Formalności

DRUKI I DOKUMENTY

 

Wniosek o wyda­nie zaświad­cze­nia w celu otrzy­ma­nia płat­no­ści uzu­peł­nia­ją­cej, zwa­nej „płat­no­ścią zwie­rzę­cą” do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych

Zgłoszenie konia do reje­stru – pasz­port konia

Zgłoszenie zmia­ny wła­ści­cie­la konio­wa­te­go – nowy wła­ści­ciel jest zobo­wią­zany do zgło­sze­nia zmia­ny wła­ści­cie­la konio­wa­te­go w odpo­wied­nim OZHK/WZHK (na tere­nie któ­rego będzie sta­cjo­no­wał koń). Zmiana musi być doko­nana w cią­gu 7 dni.

Zgłoszenie dla 4, 5, 6 i 7-letnich koni star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni (MPMK)

„Umowa o uczest­nic­twie w pro­gra­mie ochro­ny”, któ­rą pod­pi­su­je OZHK/WZHK z posia­da­czem kla­czy

Procedura ubie­ga­nia się o uzy­ska­nie z Instytutu Zootechniki „Zaświadczenia o obję­ciu sta­da pro­gra­mem ochro­ny”

„Wniosek o wyda­nie zaświad­cze­nia o obję­ciu sta­da pro­gra­mem ochron­nym”, skła­da­ne­go przez posia­da­cza kla­czy do Instytutu Zootechniki

„Zaświadczenie o obję­ciu sta­da pro­gra­mem ochron­nym”, któ­re wysta­wia posia­da­czo­wi kla­czy Instytut Zootechniki

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec