Sprawy związkowe

Prace Zarządu Głównego PZHK w drugiej połowie 2011 r.

 

W dniu 12 lip­ca br. w Białym Borze odby­ło się nad­zwy­czaj­ne posie­dze­nie Zarządu poświę­co­ne powo­ła­niu spół­ki i wybo­ro­wi pomię­dzy kon­cep­cją współ­pra­cy ze Stadem Ogierów w Łącku w celu utwo­rze­nia zakła­du tre­nin­go­we­go dla koni ras szla­chet­nych, a dzier­ża­wą Stada Ogierów w Białym Borze od Agencji Nieruchomości Rolnych, w celu utwo­rze­nia związ­ko­we­go sta­da ogie­rów. Nad obie­ma tymi kon­cep­cja­mi pra­co­wał powo­ła­ny przez Zarząd zespół. Zebrani posta­no­wi­li powo­łać spół­kę pn. „Polska Hodowla Koni Sp. z o.o.”, o czym infor­mo­wa­li­śmy w poprzed­nim nume­rze HiJ. Prezesem spół­ki na czas jej orga­ni­za­cji został Andrzej Stasiowski – dyrek­tor biu­ra PZHK. W skład Rady Nadzorczej weszli: Tomasz Siergiej – (ZZHK w Szczecinie), Henryk Strzelecki (WZHK w Białymstoku), Jacek Soborski (KPZHK w Bydgoszczy). Spółka zosta­ła upo­waż­nio­na do przy­go­to­wa­nia i zło­że­nia ofer­ty na dzier­ża­wę SO w Białym Borze.

Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie Oddział w Koszalinie na począt­ku wrze­śnia ogło­si­ła prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny na dzier­ża­wę SO w Białym Borze na okres 20 lat. Niestety mimo wcze­śniej­szych dekla­ra­cji PZHK o zain­te­re­so­wa­niu dzier­ża­wą całe­go obiek­tu, z wyjąt­kiem pen­sjo­na­tu, z prze­tar­gu bez poda­nia powo­dów wyłą­czo­no kil­ka­na­ście hek­ta­rów łąk, na tere­nie któ­rych orga­ni­zo­wa­no pró­bę tere­no­wą dla ogie­rów po 100-dniowym teście, a w ostat­nich latach rów­nież pró­bę tere­no­wą dla koni 4‑letnich bio­rą­cych udział w MPMK. Mimo to spół­ka, obok czte­rech innych pod­mio­tów, zło­ży­ła ofer­tę dzier­ża­wy, któ­ra nie­ste­ty zosta­ła odrzu­co­na. Jako powód poda­no wpła­ce­nie wyma­ga­ne­go wadium z kon­ta PZHK, a nie z kon­ta spół­ki, mimo że w ofer­cie zazna­czo­no iż spół­ka jest w trak­cie orga­ni­za­cji, a jej jedy­nym udzia­łow­cem jest PZHK. Nie uzna­no rów­nież pro­po­zy­cji for­my zabez­pie­cze­nia zło­żo­nej przez głów­ne­go udzia­łow­ca spół­ki.

Temat odrzu­ce­nia ofer­ty spół­ki był przed­mio­tem obrad Zarządu w dniu 20 wrze­śnia br. w Warszawie. Postanowiono, że w przy­pad­ku nie uwzględ­nie­nia odwo­ła­nia w spra­wie prze­tar­gu zło­żo­ne­go przez spół­kę do ANR w Szczecinie, nale­ży zło­żyć odwo­ła­nie do pre­ze­sa ANR w Warszawie i poin­for­mo­wać Ministra Rolnictwa o naszych zastrze­że­niach co do spo­so­bu orga­ni­za­cji prze­tar­gu. Jednocześnie Zarząd powo­łał zespół do pro­wa­dze­nia roz­mów w spra­wie ewen­tu­al­nej dzier­ża­wy SK Kozienice, któ­ra lada dzień, po skre­śle­niu z listy spół­ek stra­te­gicz­nych, mia­ła tra­fić do Ministerstwa Skarbu.

Na tym samym posie­dze­niu Zarząd pod­jął bar­dzo trud­ną decy­zję o skre­śle­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z listy człon­ków PZHK, w związ­ku z łama­niem wła­sne­go sta­tu­tu oraz cof­nię­ciu peł­no­moc­nictw do wyko­ny­wa­nia na tere­nie woj. mazo­wiec­kie­go zadań zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją koni oraz pro­wa­dze­niem ksiąg i oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej.

Po unie­waż­nie­niu przez Prezydium PZHK prze­tar­gu na dosta­wę trans­pon­de­rów do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych, Zarząd zde­cy­do­wał o ogło­sze­niu nowe­go prze­tar­gu. Postanowiono rów­nież roz­pi­sać, wzo­rem ubie­głych lat, prze­tar­gi na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych dla koni ras szla­chet­nych oraz mistrzostw pol­ski mło­dych koni w 2012 r.

Z satys­fak­cją przy­ję­to infor­ma­cję o wybo­rze Marka Gibały – kie­row­ni­ka OZHK w Rzeszowie na wice­prze­wod­ni­czą­ce­go Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF).

Ostatnie w 2011 r. posie­dze­nie Zarządu odby­ło się w miej­sco­wo­ści Skępe (woj. kujawsko-pomorskie) w dniu 6 grud­nia br.

Zarząd został poin­for­mo­wa­ny o odrzu­ce­niu przez pre­ze­sa ANR w Warszawie odwo­ła­nia spół­ki „Polska Hodowla Koni” w spra­wie prze­tar­gu na dzier­ża­wę SO Biały Bór oraz o wyni­kach roz­mów pro­wa­dzo­nych w spra­wie SK Kozienice. Spółka ta, po doko­na­niu wyce­ny, będzie pod­da­na w 2012 r. pry­wa­ty­za­cji, naj­praw­do­po­dob­niej w for­mie prze­tar­gu.

Po roz­pa­trze­niu wnio­sku zło­żo­ne­go przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, któ­ry odbył się w Radomiu w dniu 25 paź­dzier­ni­ka br., Zarząd PZHK posta­no­wił upo­waż­nić WZHK w Warszawie do wyko­ny­wa­nia w okre­sie 1 stycz­nia – 30 czerw­ca 2012 r. na tere­nie woj. mazo­wiec­kie­go zadań zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją koni oraz pro­wa­dze­niem ksiąg i oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej.

Zarząd zaak­cep­to­wał wyni­ki prze­tar­gu na dosta­wę trans­pon­de­rów, któ­ry wygra­ła fir­ma Bentley Polska oraz prze­tar­gu na orga­ni­za­cję MPMK w 2012 r. (Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki – sko­ki i powo­że­nie, LKS Stragona Strzegom – WKKW, ujeż­dże­nie – brak roz­strzy­gnię­cia) i zakła­dów tre­nin­go­wych w 2012 r. (SO Bogusławice – tre­ning wierz­cho­wy ogie­rów i kla­czy, Doruchów, Włocławek – tre­ning wierz­cho­wy kla­czy, SO Książ – tre­ning zaprzę­go­wy koni ślą­skich, SO Gniezno – tre­ning zaprzę­go­wy ogie­rów szla­chet­nych). Wybór orga­ni­za­to­rów MPMK był poprze­dzo­ny kon­sul­ta­cją z Komisją Koordynacyjną PZHK-PZJ.

Zatwierdzono opra­co­wa­ne wspól­nie z Polskim Związkiem Jeździeckim zasa­dy przy­zna­wa­nia upraw­nień ujeż­dża­cza w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, jako pod­sta­wę wystą­pie­nia o wpis zawo­du „ujeż­dżacz koni” do reje­stru zawo­dów i nada­wa­nia od 1 stycz­nia 2012 r. związ­ko­wych upraw­nień „ujeż­dża­cza koni”.

Podjęto decy­zję o zaan­ga­żo­wa­niu PZHK w orga­ni­za­cję kon­fe­ren­cji pt. „Przyszłość konia zim­no­krwi­ste­go w Polsce” w dniach 7 – 8 maja 2012 r. w Grudziądzu i SK Nowe Jankowice.

Zarząd upo­waż­nił biu­ro PZHK do pro­wa­dze­nia roz­mów nt. orga­ni­za­cji w Polsce w 2012 r. kon­fe­ren­cji mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji European Horse Network (EHN) oraz posta­no­wił zło­żyć wnio­sek do Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH) o orga­ni­za­cję w Polsce w 2013 r. wal­ne­go zjaz­du tej orga­ni­za­cji.

Hodowca i Jeździec