Procedura wydawania przez Instytut Zootechniki „Zaświadczenia o objęciu stada zwierząt ras lokalnych programem ochrony zasobów genetycznych” w odniesieniu do koni ras lokalnych w 2004 r.

Zaświadczenie wydawane jest Posiadaczom stad ras lokalnych koni ubiegającym się o przyznanie płatności rolno-środowiskowej w ramach pakietu: ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich, w celu załączenia do wniosku składanego do agencji płatniczej w roku rozpoczęcia realizacji programu rolno-środowiskowego.

 1. Warunki otrzymania Zaświadczenia:
  1. Posiadanie stada koni rasy lokalnej (konik polski, koń huculski, koń małopolski, koń śląski) objętego oceną wartości użytkowej, o liczebności samic wpisanych do ksiąg co najmniej 3 klacze tej samej rasy.
  2. Zawarcie umowy o uczestnictwie w programie ochrony zasobów genetycznych z Polskim Związkiem Hodowców Koni.
 2. Tryb postępowania przy wydawaniu Zaświadczenia:
  1. Posiadacz stada ubiegający się o otrzymanie Zaświadczenia powinien po zawarciu umowy o uczestnictwie w programie ochrony z upoważnionym przez Instytut Zootechniki Polskim Związkiem Hodowców Koni złożyć do Instytutu Zootechniki, ul. Krakowska 1, 32-083 Balicepisemny wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z:
   • aktualnym Wykazem klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony na rok następny (zgodnie z załączonym wzorem) zweryfikowanym i poświadczonym przez Polski Związek Hodowców Koni nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem w Instytucie;
   • kopią świadectwa wpisu do księgi każdej klaczy podanej w wykazie;
   • kopią umowy o uczestnictwie w programie zawartej z Polskim Związkiem Hodowców Koni.
  2. Instytut Zootechniki w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku wystawia Zaświadczenie o objęciu stada programem ochrony zasobów genetycznych i przesyła po jednym egzemplarzu Zaświadczenia wraz z zaakceptowanym Wykazem zwierząt do Posiadacza stada oraz do właściwego Okręgowego Związku Hodowców Koni.
   Zwierzęta, które zostały wykreślone na wykazie (nie uzyskały akceptacji) nie są obejmowane programem ochrony.
Scroll to Top