Kategoria: Ujeżdżenie

Kategoria: Rasa: Okres:

Regulamin MPMK 2018

15 marca 2018 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,,,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem roz­gry­wa­nia (posta­no­wie­nia ogól­ne) Mistrzostw Polski Młodych Koni w sezo­nie 2018.

Statystycznie rzecz biorąc… Konie polskiej hodowli na Cavaliadzie w Warszawie

7 marca 2018 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Tym razem udział koni pol­skiej hodow­li w Cavaliadzie w Warszawie posta­no­wi­li­śmy przed­sta­wić poprzez pry­zmat sta­ty­styk. Czytaj dalej »

Nagrodziliśmy zawodników za sukcesy na koniach polskiej hodowli na Gali Mistrzów W-MZJ

23 stycznia 2018 · Kategoria: Inne imprezy, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie · Rasa: ,

To już tra­dy­cja, że co roku uczest­ni­czy­my w uro­czy­stym pod­su­mo­wa­niu jeź­dziec­kie­go sezo­nu spor­to­we­go na Mazowszu. 10 stycz­nia 2018 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odby­ła się Gala Mistrzów W-MZJ. Wydarzenie to zgro­ma­dzi­ło zawod­ni­ków, tre­ne­rów, rodzi­ców, przed­sta­wi­cie­li klu­bów, orga­ni­za­to­rów imprez, wła­dze Związku, a tak­że dzien­ni­ka­rzy i spon­so­rów. W podzię­ko­wa­niu za nasz wkład w roz­wój jeź­dziec­twa na Mazowszu otrzy­ma­li­śmy pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę od władz Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego. Czytaj dalej »

Czekamy na Was w Poznaniu! Pawilon Polskiej Hodowli na Cavaliadzie

29 listopada 2017 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Cavaliada w Poznaniu to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go wszy­scy sta­ra­ją się poka­zać licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści i odwie­dza­ją­cym to, co mają naj­lep­sze­go. Z tego powo­du Polski Związek Hodowców Koni chce się pochwa­lić… koń­mi! Mamy ogrom­ną przy­jem­ność zapro­sze­nia wszyst­kich do korzy­sta­nia peł­ny­mi gar­ścia­mi z tego, co przy­go­to­wa­li­śmy na to fan­ta­stycz­ne wyda­rze­nie. Czytaj dalej »

Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Mistrzostwach Polski w ujeżdżeniu – Janów Podlaski

2 października 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

Podczas Mistrzostw Polski w ujeż­dże­niu, któ­re odby­ły się w Janowie Podlaskim nagro­dzi­li­śmy Najlepszego Konia Polskiej Hodowli w kon­kur­sie Freestyle Young Riders. Nagrodę ode­bra­ła Magda Kowaluk, któ­ra na All You Need sp (Love Affair han. - Ascona thür. / Weltgeist han.) hod. Przemysław Marczak, wł. Renaty Kowaluk zaję­ła 5 miej­sce. Gratulujemy!

Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu – najlepsze konie polskiej hodowli w konkursie

2 października 2017 · Kategoria: Ujeżdżenie · Rasa: ,

Miniony week­end w Janowie Podlaskim upły­nął pod zna­kiem ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Polski połą­czo­nych z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi zawo­da­mi CDI3*. Rywalizacja odby­ła się w czte­rech kate­go­rii wie­ko­wych: dzie­ci, junio­rzy, mło­dzi jeźdź­cy i senio­rzy. Wśród zwy­cięz­ców zna­leź­li się mło­dzi zawod­ni­cy dosia­da­ją­cy koni pol­skiej hodow­li! Czytaj dalej »

MPMK w ujeżdżeniu 2017

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Podczas tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017 w Komisji Sędziowskiej zasia­dać będzie Eva-Maria Vint-Warmington, któ­ra jest sędzi­ną FEI4* oraz sędzi­ną od mło­dych koni. Od roku 2009 jest mena­dże­rem dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia w Estońskim Związku Jeździeckim, a tak­że jest odpo­wie­dzial­na za edu­ka­cję sędziów ujeż­dże­nio­wych w ENF. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do ujeżdżeniowych MPMK 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Nie skoń­czy­ły się jesz­cze wszyst­kie kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017, ale poda­je­my listę koni, któ­re do tej pory star­to­wa­ły w tych zawo­dach.
Przypominamy, że wszyst­kie konie star­tu­ją­ce w MPMK muszą być wpi­sa­ne do bazy konio­wa­tych PZHK oraz speł­niać wyma­ga­nia pro­gra­mów hodow­la­nych ksiąg sp, wlkp lub mało­pol­skiej. Niektóre spra­wy unie­moż­li­wia­ją­ce start w MPMK są roz­pa­try­wa­ne indy­wi­du­la­nie przez odpo­wied­nie Komisje Ksiąg i po speł­nie­niu wyma­gań for­mal­nych dany koń uzy­sku­je zgo­dę na start. Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w ujeżdżeniu 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w ujeż­dże­niu, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 22-24 wrze­śnia br.

Zmiany w kwalifikacjach do ujeżdżeniowych MPMK

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że Komisja Koordynacyjna wyra­zi­ła zgo­dę na zmia­nę ter­mi­nu 2 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia, któ­re pier­wot­nie mia­ły zostać roze­gra­ne w dniach 11-12.08. pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich w SK Moszna. Aktualny ter­min tych eli­mi­na­cji to 9-10.09.
Termin ten zosta­nie ofi­cjal­nie wpi­sa­ny do kalen­da­rza, a wyni­ki będą uwzględ­nio­ne jako eli­mi­na­cyj­ne, pod warun­kiem speł­nie­nia wymo­gów for­mal­nych.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi

29 czerwca 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie · Rasa:

W dniach 1-2 lip­ca 2017 roku na tere­nie Stadniny Koni Janów Podlaski odbę­dą się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi (International Open Ecaho Polish Championships For Sports), Memoriał Dyrektora inż. Andrzeja Krzyształowicza. Te wido­wi­sko­we i bar­dzo emo­cjo­nu­ją­ce zawo­dy sta­no­wią część obcho­dów jubi­le­uszu 200-lecia ist­nie­nia Stadniny Koni Janów Podlaski. Czytaj dalej »

Zmiana terminu MPMK w ujeżdżeniu oraz powożeniu 2017

26 czerwca 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że z powo­du zaak­cep­to­wa­nia przez FEI oraz PZJ ter­mi­nu jedy­nych, ofi­cjal­nych zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia o ran­dze CDI3* orga­ni­zo­wa­nych w Polsce, mają­cych się odbyć w Janowie Podlaskim w dniach 28.09. – 1.10. 2017, pier­wot­ny ter­min MPMK w ujeż­dże­niu oraz powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi został zmie­nio­ny na 22-24.09. 2017. Miejsce roz­gry­wa­nia tych zawo­dów pozo­sta­je bez zmian – Strzegom. 

Regulaminy MPMK 2017 - ujeżdżenie

8 maja 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni z dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nie. Do wglą­du dostęp­ne są tak­że: regu­la­min ogól­ny oraz regu­la­mi­ny szcze­gó­ło­we dys­cy­plin: WKKW i sko­ków przez prze­szko­dy. Regulamin z dys­cy­pli­ny powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi i spor­to­wych raj­dów kon­nych są w przy­go­to­wa­niu.

Jeszcze jeden złoty medalista olimpijski z Polski

16 listopada 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie · Rasa:

Podczas Paraolimpiady Rio 2016 koń pol­skiej hodow­li dosia­da­ny przez bry­tyj­ską nie­peł­no­spraw­ną ama­zon­kę, Natashę Baker zdo­był zło­ty medal w ujeż­dże­niu. Czytaj dalej »

Ujeżdżeniowe MPMK 2016

23 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy listę koni bio­rą­cych udział w kwa­li­fi­ka­cjach do ujeż­dże­nio­wych MPMK 2016/ Strzegom 29.09.-2.10./.

Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu

14 września 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie · Rasa:

Aleksandra Szulc, Żaneta SkowrońskaPrzemysław Kozanowski to tego­rocz­ni meda­li­ści Mistrzostw Polski Seniorów w ujeż­dże­niu, któ­re zakoń­czy­ły się 4 wrze­śnia w SKJ Bajardo w Augustówku. Czytaj dalej »

MPMK-A - konie 7-9-letnie

12 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy pro­gram pół­fi­na­ło­wy dla koni 7-9-letnich star­tu­ją­cych w tej kate­go­rii wie­ko­wej pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu.

Propozycje - ujeżdżenie MPMK 2016

7 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje na ujeż­dże­nio­we Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2016.

Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

5 września 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

W dniach  2-4 wrze­śnia br. w SK Topolcianky na Słowacji mia­ła miej­sce kolej­na mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fron­ta­cja koni hucul­skich z kra­jów zrze­szo­nych w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF). Ponad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Austria) rywa­li­zo­wa­ło w oce­nie pły­to­wej i w kon­ku­ren­cjach użyt­ko­wych (ujeż­dże­nie, powo­że­nie zaprzę­ga­mi, ścież­ka hucul­ska). Czytaj dalej »

Zawody jeździeckie na plaży, jakich jeszcze nie było!

5 lipca 2016 · Kategoria: Cavaliada, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

W dniach 7-10 lip­ca na koło­brze­skiej pla­ży odbę­dą się mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy kon­ne CAVALIADA Summer Jumping.  Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że będzie­my świad­ka­mi nie­zwy­kłe­go spor­to­we­go wido­wi­ska. Jeszcze nigdy, pod­czas żad­nych zawo­dów kon­nych orga­ni­zo­wa­nych w Polsce, hipo­drom nie był zlo­ka­li­zo­wa­ny tak bli­sko morza, na samej pla­ży. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec