Nasza misja

Działamy na rzecz rozwoju hodowli koni i przemysłu konnego w Polsce.

Wszelką działalność władz PZHK musi charakteryzować celowość. Jedynie przy podporządkowaniu tej działalności rygorom celowego i umiejętnie zorganizowanego postępowania jest możliwe osiąganie wyznaczonych celów oraz optymalne wykorzystanie dostępnych środków finansowych z budżetu organizacji.

Przystępując do formułowania celu strategicznego i operacyjnych celów rozwoju Polskiego Związku Hodowców Koni, wzięto pod uwagę:

  • obecny stan organizacji i stopień zaspokojenia potrzeb jej członków,
  • wyniki analizy zewnętrznych (szanse i zagrożenia) oraz wewnętrznych (silne i słabe strony PZHK) uwarunkowań rozwoju organizacji,
  • główne problemy dalszego rozwoju organizacji (bariery i ograniczenia), czyli problemy wymagające rozwiązania lub złagodzenia ich negatywnych skutków dla PZHK i środowiska hodowców i użytkowników koni.

Umożliwiło to wskazanie zwłaszcza tych problemów, które mogą utrudniać lub hamować rozwój PZHK w sytuacji, gdy nie będą one pomyślnie rozwiązywane.

Scroll to Top