Dobrostan

Transport

 

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z ani­ma­cją przed­sta­wia­ją­cą dobre i lep­sze prak­ty­ki w trans­por­cie koni, któ­ra powsta­ła w ramach Projektu Komisji Europejskiej DG SANTE.

W ramach pro­jek­tu opra­co­wa­no tak­że prze­wod­ni­ki i ulot­ki infor­ma­cyj­ne, któ­re mają na celu popra­wę dobro­sta­nu zwie­rząt gospo­dar­skich pod­czas trans­por­tu.

Wybrane ulotki informacyjne ze strony DG SANTE:

Hodowca i Jeździec