Prace Zarządu Głównego PZHK w drugiej połowie 2011 r.

W dniu 12 lipca br. w Białym Borze odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu poświęcone powołaniu spółki i wyborowi pomiędzy koncepcją współpracy ze Stadem Ogierów w Łącku w celu utworzenia zakładu treningowego dla koni ras szlachetnych, a dzierżawą Stada Ogierów w Białym Borze od Agencji Nieruchomości Rolnych, w celu utworzenia związkowego stada ogierów. Nad obiema tymi koncepcjami pracował powołany przez Zarząd zespół. Zebrani postanowili powołać spółkę pn. „Polska Hodowla Koni Sp. z o.o.”, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze HiJ. Prezesem spółki na czas jej organizacji został Andrzej Stasiowski – dyrektor biura PZHK. W skład Rady Nadzorczej weszli: Tomasz Siergiej – (ZZHK w Szczecinie), Henryk Strzelecki (WZHK w Białymstoku), Jacek Soborski (KPZHK w Bydgoszczy). Spółka została upoważniona do przygotowania i złożenia oferty na dzierżawę SO w Białym Borze.

Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie Oddział w Koszalinie na początku września ogłosiła przetarg nieograniczony na dzierżawę SO w Białym Borze na okres 20 lat. Niestety mimo wcześniejszych deklaracji PZHK o zainteresowaniu dzierżawą całego obiektu, z wyjątkiem pensjonatu, z przetargu bez podania powodów wyłączono kilkanaście hektarów łąk, na terenie których organizowano próbę terenową dla ogierów po 100-dniowym teście, a w ostatnich latach również próbę terenową dla koni 4-letnich biorących udział w MPMK. Mimo to spółka, obok czterech innych podmiotów, złożyła ofertę dzierżawy, która niestety została odrzucona. Jako powód podano wpłacenie wymaganego wadium z konta PZHK, a nie z konta spółki, mimo że w ofercie zaznaczono iż spółka jest w trakcie organizacji, a jej jedynym udziałowcem jest PZHK. Nie uznano również propozycji formy zabezpieczenia złożonej przez głównego udziałowca spółki.

Temat odrzucenia oferty spółki był przedmiotem obrad Zarządu w dniu 20 września br. w Warszawie. Postanowiono, że w przypadku nie uwzględnienia odwołania w sprawie przetargu złożonego przez spółkę do ANR w Szczecinie, należy złożyć odwołanie do prezesa ANR w Warszawie i poinformować Ministra Rolnictwa o naszych zastrzeżeniach co do sposobu organizacji przetargu. Jednocześnie Zarząd powołał zespół do prowadzenia rozmów w sprawie ewentualnej dzierżawy SK Kozienice, która lada dzień, po skreśleniu z listy spółek strategicznych, miała trafić do Ministerstwa Skarbu.

Na tym samym posiedzeniu Zarząd podjął bardzo trudną decyzję o skreśleniu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z listy członków PZHK, w związku z łamaniem własnego statutu oraz cofnięciu pełnomocnictw do wykonywania na terenie woj. mazowieckiego zadań związanych z identyfikacją koni oraz prowadzeniem ksiąg i oceny wartości użytkowej.

Po unieważnieniu przez Prezydium PZHK przetargu na dostawę transponderów do identyfikacji koniowatych, Zarząd zdecydował o ogłoszeniu nowego przetargu. Postanowiono również rozpisać, wzorem ubiegłych lat, przetargi na organizację zakładów treningowych dla koni ras szlachetnych oraz mistrzostw polski młodych koni w 2012 r.

Z satysfakcją przyjęto informację o wyborze Marka Gibały – kierownika OZHK w Rzeszowie na wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF).

Ostatnie w 2011 r. posiedzenie Zarządu odbyło się w miejscowości Skępe (woj. kujawsko-pomorskie) w dniu 6 grudnia br.

Zarząd został poinformowany o odrzuceniu przez prezesa ANR w Warszawie odwołania spółki „Polska Hodowla Koni” w sprawie przetargu na dzierżawę SO Biały Bór oraz o wynikach rozmów prowadzonych w sprawie SK Kozienice. Spółka ta, po dokonaniu wyceny, będzie poddana w 2012 r. prywatyzacji, najprawdopodobniej w formie przetargu.

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, który odbył się w Radomiu w dniu 25 października br., Zarząd PZHK postanowił upoważnić WZHK w Warszawie do wykonywania w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2012 r. na terenie woj. mazowieckiego zadań związanych z identyfikacją koni oraz prowadzeniem ksiąg i oceny wartości użytkowej.

Zarząd zaakceptował wyniki przetargu na dostawę transponderów, który wygrała firma Bentley Polska oraz przetargu na organizację MPMK w 2012 r. (Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki – skoki i powożenie, LKS Stragona Strzegom – WKKW, ujeżdżenie – brak rozstrzygnięcia) i zakładów treningowych w 2012 r. (SO Bogusławice – trening wierzchowy ogierów i klaczy, Doruchów, Włocławek – trening wierzchowy klaczy, SO Książ – trening zaprzęgowy koni śląskich, SO Gniezno – trening zaprzęgowy ogierów szlachetnych). Wybór organizatorów MPMK był poprzedzony konsultacją z Komisją Koordynacyjną PZHK-PZJ.

Zatwierdzono opracowane wspólnie z Polskim Związkiem Jeździeckim zasady przyznawania uprawnień ujeżdżacza w czterech dyscyplinach jeździeckich, jako podstawę wystąpienia o wpis zawodu „ujeżdżacz koni” do rejestru zawodów i nadawania od 1 stycznia 2012 r. związkowych uprawnień „ujeżdżacza koni”.

Podjęto decyzję o zaangażowaniu PZHK w organizację konferencji pt. „Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce” w dniach 7-8 maja 2012 r. w Grudziądzu i SK Nowe Jankowice.

Zarząd upoważnił biuro PZHK do prowadzenia rozmów nt. organizacji w Polsce w 2012 r. konferencji międzynarodowej organizacji European Horse Network (EHN) oraz postanowił złożyć wniosek do Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH) o organizację w Polsce w 2013 r. walnego zjazdu tej organizacji.

Scroll to Top