Kategoria: Sportowe rajdy konne

Kategoria: Rasa: Okres:

MPMK w rajdach 2018 – propozycje

20 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się na tere­nie Krakowskiego Toru Wyścigów Konnych – Dąbrówka w dniach 14 – 15 wrze­śnia br.

Kwalifikacje do MŚMK w sportowych rajdach konnych 2018

6 lipca 2018 · Kategoria: MŚMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy wyma­ga­nia FEI dla koni, któ­re mają wystar­to­wać w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych na Słowacji w Samorin 29 wrze­śnia 2018.

Regulamin MPMK 2018

15 marca 2018 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,,,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem roz­gry­wa­nia (posta­no­wie­nia ogól­ne) Mistrzostw Polski Młodych Koni w sezo­nie 2018.

Propozycje – MPMK w rajdach

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w spor­to­wych raj­dach kon­nych. Jednocześnie infor­mu­je­my, że ter­min tych mistrzostw został zmie­nio­ny i odbę­dą się one w dniach 6 – 7 paź­dzier­ni­ku br w Janowie Podlaskim.

MPMK w sportowych rajdach konnych 2016

19 stycznia 2016 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Informujemy, że usta­lo­ny został ter­min i miej­sce roz­gry­wa­nia tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych. Zawody te zosta­ły zapla­no­wa­ne na 30 wrze­śnia – 1 paź­dzier­ni­ka w Koczku.

MŚMK 2016

17 listopada 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w sezo­nie 2016. Czytaj dalej »

MPMK w sportowych rajdach konnych zakończone – wyniki

23 września 2015 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

W Stadninie Koni Arabskich Dolina Gowora zakoń­czo­no Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych (18 – 19. wrze­śnia). Stadnina ta gości­ła nie tyl­ko mło­de konie, ale tak­że uczest­ni­ków zawo­dów ogól­no­pol­skich oraz towa­rzy­skich. Zarówno uczest­ni­cy, jak i sędzio­wie oraz Komisja wete­ry­na­ryj­na byli pod wra­że­niem spraw­nej orga­ni­za­cji zawo­dów. Czytaj dalej »

Konie zgłoszone do MPMK w sportowych rajdach konnych

16 września 2015 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą koni zgło­szo­nych do tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych.

Już wkrótce MPMK w sportowych rajdach konnych!

8 września 2015 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się w dniach 18 – 19 wrze­śnia w Dolinie Gowora. Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych

14 sierpnia 2015 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się w miej­sco­wo­ści Dobrodzień w dniach 18 – 19.09.2015 r.

Sukces małopolskiej klaczy w Samorin

9 lipca 2015 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W dniach 26 – 28 czerw­ca w sło­wac­kim Samorin odby­ły się Międzynarodowe Zawody w Sportowych Rajdach Konnych. Na 3 miej­scu (z tem­pem 14,9 km/h) w kon­kur­sie CEI 3* na dystan­sie 160 km upla­so­wa­ła się Magdalena Jabłońska z UKJ Rumak Manasterz z Podkarpacia na mało­pol­skiej kla­czy Harfa (Eston – Hula / Aragon xxoo). Para ta tym samym zyska­ła zagra­nie na Mistrzostwa Europy we wrze­śniu. To bar­dzo duży suk­ces, tym bar­dziej, że z 8 koni któ­re wystar­to­wa­ły w tym kon­kur­sie ukoń­czy­ło go jedy­nie 3. Czytaj dalej »

Sukcesy koni małopolskich w Sportowych Rajdach Konnych 2014

19 stycznia 2015 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Sprawy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z foto­re­la­cją oraz pod­su­mo­wa­niem naj­waż­niej­szych star­tów koni mało­pol­skich w spor­to­wych raj­dach kon­nych w minio­nym sezo­nie. Autorem rela­cji jest zawod­nicz­ka Izabela Drażba. Czytaj dalej »

Wyniki MPMK 2014 w sportowych rajdach konnych

8 września 2014 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odby­ły się w dniach 5 – 7 wrze­śnia w Koczku.

WEG – kolej na WKKW i rajdy długodystansowe

29 sierpnia 2014 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,

Ekipa naszych dre­sa­ży­stów jest już w dro­dze do domu. Ich miej­sce na czwo­ro­bo­ku zaję­li wkkw‐iści. Wczoraj roz­po­czę­ła się pierw­sza pró­ba ujeż­dże­nia, w któ­rej wystar­to­wa­ło dwóch naszych zawod­ni­ków: Jerzy Krukowski – aktu­al­ny v‐ce Mistrz Polski i Marta Dziak‐Gierlicz. Oboje star­to­wa­li na koniach pol­skiej hodow­li. Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych

19 sierpnia 2014 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się w Koczku w dniach 5 – 7.09.2014 r. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski Młodych Koni za pasem

23 lipca 2014 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Zbliżają się duży­mi kro­ka­mi fina­ły MPMK 2014. Niebawem pozna­my naj­lep­szą koń­ską mło­dzież w dys­cy­pli­nach sko­ków przez prze­szko­dy, ujeż­dże­nia, wrzech­stron­ne­go kon­kur­su konia wierz­cho­we­go, powo­że­nia oraz spor­to­wych raj­dów kon­nych. Warto zoba­czyć kwiat mło­dych koni… Do cze­go zachę­ca­ją Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki oraz orga­ni­za­to­rzy poszcze­gól­nych MPMK 2014. Czytaj dalej »

Termin MPMK w rajdach 2014

3 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki infor­mu­ją, że zna­ny jest już osta­tecz­ny ter­min oraz miej­sce roz­gry­wa­nia tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych. MPMK‐F odbę­dą się w Koczku w dniach 5 – 7 wrze­śnia.

Propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych

5 września 2013 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się w dniach 20 – 21 wrze­śnia na tere­nie Klubu Jeździeckiego Champion w Białej.

Harfa jednak pierwsza!

21 maja 2013 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W nawią­za­niu do infor­ma­cji sprzed pra­wie dwóch tygo­dni infor­mu­je­my, że

cytatstar­tu­ją­ca na Międzynarodowych Zawodach w Sportowych Rajdach Konnych w Babolnej na Węgrzech (3 – 5.05.2013) Magdalena Jabłońska na mało­pol­skiej Harfie koń­czą­ca zawo­dy na dru­gim miej­scu, z prze­cięt­ną pręd­ko­ścią 19,150 km/h, jed­nak zwy­cię­ży­ła. Para austriac­ka Kiesl Theresia / Romantic Larzac, któ­ra wygra­ła kon­kurs zosta­ła zdys­kwa­li­fi­ko­wa­na przez Międzynarodową Federację Jeździecką.

Żródło: www.ozhk.rzeszow.pl

Międzynarodowy sukces klaczy Harfa

9 maja 2013 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie · Rasa:

cytatW dniach 3 – 5 maja odby­ły się Międzynarodowe Zawody w Sportowych Rajdach Konnych w miej­sco­wo­ści Babolna na Węgrzech. W kon­kur­sie CEI 1* na dystan­sie 80 kilo­me­trów dru­gie miej­sce zaję­ła mało­pol­ska klacz Harfa (Eston od Hula/Aragon) pod Magdaleną Jabłońską, ze śred­nią pręd­ko­ścią 19,150 km/h. Klacz jest wła­sno­ścią Pana Grzegorza Lesia zamiesz­ka­łe­go w Rzeszowie. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec