Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

MŚMK w ujeżdżeniu – Ermelo 2018

27 czerwca 2018 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie

W dniach 2 – 5 sierp­nia w Ermelo odbę­dą się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu. Wszystkich chęt­nych, któ­rzy zakwa­li­fi­ko­wa­li się do tych zawo­dów i chcą w nich uczest­ni­czyć pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń (nazwa konia, księ­ga do któ­rej został wpi­sa­ny, zawod­nik, wyni­ki w Polsce / zagra­ni­cą) do 29 czerw­ca (pią­tek) na adres cuber@pzhk.pl. 3 lip­ca mija ter­min zgło­szeń imien­nych i do tego cza­su konie muszą mieć licen­cje FEI.
W tym roku roze­gra­ne zosta­ną zawo­dy dla nastę­pu­ją­cych kate­go­rii wie­ko­wych: 5‐, 6‐ i 7‐latki oraz w ramach CDI1* zawo­dy dla ogie­rów uzna­nych.

MŚMK w ujeżdżeniu – Ermelo 2018 – propozycje

26 czerwca 2018 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie

Przedstawiamy pro­po­zy­cje ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni, któ­re odbę­dą się w Ermelo (Holandia) w dniach 2 – 5 sierp­nia br.

Kwalifikacje do ujeżdżeniowych i skokowych MPMK

6 kwietnia 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ter­mi­na­rzem kwa­li­fi­ka­cji do tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu i sko­kach przez prze­szko­dy.

Regulaminy MPMK 2018 – ujeżdżenie

29 marca 2018 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni z dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nie.

Regulamin MPMK 2018

15 marca 2018 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: , , ,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem roz­gry­wa­nia (posta­no­wie­nia ogól­ne) Mistrzostw Polski Młodych Koni w sezo­nie 2018.

Statystycznie rzecz biorąc… Konie polskiej hodowli na Cavaliadzie w Warszawie

7 marca 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Tym razem udział koni pol­skiej hodow­li w Cavaliadzie w Warszawie posta­no­wi­li­śmy przed­sta­wić poprzez pry­zmat sta­ty­styk. Czytaj dalej »

Nagrodziliśmy zawodników za sukcesy na koniach polskiej hodowli na Gali Mistrzów W‐MZJ

23 stycznia 2018 · Kategoria: Inne imprezy, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie · Rasa: ,

To już tra­dy­cja, że co roku uczest­ni­czy­my w uro­czy­stym pod­su­mo­wa­niu jeź­dziec­kie­go sezo­nu spor­to­we­go na Mazowszu. 10 stycz­nia 2018 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odby­ła się Gala Mistrzów W‐MZJ. Wydarzenie to zgro­ma­dzi­ło zawod­ni­ków, tre­ne­rów, rodzi­ców, przed­sta­wi­cie­li klu­bów, orga­ni­za­to­rów imprez, wła­dze Związku, a tak­że dzien­ni­ka­rzy i spon­so­rów. W podzię­ko­wa­niu za nasz wkład w roz­wój jeź­dziec­twa na Mazowszu otrzy­ma­li­śmy pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę od władz Warszawsko‐Mazowieckiego Związku Jeździeckiego. Czytaj dalej »

Czekamy na Was w Poznaniu! Pawilon Polskiej Hodowli na Cavaliadzie

29 listopada 2017 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy

Cavaliada w Poznaniu to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go wszy­scy sta­ra­ją się poka­zać licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści i odwie­dza­ją­cym to, co mają naj­lep­sze­go. Z tego powo­du Polski Związek Hodowców Koni chce się pochwa­lić… koń­mi! Mamy ogrom­ną przy­jem­ność zapro­sze­nia wszyst­kich do korzy­sta­nia peł­ny­mi gar­ścia­mi z tego, co przy­go­to­wa­li­śmy na to fan­ta­stycz­ne wyda­rze­nie. Czytaj dalej »

Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Mistrzostwach Polski w ujeżdżeniu – Janów Podlaski

2 października 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

Podczas Mistrzostw Polski w ujeż­dże­niu, któ­re odby­ły się w Janowie Podlaskim nagro­dzi­li­śmy Najlepszego Konia Polskiej Hodowli w kon­kur­sie Freestyle Young Riders. Nagrodę ode­bra­ła Magda Kowaluk, któ­ra na All You Need sp (Love Affair han. – Ascona thür. / Weltgeist han.) hod. Przemysław Marczak, wł. Renaty Kowaluk zaję­ła 5 miej­sce. Gratulujemy!

Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu – najlepsze konie polskiej hodowli w konkursie

2 października 2017 · Kategoria: Ujeżdżenie · Rasa: ,

Miniony week­end w Janowie Podlaskim upły­nął pod zna­kiem ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Polski połą­czo­nych z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi zawo­da­mi CDI3*. Rywalizacja odby­ła się w czte­rech kate­go­rii wie­ko­wych: dzie­ci, junio­rzy, mło­dzi jeźdź­cy i senio­rzy. Wśród zwy­cięz­ców zna­leź­li się mło­dzi zawod­ni­cy dosia­da­ją­cy koni pol­skiej hodow­li! Czytaj dalej »

MPMK w ujeżdżeniu 2017

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Podczas tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017 w Komisji Sędziowskiej zasia­dać będzie Eva‐Maria Vint‐Warmington, któ­ra jest sędzi­ną FEI4* oraz sędzi­ną od mło­dych koni. Od roku 2009 jest mena­dże­rem dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia w Estońskim Związku Jeździeckim, a tak­że jest odpo­wie­dzial­na za edu­ka­cję sędziów ujeż­dże­nio­wych w ENF. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do ujeżdżeniowych MPMK 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Nie skoń­czy­ły się jesz­cze wszyst­kie kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017, ale poda­je­my listę koni, któ­re do tej pory star­to­wa­ły w tych zawo­dach.
Przypominamy, że wszyst­kie konie star­tu­ją­ce w MPMK muszą być wpi­sa­ne do bazy konio­wa­tych PZHK oraz speł­niać wyma­ga­nia pro­gra­mów hodow­la­nych ksiąg sp, wlkp lub mało­pol­skiej. Niektóre spra­wy unie­moż­li­wia­ją­ce start w MPMK są roz­pa­try­wa­ne indy­wi­du­la­nie przez odpo­wied­nie Komisje Ksiąg i po speł­nie­niu wyma­gań for­mal­nych dany koń uzy­sku­je zgo­dę na start. Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w ujeżdżeniu 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w ujeż­dże­niu, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 22 – 24 wrze­śnia br.

Zmiany w kwalifikacjach do ujeżdżeniowych MPMK

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Uprzejmie infor­mu­je­my, że Komisja Koordynacyjna wyra­zi­ła zgo­dę na zmia­nę ter­mi­nu 2 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia, któ­re pier­wot­nie mia­ły zostać roze­gra­ne w dniach 11 – 12.08. pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich w SK Moszna. Aktualny ter­min tych eli­mi­na­cji to 9 – 10.09.
Termin ten zosta­nie ofi­cjal­nie wpi­sa­ny do kalen­da­rza, a wyni­ki będą uwzględ­nio­ne jako eli­mi­na­cyj­ne, pod warun­kiem speł­nie­nia wymo­gów for­mal­nych.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi

29 czerwca 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie · Rasa:

W dniach 1 – 2 lip­ca 2017 roku na tere­nie Stadniny Koni Janów Podlaski odbę­dą się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi (International Open Ecaho Polish Championships For Sports), Memoriał Dyrektora inż. Andrzeja Krzyształowicza. Te wido­wi­sko­we i bar­dzo emo­cjo­nu­ją­ce zawo­dy sta­no­wią część obcho­dów jubi­le­uszu 200‐lecia ist­nie­nia Stadniny Koni Janów Podlaski. Czytaj dalej »

Zmiana terminu MPMK w ujeżdżeniu oraz powożeniu 2017

26 czerwca 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Informujemy, że z powo­du zaak­cep­to­wa­nia przez FEI oraz PZJ ter­mi­nu jedy­nych, ofi­cjal­nych zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia o ran­dze CDI3* orga­ni­zo­wa­nych w Polsce, mają­cych się odbyć w Janowie Podlaskim w dniach 28.09. – 1.10. 2017, pier­wot­ny ter­min MPMK w ujeż­dże­niu oraz powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi został zmie­nio­ny na 22 – 24.09. 2017. Miejsce roz­gry­wa­nia tych zawo­dów pozo­sta­je bez zmian – Strzegom. 

Aleksandra Szulc i Breakdance na najwyższym podium!

9 czerwca 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa:

Wiel­ko­pol­ski si­wy Breakdance (ex Bombastic) (Fred sp – Bossa Nova wlkp/​ Carbano hol.), ho­dow­li Krzysztofa Lika, pod wła­ści­ciel­ką Aleksandrą Szulc, CDI4 Achleiten 2017 – pierw­si w CDIYH 6‐latków! Czytaj dalej »

Regulaminy MPMK 2017 – ujeżdżenie

8 maja 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni z dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nie. Do wglą­du dostęp­ne są tak­że: regu­la­min ogól­ny oraz regu­la­mi­ny szcze­gó­ło­we dys­cy­plin: WKKW i sko­ków przez prze­szko­dy. Regulamin z dys­cy­pli­ny powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi i spor­to­wych raj­dów kon­nych są w przy­go­to­wa­niu.

Jeszcze jeden złoty medalista olimpijski z Polski

16 listopada 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie · Rasa:

Podczas Paraolimpiady Rio 2016 koń pol­skiej hodow­li dosia­da­ny przez bry­tyj­ską nie­peł­no­spraw­ną ama­zon­kę, Natashę Baker zdo­był zło­ty medal w ujeż­dże­niu. Czytaj dalej »

Ujeżdżeniowe MPMK 2016

23 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Przedstawiamy listę koni bio­rą­cych udział w kwa­li­fi­ka­cjach do ujeż­dże­nio­wych MPMK 2016/ Strzegom 29.09. – 2.10./.


Hodowca i Jeździec