Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych

19 sierpnia 2014 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się w Koczku w dniach 5 – 7.09.2014 r. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski Młodych Koni za pasem

23 lipca 2014 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW

Zbliżają się duży­mi kro­ka­mi fina­ły MPMK 2014. Niebawem pozna­my naj­lep­szą koń­ską mło­dzież w dys­cy­pli­nach sko­ków przez prze­szko­dy, ujeż­dże­nia, wrzech­stron­ne­go kon­kur­su konia wierz­cho­we­go, powo­że­nia oraz spor­to­wych raj­dów kon­nych. Warto zoba­czyć kwiat mło­dych koni… Do cze­go zachę­ca­ją Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki oraz orga­ni­za­to­rzy poszcze­gól­nych MPMK 2014. Czytaj dalej »

Termin MPMK w rajdach 2014

3 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne

Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki infor­mu­ją, że zna­ny jest już osta­tecz­ny ter­min oraz miej­sce roz­gry­wa­nia tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych. MPMK‑F odbę­dą się w Koczku w dniach 5 – 7 wrze­śnia.

Propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych

5 września 2013 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się w dniach 20 – 21 wrze­śnia na tere­nie Klubu Jeździeckiego Champion w Białej.

Harfa jednak pierwsza!

21 maja 2013 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W nawią­za­niu do infor­ma­cji sprzed pra­wie dwóch tygo­dni infor­mu­je­my, że

cytatstar­tu­ją­ca na Międzynarodowych Zawodach w Sportowych Rajdach Konnych w Babolnej na Węgrzech (3 – 5.05.2013) Magdalena Jabłońska na mało­pol­skiej Harfie koń­czą­ca zawo­dy na dru­gim miej­scu, z prze­cięt­ną pręd­ko­ścią 19,150 km/h, jed­nak zwy­cię­ży­ła. Para austriac­ka Kiesl Theresia / Romantic Larzac, któ­ra wygra­ła kon­kurs zosta­ła zdys­kwa­li­fi­ko­wa­na przez Międzynarodową Federację Jeździecką.

Żródło: www.ozhk.rzeszow.pl

Międzynarodowy sukces klaczy Harfa

9 maja 2013 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie · Rasa:

cytatW dniach 3 – 5 maja odby­ły się Międzynarodowe Zawody w Sportowych Rajdach Konnych w miej­sco­wo­ści Babolna na Węgrzech. W kon­kur­sie CEI 1* na dystan­sie 80 kilo­me­trów dru­gie miej­sce zaję­ła mało­pol­ska klacz Harfa (Eston od Hula/Aragon) pod Magdaleną Jabłońską, ze śred­nią pręd­ko­ścią 19,150 km/h. Klacz jest wła­sno­ścią Pana Grzegorza Lesia zamiesz­ka­łe­go w Rzeszowie. Czytaj dalej »

Wyniki MPMK w sportowych rajdach konnych

23 września 2011 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odby­ły się 16 – 18 wrze­śnia w miej­sco­wo­ści Gieniusze. W tym samym cza­sie odby­wa­ły się Zawody Krajowe w Sportowych Rajdach Konnych – IV Mistrzostwa Podlasia.

MPMK w sportowych rajdach konnych

23 sierpnia 2011 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w kon­ku­ren­cji spor­to­we raj­dy kon­ne. Odbędą się one w dniach 16 – 18 wrze­śnia 2011 r. w Gieniuszach na tere­nie Stadniny Koni Gieniusze. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi.

MPMK 2011 – regulaminy

22 marca 2011 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­na­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w sezo­nie 2011.

Zmiana terminu MPMK w rajdach

4 sierpnia 2010 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne

Informujemy o zmia­nie ter­mi­nu raj­do­wych MPMK 2010. Tegoroczne MPMK w Długodystansowych Rajdach Konnych odbę­dą się w ter­mi­nie 8 – 10.10.2010 r. w Geniuszach, a nie jak pier­wot­nie usta­lo­no 1 – 3.10.2010.


Hodowca i Jeździec