Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

„Mniej znaczy więcej” czyli o pierwszej i jedynej wizycie Klausa Balkenhola w Polsce

18 grudnia 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Ujeżdżenie

Świadome jeź­dziec­two. Tak mogła­by brzmieć naj­krót­sza recen­zja tego, co poka­zał Klaus Balkenhol w Bobrowym Stawie pod­czas 3‑dniowego paź­dzier­ni­ko­we­go szko­le­nia. Wydawnictwo o iden­tycz­nym i jak­że traf­nym w tym przy­pad­ku tytu­le – „Świadome Jeździectwo” (w oso­bie Jakuba Stępkowskiego, któ­re­go war­to­ścio­we książ­ki moż­na kupić nie tyl­ko pod­czas takich szko­leń), kolej­ny już raz zapro­si­ło do Polski oso­bę zna­ną, doświad­czo­ną spor­to­wo oraz szko­le­nio­wo (współ­or­ga­ni­za­to­rem była Fizjoterapia i Masaż Koni Moniki Tołkacz-Paszkiewicz). Był to sam Klaus Balkenhol. 3 dni to mało, jak na prze­ka­za­nie całej wie­dzy, ale wska­za­nie kie­run­ku w któ­rym ma podą­żać dany jeź­dziec z kon­kret­nym koniem to już coś. Dlaczego Balkenhol jest waż­ny? Bo pod­cho­dzi holi­stycz­nie do koni i ich tre­nin­gu. Wytrenował nie tyl­ko swo­ją cór­kę, któ­ra jest w kadrze nie­miec­kiej, ale tak­że Helen Langenhanenberg, Debbie McDonald, Mathiasa Ratha oraz Guntera Seidela. Jest tak­że tre­ne­rem pol­skiej zawod­nicz­ki Beaty Stremler. Pełnił funk­cję tre­ne­ra swo­je­go rodzi­me­go kra­ju czy­li Niemiec, ale tak­że kadry ame­ry­kań­skiej. Potrafi nie tyl­ko dora­dzić jak roz­wią­zać pro­blem, ale tak­że uza­sad­nić swo­ją decy­zję oraz zna­leźć przy­czy­nę pro­ble­mu. Ale co naj­waż­niej­sze – dzie­lił się swo­ją wie­dzą o tym, jak dany pro­blem wpły­wa na cały orga­nizm konia.

Przeczytaj cały wpis „„Mniej zna­czy wię­cej” czy­li o pierw­szej i jedy­nej wizy­cie Klausa Balkenhola w Polsce” »

Kontynuacja kampanii „Produkt polski”

6 grudnia 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze skró­tem kon­fe­ren­cji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi doty­czą­cej kam­pa­nii „KUPUJ ŚWIADOMIE – PRODUKT POLSKI”.

Przeczytaj cały wpis „Kontynuacja kam­pa­nii „Produkt pol­ski”” »

Konferencja jeździecka

10 października 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Zapraszamy na Konferencję Jeździecką, któ­ra odbę­dzie się na tere­nie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice w dniach 12 – 13.10.2019. Przeczytaj cały wpis „Konferencja jeź­dziec­ka” »

Studia podyplomowe na UP we Wrocławiu

8 października 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pro­wa­dzo­ne są dwa kie­run­ki dwu­se­me­stral­nych stu­diów pody­plo­mo­wych zwią­za­nych z hodow­lą i użyt­ko­wa­niem koni. Przeczytaj cały wpis „Studia pody­plo­mo­we na UP we Wrocławiu” »

Konferencja dot. kampanii „Produkt polski”

13 września 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Ogłoszenia

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi z kon­fe­ren­cji pra­so­wej jaka odby­ła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a któ­ra doty­czy­ła uru­cha­mia­nej kam­pa­nii „Kupuj świa­do­mie – Produkt pol­ski”.

Przeczytaj cały wpis „Konferencja dot. kam­pa­nii „Produkt pol­ski”” »

Praca zespołowa w harmonijnym rozwoju konia

14 czerwca 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

W dniach 12 – 13 paź­dzier­ni­ka 2019 odbę­dzie się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja jeź­dziec­ka na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice, Wrocław. Przeczytaj cały wpis „Praca zespo­ło­wa w har­mo­nij­nym roz­wo­ju konia” »

Komunikat dot. konferencji dot. koni zimnokrwistych

24 kwietnia 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady · Rasa:

Szanowni Państwo, Prosimy o pil­ne doko­ny­wa­nie wpłat na kon­fe­ren­cję „Hodowla i użyt­ko­wa­nie koni zim­no­krwi­stych w Polsce” pla­no­wa­ną w dniach 14 – 15 maja 2019 roku w Grudziądzu. Zgłoszenia bez opła­ty będą anu­lo­wa­ne.
Wpłaty pro­si­my kie­ro­wać na kon­to Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Nowe Jankowice: 62 1020 5040 0000 6902 0122 1001 z dopi­skiem „Konferencja” oraz poda­niem imie­nia i nazwi­ska oso­by wpła­ca­ją­cej. Na wpła­ty cze­ka­my naj­póź­niej do 26 kwiet­nia 2019 roku. Przeczytaj cały wpis „Komunikat dot. kon­fe­ren­cji dot. koni zim­no­krwi­stych” »

II Konferencja naukowa, pt. „Hodowla i użytkowanie koni zimnokrwistych w Polsce”

15 lutego 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady · Rasa:

Stadnina Koni Nowe Jankowice, Polski Związek Hodowców Koni, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie oraz Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni uprzej­mie zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Hodowla i użyt­ko­wa­nie koni zim­no­krwi­stych w Polsce”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 14 – 15 maja 2019 r. Konferencja ma być oka­zją do spo­tka­nia i sze­ro­kiej dys­ku­sji przed­sta­wi­cie­li róż­nych śro­do­wisk zain­te­re­so­wa­nych przy­szło­ścią hodow­li koni zim­no­krwi­stych w Polsce. Przeczytaj cały wpis „II Konferencja nauko­wa, pt. „Hodowla i użyt­ko­wa­nie koni zim­no­krwi­stych w Polsce”” »

EUAEL Equine Law Congress 2019

15 lutego 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

W imie­niu Kancelarii praw­nej Lex Hippica oraz mię­dzy­na­ro­do­we­go Stowarzyszenia zrze­sza­ją­ce­go kan­ce­la­rie spe­cja­li­zu­ją­ce się w obsłu­dze praw­nej pod­mio­tów z bran­ży jeź­dziec­kiej – European US Asian Equine Lawyers, pra­gnie­my ser­decz­nie zapro­sić Państwa do udzia­łu w Międzynarodowym Kongresie Prawa Jeździeckiego, któ­ry odbę­dzie się w dniu 15 mar­ca 2019 r. pod­czas pre­sti­żo­we­go kon­kur­su 5* the Dutch Masters – Indoor Brabant – Rolex Grand Slam of Show Jumping. Przeczytaj cały wpis „EUAEL Equine Law Congress 2019” »

Cykl szkoleń z Mistrzem Świata Bartłomiejem Kwiatkiem

8 lutego 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Powożenie

W imie­niu Kaszubskiego Stowarzyszenia Promowania Sportów Konnych w Kwiekach zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą szko­leń powo­że­nio­wych z Mistrzem Świata Bartłomiejem Kwiatkiem. Przeczytaj cały wpis „Cykl szko­leń z Mistrzem Świata Bartłomiejem Kwiatkiem” »

Konferencja „Znaczenie zdrowych zębów dla osiągnięć treningowych konia”

8 stycznia 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Kwestia uzę­bie­nia u koni była przez dłu­gi czas zanie­dby­wa­na. Od setek lat nie­wie­le się w tym zakre­sie zmie­ni­ło, a konie dłu­go otrzy­my­wa­ły nie­wie­le wię­cej niż pod­sta­wo­wą opie­kę. Dopiero od nie­daw­na, pod wpły­wem ogrom­ne­go roz­wo­ju ludz­kiej sto­ma­to­lo­gii, prze­ży­wa­my rene­sans w sto­ma­to­lo­gii koń­skiej. Konie żyją dłu­żej, mają tak dobrą opie­kę wete­ry­na­ryj­ną jak nigdy dotąd, muszą spro­stać więk­szym wyma­ga­niom, by osią­gać jesz­cze lep­sze wyni­ki. Utrzymywane są tak­że przez róż­no­rod­ne gro­no wła­ści­cie­li jako zwie­rzę­ta towa­rzy­szą­ce czy part­ne­rzy w rywa­li­za­cji spor­to­wej. Przyjdź i dowiedz się, jakie jest w tym wszyst­kim zna­cze­nie sto­ma­to­lo­gii i jaki nie­zwy­kły postęp doko­nał się w rozu­mie­niu cho­rób uzę­bie­nia i w spo­so­bach ich lecze­nia. Przeczytaj cały wpis „Konferencja „Znaczenie zdro­wych zębów dla osią­gnięć tre­nin­go­wych konia”” »

Podstawy biomechaniki ruchu koni – szkolenie

27 listopada 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

W imie­niu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi kur­su „Podstawy bio­me­cha­ni­ki ruchu koni” w ramach Uniwersytetu Otwartego SGGW, któ­ry odbę­dzie się w dniach 8 – 9.12.2018 r. Przeczytaj cały wpis „Podstawy bio­me­cha­ni­ki ruchu koni – szko­le­nie” »

Animal Training Methods 2018

22 października 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na II edy­cję Międzynarodowej Konferencji doty­czą­cej Szkolenia Zwierząt – Animal Training Methods 2018, któ­ra odbę­dzie się w dniach 16 – 18 listo­pa­da 2018, w Warszawie. Przeczytaj cały wpis „Animal Training Methods 2018” »

Szkolenie ujeżdżeniowe: Dwa spojrzenia, jeden cel

18 września 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza hodow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w szko­le­niu doty­czą­cym oce­ny koni ujeż­dże­nio­wych, w tym tak­że koni mło­dych. Prowadzącymi wykła­dy oraz tre­nin­gi będą jed­ni z naj­lep­szych fachow­ców w dzie­dzi­nie tre­nin­gu, jak i sędzio­wa­nia koni ujeż­dże­nio­wych – Jan BemelmansStephen Clarke. Przeczytaj cały wpis „Szkolenie ujeż­dże­nio­we: Dwa spoj­rze­nia, jeden cel” »

Dobre i lepsze praktyki w transporcie koni

8 sierpnia 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z ani­ma­cją przed­sta­wia­ją­cą dobre i lep­sze prak­ty­ki w trans­por­cie koni, któ­ra powsta­ła w ramach Projektu Komisji Europejskiej DG SANTE. W ramach pro­jek­tu opra­co­wa­no tak­że prze­wod­ni­ki i ulot­ki infor­ma­cyj­ne, któ­re mają na celu popra­wę dobro­sta­nu zwie­rząt gospo­dar­skich pod­czas trans­por­tu. Przeczytaj cały wpis „Dobre i lep­sze prak­ty­ki w trans­por­cie koni” »

Kurs z Procedur Pomiaru, Pomiarów Kontrolnych i Certyfikacji Pomiarów Kuców i Małych Koni

4 czerwca 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

W imie­niu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego zapra­sza­my leka­rzy wete­ry­na­rii z licen­cją leka­rza PZJ do zgło­sze­nia się na kurs z Procedur Pomiaru, Pomiarów Kontrolnych i Certyfikacji Pomiarów Kuców i Małych Koni na zawo­dach kra­jo­wych, zapla­no­wa­ny na 12.06.2018 r w Klubie Sportowym Aldragho (Józefosław k/Piaseczna).

Konie już nie mogą się doczekać

28 maja 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Rozpoczął się pierw­szy w Polsce nabór do szko­ły kształ­cą­cej w zawo­dzie tech­nik jeź­dziec­twa. Szkoleni w Jordanowie ucznio­wie sta­ną się spe­cja­li­sta­mi od koni spor­to­wych, rekre­acyj­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych. Przeczytaj cały wpis „Konie już nie mogą się docze­kać” »

Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego

25 kwietnia 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

W imie­niu komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go kon­fe­ren­cji oraz dr Jakuba Cieślaka (UP w Poznaniu, Zakład Hodowli Koni) zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję: „Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 6 – 7 wrze­śnia 2018 r. Przeczytaj cały wpis „Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego” »

Kolejne szkolenie w Kraju Tulipanów

24 kwietnia 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Nie bez koze­ry mówi się, że „Bóg stwo­rzył zie­mię, ale Holendrzy Niderlandy”, ponie­waż 1/5 powierzch­ni Holandii sta­no­wią tere­ny ode­bra­ne morzu, a naj­dłuż­szy dystans z jed­ne­go koń­ca tego kra­ju na dru­gi wyno­si… 310 km jak pisze na swo­im blo­gu Monika Witkowska. Podobną deter­mi­na­cję w dąże­niu do celu wyka­zu­ją w innych dzie­dzi­nach, mię­dzy inny­mi, w hodow­li koni spor­to­wych. Wcześnie wpro­wa­dzi­li wyraź­ny podział na konie sko­ko­we oraz ujeż­dże­nio­we, a cał­ko­wi­tym novum dla świa­ta koń­skie­go to decy­zja o hodow­li koni do kon­kur­sów Grand Prix (od oko­ło 2006 roku). Taki cel hodow­la­ny ozna­cza ostrą selek­cję na któ­rą godzą się hodow­cy oraz zwią­zek hodow­la­ny. Dlatego w takim kra­ju Polski Związek Hodowców Koni w dniach 17 – 18.04. zor­ga­ni­zo­wał szko­le­nie z oce­ny koni pod sio­dłem oraz sko­kach i ruchu luzem dla inspek­to­rów OZHK/WZHK.

Przeczytaj cały wpis „Kolejne szko­le­nie w Kraju Tulipanów” »

Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Bielicach

11 kwietnia 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

W imie­niu Zespołu Szkół w Bielicach, zapra­sza­my mło­dzież (wraz z rodzi­ca­mi) zain­te­re­so­wa­ną ofer­tą edu­ka­cyj­ną pla­ców­ki, a w szcze­gól­no­ści kie­run­kiem Technik Hodowca Koni, na Dzień Otwarty – 13 kwiet­nia! ZS w Bielicach od kil­ku lat kształ­ci uczniów na tym kie­run­ku, a w kolej­nym roku szkol­nym zamie­rza uru­cho­mić kurs kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wej Jeździec. Przeczytaj cały wpis „Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Bielicach” »


Hodowca i Jeździec