Sprawy związkowe

Polski Związek Hodowców Koni

 

Polski Związek Hodowców Koni jest kra­jo­wą fede­ra­cją Wojewódzkich / Okręgowych Związków Hodowców Koni oraz Związków i Sekcji Rasowych i Użytkowych o zasię­gu kra­jo­wym.
Celem PZHK jest m.in.: repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów i ochro­na praw hodow­ców koni, nad­zór i kon­tro­la nad spra­wa­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi i mery­to­rycz­ny­mi Związków i Sekcji oraz dosko­na­le­nie hodow­li i cho­wu koni, pro­wa­dze­nie ksiąg stad­nych i reje­strów, wpi­sy­wa­nie koni do tych ksiąg i reje­strów, pro­wa­dze­nie oce­ny war­to­ści hodow­la­nej i użyt­ko­wej, reje­stra­cja i selek­cja źre­biąt.

Historia Polskiego Związku Hodowców Koni

PZHK jest orga­ni­za­cją, któ­rej począt­ki się­ga­ją koń­ca XIX wie­ku, a ści­śle roku 1895, kie­dy to w zabo­rze pru­skim dano pod­wa­li­ny zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li koni poprzez powo­ła­nie Poznańskiego Towarzystwa Zapisywania Klaczy w Księgi Rodowodowe. Okres dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go zaowo­co­wał roz­wo­jem hodow­li i powsta­niem związ­ków hodow­ców koni we wszyst­kich, sca­lo­nych w jeden orga­nizm pań­stwo­wy, zie­miach Polski. Obecnie PZHK zrze­sza oko­ło 15 tys. hodow­ców wszyst­kich ras koni, dla któ­rych są pro­wa­dzo­ne w Polsce księ­gi stad­ne.

Z prac Zarządu i Prezydium PZHK

Hodowca i Jeździec