Kategoria: MŚMK

Kategoria: Rasa: Okres:

MŚMK Lanaken 2018

13 września 2018 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,

Komisja Koordynacyjna wyty­po­wa­ła nastę­pu­ją­ce konie do star­tu na sko­ko­wych Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sezo­nie 2018 Czytaj dalej »

MŚMK w skokach przez przeszkody 2018

9 sierpnia 2018 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Wszystkich chęt­nych do star­tu w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy – Lanaken 2018 pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń wraz z wyni­ka­mi spor­to­wy­mi potwier­dzo­ny­mi przez PZJ na adres cuber@pzhk.pl naj­póź­niej do dnia 13.08. Czytaj dalej »

MŚMK w ujeżdżeniu – Ermelo 2018

1 sierpnia 2018 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Decyzją Komisji Koordynacyjnej, któ­ra skła­da się człon­ków Zarządu PZJ/PZHK, na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu spo­śród koni, któ­re uzy­ska­ły kwa­li­fi­ka­cje wybra­no: Czytaj dalej »

Kwalifikacje do MŚMK w sportowych rajdach konnych 2018

6 lipca 2018 · Kategoria: MŚMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy wyma­ga­nia FEI dla koni, któ­re mają wystar­to­wać w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych na Słowacji w Samorin 29 wrze­śnia 2018.

Ujeżdżeniowe MŚMK Ermelo 2018

27 czerwca 2018 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

W dniach 2 – 5 sierp­nia w Ermelo odbę­dą się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu. Wszystkich chęt­nych, któ­rzy zakwa­li­fi­ko­wa­li się do tych zawo­dów i chcą w nich uczest­ni­czyć pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń (nazwa konia, księ­ga do któ­rej został wpi­sa­ny, zawod­nik, wyni­ki w Polsce / zagra­ni­cą) do 29 czerw­ca (pią­tek) na adres cuber@pzhk.pl. 3 lip­ca mija ter­min zgło­szeń imien­nych i do tego cza­su konie muszą mieć licen­cje FEI. Czytaj dalej »

MŚMK w ujeżdżeniu 2018 – propozycje

26 czerwca 2018 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni, któ­re odbę­dą się w Ermelo (Holandia) w dniach 2 – 5 sierp­nia br.

Medalowy koń polskiej hodowli

26 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie · Rasa:

Podczas Mistrzostw Świata Młodych Koni w powo­że­niu, któ­re roz­gry­wa­ne były w Mezohegyes na Węgrzech w dniach 6 – 10 wrze­śnia 2017, Weronika Kwiatek wraz z ogie­rem ślą­skim Eter (Basior śl. – Eurella śl. / Domingo xx) wywal­czy­ła tytuł II Vice Mistrza Świata w kate­go­rii koni sied­mio­let­nich. Czytaj dalej »

Piąty Medal Mistrzostw Świata do kolekcji Bartłomieja Kwiatka

14 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie · Rasa:

III edy­cja Mistrzostw Świata Młodych Koni za nami. Tegoroczna – tak samo jak poprzed­nie, odby­ła się w węgier­skim Mezohegyes – odda­lo­nym od Książa o 1000 km. Właśnie taką podróż musiał poko­nać zawod­nik Stada Ogierów Książ i Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Bartłomiej Kwiatek wraz z 6‐letnią kla­czą rasy ślą­skiej Rebelia (Hutor – Regencja / ​Bank). Czytaj dalej »

MŚMK Lanaken 2017

13 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Ostatecznie na tego­rocz­ne MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy zosta­ły przy­ję­te przez Komitet Organizacyjny nastę­pu­ją­ce konie oraz pol­scy zawod­ni­cy Czytaj dalej »

MŚMK skoki – Lanaken 2017

14 sierpnia 2017 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Prosimy o zgła­sza­nie koni do sko­ko­wych MŚMK w Lanaken do dnia 21.08. Na tych zawo­dach roz­gry­wa­ne są kon­kur­sy dla koni 5, 6 i 7 let­nich oraz „Sires of the World” dla ogie­rów uzna­nych w księ­dze hodow­la­nej, któ­ra jest zrze­szo­na w WBFSH.
Ponadto infor­mu­je­my, że konie zagra­nicz­nej hodow­li ubie­ga­ją­ce się o pra­wo star­tu w tych zawo­dach to ogie­ry i kla­cze czy­li mate­riał hodow­la­ny, któ­ry w przy­szło­ści ma szan­sę być wyko­rzy­sta­ny w hodow­li koni spor­to­wych w Polsce.

Hajda po finał!

15 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody · Rasa:

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, że pierw­sze­go dnia sko­ko­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken 6‐letnia klacz HAJDA rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (Cantanis hol. – Harda Dusza sp po Czuwaj sp) hodow­li i wła­sno­ści pana Sławomira Orbaczewskiego ukoń­czy­ła pierw­szy kon­kurs kwa­li­fi­ka­cyj­ny z wyni­kiem 0 pkt. kar­nych i cza­sem 35.31 sekund. Czytaj dalej »

Skokowe MŚMK Lanaken 15 – 18.09.2016

1 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Poniżej przed­sta­wia­my listę koni, któ­re ofi­cjal­nie zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Kwalifikacji doko­na­ła Komisja Koordynacyjna, któ­ra skła­da się z przed­sta­wi­cie­li Zarządów PZJ oraz PZHK, a tak­że z aktu­al­nych mena­dże­rów dys­cy­plin. Czytaj dalej »

Zgłoszenia do skokowych MŚMK 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Ci któ­rzy jesz­cze się nie zgło­si­li, a chcie­li­by wystar­to­wać na MŚMK w Lanaken, bar­dzo pro­szę prze­sy­łać zgło­sze­nia do 14:00 godzi­ny w dniu dzi­siej­szym na adres: cuber@pzhk.pl Czytaj dalej »

PROPOZYCJE – MŚMK w skokach 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje sko­ko­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni, któ­re odbę­dą się, jak od lat, na tere­nie bel­gij­skiej stad­ni­ny Zangersheide w dniach 15 – 18.09.

Propozycje MŚMK WKKW 2016

30 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, WKKW ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi do Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW w 2016 r, któ­re odbę­dą się w Le Lion d’Angers.

MŚMK 2016 – ujeżdżenie – zmiana

22 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że nie­wiel­kiej zmia­nie ule­gły pro­po­zy­cje MŚMK w ujeż­dże­niu Ermelo. Zmiany doty­czą kon­kur­sów CDI1* dla ogie­rów 8‐letnich i star­szych.

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeżdżeniu 2016

17 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

W tym roku MŚMK w ujeż­dże­niu zosta­ną roze­gra­ne w Ermelo‐centrum tre­nin­go­wym KWPN w dniach 28 – 31.07. Zawody te roz­gry­wa­ne są w kate­go­riach 5, 6 i 7‐letnich, ponad­to orga­ni­zo­wa­ne są tak­że kon­kur­sy dla ogie­rów uzna­nych. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych odsy­ła­my do mate­ria­łów nade­sła­nych przez WBFSH zamiesz­czo­nych poni­żej. Czytaj dalej »

Eliminacje do MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi 2016

2 maja 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie ·

Po ubie­gło­rocz­nym meda­lu Bartka Kwiatka na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi mamy ape­tyt na wię­cej. Czytaj dalej »

Kolejne kwalifikacje do MŚMK w ujeżdżeniu 2016

28 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że kolej­nym ter­mi­nem eli­mi­na­cji do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (Ermelo 28 – 31 lip­ca) będzie 27 – 29 maja na zawo­dach ZO w Kwiekach (dwa kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne). Na tych zawo­dach ran­gi ogól­no­pol­skiej odbę­dą się tak­że pierw­sze kwa­li­fi­ka­cje koni 4‐letnich w tej dys­cy­pli­nie. Młode konie będą mogły więc uczest­ni­czyć w 6 kon­kur­sach prze­zna­czo­nych tyl­ko dla nich.

Przepisy MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

22 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie ·


Hodowca i Jeździec