Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2019 r.

Premie dla młodych koni

Fundusz utworzony na szczeblu PZHK, w wysokości 100.000 zł, będzie wykorzystany na nagradzanie źrebiąt pod matkami, roczniaków i dwulatków wszystkich ras, a także ocenianych w skokach luzem dwu- i trzyletnich koni ras szlachetnych, na zorganizowanych przeglądach, na których udało się zgromadzić min. 10 młodych koni danej rasy (m, wlkp i sp liczone razem). Każdy zgłoszony koń musi posiadać paszport PZHK (źrebięta pod matkami, które nie mają jeszcze wystawionego paszportu mogą otrzymać premię, jeśli zostały zgłoszone do opisu) oraz spełniać wymagania wpisu do księgi głównej. Konie z księgą wstępną mogą brać udział w premiowaniu, jednak bez możliwości otrzymania premii z funduszu PZHK (nie są również brane pod uwagę w tworzeniu puli premii, podobnie jak wszystkie konie z paszportami nie wydanymi przez OZHK/WZHK).

Premie mogą być wypłacane tylko właścicielom, którzy są członkami OZHK/WZHK oraz opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku.

Organizatorzy są zobowiązani do informowania we wszelkich materiałach (katalogi, internet, prasa), jak również w czasie samej wystawy, o przyznaniu nagród z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o planowanym terminie premiowania, a także wyniki premiowania oraz niniejsze zasady wypłacania nagród z funduszu hodowlanego powinny zostać podane do wiadomości publicznej przynajmniej poprzez publikację na stronie internetowej związku.
Źrebię może być tylko raz w roku premiowane ze środków funduszu.

PZHK refunduje koszty wypłaconych nagród po wprowadzeniu do bazy danych kompletu wyników oraz przedstawieniu uwiarygodnionej kopii protokołu oceny min. dwóch sędziów i dowodów przekazania nagród (wzór protokołu w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
Do kompletu dokumentów należy dołączyć wniosek o wypłatę środków w ramach funduszu hodowlanego PZHK (wzór wniosku w załączeniu). W przypadku braku oceny konia, w protokole należy umieścić adnotację z podaniem przyczyny (np. „kulawizna” lub „nie dojechał”). Należy podać przyczynę niewypłacenia nagrody (np. „nieopłacona składka członkowska” lub „koń z paszportem zagranicznym”).

Maksymalna wysokość premii dla koni z paszportami PZHK, zależnie od liczby wszystkich koni z paszportami PZHK biorących udział w przeglądzie*

liczba źrebiąt (szt.)wysokość premii
10-151.100 zł
16-251.800 zł
26-353.200 zł
36-454.600 zł
46 i więcej6.100 zł

* rozliczeniu podlega tylko jeden przegląd danej rasy przeprowadzony w tym samym dniu i miejscu (sysaki, roczniaki i 2-latki liczone są razem do określenia maksymalnej wysokości premii)

Kwota przeznaczona na każdą zorganizowaną i rozliczoną według tych reguł imprezę powinna zostać wypłacona w formie nagród dla właścicieli co najmniej 25% koni, przede wszystkim za dobre jakościowo i doskonale odchowane źrebięta pod matkami, roczniaki, dwulatki oraz dobre użytkowo dwu- i trzylatki ras szlachetnych. W ten sposób premiujemy m.in. pracę w przyuczeniu do prezentacji i pielęgnację. W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli nagród musi trafić do właścicieli 25% najlepszych koni (liczba koni zaokrąglana w górę), przy czym należy stosować gradację malejącą (oznacza to, iż koń sklasyfikowany niżej nie może uzyskać wyższej nagrody niż koń sklasyfikowany wyżej).
Jeśli nagradzany koń prezentowany jest przez dzierżawcę, wystawca może otrzymać premię za pisemną zgodą właściciela.

Ocenie na przeglądach koni rocznych i dwuletnich ras: wielkopolskiej (tylko konie 2-letnie), polski koń szlachetny półkrwi (tylko konie 2-letnie), śląskiej, huculskiej, konik polski oraz kuców powinno podlegać w 2019 r. pięć cech w skali 50-punktowej, tzn.:

Typdo 10 pkt
Pokrójdo 10 pkt
Stępdo 10 pkt
Kłusdo 10 pkt
Kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do wystawydo 10 pkt
Razem – maksymalnie 50 punktów

Dopuszczalne jest stosowanie powyższej skali również w przypadku rocznych i dwuletnich koni rasy małopolskiej, jeśli są one oceniane wspólnie z końmi rasy wielkopolskiej i/lub polski koń szlachetny półkrwi.

W przypadku koni rocznych i dwuletnich rasy małopolskiej, ocenianych na osobnych przeglądach, należy stosować skalę obowiązującą podczas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich:

Dla koni rocznych:

Ocena w ręku:

Typdo 15 pkt
Głowa, szyja, kłodado 10 pkt
Nogi i kopytado 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
Stęp w rękudo 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
Razem – maksymalnie 50 punktów (średnia ocen 3 sędziów)

Ocena ruchu luzem w korytarzu:

Galop luzemdo 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
Kłus luzemdo 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
Razem – maksymalnie 50 punktów (2×25 pkt – suma ocen 2 sędziów)

Dla koni dwuletnich:

Ocena w ręku:

Typdo 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
Głowa, szyja, kłodado 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
Nogi i kopytado 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
Stęp w rękudo 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
Razem – maksymalnie 50 punktów (średnia ocen 3 sędziów)

Ocena skoków luzem w korytarzu:

Galop luzemdo 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
Kłus luzemdo 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
Razem – maksymalnie 50 punktów (2×25 pkt – suma ocen 2 sędziów)

W przypadku dwu- i trzyletnich koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi można stosować ocenę według poniższych zasad:

Elementy oceny:

A – Typdo 10 pkt
B – Pokrójdo 10 pkt
Ocena użytkowości
C – Skoki luzemdo 10 pkt
D – Stęp w rękudo 10 pkt
E – Kłus luzemdo 10 pkt
F – Galopdo 10 pkt

Wynik próby:

 • Ocena ogólna = (A+B+C+D+E+F) / 6
 • Ocena ujeżdżeniowa = (D+E+F) / 3
 • Ocena skokowa = (2xC+F) / 3

Konie ras: polski koń zimnokrwisty i arden polski powinny być oceniane według skali stosowanej podczas Czempionatu Ogólnopolskiego:

Typ rasowy i płciowydo 10 pkt
Pokrój (głowa, szyja, kłoda)do 10 pkt
Pokrój (nogi i kopyta)do 10 pkt
Stępdo 10 pkt
Kłusdo 10 pkt (UWAGA! Konie roczne mogą być oceniane zarówno w ręku jak i luzem)
Wrażenie ogólne0-5 pkt – są to punkty ujemne (odejmowane od oceny łącznej za typ, pokrój i ruch)
Razem – maksymalnie 50 punktów

W przypadku źrebiąt pod matkami ocenie podlegają cztery cechy w skali 20-punktowej:

Typdo 5 pkt
Pokrójdo 5 pkt
Ruchdo 5 pkt
Zdrowie i rozwójdo 5 pkt

Ze względu na różnicę w systemach oceny w kategoriach sysaków oraz źrebiąt rocznych i dwuletnich, pozostawia się OZHK/WZHK decyzję o podziale puli premii pomiędzy te dwie kategorie. Wewnątrz kategorii obowiązuje zasada nagradzania 25% najlepszych koni przynajmniej 50% puli nagród przeznaczonych dla danej kategorii. Należy stosować gradację malejącą. Podział koni rocznych i dwuletnich na bardziej szczegółowe kategorie (wiekowe lub płciowe) jest równoznaczny ze stosowaniem powyższej zasady w każdej z tych grup.

Wysokość premii dla młodych koni
planowana dla poszczególnych OZHK/WZHK na rok 2019

OZHK/
WZHK
Plan 2018Wykonanie 2018Średnia
liczba źrebiąt
ocenionych
w latach
2017-2018
Plan 2019
Pula
premii
Liczba
przeglądów
/ ogólna
liczba koni
Pula
premii (zł)
Liczba koni
dodatkowo
premiowanych
ze środków
własnych
OZHK/WZHK
Pula
premii*
(zł)
Suma140.00054 / 1.385 szt.140.0001961.427100.000
Białystok9.0003 / 67 szt.9.000866.000
Bydgoszcz14.0003 / 140 szt.14.00014810.500
Malbork7.5008 / 110 szt.7.50036967.000
Katowice11.5003 / 135 szt.11.5001289.000
Kielce + LD16.5005 / 144 szt.16.50024765.500
Łódź694.500
Kraków14.0004 / 140 szt.14.000271399.500
Lublin16.5005 / 110 szt.15.0001379.500
Poznań19.0007 / 221 szt.19.0007920514.000
Olsztyn5.5003 / 51 szt.5.500554.000
Rzeszów4.0002 / 29 szt.4.000393.000
Szczecin01 / 19 szt.1.50010500
Warszawa9.5003 / 74 szt.9.50010866.000
Wrocław7.0004 / 85 szt.7.000836.000
Z. Góra6.0003 / 60 szt.6.00020745.000

* – Pula premii utworzona na podstawie średniej liczby koni premiowanych przez związek w ciągu dwóch ostatnich lat przemnożonej przez kwotę 70,08 zł (średnia kwota przypadająca na 1 konia).

W przypadku niewykorzystania pieniędzy, zostaną one przekazane tym OZHK/WZHK, które przekroczyły lub wykonały plan.

Dofinansowanie Czempionatów Ogólnopolskich i Międzynarodowych

PZHK przeznaczy max. 6.000 zł na dofinansowanie kosztów brutto organizacji poszczególnych Czempionatów Ogólnopolskich (koszty sędziów – honoraria, noclegi, oraz koszty nagłośnienia, obsługi weterynaryjnej, medycznej, ubezpieczenia, przygotowania miejsca oceny) oraz max. 2.000 zł na dofinansowanie kosztów nagród rzeczowych i finansowych.
Aby OZHK/WZHK organizujący Czempionat Ogólnopolski otrzymał dofinansowanie z PZHK, spełnione muszą zostać wszystkie poniższe warunki:

 1. Zatwierdzenie lokalizacji czempionatu przez Zarząd PZHK,
 2. Zamieszczenie informacji o czempionacie w co najmniej kwartalniku „Hodowca i Jeździec”,
 3. Zawarcie we wszystkich materiałach informacyjnych: logo akcji Teraz Polskie Konie, oznaczenia PZHK jako współorganizatora, oznaczenia kwartalnika „Hodowca i Jeździec” jako patrona medialnego (nie wyklucza się innych patronów),
 4. Ekspozycja banerów i innych dostarczonych materiałów reklamowych PZHK.
 5. Wprowadzenie kompletu wyników do bazy, a także przesłanie do PZHK oryginału protokołów oraz ich wersji elektronicznej w celu zamieszczenia na stronie internetowej.

PZHK przewiduje również dofinansowanie kosztów organizacji oraz nagród rzeczowych i finansowych podczas czempionatów koni sokólskich (Szepietowo) i sztumskich (Stare Pole) – po 1.500 zł, ogierów starszych ras zimnokrwistych (Kętrzyn) – 1.500 zł., klaczy starszych ras zimnokrwistych (Józefin) – 1.500 zł, a także młodzieżowego czempionatu koni huculskich (Klikowa) – 1.500 zł.

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności

Pulę premii dzielimy na wszystkie premiowane przez OZHK konie wg stanu na 31 października br.

W związku z dofinansowaniem z funduszu hodowlanego PZHK wystaw źrebiąt, OZHK/WZHK w 2019 r. premiują w ramach własnych funduszy najlepsze konie w następujących próbach użytkowości:

 1. Klacze ras m, wlkp, sp – polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 2. Klacze rasy śląskiej – polowa próba zaprzęgowa
 3. Klacze i ogiery rasy polski koń zimnokrwisty – polowa próba zaprzęgowa (ogiery – tylko zasadnicza)
 4. Klacze i ogiery rasy huculskiej – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 5. Klacze i ogiery rasy konik polski – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 6. Klacze i ogiery rasy kuc – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

Minimalna liczba klaczy lub ogierów w próbie to 5 szt., z wyjątkiem koni huculskich, koników polskich i kuców, gdzie liczba ta dotyczy ogierów i klaczy razem.
Wysokość puli premiowej tworzy się według zasady: liczba koni startujących w próbie x 200 zł (np. przy 5 koniach biorących udział w próbie pula wynosi 1.000 zł). Z tej puli musi być nagrodzonych min. 25% koni biorących udział w próbie (liczba koni zaokrąglana w górę). W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli premiowej musi trafić do właścicieli 25% najlepszych koni. Należy stosować gradację malejącą. Premie mogą być wypłacane wyłącznie za klacze i ogiery, które ukończyły próbę z wynikiem pozytywnym oraz posiadają paszporty PZHK i tylko członkom OZHK/WZHK, którzy opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku. Konie, które zdały stacjonarną próbę dzielności, są wykluczone z możliwości otrzymania premii za zdaną polową próbę dzielności. Konie, które nie są własnością członków OZHK/WZHK są uwzględniane przy naliczaniu wysokości puli nagród, natomiast nie są uwzględniane w jej podziale.
W przypadku wypłacenia premii wg ww. zasad, OZHK/WZHK otrzyma z PZHK dodatkowe wsparcie na ocenę wartości użytkowej wg następującego klucza: 1 zł wydany z funduszu OZHK/WZHK to dodatkowe 2 zł z PZHK na ocenę wartości użytkowej.

Pula premii OZHK i dodatkowa pula PZHK na ocenę wartości użytkowej wykorzystana w 2018 r.

OkręgLiczba koni
w próbach
Kwota
wypłaconych
premii
Dodatkowa
pula
PZHK
Białystok000
Bydgoszcz183.6007.200
Malbork183.6007.200
Katowice91.8003.600
Kielce + Łódź387.60015.200
Kraków7815.60031.200
Lublin377.40014.800
Olsztyn459.00018.000
Poznań6312.60025.200
Rzeszów6212.40024.800
Szczecin91.8003.600
Warszawa000
Wrocław000
Z. Góra183.6007.200
Suma39572.600145.200

PZHK przekazuje OZHK/WZHK dodatkowe dofinansowanie na pokrycie udokumentowanych kosztów oceny wartości użytkowej (na podstawie faktury), po przedstawieniu i zatwierdzeniu uwiarygodnionej kopii protokołu oceny i dowodów przekazania nagród oraz wprowadzeniu wyników prób do bazy danych, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Scroll to Top