Sprawy związkowe

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI

 

Polski Związek Hodowców Koni jest kra­jo­wą fede­ra­cją Wojewódzkich / Okręgowych Związków Hodowców Koni oraz Związków i Sekcji Rasowych i Użytkowych o zasię­gu kra­jo­wym.
Celem PZHK jest m.in.: repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów i ochro­na praw hodow­ców koni, nad­zór i kon­tro­la nad spra­wa­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi i mery­to­rycz­ny­mi Związków i Sekcji oraz dosko­na­le­nie hodow­li i cho­wu koni, pro­wa­dze­nie ksiąg stad­nych i reje­strów, wpi­sy­wa­nie koni do tych ksiąg i reje­strów, pro­wa­dze­nie oce­ny war­to­ści hodow­la­nej i użyt­ko­wej, reje­stra­cja i selek­cja źre­biąt.

 

Z prac Zarządu i Prezydium PZHK

 

Z prac sekcji Hodowców Konika Polskiego

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec