Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

MŚMK w powożeniu, Mezöhegyes 2019 – propozycje

6 sierpnia 2019 · Kategoria: MŚMK, Powożenie

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi odbę­dą się w węgier­skim Mezöhegyes w dniach 4 – 8.09.2019. W zawo­dach tych roz­gry­wa­ne będą nastę­pu­ją­ce kate­go­rie wie­ko­we: 5‑, 6- i 7‑latków. Nasz kraj, podob­nie jak w latach ubie­głych, będą repre­zen­to­wa­li WeronikaBartek Kwiatek. Przeczytaj cały wpis „MŚMK w powo­że­niu, Mezöhegyes 2019 – pro­po­zy­cje” »

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2019 – zgłoszenia

29 lipca 2019 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody

Od kil­ku­na­stu lat, nie­zmien­nie w Lanaken roz­gry­wa­ne są Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. W tym roku zawo­dy te odbę­dą się w ter­mi­nie 19 – 22. wrze­śnia. Konie 5‑, 6- i 7‑letnie wal­czą o zaszczyt­ny tytuł Mistrza Świata w danej kate­go­rii wie­ko­wej. W tym cza­sie w Lanaken odby­wa­ją się tak­że Mistrzostwa Belgii Seniorów w sko­kach, kon­kur­sy dla ogie­rów uzna­nych „Sires of the World” oraz uzna­wa­nie ogie­rów, któ­re mają być wpi­sa­ne do księ­gi Zangersheide. Przeczytaj cały wpis „MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy, Lanaken 2019 – zgło­sze­nia” »

MŚMK w ujeżdżeniu, Ermelo 2019 – propozycje

25 lipca 2019 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie

Przedstawiamy pro­po­zy­cje tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni, któ­re mają odbyć się w dniach 1‑4.08. w holen­der­skim Ermelo.

MŚMK w ujeżdżeniu, Ermelo 2019 – brak zakwalifikowanych koni

10 lipca 2019 · Kategoria: MŚMK · Rasa: ,

W tym sezo­nie kolej­ny raz w holen­der­skiej sie­dzi­bie KWPN – Ermelo zosta­ną roze­gra­ne Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (1 – 4.08.). Do tych zawo­dów w każ­dym z kra­jów Europy odby­wa­ją się trud­ne eli­mi­na­cje. W zależ­no­ści od licz­by źre­biąt uro­dzo­nych w poprzed­nim sezo­nie, a wpi­sa­nych do ksiąg dane­go związ­ku hodow­la­ne­go, każ­dy zwią­zek zrze­szo­ny w WBFSH ma pra­wo zgło­sić okre­ślo­ną licz­bę koni, któ­re mogą repre­zen­to­wać go na tych zawo­dach. PZHK ma pra­wo wysta­wiać po dwa konie w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej. Przeczytaj cały wpis „MŚMK w ujeż­dże­niu, Ermelo 2019 – brak zakwa­li­fi­ko­wa­nych koni” »

Kwalifikacje do ujeżdżeniowych i skokowych MPMK 2019

8 marca 2019 · Kategoria: MPMK, MŚMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ter­mi­na­rzem kwa­li­fi­ka­cji do tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu i sko­kach przez prze­szko­dy.

MŚMK w WKKW, Le Lion d’Angers 2018 – propozycje

2 października 2018 · Kategoria: MŚMK, WKKW

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Świata Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re odbę­dą się w Le Lion d’Angers (Francja) w dniach 18 – 21 paź­dzier­ni­ka br.

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2018 – zakwalifikowane konie

13 września 2018 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,

Komisja Koordynacyjna wyty­po­wa­ła nastę­pu­ją­ce konie do star­tu na sko­ko­wych Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sezo­nie 2018 Przeczytaj cały wpis „MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy, Lanaken 2018 – zakwa­li­fi­ko­wa­ne konie” »

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2018 – propozycje

9 sierpnia 2018 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody

Wszystkich chęt­nych do star­tu w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy – Lanaken 2018 pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń wraz z wyni­ka­mi spor­to­wy­mi potwier­dzo­ny­mi przez PZJ na adres cuber@pzhk.pl naj­póź­niej do dnia 13.08. Przeczytaj cały wpis „MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy, Lanaken 2018 – pro­po­zy­cje” »

MŚMK w ujeżdżeniu, Ermelo 2018 – zakwalifikowane konie

1 sierpnia 2018 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie

Decyzją Komisji Koordynacyjnej, któ­ra skła­da się człon­ków Zarządu PZJ/PZHK, na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu spo­śród koni, któ­re uzy­ska­ły kwa­li­fi­ka­cje wybra­no: Przeczytaj cały wpis „MŚMK w ujeż­dże­niu, Ermelo 2018 – zakwa­li­fi­ko­wa­ne konie” »

Kwalifikacje do MŚMK w sportowych rajdach konnych 2018

6 lipca 2018 · Kategoria: MŚMK, Sportowe rajdy konne

Przedstawiamy wyma­ga­nia FEI dla koni, któ­re mają wystar­to­wać w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych na Słowacji w Samorin 29 wrze­śnia 2018.

MŚMK w ujeżdżeniu, Ermelo 2018 – zgłoszenia

27 czerwca 2018 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie

W dniach 2 – 5 sierp­nia w Ermelo odbę­dą się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu. Wszystkich chęt­nych, któ­rzy zakwa­li­fi­ko­wa­li się do tych zawo­dów i chcą w nich uczest­ni­czyć pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń (nazwa konia, księ­ga do któ­rej został wpi­sa­ny, zawod­nik, wyni­ki w Polsce / zagra­ni­cą) do 29 czerw­ca (pią­tek) na adres cuber@pzhk.pl. 3 lip­ca mija ter­min zgło­szeń imien­nych i do tego cza­su konie muszą mieć licen­cje FEI.
W tym roku roze­gra­ne zosta­ną zawo­dy dla nastę­pu­ją­cych kate­go­rii wie­ko­wych: 5‑, 6- i 7‑latki oraz w ramach CDI1* zawo­dy dla ogie­rów uzna­nych.

MŚMK w ujeżdżeniu, Ermelo 2018 – propozycje

26 czerwca 2018 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie

Przedstawiamy pro­po­zy­cje ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni, któ­re odbę­dą się w Ermelo (Holandia) w dniach 2 – 5 sierp­nia br.

Piąty Medal Mistrzostw Świata do kolekcji Bartłomieja Kwiatka

18 października 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Zawody · Rasa: ,

III edy­cja Mistrzostw Świata Młodych Koni za nami. Tegoroczna – tak samo jak poprzed­nie, odby­ła się w węgier­skim Mezohegyes – odda­lo­nym od Książa o 1000 km. Właśnie taką podróż musiał poko­nać zawod­nik Stada Ogierów Książ i Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Bartłomiej Kwiatek wraz z 6‑letnią kla­czą rasy ślą­skiej Rebelia (Hutor – Regencja / ​Bank). Przeczytaj cały wpis „Piąty Medal Mistrzostw Świata do kolek­cji Bartłomieja Kwiatka” »

Medalowy koń polskiej hodowli

26 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie · Rasa:

Podczas Mistrzostw Świata Młodych Koni w powo­że­niu, któ­re roz­gry­wa­ne były w Mezohegyes na Węgrzech w dniach 6 – 10 wrze­śnia 2017, Weronika Kwiatek wraz z ogie­rem ślą­skim Eter (Basior śl. – Eurella śl. / Domingo xx) wywal­czy­ła tytuł II Vice Mistrza Świata w kate­go­rii koni sied­mio­let­nich. Przeczytaj cały wpis „Medalowy koń pol­skiej hodow­li” »

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2017 – zakwalifikowane konie

13 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody

Ostatecznie na tego­rocz­ne MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy zosta­ły przy­ję­te przez Komitet Organizacyjny nastę­pu­ją­ce konie oraz pol­scy zawod­ni­cy Przeczytaj cały wpis „MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy, Lanaken 2017 – zakwa­li­fi­ko­wa­ne konie” »

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2017 – zgłoszenia

14 sierpnia 2017 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody

Prosimy o zgła­sza­nie koni do sko­ko­wych MŚMK w Lanaken do dnia 21.08. Na tych zawo­dach roz­gry­wa­ne są kon­kur­sy dla koni 5, 6 i 7 let­nich oraz „Sires of the World” dla ogie­rów uzna­nych w księ­dze hodow­la­nej, któ­ra jest zrze­szo­na w WBFSH.
Ponadto infor­mu­je­my, że konie zagra­nicz­nej hodow­li ubie­ga­ją­ce się o pra­wo star­tu w tych zawo­dach to ogie­ry i kla­cze czy­li mate­riał hodow­la­ny, któ­ry w przy­szło­ści ma szan­sę być wyko­rzy­sta­ny w hodow­li koni spor­to­wych w Polsce.

Hajda po finał!

15 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody · Rasa:

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, że pierw­sze­go dnia sko­ko­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken 6‑letnia klacz HAJDA rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (Cantanis hol. – Harda Dusza sp po Czuwaj sp) hodow­li i wła­sno­ści pana Sławomira Orbaczewskiego ukoń­czy­ła pierw­szy kon­kurs kwa­li­fi­ka­cyj­ny z wyni­kiem 0 pkt. kar­nych i cza­sem 35.31 sekund. Przeczytaj cały wpis „Hajda po finał!” »

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2016 – zakwalifikowane konie

1 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,

Poniżej przed­sta­wia­my listę koni, któ­re ofi­cjal­nie zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Kwalifikacji doko­na­ła Komisja Koordynacyjna, któ­ra skła­da się z przed­sta­wi­cie­li Zarządów PZJ oraz PZHK, a tak­że z aktu­al­nych mena­dże­rów dys­cy­plin. Przeczytaj cały wpis „MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy, Lanaken 2016 – zakwa­li­fi­ko­wa­ne konie” »

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2016 – zgłoszenia

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody

Ci któ­rzy jesz­cze się nie zgło­si­li, a chcie­li­by wystar­to­wać na MŚMK w Lanaken, bar­dzo pro­szę prze­sy­łać zgło­sze­nia do 14:00 godzi­ny w dniu dzi­siej­szym na adres: cuber@pzhk.pl Przeczytaj cały wpis „MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy, Lanaken 2016 – zgło­sze­nia” »

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2016 – propozycje

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody

Przedstawiamy pro­po­zy­cje sko­ko­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni, któ­re odbę­dą się, jak od lat, na tere­nie bel­gij­skiej stad­ni­ny Zangersheide w dniach 15 – 18.09.


Hodowca i Jeździec