Dobrostan

Przepisy prawa

 

Ochrona zwierząt

Transport

  • Ochrona zwie­rząt pod­czas trans­por­tu
    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grud­nia 2004 r. w spra­wie ochro­ny zwie­rząt pod­czas trans­por­tu i zwią­za­nych z tym dzia­łań oraz zmie­nia­ją­ce dyrek­ty­wy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz roz­po­rzą­dze­nie (WE) nr 1255/97
  • Wymagania wete­ry­na­ryj­ne przy prze­wo­zie i prze­miesz­cza­niu konio­wa­tych
    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wyma­gań wete­ry­na­ryj­nych przy przy­wo­zie i prze­miesz­cza­niu konio­wa­tych.
    Dz.U. 2005 Nr 37 Poz. 334 z dnia 19 mar­ca 2005 r.

Inne przepisy

Pozostałe prze­pi­sy (doty­czą­ce iden­ty­fi­ka­cji, hodow­li, han­dlu, warun­ków wete­ry­na­ryj­nych i inne) moż­na zna­leźć na tej stro­nie.

Hodowca i Jeździec