Kategoria: MPMK

Kategoria: Rasa: Okres:

MPMK w powożeniu 2018 – propozycje

20 czerwca 2018 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, któ­re odbę­dą się w SO Bogusławice w dniach 25 – 26 lip­ca br.

Regulaminy MPMK 2018 – powożenie

27 kwietnia 2018 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Regulaminy MPMK 2018 – WKKW

13 kwietnia 2018 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Kwalifikacje do ujeżdżeniowych i skokowych MPMK

6 kwietnia 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ter­mi­na­rzem kwa­li­fi­ka­cji do tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu i sko­kach przez prze­szko­dy.

Regulaminy MPMK 2018 – skoki

30 marca 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Regulaminy MPMK 2018 – ujeżdżenie

29 marca 2018 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Regulamin MPMK 2018

15 marca 2018 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,,,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem roz­gry­wa­nia (posta­no­wie­nia ogól­ne) Mistrzostw Polski Młodych Koni w sezo­nie 2018.

Rozstrzygnięcie przetargu na organizację MPMK 2018

26 października 2017 · Kategoria: MPMK ·

W dniu 25 paź­dzier­ni­ka b.r. Prezydium Polskiego Związku Hodowców Koni zakoń­czy­ło postę­po­wa­nie w spra­wie prze­tar­gu z dn. 10.08.2017 r. na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2018 roku i wybra­ło ofer­tę LKS „Stragona” doty­czą­cą orga­ni­za­cji MPMK w ujeż­dże­niu, sko­kach przez prze­szko­dy i WKKW. Wszystkie trzy dys­cy­pli­ny zosta­ną roze­gra­ne w jed­nym ter­mi­nie (wrze­sień) w Morawie koło Strzegomia.
Jednocześnie infor­mu­je­my, że trwa­ją dzia­ła­nia mają­ce na celu wyło­nie­nie orga­ni­za­to­ra Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, ponie­waż nie zło­żo­no ofert na orga­ni­za­cję tej impre­zy w 2018 roku.

Filmy z MPMK w WKKW

3 października 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Zapraszamy do obej­rze­nia prze­jaz­dów meda­li­stów Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re mia­ły miej­sce w Strzegomiu w dniach 14 – 17 wrze­śnia 2017 r.

MPMK w WKKW – transmisja on-line

16 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Od czwart­ku trwa trze­cia edy­cja Strzegom Autumn Show w ramach któ­rej roz­gry­wa­ne są rów­nież Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW. Osoby, któ­re nie mogą być w Strzegomiu oso­bi­ście, wraz z mie­sięcz­ni­kiem Świat Koni, zapra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji on-line z tego wyda­rze­nia! Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w rajdach

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w spor­to­wych raj­dach kon­nych. Jednocześnie infor­mu­je­my, że ter­min tych mistrzostw został zmie­nio­ny i odbę­dą się one w dniach 6 – 7 paź­dzier­ni­ku br w Janowie Podlaskim.

MPMK w ujeżdżeniu 2017

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Podczas tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017 w Komisji Sędziowskiej zasia­dać będzie Eva-Maria Vint-Warmington, któ­ra jest sędzi­ną FEI4* oraz sędzi­ną od mło­dych koni. Od roku 2009 jest mena­dże­rem dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia w Estońskim Związku Jeździeckim, a tak­że jest odpo­wie­dzial­na za edu­ka­cję sędziów ujeż­dże­nio­wych w ENF. Czytaj dalej »

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

11 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgło­szo­nych na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re odbę­dą się w dniach 14 – 17. wrze­śnia w Strzegomiu. W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber. Czytaj dalej »

Uznawanie ogierów po MPMK 2017

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sprawy hodowlane ·

Informujemy, że uzna­wa­nie ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści (ukoń­czy­ły MPMK w WKKW, ujeż­dże­niu, powo­że­niu lub spor­to­wych raj­dach kon­nych z odpo­wied­nią licz­bą punk­tów) odbę­dzie się dnia 19 paź­dzier­ni­ka (dru­gi dzień polo­wej pró­by dziel­no­ści, czwar­tek) na tere­nie SO Łąck. Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w powożeniu

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 22 – 24 wrze­śnia br.

Filmy z MPMK w skokach przez przeszkody

4 września 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do obej­rze­nia prze­jaz­dów meda­li­stów Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re mia­ły miej­sce w Drzonkowie w dniach 11 – 13 sierp­nia 2017 r.

Kwalifikacje do ujeżdżeniowych MPMK 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Nie skoń­czy­ły się jesz­cze wszyst­kie kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017, ale poda­je­my listę koni, któ­re do tej pory star­to­wa­ły w tych zawo­dach.
Przypominamy, że wszyst­kie konie star­tu­ją­ce w MPMK muszą być wpi­sa­ne do bazy konio­wa­tych PZHK oraz speł­niać wyma­ga­nia pro­gra­mów hodow­la­nych ksiąg sp, wlkp lub mało­pol­skiej. Niektóre spra­wy unie­moż­li­wia­ją­ce start w MPMK są roz­pa­try­wa­ne indy­wi­du­la­nie przez odpo­wied­nie Komisje Ksiąg i po speł­nie­niu wyma­gań for­mal­nych dany koń uzy­sku­je zgo­dę na start. Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w ujeżdżeniu 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w ujeż­dże­niu, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 22 – 24 wrze­śnia br.

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Wymienieni poni­żej hodow­cy i wła­ści­cie­le naj­lep­szych koni sko­ko­wych MPMK 2017 pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nume­rów swo­ich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu prze­ka­za­nia nagród pie­nięż­nych za zaję­cie miejsc 1 – 3 w wymie­nio­nych zawo­dach. Czytaj dalej »

Skokowe MPMK 2017

16 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy już za nami. Gospodarzem tych zawo­dów był Drzonków, a fak­tycz­nym współ­or­ga­ni­za­to­rem Lubuski Związek Jeździecki. Startowały 83 konie, co było licz­bą mniej­szą niż w latach ubie­głych. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec