieniu i zatwierdzeniu uwiarygodnionej kopii protokołu oceny i dowodów przekazania nagród, wprowadzeniu wyników prób do bazy danych oraz przesłaniu wniosku o wypłatę środków finansowych, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy (w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2024 r.). Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Załącznik nr 1. Wzór protokołu oceny
Załącznik nr 2. Wzór wniosku o refundację nagród

Dofinansowanie kosztów organizacji Dni Polskich Koni Sportowych

PZHK przewiduje dofinansowanie kosztów organizacji imprez z cyklu Dni Polskich Koni Sportowych), podczas których są prezentowane i premiowane jedynie konie polskiej hodowli (z paszportem wydanym przez PZHK).
Dofinansowanie może wynosić max. 3.000 zł na 1 wydarzenie.

Każde premiowanie młodych koni musi się odbyć zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie funduszu hodowlanego, lub zawartymi w programach hodowlanych (dotyczy systemu oceny), o ile nie jest on zawarty w niniejszym regulaminie.

Aby organizator (OZHK/WZHK lub Związek Rasowy) otrzymał dofinansowanie do kosztów organizacji imprezy, muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki:

 1. Przesłanie do PZHK wniosku z prośbą o dofinansowanie (z podaniem kwoty),
 2. Zawarcie we wszystkich materiałach informacyjnych: oznaczenia PZHK jako współorganizatora, oznaczenia kwartalnika „Hodowca i Jeździec” jako patrona medialnego (nie wyklucza się innych patronów),
 3. Wprowadzenie kompletu wyników do bazy, a także przesłanie do PZHK oryginału protokołów lub protokołów potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 4. Przedstawienie uwiarygodnionych dokumentów finansowych (FV, rachunek) w celu wypłaty dofinansowania, wraz z potwierdzeniem przelewu.

Dodatkowe dofinansowanie kosztów organizacji imprez hodowlanych i sportowych w ramach funduszu hodowlanego

PZHK przewiduje pulę 50.000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji wydarzeń hodowlanych i sportowych.
Dofinansowanie może wynosić max. 3.000 zł na 1 wydarzenie.
W przypadku premiowań musi się ono odbyć zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie funduszu hodowlanego, lub zawartymi w programach hodowlanych (dotyczy systemu oceny), o ile nie jest on zawarty w niniejszym regulaminie.

Dofinansowanie uwzględnia: honoraria i noclegi sędziów, koszty nagłośnienia, obsługi weterynaryjnej, medycznej, ubezpieczenia, przygotowania miejsca oceny, wynajem obiektu, druk katalogów.

Aby organizator otrzymał dofinansowanie do kosztów organizacji imprezy, muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki:

 1. Przesłanie do PZHK wniosku z prośbą o dofinansowanie (z podaniem miejsca, terminu i kwoty),
 2. Zawarcie we wszystkich materiałach informacyjnych: oznaczenia PZHK jako współorganizatora, oznaczenia kwartalnika „Hodowca i Jeździec” jako patrona medialnego (nie wyklucza się innych patronów),
 3. Wprowadzenie kompletu wyników do bazy, a także przesłanie do PZHK oryginału protokołów lub protokołów potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 4. Przedstawienie uwiarygodnionych dokumentów finansowych (FV, rachunek) w celu wypłaty dofinansowania, wraz z potwierdzeniem przelewu.

ARCHIWUM

Scroll to Top