Hodowla

Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2018 r.

 

Premie dla młodych koni

Fundusz utwo­rzo­ny na szcze­blu PZHK, w wyso­ko­ści 140.000 zł, będzie wyko­rzy­sta­ny na nagra­dza­nie źre­biąt pod mat­ka­mi, rocz­nia­ków i dwu­lat­ków wszyst­kich ras, a tak­że oce­nia­nych w sko­kach luzem dwu‐ i trzy­let­nich koni ras szla­chet­nych, na zor­ga­ni­zo­wa­nych prze­glą­dach, na któ­rych uda­ło się zgro­ma­dzić min. 10 mło­dych koni danej rasy (m, wlkp i sp liczo­ne razem). Każdy nagro­dzo­ny koń musi posia­dać pasz­port PZHK (źre­bię­ta pod mat­ka­mi, któ­re nie mają jesz­cze wysta­wio­ne­go pasz­por­tu mogą otrzy­mać pre­mię, jeśli zosta­ły zgło­szo­ne do opi­su) oraz speł­niać wyma­ga­nia wpi­su do księ­gi głów­nej. Konie z księ­gą wstęp­ną mogą brać udział w pre­mio­wa­niu, jed­nak bez moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia pre­mii z fun­du­szu PZHK (nie są rów­nież bra­ne pod uwa­gę w two­rze­niu puli pre­mii, podob­nie jak wszyst­kie konie z pasz­por­ta­mi nie wyda­ny­mi przez OZHK/WZHK).
Organizatorzy są zobo­wią­za­ni do infor­mo­wa­nia we wszel­kich mate­ria­łach (kata­lo­gi, inter­net, pra­sa), jak rów­nież w cza­sie samej wysta­wy, o przy­zna­niu nagród z fun­du­szu hodow­la­ne­go Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o pla­no­wa­nym ter­mi­nie pre­mio­wa­nia, a tak­że wyni­ki pre­mio­wa­nia oraz niniej­sze zasa­dy wypła­ca­nia nagród z fun­du­szu hodow­la­ne­go powin­ny zostać poda­ne do wia­do­mo­ści publicz­nej przy­naj­mniej poprzez publi­ka­cję na stro­nie inter­ne­to­wej związ­ku.
Źrebię może być tyl­ko raz w roku pre­mio­wa­ne ze środ­ków fun­du­szu.

PZHK refun­du­je kosz­ty wypła­co­nych nagród po wpro­wa­dze­niu do bazy danych kom­ple­tu wyni­ków oraz przed­sta­wie­niu uwia­ry­god­nio­nej kopii pro­to­kó­łu oce­ny i dowo­dów prze­ka­za­nia nagród (wzór pro­to­kó­łu w załą­cze­niu) w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 30 listo­pa­da 2018 r. Wnioski zło­żo­ne po tym ter­mi­nie nie zosta­ną uwzględ­nio­ne.
Do kom­ple­tu doku­men­tów nale­ży dołą­czyć wnio­sek o wypła­tę środ­ków w ramach fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK. W przy­pad­ku bra­ku oce­ny konia, w pro­to­ko­le nale­ży umie­ścić adno­ta­cję z poda­niem przy­czy­ny (np. „kula­wi­zna” lub „nie doje­chał”). Powinno się tak­że poda­wać przy­czy­nę nie­wy­pła­ce­nia nagro­dy (np. „nie­opła­co­na skład­ka człon­kow­ska” lub „koń z pasz­por­tem zagra­nicz­nym”).

Maksymalna wyso­kość pre­mii dla koni z pasz­por­ta­mi PZHK,
zależ­nie od licz­by wszyst­kich koni z pasz­por­ta­mi PZHK
bio­rą­cych udział w prze­glą­dzie*

licz­ba źre­biąt (szt.) wyso­kość pre­mii
10 – 15 2.000 zł
16 – 25 3.000 zł
26 – 35 4.000 zł
36 – 45 5.000 zł
46 i wię­cej 6.000 zł

* – roz­li­cze­niu pod­le­ga tyl­ko jeden prze­gląd danej rasy prze­pro­wa­dzo­ny w tym samym dniu i miej­scu (sysa­ki, rocz­nia­ki i 2‐latki liczo­ne są razem do okre­śle­nia mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści pre­mii)

Kwota prze­zna­czo­na na każ­dą zor­ga­ni­zo­wa­ną i roz­li­czo­ną według tych reguł impre­zę powin­na zostać wypła­co­na w for­mie nagród dla wła­ści­cie­li co naj­mniej 25% koni, przede wszyst­kim za dobre jako­ścio­wo i dosko­na­le odcho­wa­ne źre­bię­ta pod mat­ka­mi, rocz­nia­ki, dwu­lat­ki oraz dobre użyt­ko­wo dwu‐ i trzy­lat­ki ras szla­chet­nych. W ten spo­sób pre­miu­je­my m.in. pra­cę w przy­ucze­niu do pre­zen­ta­cji i pie­lę­gna­cję. W przy­pad­ku nagra­dza­nia wię­cej niż 25% koni, min. 50% puli nagród musi tra­fić do wła­ści­cie­li 25% naj­lep­szych koni (licz­ba koni zaokrą­gla­na w górę), przy czym nale­ży sto­so­wać gra­da­cję male­ją­cą (ozna­cza to, iż koń skla­sy­fi­ko­wa­ny niżej nie może uzy­skać wyż­szej nagro­dy niż koń skla­sy­fi­ko­wa­ny wyżej). Premie mogą być wypła­ca­ne wyłącz­nie za konie z pasz­por­ta­mi PZHK i tyl­ko wła­ści­cie­lom, któ­rzy są człon­ka­mi OZHK/WZHK oraz opła­ci­li bie­żą­cą skład­kę człon­kow­ską i inne zobo­wią­za­nia wobec związ­ku.
Jeśli nagra­dza­ny koń pre­zen­to­wa­ny jest przez dzier­żaw­cę, wystaw­ca może otrzy­mać pre­mię za pisem­ną zgo­dą wła­ści­cie­la.

Ocenie na prze­glą­dach koni rocz­nych i dwu­let­nich ras: wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, ślą­skiej, hucul­skiej, konik pol­ski oraz kuców powin­no pod­le­gać w 2018 r. pięć cech w ska­li 50‐punktowej, tzn.:

 • Typ – do 10 pkt.
 • Pokrój – do 10 pkt.
 • Stęp – do 10 pkt.
 • Kłus – do 10 pkt.
 • Kondycja, pie­lę­gna­cja, przy­go­to­wa­nie do wysta­wy – do 10 pkt.

Dopuszczalne jest sto­so­wa­nie powyż­szej ska­li rów­nież w przy­pad­ku rocz­nych i dwu­let­nich koni rasy mało­pol­skiej, jeśli są one oce­nia­ne wspól­nie z koń­mi rasy wiel­ko­pol­skiej i/lub pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi.

W przy­pad­ku koni rocz­nych i dwu­let­nich rasy mało­pol­skiej, oce­nia­nych na osob­nych prze­glą­dach, powin­no sto­so­wać się ska­lę obo­wią­zu­ją­cą pod­czas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich:

Dla koni rocznych:

Ocena w ręku:

 • Typ – do 15 pkt.
 • Głowa, szy­ja, kło­da – do 10 pkt.
 • Nogi i kopy­ta – do 10 pkt. (x 1,5) – do 15 pkt.
 • Stęp w ręku – do 10 pkt. (x 1) – do 10 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów (śred­nia ocen 3 sędziów).

Ocena ruchu luzem w kory­ta­rzu:

 • Galop luzem – do 10 pkt. (x 1,5) – do 15 pkt.
 • Kłus luzem – do 10 pkt. (x 1) – do 10 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów (2 x 25 pkt. – suma ocen 2 sędziów)

Dla koni dwuletnich:

Ocena w ręku:

 • Typ – do 10 pkt. (x 1,5) – do 15 pkt.
 • Głowa, szy­ja, kło­da – do 10 pkt. (x 1) – do 10 pkt.
 • Nogi i kopy­ta – do 10 pkt. (x 1,5) – do 15 pkt.
 • Stęp w ręku – do 10 pkt. (x 1) – do 10 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów (śred­nia ocen 3 sędziów)

Ocena sko­ków luzem w kory­ta­rzu:

 • Galop luzem – do 10 pkt. (x 1) – do 10 pkt.
 • Kłus luzem – 10 pkt. (x 1,5) – do 15 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów (2 x 25 pkt. – suma ocen 2 sędziów)

W przy­pad­ku dwu‐ i trzy­let­nich koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi moż­na sto­so­wać oce­nę według poniż­szych zasad:

 • Typ – 10 pkt.
 • Pokrój – 10 pkt.
 • Ocena użyt­ko­wo­ści – 50 pkt., w tym:
  • Stęp w ręku – do 10 pkt.
  • Kłus luzem – do 10 pkt.
  • Galop – do 10 pkt.
  • Skoki luzem – do 10 pkt. (x2) – do 20 punk­tów;

Razem – mak­sy­mal­nie 70 punk­tów.

Konie ras: pol­ski koń zim­no­krwi­styarden pol­ski powin­ny być oce­nia­ne według ska­li sto­so­wa­nej pod­czas Czempionatu Ogólnopolskiego:

 • Typ raso­wy i płcio­wy – do 10 pkt.
 • Pokrój (gło­wa, szy­ja, kło­da) – do 10 pkt.
 • Pokrój (nogi i kopy­ta) – do 10 pkt.
 • Stęp – do 10 pkt.
 • Kłus – do 10 pkt. (UWAGA! Konie rocz­ne mogą być oce­nia­ne zarów­no w ręku jak i luzem)
 • Wrażenie ogól­ne – 0 – 5 pkt. – są to punk­ty ujem­ne (odej­mo­wa­ne od oce­ny łącz­nej za typ, pokrój i ruch)

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów

W przy­pad­ku źre­biąt pod mat­ka­mi oce­nie pod­le­ga­ją czte­ry cechy w ska­li 20‐punktowej:

 • Typ – do 5 pkt.
 • Pokrój – do 5 pkt.
 • Ruch – do 5 pkt.
 • Zdrowie i roz­wój – do 5 pkt.

Ze wzglę­du na róż­ni­cę w sys­te­mach oce­ny w kate­go­riach sysa­ków oraz źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich, pozo­sta­wia się OZHK/WZHK decy­zję o podzia­le puli pre­mii pomię­dzy te dwie kate­go­rie. Wewnątrz kate­go­rii obo­wią­zu­je zasa­da nagra­dza­nia 25% naj­lep­szych koni przy­naj­mniej 50% puli nagród prze­zna­czo­nych dla danej kate­go­rii. Należy sto­so­wać gra­da­cję male­ją­cą. Podział koni rocz­nych i dwu­let­nich na bar­dziej szcze­gó­ło­we kate­go­rie (wie­ko­we lub płcio­we) jest rów­no­znacz­ny ze sto­so­wa­niem powyż­szej zasa­dy w każ­dej z tych grup.

Wysokość pre­mii dla mło­dych koni
pla­no­wa­na dla poszcze­gól­nych OZHK/WZHK na rok 2018
OZHK/
WZHK
Plan 2017 Wykonanie 2017 Średnia
licz­ba źre­biąt
oce­nio­nych
w latach
2016 – 2017
Plan 2018
Pula
pre­mii
Liczba
prze­glą­dów
/ ogól­na
licz­ba koni
Pula
pre­mii (zł)
Liczba koni
dodat­ko­wo
pre­mio­wa­nych
ze środ­ków
wła­snych
OZHK/WZHK
Pula
pre­mii*
(zł)
Białystok 8.500 3/84 szt. 8.500 21 86 9.000
Bydgoszcz 13.500 3/155 szt. 13.500 - 136 14.000
Malbork 7.500 5/71 szt. 7.500 10 75 7.500
Katowice 10.500 3/121 szt. 10.500 - 110 11.500
Kielce + LD 15.500 6/144 szt. 15.500 - 161** 16.500
Kraków 14.000 4/138 szt. 14.000 - 135 14.000
Lublin 16.000 10/163 szt. 16.000 - 164 16.500
Poznań 19.000 7/189 szt. 19.000 - 184 19.000
Olsztyn 5.500 3/48 szt. 5.500 11 54 5.500
Rzeszów 3.500 2/30 szt. 3.500 - 39 4.000
Szczecin 0 0 0 - 0 0
Warszawa 10.000 3/97 szt. 10.000 - 93 9.500
Wrocław 7.000 4/81 szt. 7.000 - 67 7.000
Z. Góra 3.500 3/76 szt. 3.500 11 60 6.000
Suma 134.000 56/1.397 szt. 134.000 53 1.362 140.000

* – Pula pre­mii utwo­rzo­na na pod­sta­wie śred­niej licz­by koni pre­mio­wa­nych przez zwią­zek w cią­gu dwóch ostat­nich lat prze­mno­żo­nej przez kwo­tę 102,79 zł (śred­nia kwo­ta przy­pa­da­ją­ca na 1 konia).
** – suma śred­niej licz­by koni oce­nia­nych przez OZHK Kielce i OZHK Łódź (80 + 81)

W przy­pad­ku nie­wy­ko­rzy­sta­nia pie­nię­dzy, zosta­ną one prze­ka­za­ne tym OZHK/WZHK, któ­re prze­kro­czy­ły lub wyko­na­ły plan.

Premie za urodzenie źrebiąt od klaczy po ZT, próbach polowych oraz MPMK

W ramach fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK w 2018 r. pre­mio­wa­ne będą trzy naj­lep­sze kla­cze w każ­dej polo­wej i sta­cjo­nar­nej pró­bie wierz­cho­wej i zaprzę­go­wej, pod warun­kiem ukoń­cze­nia pró­by z wyni­kiem min. bar­dzo dobrym oraz uro­dze­nia źre­bię­cia w roku pró­by albo uro­dze­nia źre­bię­cia z pokry­cia w roku pró­by lub w roku następ­nym.
Premie wypła­ca­ne będą w nastę­pu­ją­cej wyso­ko­ści:

 1. loka­ta – 600 zł
 2. loka­ta – 500 zł
 3. loka­ta – 400 zł

W ramach fun­du­szu hodow­la­ne­go pre­mio­wa­ne będą rów­nież kla­cze star­tu­ją­ce w Mistrzostwach Polski Młodych Koni (w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szko­dy, WKKW, powo­że­nia zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi), któ­re uczest­ni­czy­ły we wszyst­kich trzech pró­bach i zosta­ły skla­sy­fi­ko­wa­ne w wyni­kach koń­co­wych MPMK. Warunkiem otrzy­ma­nia pre­mii jest uro­dze­nie źre­bię­cia z pokry­cia w roku Mistrzostw lub w roku następ­nym. Za każ­dą klacz, któ­ra speł­ni powyż­sze warun­ki wła­ści­ciel otrzy­ma pre­mię w wyso­ko­ści 600 zł nie­za­leż­nie od osta­tecz­nie zaję­te­go przez klacz miej­sca.
W obu powyż­szych przy­pad­kach pre­mia może być wypła­co­na, jeśli uro­dzo­ne­mu źre­bię­ciu został wyda­ny doku­ment iden­ty­fi­ka­cyj­ny przez OZHK/WZHK. W przy­pad­ku pokry­cia po zmia­nie wła­ści­cie­la kla­czy, pre­mię otrzy­mu­je nowy wła­ści­ciel. Z wnio­skiem o wypła­tę pre­mii wła­ści­ciel kla­czy wystę­pu­je do PZHK. Premie mogą być wypła­ca­ne wyłącz­nie za kla­cze z pasz­por­ta­mi PZHK, wpi­sa­ne do ksiąg stad­nych pro­wa­dzo­nych przez PZHK i tyl­ko człon­kom OZHK/ WZHK, któ­rzy opła­ci­li bie­żą­cą skład­kę człon­kow­ską i inne zobo­wią­za­nia wobec związ­ku.

Dofinansowanie Czempionatów Ogólnopolskich i Międzynarodowych

PZHK prze­wi­du­je kwo­tę do 12.000 zł dofi­nan­so­wa­nia do kosz­tów net­to orga­ni­za­cji poszcze­gól­nych Czempionatów Ogólnopolskich (kosz­ty sędziów – hono­ra­ria, noc­le­gi, oraz kosz­ty nagło­śnie­nia, obsłu­gi wete­ry­na­ryj­nej, medycz­nej, ubez­pie­cze­nia, przy­go­to­wa­nia miej­sca oce­ny, kosz­ty nagród rze­czo­wych i finan­so­wych – nie wię­cej niż 50% dofi­nan­so­wa­nia).
Aby OZHK/WZHK orga­ni­zu­ją­cy Czempionat Ogólnopolski otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie z PZHK, speł­nio­ne muszą zostać wszyst­kie poniż­sze warun­ki:

 1. Zatwierdzenie loka­li­za­cji czem­pio­na­tu przez Zarząd PZHK,
 2. Nagłośnienie czem­pio­na­tu w co naj­mniej jed­nej gaze­cie bran­żo­wej oprócz kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”,
 3. Zawarcie we wszyst­kich mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych: logo akcji Teraz Polskie Konie, ozna­cze­nia PZHK jako współ­or­ga­ni­za­to­ra, ozna­cze­nia kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” jako patro­na medial­ne­go (nie wyklu­cza się innych patro­nów),
 4. Ekspozycja bane­rów i innych dostar­czo­nych mate­ria­łów rekla­mo­wych PZHK.
 5. Wprowadzenie kom­ple­tu wyni­ków do bazy, a tak­że prze­sła­nie do PZHK ory­gi­na­łu pro­to­ko­łów oraz ich wer­sji elek­tro­nicz­nej w celu zamiesz­cze­nia na stro­nie inter­ne­to­wej.

PZHK prze­wi­du­je rów­nież dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów nagród pod­czas czem­pio­na­tów koni sokól­skich (Szepietowo) i sztum­skich (Stare Pole) – po 1.500 zł, ogie­rów star­szych ras zim­no­krwi­stych (Kętrzyn) – 1.500 zł., kla­czy star­szych ras zim­no­krwi­stych (Józefin) – 1.500 zł, a tak­że mło­dzie­żo­we­go czem­pio­na­tu koni hucul­skich (Klikowa) – 1.500 zł.
W zależ­no­ści od licz­by koni zgło­szo­nych na Międzynarodowy Czempionat koni ardeń­skich w Szwecji prze­wi­du­je się dofi­nan­so­wa­nie do kosz­tów trans­por­tu

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności

Pulę pre­mii dzie­li­my na wszyst­kie pre­mio­wa­ne przez OZHK konie wg sta­nu na 15 listo­pa­da br.

W związ­ku z dofi­nan­so­wa­niem z fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK wystaw źre­biąt, OZHK/WZHK w 2018 r. pre­miu­ją w ramach wła­snych fun­du­szy naj­lep­sze konie w nastę­pu­ją­cych pró­bach użyt­ko­wo­ści:

 1. Klacze ras m, wlkp, sp – polo­wa pró­ba wierz­cho­wa i zaprzę­go­wa
 2. Klacze rasy ślą­skiej – polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa
 3. Klacze i ogie­ry rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa (ogie­ry – tyl­ko zasad­ni­cza)
 4. Klacze i ogie­ry rasy hucul­skiej – zasad­ni­cza polo­wa pró­ba wierz­cho­wa i zaprzę­go­wa
 5. Klacze i ogie­ry rasy konik pol­ski – zasad­ni­cza polo­wa pró­ba wierz­cho­wa i zaprzę­go­wa
 6. Klacze i ogie­ry rasy kuc – zasad­ni­cza polo­wa pró­ba wierz­cho­wa i zaprzę­go­wa

Minimalna licz­ba kla­czy lub ogie­rów w pró­bie to 5 szt., z wyjąt­kiem koni hucul­skich, koni­ków pol­skich i kuców, gdzie licz­ba ta doty­czy ogie­rów i kla­czy razem.
Wysokość puli pre­mio­wej two­rzy się według zasa­dy: licz­ba koni star­tu­ją­cych w pró­bie x 200 zł (np. przy 5 koniach bio­rą­cych udział w pró­bie pula wyno­si 1000 zł). Z tej puli musi być nagro­dzo­nych min. 25% koni bio­rą­cych udział w pró­bie (licz­ba koni zaokrą­gla­na w górę). W przy­pad­ku nagra­dza­nia wię­cej niż 25% koni, min. 50% puli pre­mio­wej musi tra­fić do wła­ści­cie­li 25% naj­lep­szych koni. Należy sto­so­wać gra­da­cję male­ją­cą. Premie mogą być wypła­ca­ne wyłącz­nie za kla­cze i ogie­ry, któ­re ukoń­czy­ły pró­bę z wyni­kiem pozy­tyw­nym oraz posia­da­ją pasz­por­ty PZHK i tyl­ko człon­kom OZHK/WZHK, któ­rzy opła­ci­li bie­żą­cą skład­kę człon­kow­ską i inne zobo­wią­za­nia wobec związ­ku. Konie, któ­re zda­ły sta­cjo­nar­ną pró­bę dziel­no­ści, są wyklu­czo­ne z moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia pre­mii za zda­ną polo­wą pró­bę dziel­no­ści.
W przy­pad­ku wypła­ce­nia pre­mii wg ww. zasad, OZHK/WZHK otrzy­ma z PZHK dodat­ko­we wspar­cie na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej i admi­ni­stro­wa­nie księ­ga­mi hodow­la­nych wg nastę­pu­ją­ce­go klu­cza: 1 zł wyda­ny z fun­du­szu OZHK/WZHK to dodat­ko­we 2 zł z PZHK na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej.

Pula pre­mii OZH
i dodat­ko­wa pula PZHK na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej
wyko­rzy­sta­na w 2017 r.
Okręg Liczba koni
w pró­bach
Kwota
wypła­co­nych
pre­mii
Dodatkowa pula
PZHK
Białystok 0 0 0
Bydgoszcz 0 0 0
Malbork 18 3.600 7.200
Katowice 10 2.000 4.000
Kielce + Łódź 24 4.800 9.600
Kraków 75 15.000 30.000
Lublin 72 14.400 28.800
Olsztyn 26 5.200 10.400
Poznań 38 7.600 15.200
Rzeszów 64 12.800 25.600
Szczecin 10 1.000 2.000
Warszawa 13 2.600 5.200
Wrocław 0 0 0
Z. Góra 18 3.600 7.200
suma 368 72.600 145.200

PZHK prze­ka­zu­je OZHK/WZHK dodat­ko­we dofi­nan­so­wa­nie na pokry­cie udo­ku­men­to­wa­nych kosz­tów oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej i admi­ni­stro­wa­nia księ­ga­mi koni hodow­la­nych (na pod­sta­wie fak­tu­ry), po przed­sta­wie­niu i zatwier­dze­niu uwia­ry­god­nio­nej kopii pro­to­kó­łu oce­ny i dowo­dów prze­ka­za­nia nagród oraz wpro­wa­dze­niu wyni­ków prób do bazy danych, w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 20 listo­pa­da 2018 r. Wnioski zło­żo­ne po tym ter­mi­nie nie zosta­ną uwzględ­nio­ne.

ARCHIWUM

2017 | 2016

Hodowca i Jeździec