Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

MPMK koni 6‑letnich w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi odwołane

1 października 2019 · Kategoria: MPMK

Polski Związek Hodowców Koni wraz z orga­ni­za­to­rem infor­mu­ją, że z powo­du bra­ku wystar­cza­ją­cej ilo­ści zgło­szeń Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w kate­go­rii koni 6 let­nich zosta­ją odwo­ła­ne.

Według pla­nu roz­gry­wa­ne będą Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi dla koni 4 let­nich i 5 let­nich, na któ­re ser­decz­nie zapra­sza­my.

Jak to było w Strzegomiu, czyli MPMK 2019

27 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

W nie­dzie­le 22 wrze­śnia 2019 r. zakoń­czy­ły się kolej­ne Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Już dru­gie, któ­re w Morawie pod Strzegomiem, w ośrod­ku Stragona zgro­ma­dzi­ły zawod­ni­ków, konie, ich wła­ści­cie­li i hodow­ców oraz przy­cią­gnę­ły wszyst­kich, któ­rzy chcie­li zoba­czyć już dziś, to co może się dziać jutro na kra­jo­wych i zagra­nicz­nych czwo­ro­bo­kach, par­ku­rach i kro­sach. Przeczytaj cały wpis „Jak to było w Strzegomiu, czy­li MPMK 2019” »

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2019 wystartowały!

19 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

Prawie 200 koni zgło­szo­nych koni: 115 hodow­li pol­skiej, 73 hodow­li zagra­nicz­nej. Przeczytaj cały wpis „Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2019 wystar­to­wa­ły!” »

MPMK Strzegom 2019 – transmisja on-line

18 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

Już od jutra Mistrzostwa Polski Młodych Koni w trzech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Osoby, któ­re nie mogą oso­bi­ście uczest­ni­czyć z nami w tej naj­więk­szej hodow­la­nej impre­zie, wraz z mie­sięcz­ni­kiem Świat Koni, zapra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji on-line z tego wyda­rze­nia już od pierw­sze­go dnia zawo­dów! Przeczytaj cały wpis „MPMK Strzegom 2019 – trans­mi­sja on-line” »

Kwalifikacje do MPMK 2019

17 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

Prezentujemy Państwu ostat­nią publi­ko­wa­ną wer­sję zesta­wie­nia z kwa­li­fi­ka­cji koni do tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy oraz wszech­stron­ny kon­kurs konia wierz­cho­we­go, któ­re star­tu­ją już za dwa dni w Strzegomiu! Przeczytaj cały wpis „Kwalifikacje do MPMK 2019” »

Wywiad z Janem Ludwiczakiem

13 września 2019 · Kategoria: MPMK

Rozmowa z panem Janem Ludwiczakiem, Prezesem Zakładu Mięsnego Agro-Handel Sp. z o.o. w Mościszkach i wła­ści­cie­lem ośrod­ka jeź­dziec­kie­go Agro-Handel Śrem spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­ry orga­ni­zu­je pro­fe­sjo­nal­ne zawo­dy sko­ko­we oraz od 11 lat, Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni w sko­kach, ale tak­że jest hodow­cą oraz wła­ści­cie­lem ogie­rów. Pan Jan Ludwiczak jest fun­da­to­rem nagro­dy – nasie­nia ogie­rów ze swo­jej staj­ni, dla naj­lep­szych kla­czy star­tu­ją­cych w MPMK w kate­go­riach koni 4‑, 5‑, 6- i 7‑letnich. Jednym z jego naj­lep­szych ogie­rów jest west­fal­ski Vulkan L ur. 2006 (Vulkano – Philomena / Pilot), któ­ry krył kil­ka sezo­nów w SK Nowielice, a teraz naj­star­sze potom­stwo widać już na naszych par­ku­rach. Przeczytaj cały wpis „Wywiad z Janem Ludwiczakiem” »

MPMK 2019 zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii

12 września 2019 · Kategoria: MPMK

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w związ­ku z sytu­acją zoo­epi­de­mio­lo­gicz­ną w Polsce, świa­dec­two powia­to­we­go leka­rza wete­ry­na­rii zosta­nie zastą­pio­ne przez bada­nie wete­ry­na­ryj­ne wszyst­kich koni star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni 2019 przed wjaz­dem na teren staj­ni. Jednocześnie infor­mu­je­my, że staj­nie będą otwar­te od śro­dy, 18.09.2019 (od godz. 8:00). Lekarz zawo­dów będzie peł­nił dyżur w godz. 8:00 – 22:00. Nie ma moż­li­wo­ści przy­jaz­du poza powyż­szy­mi godzi­na­mi. Przeczytaj cały wpis „MPMK 2019 zaświad­cze­nie powia­to­we­go leka­rza wete­ry­na­rii” »

PPMK w ujeżdżeniu 2019 – propozycje

12 września 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Pucharu Polski Młodych Koni /7 – 9 lat/ w ujeż­dże­niu, któ­ry odbę­dzie się rów­no­le­gle z MPMK w Strzegomiu w dniach 19 – 22 wrze­śnia br.

Kwalifikacje WKKW do MPMK 2019

11 września 2019 · Kategoria: MPMK, WKKW

Przedstawiamy zesta­wie­nie z kwa­li­fi­ka­cji koni do tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re mają się odbyć w Strzegomiu 19 – 22.09. Przeczytaj cały wpis „Kwalifikacje WKKW do MPMK 2019” »

Boudewijn Schepers będzie oceniał konie podczas MPMK Strzegom 2019

10 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody

Boudewijn Schepers, aktu­al­ny prze­wod­ni­czą­cy Komisji Księgi Stadnej BWP, doświad­czo­ny sędzia mło­dych koni, wie­lo­let­ni selek­cjo­ner kla­czy i ogie­rów tej rasy, będzie w tym roku sędzio­wał kon­kur­sy dla mło­dych koni w sko­kach przez prze­szko­dy pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 19 – 22 wrze­śnia 2019. Przeczytaj cały wpis „Boudewijn Schepers będzie oce­niał konie pod­czas MPMK Strzegom 2019” »

Kwalifikacje ujeżdżeniowe i skokowe do MPMK 2019

10 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

Przedstawiamy zak­tu­ali­zo­wa­ne zesta­wie­nia z kwa­li­fi­ka­cji koni do tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych i sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni, któ­re mają się odbyć w Strzegomiu 19 – 22.09. Przeczytaj cały wpis „Kwalifikacje ujeż­dże­nio­we i sko­ko­we do MPMK 2019” »

Kwalifikacje do MPMK 2019

9 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

Przypominamy, że do dnia 13 wrze­śnia moż­na zgła­szać konie do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu. Przeczytaj cały wpis „Kwalifikacje do MPMK 2019” »

Kwalifikacje skokowe do MPMK 2019

5 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody

Przedstawiamy uzu­peł­nio­ne kwa­li­fi­ka­cje sko­ko­we do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2019. Przeczytaj cały wpis „Kwalifikacje sko­ko­we do MPMK 2019” »

Kwalifikacje ujeżdżeniowe do MPMK 2019

4 września 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Przedstawiamy kolej­ne zesta­wie­nie z kwa­li­fi­ka­cji koni do tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK, któ­re mają się odbyć w Strzegomiu 19 – 22.09. Przeczytaj cały wpis „Kwalifikacje ujeż­dże­nio­we do MPMK 2019” »

MPMK w skokach 2019 – propozycje

3 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 19 – 22 wrze­śnia br. Przeczytaj cały wpis „MPMK w sko­kach 2019 – pro­po­zy­cje” »

MPMK w rajdach 2019 – wyniki

3 września 2019 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne

Poniżej przed­sta­wia­my wyni­ki Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych 2019. Rajdowe MPMK odby­ły się w tym roku w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: 4 oraz 5 lat­ków. Przeczytaj cały wpis „MPMK w raj­dach 2019 – wyni­ki” »

Kwalifikacje ujeżdżeniowe MPMK, Biały Las 6 – 7.09.2019

3 września 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Informujemy, że decy­zją orga­ni­za­to­ra licz­ba kwa­li­fi­ka­cji do ujeż­dże­nio­wych MPMK pod­czas zawo­dów ZR Biały Las 6 – 7.09.2019 ule­gła zmia­nie z 4 na 2.

MPMK w rajdach 2019 – wyniki on-line

30 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne

Zachęcamy Państwa do śle­dze­nia na bie­żą­co wyni­ków Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re od wczo­raj odby­wa­ją się w Kliczkowie.

MPMK w ujeżdżeniu 2019 – propozycje

30 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 19 – 22 wrze­śnia br. Przeczytaj cały wpis „MPMK w ujeż­dże­niu 2019 – pro­po­zy­cje” »

Kto z sędziów zagranicznych będzie sędziował WKKW na MPMK Strzegom 2019?

29 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, WKKW

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność przed­sta­wić oso­bę, któ­ra już od 19 wrze­śnia dołą­czy do komi­sji sędziow­skiej WKKW pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni 2019 w Strzegomiu, swo­je doświad­cze­nia jeź­dziec­kie zdo­by­wa­ła w wyści­gach kon­nych. Przeczytaj cały wpis „Kto z sędziów zagra­nicz­nych będzie sędzio­wał WKKW na MPMK Strzegom 2019?” »


Hodowca i Jeździec