Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Eliminacje do MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi 2016

2 maja 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie

Po ubie­gło­rocz­nym meda­lu Bartka Kwiatka na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi mamy ape­tyt na wię­cej. Czytaj dalej »

Kolejne kwalifikacje do MŚMK w ujeżdżeniu 2016

28 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie

Informujemy, że kolej­nym ter­mi­nem eli­mi­na­cji do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (Ermelo 28 – 31 lip­ca) będzie 27 – 29 maja na zawo­dach ZO w Kwiekach (dwa kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne). Na tych zawo­dach ran­gi ogól­no­pol­skiej odbę­dą się tak­że pierw­sze kwa­li­fi­ka­cje koni 4‐letnich w tej dys­cy­pli­nie. Młode konie będą mogły więc uczest­ni­czyć w 6 kon­kur­sach prze­zna­czo­nych tyl­ko dla nich.

Przepisy MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

22 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z prze­pi­sa­mi Mistrzostw Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na sezon 2016. Tłumaczenie Danuta Nowicka.

Eliminacje do MŚMK Ermelo w ujeżdżeniu

20 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie

Uprzejmie infor­mu­je­my, że eli­mi­na­cje do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu odbę­dą się w dniach 10 – 12 czerw­ca pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich roz­gry­wa­nych w Michałowicach a orga­ni­zo­wa­nych przez KJ Szary. Będą to dwa prze­jaz­dy eli­mi­na­cyj­ne. Czytaj dalej »

Ujeżdżeniowe kwalifikacje do MPMK 2016 – I i II region

9 marca 2016 · Kategoria: MPMK, MŚMK, Ujeżdżenie

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych infor­mu­je­my, że kwa­li­fi­ka­cje ujeż­dże­nio­we koni 4‐letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w I regio­nie (WZJ Kujawsko‐Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko‐Mazurski), w któ­rym koor­dy­na­to­rem jest zna­na sędzi­na ujeż­dże­nio­wa Zofia Górska odbę­dą się pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich, w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach: Czytaj dalej »

MŚMK 2016

17 listopada 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w sezo­nie 2016. Czytaj dalej »

Śląskie konie wygrywają Mistrzostwa Świata!

28 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Pierwszy raz w histo­rii odby­ły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami. Dwóch Polskich zawod­ni­ków zapre­zen­to­wa­ło 6 koni w 3 kate­go­riach wie­ko­wych – 5‐, 6‐ i 7‐laktów. Weronika i Bartłomiej Kwiatek wyru­szy­li z pol­ski­mi koń­mi do węgier­skie­go Mezohegyes. Czytaj dalej »

MJT NEVADOS S mistrzem świata koni 7‐letnich w skokach – wielki sukces polskiej hodowli koni sportowych!

21 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Udało się i to z przy­tu­pem. Tak moż­na pod­su­mo­wać występ siwe­go ogie­ra MJT Nevados S na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w Lanaken 2015 w kate­go­rii koni 7 let­nich – ZWYCIĘSTWO i to w jakim sty­lu! Wygrał w naj­trud­niej­szej z kate­go­rii wie­ko­wych roz­gry­wa­nych na tych pre­sti­żo­wych zawo­dach.  Czytaj dalej »

Lista koni zakwalifikowanych do MŚMK w skokach

17 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody

Do Mistrzostw Świata Młodych Koni 2015 w sko­kach przez prze­szko­dy (Zangersheide, 17 – 20.09.) Komisja Koordynacyjna repre­zen­tu­ją­ca zarów­no PZJ jak i PZHK, zakwa­li­fi­ko­wa­ła nastę­pu­ją­ce pary: Czytaj dalej »

Kwalifikacja do MŚMK w WKKW

17 września 2015 · Kategoria: MŚMK, WKKW

Do Mistrzostw Świata Młodych Koni 2015 w WKKW (Lion d’Angers, 15 – 18.10.) Komisja Koordynacyjna repre­zen­tu­ją­ca zarów­no PZJ jak i PZHK, zakwa­li­fi­ko­wa­ła klacz Libertyna DSP, ur. 2009 (Con Sherry hol. – Libra sp / West han.), hod. SK Bielin, wł. Pauli Mańczak.

MŚMK w WKKW

27 sierpnia 2015 · Kategoria: MŚMK, WKKW

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Świata Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re odbę­dą się w dniach 15 – 18 paź­dzier­ni­ka w Le Lion d’Angers (Francja).

MŚMK w skokach, Lanaken 17 – 20.09.2015

25 sierpnia 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody

Komitet Organizacyjny Mistrzostw Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy prze­dłu­żył moż­li­wość zgło­szeń na te zawo­dy koni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi. Informujemy więc, że konie te moż­na zgła­szać do biu­ra PZHK na adres: cuber@pzhk.pl do koń­ca dnia 26.08. (śro­da). Mają one zagwa­ran­to­wa­ny start (mak­si­mum po dwa w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej), dzię­ki spe­cjal­ne­mu limi­to­wi przy­zna­ne­mu Polskiemu Związkowi Hodowców Koni przez WBFSH. Przypominamy tak­że, że zgod­nie z wyma­ga­nia­mi FEI konie te, przy zgło­sze­niu, muszą posia­dać mini­mum licen­cję FEI.
Przypominamy, że każ­de­go z tych koni musi zaak­cep­to­wać Komisja Koordynacyjna PZJ/PZHK.

MŚMK w skokach przez przeszkody

1 sierpnia 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w tym roku Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy odbę­dą się ponow­nie na tere­nie stad­ni­ny koni Zangersheide w dniach 18 – 21 wrze­śnia.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych odsy­ła­my do pro­po­zy­cji tych zawo­dów.

Propozycje MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

14 lipca 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, któ­re odbę­dą się w dniach 24 – 27 wrze­śnia w Mezohegyes (Węgry).

Propozycje MŚMK w ujeżdżeniu

12 czerwca 2015 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu, któ­re odbę­dą się w dniach 5 – 9 sierp­nia w Verden (Niemcy).

Bartłomiej Kwiatek kwalifikuje pierwsze w historii Polski konie do MŚMK w powożeniu

26 maja 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie · Rasa:

22 maja 2015 roku, w Stadzie Ogierów Bogusławice, odby­ły się pierw­sze w Polsce kwa­li­fi­ka­cje do tego­rocz­nych Mistrzostw Świata Młodych Koni w Powożeniu. Bartłomiej Kwiatek jako pierw­szy zawod­nik w histo­rii pol­skich zaprzę­gów, zakwa­li­fi­ko­wał dwie ślą­skie kla­cze, z któ­ry­mi pra­cu­je od trzech sezo­nów. Czytaj dalej »

Minimalne wymagania – MŚMK 2015 w skokach przez przeszkody

4 maja 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody

Przedstawiamy mini­mal­ne wyma­ga­nia (kry­te­ria) sta­wia­ne koniom, któ­re z puli PZHK mia­ły­by star­to­wać na MŚMK 2015 w sko­kach przez prze­szko­dy (pierw­szeń­stwo mają konie z pasz­por­ta­mi PZHK). Czytaj dalej »

Zdjęcia i filmy z Lion d’Angers

20 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

Zapraszamy do obej­rze­nia zdjęć i fil­mów z Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW dostęp­nych na stro­nie www.mondialdulion.com i w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym face­bo­ok.

Polskich repre­zen­tan­tów moż­na zoba­czyć m.in. pod poniż­szy­mi lin­ka­mi: Czytaj dalej »

Medale MŚMK w WKKW rozdane

19 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

Mimo dosko­na­łej for­my i bar­dzo dobrych prze­jaz­dów we wszyst­kich pró­bach MŚMK, pol­scy zawod­ni­cy w tym roku wró­cą do domu bez meda­li. Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego awan­so­wa­li po dzi­siej­szym bez­błęd­nym par­ku­rze i zaję­li osta­tecz­nie 8 loka­tę w kate­go­rii koni 6‐letnich. Niestety ubie­gło­rocz­nej parze meda­lo­wej – Pawłowi SpisakowiBanderasowi sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko nie uda­ło się powtó­rzyć suk­ce­su. Po 3 zrzut­kach w dzi­siej­szym par­ku­rze para spa­dła na 28 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji koni 7‐letnich. Czytaj dalej »

Mondial du Lion po krosie

18 października 2014 · Kategoria: MŚMK, WKKW · Rasa: ,

Po dzi­siej­szych bez­błęd­nych prze­jaz­dach pol­scy zawod­ni­cy utrzy­ma­li dotych­cza­so­we wyni­ki i popra­wi­li swo­je miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji. Paweł Spisak i Banderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko wsko­czy­li na 5. miej­sce w kate­go­rii koni 7‐letnich. Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego zaj­mują aktu­al­nie 12 loka­tę wśród koni 6‐letnich. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec